Представяне

Секциите към Камара на строителите в България представляват общност от членове на Камарата, сформирани по професионални интереси, които са вписани в съответната група на Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ и/или упражняват дейност в сферата на проектирането, строителния надзор или на металните конструкции. Секциите се сформират с решение на Управителния съвет, а работата им се подчинява на Устава, решенията на Общото събрание и Управителния съвет на КСБ. Дейността на секциите се определя чрез годишен План за работа в изпълнение на ежегодно поставени цели, основните сред които са:

  • Постигане на по-висока конкурентноспособност на членовете на КСБ;
  • Предоставяне на становища, експертизи и участие в изработването на нормативни актове за строителния бранш;
  • Цялостно подобряване на управлението на дейностите в сектор строителство.

Правилник

Заявление

снимка: Borislav Balushev Photography