Адрес за кореспонденция:
1784 София, ул.“Михаил Тенев“ №6
Камара на строителите в България

Организационен секретар:
Елена Недева – enedeva@ksb.bg
тел.: +359 2 8062 936

Дейност

Секция „ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” при Камара на строителите в България организира провеждането на редовно заседание на секцията на 04 февруари (вторник) 2020 год. от 10,00ч. в зала № 1.5. в сградата на КСБ

Секция „ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” при Камара на строителите в България, организира провеждане на редовно заседание на секцията на 26 юни (сряда), 2019год. от 14,00 ч. в зала в сградата на КСБ, гр. София, ул. „Михаил Тенев” №6

ПРОТОКОЛ 1 от първото за 2019 год. редовно заседание на секция „Транспортна инфраструктура“

Председател

Секция „ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ е сформирана на база професионални интереси с основни дейности насочени в следните области:

∙      Обединяване на всички участници в строително-инвестиционния процес в общата им цел за решаване на проблемите по качество на инвестиционните проекти, на надзора по време на строителството и при изпълнение на строителните обекти от транспортната инфраструктура.

∙      Формулиране на проблемите в сектора, проучване на добри практики в съседни страни за поддържане, ремонт и изграждане на обекти от техническата инфраструктура и възможности за прилагане у нас;

∙      Подпомагане работата на АПИ и НКЖИ и др. възложители при подготовката на Договорите за извършване на СМР и на тръжните документация за проектиране и изпълнение на обекти от техническата инфраструктура.

∙      Участие в работни групи и консултативни съвети към МРРБ, АПИ, МТИТС и др. с цел представяне на проблемите, произлизащи при изпълнение на строителни дейности в пътната и железопътната инфраструктура, прилежащите съоръжения и др.

Зам.-председател

Членове на ръководството

Членове фирми