Една от основните дейности на Камара на строителите в България е изпълнението на европейски проекти, които се реализират съвместно с международни партньори. КСБ има най-голям опит с проекти финансирани по програмите „Еразъм +“, Хоризонт 2020, „Интелигентна енергия Европа“ и „Социален диалог“, свързани с подготовката на анализи, проучвания и политики за развитие на строителството, провеждане на тематични обучения и курсове за повишаване квалификацията в строителството, трансфер и обмен на добри строителни практики, разработване на ръководства за изпълнение на строителни и монтажни работи в сферата на енергийната ефективност, командироването на работници и други актуални за сектора теми. Проектите се реализират с експертното участие на целия екип на КСБ, използвайки потенциала и професионалните умения на всички служители.

Текущи проекти

Приключили проекти

Програма: „Хоризонт 2020“
Период: 1.06.2015-31.05.2018
Целева група: Строителните работници, висококвалифицираните сградни специалисти и неспециалисти от държавни и общински администрации.
Уебсайт: www.train-to-nzeb.com

Партньори: Координатор на проекта е българската организация EnEffect Group (EnEffect), а освен КСБ от българска страна участва още B Sys Ltd. (BSYS). Сред партньорите има и три румънски организации: Национален институт за изследвания в строителството, градското планиране и устойчивото пространствено развитие (INCERN), „Бизнес група развитие“ (BDG), Фондация „Образование преди университета – бъдеще“ (FPIP). Ирландия също е представена чрез две организации – „Технологичен институт Лимерик“ (LIT) и академия „Пасивна къща“ (PHA). От германска страна участва институтът “Пасивна къща“ (PHI), чешкият партньор е Центърът за енергийна ефективност SEVEn, а от Турция – университетът EGE в Измир, катедра „Строително инженерство“ (EGE-CE). И не на последно място част от консорциума е и украинският „Институт за развитие на общините“ (MDI).

Проектът Train-to-NZEB има за цел да изгради и оборудва международна мрежа от учебни и консултантски центрове за подобряване на знанията и уменията в строителния сектор, които да предоставят практически обучения, демонстрации и комплексни консултантски услуги за проектиране и строителство на почти нулево енергийни сгради (ПНЕС) с инсталации за ВЕИ. Новите центрове ще осигурят възможности за провеждане на обучения по учебните програми, разработени в рамките на европейската инициатива BUILD UP Skills и настоящата инициатива, като ще бъдат осигурени съвременни условия за провеждане на практическите упражнения и ще бъдат достигнати значителен брой строителни специалисти, които досега не са били в обсега на програмата.

Основните задачи, които си поставя проектът, включват дизайн и оборудване на 4 учебни центъра (в България, Румъния, Турция и Чехия), адаптиране на съществуващи и разработване на нови учебни програми за строителни специалисти, провеждане на обучения за общо 90 преподаватели, 2400 строителни работници, 480 проектанти и 720 неспециалисти, участващи в процеса на вземане на решения в проектирането и строителството (представители на публичната власт, бизнес мениджъри, НПО, потребителски групи, медии и др.). Всичко това, в съчетание с предоставянето на административни и финансови консултантски услуги на принципа „One-stop shop” (“Обслужване на едно гише”), се очаква да доведе до увеличаване на интереса и капацитета за проектиране и строителство на ПНЕС с инсталации за ВЕИ и да стимулира пазарното търсене за подобни решения както за нови сгради, така и при обновяването на съществуващия сграден фонд.

Проектът е логично продължение на първите два етапа от инициативата BUILD UP Skills (в които КСБ също участва), в рамките на които с подкрепата на НАПОО бе разработена Национална пътна карта за подобряване на знанията и уменията в строителния сектор, а в момента се подготвят учебни програми за кратки форми на обучение по строителните специалности с най-тясна връзка с енергийната ефективност и приложението на ВЕИ в сградите.

С подкрепата на европейската програма „Хоризонт 2020“

Програма: Интелигентна енергия Европа
Период: 2014-2017
Целева група: Строителни специалисти
Уебсайт: http://enerpro.weebly.com/

Партньори на Камарата по проект BUILD UP Skills EnerPro са: Център за енергийна ефективност ЕнЕфект (координатор), Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Камара на строителите в България (КСБ), Институт Пасивна къща – Дармщат, Германия, Професионална гимназия по строителство и архитектура – Пазарджик, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – Русе, Българо-германски център за професионално обучение (БГЦПО) – Плевен, Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд” и Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ (София).

