Изпълнително бюро

Изпълнително бюро (ИБ) на УС на КСБ е постоянно действащ колективен орган на Управителен съвет. То се състои от председателя на УС, заместник-председателите и членове, които се избират от УС измежду състава му за съответния мандат на УС. Изпълнително бюро се свиква от председателя на КСБ.

Правомощията му са регламентирани с Устава. Изпълнително бюро организира дейността на Камарата в изпълнение на решенията на ОС и УС; изработва и предлага за утвърждаване от УС вътрешни правила за работата на Камарата; предлага на УС правомощията на изпълнителния директор; приема по предложение на изпълнителния директор длъжностното разписание и го предлага за утвърждаване на УС на КСБ; разглежда проекторешенията на комисиите и секциите и ги внася за решения от УС; взема решения за изразходване на средствата по бюджетния лимит, делегиран му от УС на Камарата; прави предложения по различни теми и ги внася за разглеждане и одобрение от УС и др.

Настоящият състав на Изпълнително бюро е избран с решение на УС от декември 2022 г. ИБ се състои от 11 членове – председател, петима зам.-председатели и петима членове от състава на УС.

Председател

инж. Илиян Терзиев

Членове

Владимир Кехайов

д-р инж. Владимир Вутов

инж. Егмонт Якимов

инж. Живко Недев

инж. Иван Моллов

инж. Любомир Качамаков

инж. Любомир Шербетов

инж. Тодор Андонов

Стефан Тотев