Секция „ФАСАДНИ КОНСТРУКЦИИ“ е сформирана по професионални интереси от фирми, членове на КСБ, вписани в съответната група на ЦПРС и упражняващи строителни дейности в областта на фасадните конструкции.

Основни дейности на секция „Фасадни конструкции“:

  • Сформиране на работна група за изготвяне на предложения и мотиви към тях, за изменение на подзаконовата нормативна уредба, касаеща проектирането и изграждането на окачени и вентилируеми фасади.
  • Сформиране на работна група за разработване на Ръководство за монтаж на прозорци.
  • Сформиране на Работна група за разработване на ръководство за ПИПСМР и трудови норми с почасови ставки.
  • Организиране и провеждане на срещи с представителите на държавната и местната власт с цел подобряване работата по отношение на енергийната ефективност. Обсъждане на актуални проблеми и изграждане на целенасочени политики.
  • Извършване на анализ на състоянието на нормативната уредба и качеството на изпълнените строежи. Оценяване състоянието на качеството и предлагане на мерки за подобряването му.
  • Работа по трудовото законодателство.