Изпълнителен директор

Изпълнителният директор на КСБ се избира от УС на КСБ. Той представлява самостоятелно или заедно с председателя на УС Камарата в страната и чужбина в съответствие с  правомощията, определени с решение на УС. Изпълнителният директор организира изпълнението на решенията на УС на КСБ; ръководи оперативно цялостната дейност на организацията и служителите в нея; разпорежда се със средствата по делегирания му от УС бюджет; изготвя проект на бюджет за съответната финансова година и го предлага за разглеждане от Изпълнително бюро на КСБ; стопанисва имуществото на Камарата като съблюдава неговото съхранение, поддържане и др.