Международна дейност

През изминалите години Камарата на строителите в България се утвърди не само като мощен фактор в строителния сектор на национално ниво, но и закрепи своята позиция като стратегически партньор в международен аспект. Ето защо КСБ се стреми още повече да укрепва и издига международните позиции на българските строители, както и да допринася за внедряването на иновативни секторни технологии и новаторски методи на управление в бранша.

КСБ участва дейно в  изготвянето на общи становища и препоръки свързани с европейското законодателство. С оглед на целите и насоките си на дейност в международен аспект, КСБ представлява и защитава интересите на националната индустрия пред европейските институции и улеснява обмяната на опит и сътрудничество между отделните федерации. През изминалите години КСБ натрупа сериозен опит в партнирането, съдействието и обмена на информация със сродни браншови организации в чужбина, както и сътрудничество с институции и работодателски организации извън България. Камарата успешно затвърди международните си позиции чрез членството си във FIEC, EIC,  CICA и Build Europe.

Членството на Камарата на строителите в България в структурите на строителните федерации е тясно свързано с част от целите на КСБ, а именно създаване на нови бизнес възможности, поощряване на добрите бизнес практики и стремеж към справедливи договорни условия. Като активен член на строителните федерации, КСБ има уникалната възможност за работа в мрежа и обмен на опит в контекста на Общите им събрания и срещи на работните групи. Камарата на строителите в България се стреми да черпи опит и експертност в максимална степен от тези възможности и е доказала, че го прави с аналитичен подход, стратегическо мислене, отговорно  и много успешно.

От 2008 г. КСБ е пълноправен член на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), в която членуват 32 национални федерации от 28 държави (25 от ЕС и ЕФТА, Украйна и Турция), обхващащи различен по мащаб и сфера на дейност строителни фирми – както главни изпълнители, така и подизпълнители. Прочетете още

През 2015 г. Камарата на строителите в България се присъедини към  структурата на Европейските международни контрактори (EIC), професионална асоциация, основана през 1970 г., която представлява интересите на европейските строителни фирми. Прочетете още

През 2018 г. Камарата на строителите в България се присъедини като асоцииран член към  Конфедерацията на асоциациите на международните контрактори (CICA), световна, нестопанска, доброволна организация, включваща асоциации, представляващи строителни фирми от съответните им региони.  Прочетете още

От 2021 г. Камарата на строителите в България e член-наблюдател на европейската асоциация за жилищно строителство Build Europe, Европейска асоциация, представител на повече от 30,000 фирми за предприемачество и жилищно строителство. Прочетете още

Двустранни споразумения

По линия на международната си дейност КСБ участва в срещи и форуми с представители на федерации от различни държави с цел популяризиране дейността на българските строителните фирми, като едновременно с това презентира своята дейност, задачи и цели и информира за състоянието на строителния сектор в страната. Наред с постиженията в инфраструктурното строителство, КСБ представя различни проекти от национално значение, които се изграждат или предстоят да бъдат изградени в бъдеще. КСБ провежда  също така двустранни срещи със строителни компании с цел популяризиране на дейността на българските строителните фирми.

Наред с дискусиите и срещите на ниво федерации, с цел разпространение на информация за експертността на българските строителните фирми и създаване на условия за непосредствено партньорство на равнище строителни дружества, КСБ има подписани редица двустранни споразумения за сътрудничество със сродни чуждестранни организации, в това число:

  • Немската строителна федерация (HDB)
  • Румънската асоциацията на строителните контрактори (ARACO)
  • Асоциацията на италианските строителни предприемачи (ANCE)
  • Асоциацията на литовските строители (LBA)
  • Албанската асоциация на строителните предприемачи (ACA)
  • Йорданската асоциация на строителните предприемачи (JCCA)
  • Асоциацията на алжирските управителки на фирми и бизнес дами (AME)
  • Мароканската национална федерация по строителство и благоустройство (FNBTP)
  • Асоциацията на международните контрактори на Корея (ICAK)

снимка: Борислав Балушев