Контролен съвет

Контролният съвет на КСБ (КС) се състои от председател и шестима членове, които се избират от Общото събрание за срок от три години.  КС контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и законосъобразността на решенията на УС и другите органи на КСБ; осъществява контрол за правилното стопанисване на имуществото и разходване на финансовите средства на Камарата, като при констатирани нарушения сезира компетентните органи; представя годишен отчет за дейността си пред общото събрание; извършва ревизии, инвентаризации и проверки по документите на Камарата и др.

Председателят или посочен от него член на КС могат да присъстват на заседанията на Управителен съвет като имат съвещателен глас.

Настоящият състав на Контролен съвет е избран с решение на Общото събрание през ноември 2019 г.  Председател на КС е инж. Благой Козарев, а заместник – председател  г-н Андрей Цеков.

инж. Благой Козарев

Председателят на Контролен съвет на КСБ е завършил специалност „Автоматизация на производството“ в Техникум по електротехника и автоматика „Киров”, гр. София. Има придобита магистърска степен по специалност „Механизация на производството“  в Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“ и продължава обучението си в специалност „Мениджмънт“  към Европейски мениджмънт център, гр. София.

Г-н Козарев започва професионалната си кариера в ЕТ „Райкомерс“, гр. София през 1994 г.

От 1998 до 2008 г. заема различни позиции в „Райкомерс“ ООД и „Райкомерс Конструкшън“ АД,  като от 2008 г. е генерален директор на компанията.

Съдружник е във фирма „РаТек“ ООД и председател на Борда на директорите в „Хидролиа“ АД.

Г-н Козарев е заместник-председател на УС на Българска асоциация по водите.

От 2013 до 2019 г. два последователни мандата е член на УС на КСБ. До края на 2019 г. е председател на секция „Хиротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“.

Член е на СД на „Вестник Строител“ ЕАД.

Има богат опит в изграждането на инфраструктурни обекти, свързани с ВиК и хидротехническо строителство на територията на цялата страна.

Членове

Димитър Живков

инж. Атанас Георгиев

инж. Георги Младенов

Николай Влахов