Анализи и мониторинг

Изработваните от Камара на строителите в България анализи за състоянието на строителния сектор и доклади по мониторинг на обявените обществени поръчки са в съответствие с основните политики на КСБ, чиито цели са постигане на устойчив икономически растеж в сектор строителство, както и осигуряване на равнопоставен достъп, прозрачност и конкурентна среда в сферата на обществените поръчки. Основните насоки при изготвяне на мониторинг на обявените обществени поръчки в сектор строителство са свързани с оценка на състоянието, динамика на строителните дейности, обеми в инженерната инфраструктура, сградното строителство, енергийната и ВиК инфраструктурата. Осъществяването на мониторинга включва и преглед на условията и реда на възлагане, изискванията поставени в критериите за подбор на изпълнител, съобразно законовите изисквания.

Мониторингът на обществените поръчки в строителството включва изготвянето на годишен Доклад за мониторинг на обявленията за обществени поръчки за строителство (по данни на АОП). Докладът за мониторинг на сключените договори в сектор строителство категоризира информацията за всяка една поръчка по следните критерии – възложител, оперативна програма, описание на поръчката, прогнозна стойност, критерии за възлагане и др. – годишен. Годишният и шестмесечният икономически отчет за строителството в Европейския съюз и България включва макроикономически показатели за европейската икономика, за икономиката на България, за сектор строителство, в т.ч. пазар на труда, инвестиционна активност, обявени поръчки и сключени договори. (по данни на НСИ, БНБ, АОП, Евростат). На електронната страница на КСБ ежедневно се публикуват обявленията за обществени поръчки за строителство (по данни на АОП). Докладът на FIEC за състоянието на строителството в България се изготвя ежегодно по показатели, съгласно изискванията на организацията.

Икономически отчети на строителния сектор

Икономически отчет на строителния сектор – 2023 г.

Икономически отчет на строителния сектор – деветмесечие 2023 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I полугодие на 2023 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I тримесечие на 2023 г.

Икономически отчет на строителния сектор – 2022 г.

Икономически отчет на строителния сектор – деветмесечие 2022 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I полугодие на 2022 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I тримесечие 2022 г.

Икономически отчет на строителния сектор – 2021 г.

Икономически отчет на строителния сектор – деветмесечие 2021 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I полугодие на 2021 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I тримесечие 2021 г.

Икономически отчет на строителния сектор – 2020 г.

Икономически отчет на строителния сектор – деветмесечие 2020 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I полугодие на 2020 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I тримесечие 2020 г.

Икономически отчет на строителния сектор – 2019 г.

Икономически отчет на строителния сектор – деветмесечие 2019 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I полугодие на 2019 г.

Икономически отчет на строителния сектор – 2018 г.

Мониторинг на обявленията за обществени поръчки за строителство

Мониторинг на сключените договори по обявени обществени поръчки в сектор строителство

снимка: Борислав Балушев

Анализи и мониторинг

Изработваните от Камара на строителите в България анализи за състоянието на строителния сектор и доклади по мониторинг на обявените обществени поръчки са в съответствие с основните политики на КСБ, чиито цели са постигане на устойчив икономически растеж в сектор строителство, както и осигуряване на равнопоставен достъп, прозрачност и конкурентна среда в сферата на обществените поръчки. Основните насоки при изготвяне на мониторинг на обявените обществени поръчки в сектор строителство са свързани с оценка на състоянието, динамика на строителните дейности, обеми в инженерната инфраструктура, сградното строителство, енергийната и ВиК инфраструктурата. Осъществяването на мониторинга включва и преглед на условията и реда на възлагане, изискванията поставени в критериите за подбор на изпълнител, съобразно законовите изисквания.

Мониторингът на обществените поръчки в строителството включва изготвянето на годишен Доклад за мониторинг на обявленията за обществени поръчки за строителство (по данни на АОП). Докладът за мониторинг на сключените договори в сектор строителство категоризира информацията за всяка една поръчка по следните критерии – възложител, оперативна програма, описание на поръчката, прогнозна стойност, критерии за възлагане и др. – годишен. Годишният и шестмесечният икономически отчет за строителството в Европейския съюз и България включва макроикономически показатели за европейската икономика, за икономиката на България, за сектор строителство, в т.ч. пазар на труда, инвестиционна активност, обявени поръчки и сключени договори. (по данни на НСИ, БНБ, АОП, Евростат). На електронната страница на КСБ ежедневно се публикуват обявленията за обществени поръчки за строителство (по данни на АОП). Докладът на FIEC за състоянието на строителството в България се изготвя ежегодно по показатели, съгласно изискванията на организацията.

Икономически отчети на строителния сектор

Икономически отчет на строителния сектор – деветмесечие 2023 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I полугодие на 2023 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I тримесечие на 2023 г.

Икономически отчет на строителния сектор – 2022 г.

Икономически отчет на строителния сектор – деветмесечие 2022 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I полугодие на 2022 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I тримесечие 2022 г.

Икономически отчет на строителния сектор – 2021 г.

Икономически отчет на строителния сектор – деветмесечие 2021 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I полугодие на 2021 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I тримесечие 2021 г.

Икономически отчет на строителния сектор – 2020 г.

Икономически отчет на строителния сектор – деветмесечие 2020 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I полугодие на 2020 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I тримесечие 2020 г.

Икономически отчет на строителния сектор – 2019 г.

Икономически отчет на строителния сектор – деветмесечие 2019 г.

Икономически отчет на строителния сектор – I полугодие на 2019 г.

Икономически отчет на строителния сектор – 2018 г.

Мониторинг на обявленията за обществени поръчки за строителство

Мониторинг на сключените договори по обявени обществени поръчки в сектор строителство

снимка: Борислав Балушев