Организационен секретар:
инж. Татяна Дончева

e-mail: tdoncheva@ksb.bg
тел.: +359 2 8062 922

Дейност

Протокол № 1 за 2020 г. от заседание на секция „Хидротехническо строителство и В и К мрежи и съоръжения“

ПЛАН ЗА РАБОТА НА СЕКЦИЯ „ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО, ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“ ПРЕЗ 2020 Г.

Секция „Хидротехническо строителство и ВИК мрежи и съоръжения” при КСБ организира провеждане на редовно заседание и кани членове на КСБ на 28 януари (вторник) 2020 г. от 13.00 часа в зала 1.5 в сградата на КСБ, гр. София, ул. „Михаил Тенев” №6

Нормативна база за В и К сектор

Протокол № 1 от заседание на секция „Хидротехническо строителство и В и К мрежи и съоръжения“

Протокол № 2 от заседание на секция „Хидротехническо строителство и В и К мрежи и съоръжения“

Протокол № 4 от заседание на секция „Хидротехническо строителство и В и К мрежи и съоръжения“

СЕКЦИЯ „ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО И ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ” ПРИ КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯТА НА 9 ЮЛИ (ВТОРНИК), 2019ГОД. ОТ 13,00 Ч. В ЗАЛА 1.5 В СГРАДАТА НА КСБ, ГР. СОФИЯ, УЛ. „МИХАИЛ ТЕНЕВ” №6.

План за работа на секция „Хидротехническо строителство, ВИК мрежи и съоръжения“ през 2019г.

Председател

инж. Николай Иванов

Секция „ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО, ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“ към КСБ е сформирана по професионални интереси от фирми, членове на КСБ упражняващи строителни дейности в областта на водния сектор.

Основните дейности на секцията произтичат от нейните приоритетни цели: подобряване на конкурентоспособността на фирмите; идентифициране и намиране на решения на възникващи в сектора проблеми.

Дейности:

  • Иницииране на промени в нормативната уредба в областта на хидротехническото и ВиК строителство;
  • Създаване на предпоставки за развитие на ПЧП във ВИК сектора;
  • Популяризиране на нови и иновативни технологии и спомагане за успешното им внедряване в реалния строителен процес.
  • Участие в комисии и работни групи в Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие, БАВ, АОП и БИС.

Постижения:

Основното постижение на секцията – разработени стандартизирани документи за проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, единствените такива за инженеринг на пречиствателни станции и на линейни мрежи, съгласно условията на Червен и Жълт FIDIC.

Участие на секцият, съвместно с МРРБ, в разработването на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.

Зам.-председател

инж. Стефан Желязков

Членове фирми

ВДХ АД

ВИК-СТРОЙ ЕООД

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ ООД

ГЕОСТРОЙ АД

ДЖИ ПИ ГРУП АД

КРИС – МТ ООД

ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД

ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД

РАДО ОЛРАТ ЕООД

РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН АД

СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ АД

ТРЕЙС ЯМБОЛ АД

ТРЕЙС-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

ХИДРОСТРОЙ АД