Изпълнителен директор

Изпълнителният директор на КСБ се избира от УС на КСБ. Той представлява самостоятелно или заедно с председателя на УС Камарата в страната и чужбина в съответствие с  правомощията, определени с решение на УС. Изпълнителният директор организира изпълнението на решенията на УС на КСБ; ръководи оперативно цялостната дейност на организацията и служителите в нея; разпорежда се със средствата по делегирания му от УС бюджет; изготвя проект на бюджет за съответната финансова година и го предлага за разглеждане от Изпълнително бюро на КСБ; стопанисва имуществото на Камарата като съблюдава неговото съхранение, поддържане и др.

Арх. Иван Несторов бе избран за изпълнителен директор на КСБ от Управителния съвет на 16 февруари 2023 г. Той е с над 40 години професионален опит в специализирана администрация и познава в детайли строително-инвестиционния процес.

Завършил е строителния техникум „Христо Ботев“ в София. Висшето си образование продължава в Института по архитектура и градоустройство „Йон Минку“ в Букурещ, Румъния, където придобива магистърска степен.

Арх. Несторов има дългогодишен опит в дирекция „Архитектура и градоустройство“ в Столична община, на която е бил и ръководител. Той е първият директор на дирекция „Контрол по строителството“ при СО, бил е изпълняващ длъжността Главен архитект на София.

Арх. Несторов е бил директор на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, началник на Дирекцията за национален и строителен контрол /ДНСК/ и др.