Организационен секретар:
инж. Татяна Мичева

e-mail: tmicheva@ksb.bg
тел.: +359 2 8062 924

Дейност

Секция „ФАСАДНИ КОНСТРУКЦИИ” при Камара на строителите в България организира провеждане на редовно заседание на секцията на 29 (януари), 2020 г. от 10.30 ч. в зала №1.5 в сградата на КСБ

Председател

инж. Андон Тушев

Секция „Фасадни конструкции“ е сформирана по професионални интереси от фирми, членове на КСБ, вписани в съответната група на ЦПРС и упражняващи строителни дейности в областта на фасадните конструкции.

Основни дейности на секция „Фасадни конструкции“:

  • Сформиране на работна група за изготвяне на предложения и мотиви към тях, за изменение на подзаконовата нормативна уредба, касаеща проектирането и изграждането на окачени и вентилируеми фасади.
  • Сформиране на работна група за разработване на Ръководство за монтаж на прозорци.
  • Сформиране на Работна група за разработване на ръководство за ПИПСМР и трудови норми с почасови ставки.
  • Организиране и провеждане на срещи с представителите на държавната и местната власт с цел подобряване работата по отношение на енергийната ефективност. Обсъждане на актуални проблеми и изграждане на целенасочени политики.
  • Извършване на анализ на състоянието на нормативната уредба и качеството на изпълнените строежи. Оценяване състоянието на качеството и предлагане на мерки за подобряването му.
  • Работа по трудовото законодателство.

Зам.-председател

инж. Димитър Иванов

Членове на ръководството

Членове фирми

Агнесика пласт оод

Алукьонигщал еоод

ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД

Кристиан нейко 90 еоод

МУУД КОНСТРЪКШЪН ООД

СААВ ООД

СТОА ООД

ЧЕХ ПЛАСТ ООД