Контролен съвет

Контролният съвет на КСБ (КС) се състои от председател и шестима членове, които се избират от Общото събрание за срок от три години.  КС контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и законосъобразността на решенията на УС и другите органи на КСБ; осъществява контрол за правилното стопанисване на имуществото и разходване на финансовите средства на Камарата, като при констатирани нарушения сезира компетентните органи; представя годишен отчет за дейността си пред общото събрание; извършва ревизии, инвентаризации и проверки по документите на Камарата и др.

Председателят или посочен от него член на КС могат да присъстват на заседанията на Управителен съвет като имат съвещателен глас.

Настоящият състав на Контролен съвет е избран с решение на Общото събрание през ноември 2022 г.

Председател

инж. Христо Димитров

Членове

д-р ик.н. Николай Иванов

Димитър Живков

инж. Георги Младенов

инж. Живко Ангелов

Николай Влахов

Христо Неделчев