Във връзка със създалата се кризисна ситуация, предизвикана от разпространението на коронавирус COVID-19, Българската стопанска камара стартира „Е-борса за взаимопомощ“, където фирмите ще имат възможност да регистрират обяви за търсене или предлагане на продукти, услуги или възможност за ангажиране на служители, които в периода на извънредното положение не могат да бъдат натоварени и са поставени под риск от загуба на работно място. За периода на извънредното положение, на тези служители биха могли да им бъдат предложени допълнителни трудови договори при друг работодател, без това да е свързано с финансови ангажименти на самите работници или по отношение на основния им работодател.

Борсата е с адрес www.bia-bg.com/offer

С цел противодействие на потенциално некоректни действия (регистриране на фалшиви обяви, спам и др.), администраторите на БСК ще одобряват всяка обява, като преди това ще правят проверка на регистрирания по ЕИК. В тази връзка, се налага събирането на лични данни от фирмите (ЕИК, лице за контакт, електронна поща и телефон), които ще се ползват единствено за целите на администрирането на базата при спазване на изискванията на GDPR.

Работодателите трябва да имат предвид, че независимо, че целта на кампанията е запазване на работни места, е необходимо съгласието на техните работници и служители, преди да бъдат предоставени данните им на други работодатели. Важно е да се уточни, че в е-борсата си БСК не събира лични данни на работниците, а само брой и професионални характеристики, които съответният работодател заявява с попълване на регистрационната форма.

С оглед екстремните срокове за разработка на електронната борса е възможно в началния етап на нейното съществуване да се появят дефекти (бъгове), които се ангажираме своевременно да отстраним. Предварително поднасяме извинение за евентуални затруднения!

Българска стопанска камара се надява чрез тази инициатива да улесни, доколкото е възможно, връзката между отделни бизнеси, с което да минимизира потенциалните щети от COVID-19 за икономиката.

 

Във връзка с разпространението на COVID – 19, КСБ предоставя препоръчителни мерки за ограничаване разпространението на коронавируса по време на работния процес на строителните фирмите, работни помещения, складови площи, офис сгради, логистични центрове и площадки, считано от 19.03.2020 г.

ПРЕПОРЪКИ

СЪВЕТИ

Ръководството на КСБ запазва правото да предложи и допълнителни мерки в зависимост от развитието на ситуацията с разпространението на COVID – 19 и при налагане на допълнителни ограничения от страна на държавните органи и здравни власти.

На събранието присъстваха както представители на фирмите-членове на КСБ – ОП Смолян, така и техни служители, които успешно завършиха дистанционното обучение по специалност „Строителен техник“. Причината бе церемонията по официалното връчване на дипломите на завършилите специалисти, с което стартира събитието. „Постиженията им са много добри“ – заяви Председателят на КСБ ОП-Смолян Владимир Кехайов. „Надявам се, получавайки тези дипломи, хората да останат да работят в нашия регион, защото проблемът с недостига на кадри при нас е особено критичен. Организираме обучението чрез „Строителна квалификация“ ЕАД и е в изключително удобен както за фирмите, така и за обучаемите формат.“  Дистанционното обучение като възможност за квалифициране на служителите предизвика интерес и сред новите  членове на КСБ ОП-Смолян, вписани в ЦПРС.

Деловата част на събранието бе открита от Председателя на Областното представителство, който представи процедурните правила за провеждането му и основните отчетни документи, подлежащи на разглеждане и обсъждане – Отчет на председателя на КСБ ОП-Смолян, отчет за дейността на Областния съвет и отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на КСБ ОП-Смолян за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.

Акцент в отчетите на Председателя на КСБ ОП-Смолян и Областния съвет за последните четири месеца на 2019 г. бе организирането и провеждането на серия от обучения на теми от широк интерес като „Работа с Централизираната автоматизирана информационна система (ЦАИС) Електронни обществени поръчки“, „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа“, „Координатори по безопасност и здраве в строителството“ и „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“, „Строителни скелета – безопасност при монтаж, експлоатация и демонтаж“. Бяха обсъдени основното празнично събитие през годината – Празника на строителите – Димитровден и класацията „Строител на годината“. През 2019 г. празникът бе проведен успоредно с едно от най-значимите информационни събития в КСБ ОП-Смолян – първата изнесена приемна на вестник „Строител“. Инициативата премина при голям интерес и събра освен фирмите-членове на КСБ ОП-Смолян и представители на цялата строителна гилдия в региона, общинска и централна власт. Бяха споделени проблеми, обменени мнения и виждания за решаването им.