Постигането на целите на ЕС в областта на енергията и климата за 2020 г. представлява сериозно предизвикателство пред строителния сектор, който трябва да бъде готов да осигури обновявания с високи енергийни показатели, и по-специално проекти за сгради с почти нулево потребление на енергия. Тази цел изисква значителни усилия за увеличаване на броя на квалифицираните работници, което е пряко свързанo с качеството на образователните програми и включването на обучения по интелигентни решения за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в сградите. В отговор на тези нужди, проектът BUILD UP Skills EnerPro има за цел да дефинира, анализира и опише необходимите технологични компетенции, свързани с най-разпространените решения за ЕЕ и ВЕИ в сградите с помощта на новосъздаден Център за върхови постижения за съвременни енергийни решения; да направи преглед на държавните образователни изисквания (ДОИ) и инициира необходимите промени; да разработи и лицензира нови програми за обучение, включващи новите технически компетенции, както и да създаде капацитет за професионално обучение на преподаватели.

Проектът BUS EnerPro си поставя редица амбициозни стратегически резултати, сред които са:

 • Изграждане на Център за върхови постижения.
 • Провеждане на реални обучения и сертифициране на строителни работници и специалисти по новите програми.
 • Най-малко 250 сертифицирани работници, заедно с 50 сертифицирани преподаватели, обучени от партньорите по проекта в рамките на срока на неговото изпълнение.
 • Подобряване на институционалната организация в системата на професионалното обучение, като ще се опита да преодолее дефицита в продължаващо професионално обучение на преподавателите.
 • Допринасяне за изпълнение на предложените дейности във всички приоритетни области, заложени в Националната пътна карта, разработена и приета в първия етап от инициативата BUILD UP Skills.
 • Залагане на дългосрочни ефекти, които до голяма степен да повлияят за подобряването на съществуващите умения на работната сила в отговор на новите изисквания на пазара, както и да допринесат за цялостното изпълнение на целите за 2020 г. и др.

Програма: Еразъм +
Период: 1 юни 2017г. – 30 юни 2018г.
Мярка: КД1: Мобилност на обучаеми и учители в ПОО
Целева група: ученици в 11-и и 12-ти клас, строителни специалности
Уебсайт: http://umen-eu.weebly.com

Проектът УМЕН е разработен от Камара на строителите в България по програма „Еразъм+“, мярка КД1 „Мобилност на обучаеми и учители в професионалното образование и обучение“. Проектът се изпълнява в партньорство с шест  професионални гимназии по строителство в градовете София, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Плевен и Пазарджик, а Агенция по заетостта е посредническа агенция. Проект УМЕН има за цел да надгради знанията, професионалните умения и компетенции на младите строителни специалисти по отношение на европейските тенденции в сферата на полагането на висококачествени външни изолации. Наред с това, да внесе европейски практики в сферата на енергийно ефективното строителство и да отговори на нарастващата потребност от квалифицирани кадри в тази област.

Целева група на проекта са 30 ученика от XI и XII клас по строителни специалности, които участваха в образователната мобилност през м. април 2018 г. в центъра на BiW в гр. Ерфурт, Германия. Организацията има повече от 25 годишен опит в професионалното обучение и квалификацията на кадри за нуждите на немската строителна индустрия във федералните провинции Хесен и Тюрингия.

В рамките на 21 дневното практическо обучение на тема „Изолация на нови и съществуващи сгради с фокус върху външната изолация“ участниците се запознаха с  теоретичните основи на външната изолация и свързаха теорията с практически примери чрез работа на терен. Обученито обхвана следните основни теми, свързани с изолациите в строителството:

 • Специфики на фасадната изолация, видове изолации, композитна система за топлоизолация и изолация на ядрото, вътрешна изолация и окачена фасада;
 • Типове сгради и описващи показатели, възможности и последици за реализирането на нискоенергийната сграда, влияние на правилния избор на материали и въздухоплътност;
 • Използване на различни системи за производство на енергия и топлина и енергийни паспорти.

В резултат от обучението участниците придобиха професионални умения и компетенции за:

 • Разпознаване и идентифициране на рисковете на строителния обект;
 • Правилно поставяне и използване на личните предпазни средства в строителството;
 • Правилен избор и монтаж на изолационните материали;
 • Правилно съчетаване на различните изолационни материали и системи;
 • Разграничаване на фасадните изолации от другите видове изолации;
 • Оценка и за избор на строителните материали за различните видове конструкции;
 • Анализ на параметрите на строителните материали за приложение в различните видове сгради.

