Национален клуб на строителите-ветерани

Националният клуб на строителите ветерани е учреден на 29 март 2013 година. На учредителното събрание присъстват 65 строители от цялата страна. Избрани са ръководните органи на клуба – Управителен съвет и Контролен съвет. Клубът е регистриран в съда по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с адрес на управление – гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 6, офис 5.2., с ЕИК 176558197. Членове на клуба могат да бъдат дееспособни физически лица без разлика на раса, пол, вероизповедание, гражданство и политически възгледи. Членове на клуба са строителни инженери, архитекти, минни инженери, геодезисти, икономисти, счетоводители,  техници, всички специалности участвали в строителството. През периода 2013-2016 г. са учредени регионални клубове в областните градове и 5 общински клубове в  Самоков, Г. Оряховица, Димитровград, Златоград и Момчиловци с общо над 1 100 членове.

Учредени са и следните 6 секции: „Водно строителство”, ”Транспортно строителство”, „Строители воини”, ”Инженерно строителство”, „Гражданско строителство” и „Строителна наука и образование”.

Основни цели и дейности на Клуба

 1. Поддържане активността на своите членове и тяхната информираност по проблемите на съвременното строителство, проектирането и строителната наука и образование.
 2. Подпомага дейността на Камара на строителите в България (КСБ).
 3. Честване на кръгли годишнини на изтъкнати строители – ветерани.
 4. Осъществяване на дейности за развитието но строителното производство.

За осъществяване на своите цели, Клубът развива следните дейности:

 1. Организира и провежда срещи на своите членове на национално и регионално ниво с изтъкнати строители, ръководството на КСБ и с представители на държавата и общините по проблемите на съвременното строителство.
 2. Организира и провежда срещи с кметовете на Общините и сключване на Меморандуми за сътрудничество.
 3. Организира и провежда срещи на членовете за честване на кръгли годишнини на изтъкнати строители-ветерани.
 4. Подпомага дейността на КСБ.
 5. Съвместно с КСБ организира и участва в „Деня на строителя”.
 6. Участва със статии и други разработки във вестник „Строител”.
 7. Съвместно със вестник „Строител” организира публикуването на интервюта с председателите на клубовете и секциите.
 8. Подпомага фирми – членове на КСБ с мнения по проблемите на строителството , проектирането и строителната наука и съдейства на КСБ за спазването на етичните норми.

Членове на Управителния съвет

 1. Инж. Тодор Топалски – Председател
 2. Инж. Виктор Шарков – Първи зам. председател
 3. Инж. Иван Стоянов – Зам. председател
 4. Инж. Стоян Шатов – Член
 5. Акад. Ячко Иванов – Член
 6. Инж. Васил Милтенов – Член
 7. Инж. Велико Десов – Член
 8. Инж. Саркис Гарабедян – Член
 9. Инж. Никола Василев – Член

Членове на Контролния съвет:

 1. Инж. Йордан Божков – Председател
 2. Инж. Стоян Гунев – Член
 3. Инж. Димитър Панов – Член

снимка: Borislav Balushev Photography