Комисия по професионална етика

Законодателят на Р. България възлага на професионалната организация на строителите в България регламентирането на етични, професионални отношения в строителния бранш и контрола върху коректното им изпълнение. С решение на Управителния съвет е приет „Кодекс за професионална етика на строителя“. С него КСБ конкретизира основни етични и морални норми и стандарти за поведение на всички, извършващи строителна дейност на територията на Република България, като правилата за професионална строителна етика произтичащи  от практикуването на  строителната професия  са задължителни за всеки строител, вписан в ЦПРС и член на КСБ.

Контролът за спазване на нормите от настоящия кодекс се осъществява от Комисията по професионална етика (КПЕ) към КСБ. Тя се избира от Управителния съвет и се състои от председател и шестима членове. Председателят на Контролен съвет на КСБ е член на комисията по право.

Комисията разработва основни насоки за своята дейност и изготвя Правилник за работа, който се приема от Управителния съвет.

Председател

инж. Благой Козарев

Членове

Иво Тодоров

инж. Александър Ваклин

инж. Егмонт Якимов

инж. Любка Денева

инж. Розета Маринова