Адрес за кореспонденция:
1784 София, ул.“Михаил Тенев“ №6
Камара на строителите в България

Организационен секретар:
Елена Недева – enedeva@ksb.bg
тел.: +359 2 8062 936

Дейност

Секция „ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” при Камара на строителите в България, организира провеждане на редовно заседание на секцията на 26 юни (сряда), 2019год. от 14,00 ч. в зала в сградата на КСБ, гр. София, ул. „Михаил Тенев” №6

ПРОТОКОЛ 1 от първото за 2019 год. редовно заседание на секция „Транспортна инфраструктура“

Председател

Секция „ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ е сформирана на основание чл. 23 (1) от Устава на КСБ на база професионални интереси с основни дейности насочени в следните области:

  • Обединяване на всички участници в строително-инвестиционния процес в общата им цел за решаване на проблемите по качество на инвестиционните проекти, на осъществяването на ОСИП, на надзора по време на строителството и при изпълнение на строителните обекти от транспортната инфраструктура.
  • Правилно и всеобхватно формулиране на проблемите в сектора, проучване на добри практики в съседни страни за поддържане, ремонт и изграждане на обекти от техническата инфраструктура и възможности за прилагане у нас и актуализация на ТС и Технически правила за поддържане на пътища, както и промяна на други нормативни документи.
  • Подпомагане работата на АПИ и НКЖИ и др. възложители при подготовката на Договорите за извършване на СМР и на тръжните документация за проектиране и изпълнение на обекти от техническата инфраструктура.
  • Участие в работни групи и консултативни съвети към МРРБ, АПИ, МТИТС и др. с цел представяне на проблемите, произлизащи при изпълнение на строителни дейности в пътната и ж.п. инфраструктура, прилежащите съоръжения и др.

Зам.-председател

Членове на ръководството

Членове фирми