По време на практическите занятия участниците се научаха да използват съвременни материали за нискоенергийни изолации върху различен тип повърхности. Обучителният процес бе съпътстван с излети с цел обследване на реални строежи и сгради за онагледяване на взаимовръзките и зависимостите при външната изолация, а участниците имаха възможност да разговорят със специалисти от практиката.

След завръщането им в България, Агенция по заетостта надгради кариерните умения на участниците чрез т.нар. Ателиата за търсене на работа. Чрез тях участниците придобиха знания и умения за търсене на работа и стаж, и успешно представяне пред работодател. Темите, които бяха разгледани по време на Ателиетата са свързани с:

 • Подготовка на документи за кандидатстване за работа – автобиография, писма, формуляри, въпросници и др.;
 • Умения за добро представяне пред работодател и проследяване на всяка възможност за работа;
 • Ефективно използване на източниците за информация за търсене на работа и стаж, вкл. EURES портала;
 • Използване на позитивното влияние на групата – повишаване на активността за търсене на работа, сътрудничество, подпомагане, насърчаване;
 • Вербална и невербална комуникация и повишаване на самоувереността и мотивацията.

Мониторингов доклад на обучението

КСБ реализира успешно проект УМЕН

Проект: VET4LEC
Програма: Социален диалог ЕК
Период: 2016-2018
Целева група: Строителни фирми, строителни специалисти и организации в сферата на ПОО

Партньори на КСБ по проект VET4LEC са: Европейски строителен синдикат EFBWW, белгийската конфедерация на синдикалните организации CSC BIE, ФСИВ „Подкрепа“, испанската строителна федерация CNC, финландският синдикат Rakennusliito, унгарската синдикална организация EFEDOSZCZ, италианските им колеги от FILLEA CGIL, както и полската синдикална организация Budowlani, словенската Камара на строителната индустрия и на производителите на строителни материали CCBMIS. Координатор на проекта е Европейска федерация на строителната индустрия FIEC.

VET4LEC е в съответствие с Работната програма на европейските социални партньори 2016-2019 г., която е насочена към засилване на интереса към строителната индустрия, издигането на авторитета на строителната професия,  привличането и задържането на младите хора в бранша, повишаването на професионалната квалификация на кадрите и предвиждане на необходимите умения от сектора. Проектът предвижда редица дейности, сред които са:

 • събиране, оценка и сравнение на казуси, базирани на националните проекти, финансирани по инициативата BUILD UP Skills (КСБ е единствената организация, членуващата във FIEC, която има реализиран проект по първата фаза на инициативата; наред с това Камарата в момента участва и в проект по втората фаза – BUSEnerPro, с координатор ЕнЕфект);
 • оценка на връзката между конкретните модели на ПОО (професионално образование и обучение) и ефективността им на терен;
 • взаимодействието на различните строителни професии и специалности на обекта при изпълнение на мерки по обновяване (различните СМР);
 • примери за добри практики от отделните държави за изпълнени проекти от ниско енергийното/зеленото строителство;
 • карта на знания, умения и компетентност за ниско енергийно строителство в различните национални модели на ПОО, с цел да се допринесе за внедряването на (ЕКР) европейската квалификационна рамка и други европейски инструменти;
 • разработване на насоки и препоръки за това как биха могли да бъдат преодолени идентифицираните слабости; разработване на насоки/наръчници за преподаватели;
 • засилване на партньорството между основните заинтересовани страни: социални партньори, фирми, местни/регионални власти и институциите, отговарящи за ПОО и др.

Програма: Социален диалог на ЕК
Период: 2016-2018 г.
Целева група: Страните членки на ЕС, работодатели и строителни работници

Партньори на КСБ по проект EU Post-Lab са: немската каса Soka-Bau, фондациите „Джакомо Бродолини“, Италия и „Латина“, Румъния, сдружение Notus, Испания, строителните синдикати Budowlani, Полша и Yol-Is, Турция, както и белгийският Професионален съюз „Обща федерация на труда в Белгия“ (FGTB) и лисабонският Институт (ISCTE), Португалия. Координатор на проекта е испанската Национална паритетна комисия на Социалната каса (CNCE)

Темата на проекта е пряко свързана с Директивата за командироване за работници в рамките на предоставянето на услуги, която е приложима за българските строителни фирми, изпълняващи обекти в други страни членки на ЕС. Нейните изисквания се считат за минимални що се отнася до възнагражденията на работниците и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на обекта. EU Post-Lab има за цел да подпомогне Европейската комисия и страните членки на ЕС да се запознаят по-подробно със съществуващите предизвикателства, както и да разработят нови инициативи в сферата на командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Инициативата има за цел да проучи как стои въпросът с минималните заплати в строителния сектор в отделните страни членки на ЕС. Наред с това партньорите ще трябва да предложат стратегии за по-добра координация между социалните партньори и инспектиращите органи както на национално, така и на транснационално ниво, така че да се гарантира коректното изплащане на минималното възнаграждение. В качеството си на съинициатор на проекта КСБ ще извърши следните дейности:

