Председател

Членове

Адрес за кореспонденция:

1784 София, ул.“Михаил Тенев“ №6

Камара на строителите в България

e-mail: komisiaetika@ksb.bg

Секретар на комисията:

инж. Емил Гигов

тел.: +359 2 8062 951