Нормативна дейност

Политиката за усъвършенстване на нормативната уредба по проектиране и строителство, както и иницииране на законодателни промени е една от приоритетните теми на Камара на строителите в България (КСБ). Основните дейности в тази област са насочени към текущо решаване на актуалните проблеми, които създава действащото законодателство в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и обществените поръчки, както и разработване на предложения за изменение и допълнение на действащите нормативни актове, в т.ч. Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за камара на строителите, Закона за обществени поръчки (ЗОП) и др.

КСБ реализира активно партньорство с МРРБ, МТИТС, МОН, МТСП, АПИ, ДНСК и др. министерства и ведомства, научни институти, висши учебни заведения и партньорски организации при разработване на предложения за нови или актуализиране на действащи нормативни актове от строителното законодателство, в т.ч. технически правила и норми за изпълнение на строителни и монтажни работи. Камарата разработва принципни предложения за ново строително законодателство и предоставя становища и отговори на запитвания, свързани с проекти на нови или изменения и допълнения на действащи нормативни актове.

снимка: Борислав Балушев