Присъстващите разгледаха и приеха финансовата справка за отчетния период. Председателят на Контролния съвет на КСБ ОП-Смолян Милко Юруков представи доклад и предложи освобождаването на Председателя и Областния съвет от отговорност за съответния период. „Работата се развива изцяло в рамките на Устава и правилата за работа в КСБ“ – изтъкна той.

Бе обсъден плана за дейността на КСБ ОП-Смолян за 2021 г., който набляга върху основното направление – обучения и квалификационни курсове. Предвиждат се и мерки за насърчаване на интереса сред учениците и младежите към строителното образование като начин за справяне с недостига на квалифицирани кадри в областта. Засегна се въпроса за очакваните промени в ЗУТ, които е необходимо да бъдат ускорени, за да се разпишат ясно отговорностите между страните в строителния процес – проектант, строител, строителен надзор и възложител. Фирмите, които работят в Смолянска област, развиват дейност при утежнени условия – заяви Кехайов – предвид пограничния, планински и отдалечен от големите центрове регион. Важно е да бъдат стимулирани от държавата, за да не замре местният строителен сектор.

Отново беше обсъдена необходимостта от по-детайлно и изцяло в практически план обучение във връзка с новата ЦАИС,  като решението бе съобразено с факта, че е необходимо време системата да функционира в пълнота, за да се изявят критичните моменти в нейната работа. В заключение присъстващите приеха план-сметката за дейността на КСБ ОП-Смолян за 2021 г., а дискусиите продължиха и след формалното приключване на Общото събрание.

Министерство на образованието и науката при Дирекция “Професионално образование и обучение” организира национално състезание по професионално направление “Строителство” – “Най-добър млад строител” (2019-2020 учебна година) с партньори: Камара на строителите в България, “Кнауф България” ЕООД, “Мегахим” АД, “Хенкел България” ЕООД, “Винербергер България” ЕООД, Камара на инженерите по геодезия и “Трансгео” ЕООД.

На 06 и 07 март 2020 г. в град Хасково ще се проведе  Регионално състезание  „Най-добър млад строител“.

Домакин на състезанието е Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ в гр. Хасково. Целта на състезанието е  учениците от професионалните гимназии да демонстрират теоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението по професиите от направление „Строителство” и „Архитектура, урбанизъм и геодезия“. Учениците имат възможността да  покажат формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества, както и комуникативност, трудова дисциплина, етика, работа в екип и др.

Състезателните дисциплини са:

 1. Мазилки, шпакловки и бояджийски работи. Нанасяне на силиконова мазилка и релефна боя. Нанасяне на бояджийско покритие. Изпълнение на покритие с латексови бои.
 2. Облицовки и настилки. Нанасяне на силиконова мазилка и релефна боя. Нанасяне на бояджийско покритие.
 3. Зидария. Изпълнение на зидария с керамични тухли на WINERBERGER (Porotherm 25N+F Light, Porotherm 12N+F).
 4. Сухо строителство. Изграждане на преградна стена, система КNAUF.
 5. Геодезия. Определяне на височината на отдалечен обект. Извършване на  необходимите геодезически измервания в района на обекта. Да се изчисли височината на обекта и се направят контролни изчисления.

Официалното откриване на състезанието е на 06.03.2020г. от 14:00 часа в двора на училището. Състезателната част и награждаването са на 07.03.2020 г. от 09:00 часа на площад „Свобода“.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и се изпълнява от Министерство на образованието и науката, в партньорство с 43 висши училища в България, включително и с тези, обучаващи по строителни специалности.

Проектът цели осигуряване на допълнителна практическа подготовка в реална работна среда на студенти от българските висши училища и допринася за създаване и укрепване на ефективни партньорски взаимоотношения между висшите училища и работодателите.

