Общо събрание

Общото събрание (ОС) е върховният орган на КСБ, който се състои от делегати по право и делегати по избор.

  • Делегати по право са председателите и членовете на органите на КСБ – Управителен съвет (УС), Контролен съвет (КС) и Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (КВППЦПРС), избрани като физически лица в качеството си на представители на редовни членове на Камарата. Не са делегати по право онези членове на КВППЦПРС, които не са представители на редовни членове на КСБ, а са избрани в качеството им на изтъкнати специалисти от научните среди в сферата на строителството. Делегатите по право се избират от ОС с мандат от три години.
  • Делегати по избор са строителни фирми – редовни членове на КСБ, избрани от ОС на съответното Областно представителство (ОП). Нормата на представителство е един делегат на всеки десет от редовните членове на всяко ОП. Делегатският мандат по избор се упражнява от строителната фирма чрез физическо лице – органен представител или пълномощник. Мандатът на делегатите по избор се прекратява с изтичането на мандата на Управителен съвет.

Делегатите от настоящия състав на ОС са избрани през 2019 г.

Основните правомощия, свикването и провеждането на Общото събрание са регламентирани със Закона и Устава на организацията. То се свиква по решение на Управителния съвет на КСБ. ОС приема, изменя и допълва устава; определя съставите на УС, КС и КВППЦПРС; приема, отменя, изменя и допълва Правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС; определя размера и сроковете за внасяне на годишния членски внос и цените на услугите, извършвани от Камарата; приема, отменя, изменя и допълва Кодекса за професионална етика; приема доклади за работата на Камарата и нейните органи; приема отчета за наличното имущество на Камарата и за изпълнението на бюджета на Камарата за последната изтекла финансова година и бюджета за следващата; отменя решенията на другите органи на Камарата, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове; освобождава или не освобождава от отговорност членовете и председателите на УС, КС и КВППЦПРС и др.