Адрес за кореспонденция:
1784 София, ул.“Михаил Тенев“ №6
Камара на строителите в България

Организационен секретар:
Инж. Татяна Дончева– tdoncheva@ksb.bg
тел.: +359 (0) 2 8062 922

Дейност

Нормативна база за В и К сектор

Протокол № 1 от заседание на секция „Хидротехническо строителство и В и К мрежи и съоръжения“

Протокол № 2 от заседание на секция „Хидротехническо строителство и В и К мрежи и съоръжения“

Протокол № 4 от заседание на секция „Хидротехническо строителство и В и К мрежи и съоръжения“

СЕКЦИЯ „ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО И ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ” ПРИ КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯТА НА 9 ЮЛИ (ВТОРНИК), 2019ГОД. ОТ 13,00 Ч. В ЗАЛА 1.5 В СГРАДАТА НА КСБ, ГР. СОФИЯ, УЛ. „МИХАИЛ ТЕНЕВ” №6.

План за работа на секция „Хидротехническо строителство, ВИК мрежи и съоръжения“ през 2019г.

Председател

Зам.-председател

Членове фирми