 • предварително проучване и анализ на ситуацията в България;
 • провеждане на интервюта със заинтересовани страни;
 • участие в заключителната фаза на анализа;
 • участие в координиращите дейности, както и в текущите партньорски срещи;
 • подкрепа за популяризация на резултатите

Брошура на проекта

Доклад за оценка

Заключителен доклад

Препоръки

Програма: Интелигентна енергия в Европа (IEE)
Период: 2014 – 2015
Целева група: Строителни фирми, енергийни консултанти и енергийни одитори
Уебсайтhttp://step2sport.eu/

Партньори на КСБ по проект STEP-2-SPORT са: технологичния център и координатор на проекта – LEITAT (ES), енергийните организации – Catalian Energy Institut (ES), KAPE (PL), Skåne Energy Agency (SE), Eнергийна агенция в Пловдив (BG), ASEA (IT), Self Energy (PT) и фирмите SPEED Development Consultants (GR), Mediterranean SOS Network (GR), Pich-Aguilera Arquitectos (ES) и Ippocrate AS (IT).

В Европа има около милион и половина спортни обекти, представляващи 8% от сградния фонд на европейския съюз. Повечето от тях обаче са остарели и не отговарят на съвременните енергийни изисквания, което съответно води и до неефективно управление на сградите. Затова, проектът STEP-2-SPORT е фокусиран върху използването на енергийно ефективни мерки и възобновяеми енергийни източници при реконструкцията и строителството на спортни сгради. Приоритетите на проекта са в съответствие с Директива 2012/27/EU за енергийната ефективност и Директива 2009/28/EU за развитие на възобновяемите енергийни източници.
Целта на STEP-2-SPORT е да разработи енергийно ефективни и енергоспестяващи строителни схеми и мерки за спортни обекти, които да доведат до нулева енергийна консумация на сградите през следващите 10 години. Консорциумът ще анализира два вида спортни съоръжения:

 1. Закрити плувни басейни, характеризиращи се с повишената енергийна консумация поради изпаряването на водата и вентилацията.
 2. Закрити спортни многофункционални комплекси, спортни зали, спортни учебни заведения и други зали за спорт с ниска енергийна ефективност.

Предвидените резултати от проекта са енергийно обследване и енергийно сертифициране на 22 отделни спортни комплекси в седем европейски страни по последните енергийни изисквания, на база на които ще се подготвят енергийни планове за реновиране. Освен това, проектът ще сравни вътрешните национални стандарти за енергийни одити и сертифициране и ще разпространи опита на партньорските държави в тази сфера. В допълнение, STEP-2-SPORT ще подобри административния капацитет, чрез обучения сред представители на енергоодитиращи фирми и други заинтересовани лица. Ще се проведат и серия от национални и международни събития в отделните партньорски страни за обмяна на информация и опит в сферата на енергоспестяващото строителство на спортни съоръжения.

Уебинари:

Step2sport: Модели на публично-частно партньорство
Step2sport: Почти нулеви енергийни сгради
Step2sport: Почти нулеви енергийни сгради
Step2sport: Договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори)
Step2sport: Обновяване на публичния сграден фонд
Step2sport: Модели на публично-частно партньорство

База данни за строителни фирми, предлагащи услуги за енергийна ефективност

Информационни бюлетини:

Дни на устойчивата енергия
Добри практики
Постигнати резултати

Програма: ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Период на изпълнение: 23.12.2017 – 31.10.2019 г.
Бюджет: Общата стойност на договора е в размер на 2 024 165 лева без ДДС
Обхват на проекта: Национален

Предмет на договора: Развитие на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence чрез разширяване на капацитета и обхвата на MyCompetence и прилежащата инфраструктура, актуализиране на разработените и утвърдени в периода 2010-2014 г. секторни компетентностни модели (СКМ) в 20-те икономически сектора, обхванати от системата, разработване на e-инструменти и среда за анализ и одит на длъжности и на работни места като основа за разработване на новите СКМ, разработване на електронни обучения, както и на електронен модул за анализ и оценка на потребностите от обучение на работната сила.

Целеви групи: Служители на институции, работещи в сферата на пазара на труда, работодатели, търсещи работа лица, заети лица.

снимка: Борислав Балушев