Секция „ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО, ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“ към КСБ е сформирана по професионални интереси от фирми, членове на КСБ упражняващи строителни дейности в областта на водния сектор.

Основните дейности на секцията произтичат от нейните приоритетни цели: подобряване на конкурентоспособността на фирмите; идентифициране и намиране на решения на възникващи в сектора проблеми.

Дейности:

  • Иницииране на промени в нормативната уредба в областта на хидротехническото и ВиК строителство;
  • Създаване на предпоставки за развитие на ПЧП във ВИК сектора;
  • Популяризиране на нови и иновативни технологии и спомагане за успешното им внедряване в реалния строителен процес.
  • Участие в комисии и работни групи в Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие, БАВ, АОП и БИС.

Постижения:

Основното постижение на секцията – разработени стандартизирани документи за проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, единствените такива за инженеринг на пречиствателни станции и на линейни мрежи, съгласно условията на Червен и Жълт FIDIC.

Участие на секциятa, съвместно с МРРБ, в разработването на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.