Секция „ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ е сформирана на база професионални интереси с основни дейности насочени в следните области:

  • Обединяване на всички участници в строително-инвестиционния процес в общата им цел за решаване на проблемите по качество на инвестиционните проекти, на надзора по време на строителството и при изпълнение на строителните обекти от транспортната инфраструктура.
  • Формулиране на проблемите в сектора, проучване на добри практики в съседни страни за поддържане, ремонт и изграждане на обекти от техническата инфраструктура и възможности за прилагане у нас;
  • Подпомагане работата на възложителите при подготовката на договори за извършване на СМР и на тръжна документация за проектиране и изпълнение на обекти от техническата инфраструктура.
  • Участие в работни групи и консултативни съвети към МРРБ, АПИ, МТИТС и др. с цел представяне на проблемите, произлизащи при изпълнение на строителни дейности в пътната и железопътната инфраструктура, прилежащите съоръжения и др.