Ползи от членството в Камара на строителите в България

 • Участие в престижна и международно призната браншова организация.
 • Право да избирате и да бъдете избирани в ръководните органи на КСБ, определящи политиката на организацията.
 • Активно участие във вземането на решения и определянето на политиките на КСБ.
 • Електронен достъп чрез уебсайта на КСБ до основните стандарти в сектор „Строителство“, предоставени от Българския институт за стандартизация (БИС). Членовете на КСБ получават 40 % отстъпка от редовната цена при закупуване на пакета със стандарти.
 • Гарантиран пакет от безплатни обучения за Ваши служители, предоставени от „Строителна квалификация“ ЕАД.
 • Своевременен достъп до актуална информация за нормативната уредба в сферата на строителната индустрия и всички ключови събития в сектора.
 • Участие в национални и международни изложения и бизнес форуми – възможност за разширяване на Вашия бизнес.
 • Ставате част от европейската партньорска мрежа на строителните предприятия;
 • КСБ, в качеството си на представител на своите членове, защитава професионалните им интереси в страната и чужбина и активно работи за:
  • Подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес;
  • Лоялна конкуренция, професионална етика, недопускане на монополизъм и неравнопоставеност между своите членове;
  • Разработване и реализация на регионални, национални и международни проекти и политики с активното участие на български строители – членове на Камарата.
  • Обмен на добри практики, модерни изпълнителски методи и технологии;
  • Популяризиране на дейността на своите членове и повишаване на обществения престиж на Строителя;
  • Проследване на тенденциите в строителството в страната и в чужбина и внедряване на нови технологии и материали, подпомагайки дейността на членовете си;
  • Поддържане на връзки със сродни съюзи, асоциации и строителни федерации в страната и чужбина и организиране на срещи между членовете на КСБ и представители на деловите среди в чужбина.