ЗАЕДНО ЗА ПО-ПРОЗРАЧНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР

Проект на Камара на строителите в България

Програма: Добро управление на местно ниво

С програмата „Добро управление на местно ниво”, Фондация „Америка за България“ финансира проекти за повишаване отчетността в разходването на публични средства и увеличаване на прозрачността в работата на публичните институции на областно или общинско ниво.

Фондацията одобри 14 проекта от 84 постъпили кандидатури, които целят повишаване на информираността на фирмите по целевата тема и създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор в страната.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • Подобряване на правната среда за възлагане на обществени поръчки в сферата на строителството;
 • Насърчаване прозрачността на държавните институции;
 • Да се повиши гражданската активност по темата, чрез страниците на в-к „Строител” като независима медия, която информира голяма професионална група, работещи в строителния бранш.

ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА

ДЕЙНОСТ 1

 • „Извършване на мониторинг на обществени поръчки в строителството за идентифициране на причини за промяна и прекратяване“.

ДЕЙНОСТ 2

 • В резултат на дейност 1 ще се изготви „Статистика и анализ на причините, довели до прекратяване на обществени поръчки и последващи действия“.

РЕЗУЛТАТ

При първата група основни дейности ще се направи подробно представяне на идентифицираните проблеми в сферата и предлагани конкретни промени в процеса, за да се усъвършенства процедурата по формиране и възлагане на обществени поръчки и да се създаде прозрачна среда за реализирането и управлението им.

ДЕЙНОСТ 3

 • Провеждане на анкетиране сред строителните фирми за опита им, свързан с корупция при възлагане на обществени поръчки, за прозрачността при обявяването им, за прозрачността в работата на публичните институции на областно или общинско ниво.

ДЕЙНОСТ 4

 • Провеждане на обсъждане относно общественото разбиране за негативните последствия от корупцията, за необходимостта от последователни възпиращи корупцията действия и за повишаване на прозрачността и отчетността на институциите. Данни от изследване на поръчките в строителството, дискусия, предложения.

РЕЗУЛТАТ

Ефектът от проведеното  обществено обсъждане е свързан с повишена информираност, ангажираност и направени предложения.

ДЕЙНОСТ 5

 • Провеждане на специализирани обучителни семинара с представители на строителни фирми, експерти от КЗК и юристи, експерти – работещи в сферата на обществените поръчки. Целите на обученията са свързани с:
  – Повишаване на капацитета на участващите в обществени поръчки за правата и задълженията им при съмнения за корупция при възлагане на обществени поръчки, начини за уведомяване и обжалване;
  – Подобряване на правната среда при възлагане на обществени поръчки в областта на строителството.

РЕЗУЛТАТ

Очакваните резултати са над 70 представители на строителни фирми да имат достатъчни познания, за да изискват от администрациите спазване на процедурите за възлагане и управление на обществените поръчки.

ДЕЙНОСТИ 6, 7

 • Разработване на механизъм за създаване и функциониране на Областни съвети за прозрачност и отчетност на обществените поръчки към Областните администрации – с участието на представители на КСБ, на Общините, на държавни контролни структури, НПО, активни граждани. Един такъв областен съвет може да обедини бизнес, правителствен и неправителствен сектор и да има правомощието да работи целенасочено за по-благоприятна среда за прозрачни обществени поръчки. (Д6)
 • В рамките на тази дейност ще се проведе и Пилотно тестване за работа на три Областни съвета за прозрачност и отчетност на обществените поръчки към Областните администрации. Този модел може да се мултиплицира в последствие във всички областни центрове. (Д7)

РЕЗУЛТАТ

Пилотното тестване за работа на три Областни съвета за прозрачност и отчетност на обществените поръчки съм Областните администрации ще се използва за основа за постигане на мултиплициране.

ДЕЙНОСТ 8

 • Публичност на целите и дейностите на проекта и привличане на повече съмишленици чрез обособяване на рубрика във вестник „Строител”.  В рамките на проекта ще бъдат отпечатани 12 публикации в специализирания вестник.

РЕЗУЛТАТ

Ефектът от рубриката във вестника е създаването на благоприятна среда за публичност на целите и дейностите на проекта и привличане на интерес и дискусия по темата.

ДЕЙНОСТ 10

Организиране и провеждане на Форум на тема: „Реформа в сферата на обществените поръчки“, 25 май 2022 г.

Целта на форума бе да се проведе мащабно финално събитие по проекта. Участие взеха г-н Андрей Цеков – зам.-министър на финансите, членове на УС на КСБ, директори на Агенции, дирекции в министерства, управители на строителни фирми и други представители на бранша. Участниците бяха запознати с изпълнените дейности и постихнатите резултати по настоящия проект.

Събитието предизвика интерес и дискусии по темата за реформата в Закона за обществените поръчки, също беше широко отразено в медиите. Събитието продължи с дискусия, на която бяха поставени актуални въпроси, свързани с индексацията, гаранциите, застраховките, и бяха коментирани предложения за промени в редица текстове на закона за обществените поръчки.

Снимки от събитието

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТА

След приключването на финансовата подкрепа от Фондация „Америка за България“ проектните дейности ще продължат да се осъществяват:

 • Камара на строителите България ще продължи да организира и провежда  обществени обсъждания относно негативните последствия от корупцията, за необходимостта от последователни възпиращи корупцията действия и за повишаване на прозрачността и отчетността на институциите;
 • При интерес КСБ ще продължи да организира и провежда специализирани обучителни семинари с представители на строителни фирми  и експерти от КЗК и юристи, работещи в сферата на обществените поръчки за повишаване на капацитета на участващите в обществени поръчки за правата и задълженията им при съмнения за корупция при възлагане на обществени поръчки, начини за уведомяване и обжалване;
 • Ще продължи работата на създадените и тестваните в рамките на проекта Областни съвети за прозрачност и отчетност на обществените поръчки към Областните администрации – с участието на представители на КСБ, на общините, на държавни контролни структури, НПО, активни граждани. Целта е да се създадат такива съвети във всички 28 области, в които Фондацията и КСБ имат изградени структури.
 • С партньора по проекта в-к „Строител ще продължи да се развива рубриката и да се надгражда с материали, коментари, анализи, добри практики по целевата тема.

Обществено обсъждане относно проблемите при възлагане и възможностите за подобряване на средата за провеждане на обществени поръчки в строителния сектор.,
20.09.2021 г., с. Вакарел

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.

СТАТИИ ПО ПРОЕКТА