Стратегически цели по качеството на КСБ

С провеждането на декларираната политика, ръководството на Камарата на строителите в България си поставя следните цели в областта на качеството:

  1. Защита на интересите на потребителите на строителни услуги.
  2. Осъществяване на координация с други браншови сдружения и организации за подобрение в икономическата дейност на Република България.
  3. Непрекъснато подобряване на качеството на информацията, предоставяна на нашите клиенти.
  4. Поддържане на компетентност и висока култура на поведение на служителите в централния офис и Областните представителства.
  5. Непрекъснато повишаване на авторитета на Камарата и превръщането й в необходим и полезен съветник и помощник на фирмите, които развиват дейност в областта на строителството.

От свое име и от името на Общото събрание на Камарата на строителите в България:

Декларирам

лично участие и отговорност в осъществяването на обявените цели по управление на качеството.

________________________

Инж. Илиян Терзиев

Председател на Управителния съвет

2020 г., гр. София