Контролен съвет

Контролният съвет на КСБ (КС) се състои от председател и шестима членове, които се избират от Общото събрание за срок от три години.  КС контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и законосъобразността на решенията на УС и другите органи на КСБ; осъществява контрол за правилното стопанисване на имуществото и разходване на финансовите средства на Камарата, като при констатирани нарушения сезира компетентните органи; представя годишен отчет за дейността си пред общото събрание; извършва ревизии, инвентаризации и проверки по документите на Камарата и др.

Председателят или посочен от него член на КС могат да присъстват на заседанията на Управителен съвет като имат съвещателен глас.

Настоящият състав на Контролен съвет е избран с решение на Общото събрание през ноември 2019 г.

Членове

Димитър Живков

инж. Атанас Георгиев - вр.и.д. Председател

инж. Георги Младенов

Красимир Милушев

Николай Влахов

Христо Неделчев