Секция Високо строителство

Адрес за кореспонденция:
1784 София, ул.“Михаил Тенев“ №6
Камара на строителите в България

e-mail: sekcia_visoko@ksb.bg;
Организационен секретар:
инж. Емил Гигов –egigov@ksb.bg
тел.: +359 2 8062 951

Дейност

Секция “Високо строителство” организира редовно заседание на 09 юли (вторник), 2019год. от 9,30 ч. в зала №1.5 в сградата на КСБ

Протокол № 1 от проведено редовно заседание на 05.02.2019 г. на Секция “Високо строителство”

Председател

Дейността на секция „Високо строителство“ е свързана с едни от ключовите за бранша сфери. Като председател, ще се старая нашите членове да бъдат информирани за всички важни процеси в областта на строителството, които се случват в страната и в чужбина. Заедно с колегите ще работя за намирането на най-рационалните решения на проблемите, с които ежедневно се сблъскваме в сектора. Поставили сме си ясни приоритети, по които да работим, за да излезем с реално изпълними предложения. Ще положим усилия над това да структурираме стратегията си за стабилизация на отрасъла и за усъвършенстване на нормативната уредба. Ще се постараем да очертаем тенденциите в сградното строителство не само в София, но и в страната, с цел изготвянето на коректен анализ на актуалното състояние на сектора. Държа да подчертая, че това не са само наши приоритети, а и на всички страни, участващи в цялостния процес, следствие са на многократно съвместно обсъждане и анализиране, а резултатите от тях ще са проследими в отчета на дейността на секция „Високо строителство“, който ще даваме периодично.

Стефан Тотев, председател на секция „Високо строителство“

Зам.-председател

Членове на ръководството

Членове фирми