Секция „МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ“ е създадена в края на 2017 г. и нейните основни дейности се формират в изпълнение на основните цели на чл. 4 от Правилника за устройството, целите и дейността на секциите към КСБ, приет с решение по т. 12 от заседание на УС на КСБ от 08.11.2018 г. в град Ямбол.

Основните задачи на  секция „Метални Конструкции“ са насочени в следните области:

  • Изработване на проект за нови правила за производство, изпълнение, монтаж, контрол и приемане на стоманени конструкции, въз основа на БДС EN 1090-2 „Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 2:Технически изисквания за стоманени конструкции“ и предложение за отмяна на действащия ПИПСМР – РАЗДЕЛ „СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ“ (Утвърден със Заповед № 2904 от 20.VI.1968 г. на министъра на строежите. Публ. – БСА, бр. 10 от 1968 г., изм. – БСА, бр. 1 от 1982 г.);
  • Изработване на проект на разходни норми (уедрени сметни норми) за монтаж на метални конструкции;
  • Провеждане на обучителни семинари в страната за запознаване на строителите с европейската и национална нормативна уредба в областта на металните конструкции, в т.ч. с основните изисквания на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ и на БДС EN 1090;
  • Оказване на помощ на производителите на метални конструкции, членове на КСБ, под формата на консултации относно изискванията на евронорма БДС EN 1090 при възникнали въпроси от тяхна страна;
  • Изготвяне на становища по нормативни документи на КСБ, популяризиране на нормативните изисквания за метални конструкции и привличане на нови членове към секция Метални Конструкции към КСБ.