Дейността на секция „ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО“ е свързана с едни от ключовите за бранша сфери. Като председател, ще се старая нашите членове да бъдат информирани за всички важни процеси в областта на строителството, които се случват в страната и в чужбина. Заедно с колегите ще работя за намирането на най-рационалните решения на проблемите, с които ежедневно се сблъскваме в сектора. Поставили сме си ясни приоритети, по които да работим, за да излезем с реално изпълними предложения. Ще положим усилия над това да структурираме стратегията си за стабилизация на отрасъла и за усъвършенстване на нормативната уредба. Ще се постараем да очертаем тенденциите в сградното строителство не само в София, но и в страната, с цел изготвянето на коректен анализ на актуалното състояние на сектора. Държа да подчертая, че това не са само наши приоритети, а и на всички страни, участващи в цялостния процес, следствие са на многократно съвместно обсъждане и анализиране, а резултатите от тях ще са проследими в отчета на дейността на секция „Високо строителство“, който ще даваме периодично.