Работодателите, от своя страна, получават благоприятна възможност да проверят предварително способностите на евентуалните си бъдещи служители. Резултатите от предишните два проекта за студентски практики показват, че участието в практическо обучение е от голяма полза за всички страни , участници в процеса – работодатели, студенти и висши училища.

В проекта, в качеството си на работодател, могат да се юридически лица със стопанска или нестопанска цел, регистрирани по българското законодателство в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта. Отвореността на процеса по набиране на работодатели предпоставя и известна конкуренция помежду им, затова е необходимо организацията да бъде представена по най-подходящ начин, за да привлече най-добрите студенти.

Практиката на студентите се осъществява в рамките на 240 астрономически часа. След успешно приключване на практиката проектът издава на студента удостоверение за успешно приключило обучение и му се изплаща стипендия в размер на 600 лв.

Работодателят няма финансови ангажименти към практиката, но има ангажимент да излъчи сред служителите си „ментор“, който да наставлява работата на студентие/ите по време на практическото обучение. Проектът предвижда заплащане за менторите по 189,30 лв. (вкл. дължимите осигурителни вноски от работодател) за всеки наставляван практикант.

Работодателите, които желаят да се включат в проект „Студентски практики – Фаза 2“, могат да се регистрират в електронната платформа, където могат да получат и повече информация за проекта.

Представяме на Вашето внимание „Наръчник за въвеждане на строително-информационното моделиране от европейския публичен сектор „(Стратегически действия за ефективност на строителния сектор: стимулиране на стойността, иновациите и растежа) – изготвен от Работната група на Европейския съюз по въпросите на BIM („EUBIMTG“).

Наръчникът е разработен в отговор на нарастващите предизвикателства пред правителствата и клиентите от публичния сектор с цел да се стимулира икономическият растеж и конкурентоспособността, но едновременно с това и да се предостави по-добро съотношение цена — качество срещу изразходваните публични средства, чрез по-широкото въвеждане на строително-информационното моделиране.

 

Българската търговско-промишлена палата, като партньор по проект по програма Еразъм за млади предприемачи, има удоволствието да Ви информира за възможността за участие в проект Erasmus for Young Entrepreneurs Global- пилотен проект за трансграничен обмен, който дава възможност млади или бъдещи предприемачи да получат знания и ноу-хау от опитни предприемачи, управляващи малък бизнес от Израел, Сингапур и САЩ.

Обменът може да продължи от 1 месец до максимум 3 месеца и се осъществява в зависимост от мястото на опитния предприемач. Това помага на новия предприемач да придобие уменията, необходими за управление на малка фирма, докато домакинът се възползва от перспективи за неговия бизнес, възможност за сътрудничество с чуждестранни партньори и намирането на нови пазари.

Можете да участвате в програмата като нов предприемач, ако планирате да започнете бизнес или имате под 3 години общ предприемачески опит. Вашата (бъдеща) компания или дейност може да бъде във всеки сектор. В програмата могат да участват лица над 18 години.

Трябва също: да бъдете постоянно пребиваващ в една от участващите страни; да имате конкретен проект или бизнес идея, отразени в бизнес план; да бъдете мотивирани и ангажирани да си сътрудничите по време на престоя си с опитен предприемач от друга участваща държава; да бъдете готови да допринесете за развитието на бизнеса на приемащия предприемач и да предоставите своите умения и компетенции.

За участие като нов предприемач, може да посетите сайта на проекта и да се регистрирате на: http://eyeglobal.eu/apply-now/.

За допълнителна информация, моля свържете се с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на e-mail: m.markova@bcci.bg или на тел.: 02 8117 494, 8117 489.

Приложение: Брошура

Върховният комисариат на ООН за бежанците /ВКБООН/ в България предоставя Списък с имена на бежанци, търсещи активно работа в строителството. Лицата имат същите права за работа, както и българските граждани.

Те се намират на територията на гр. София, имат наети жилища и се нуждаят от работа:

 1. Мустафа Махмуд, 1979 г., Сирия, хуманитарен статут – общ работник;
 2. Исам Албакри, 1967 г., Сирия, хуманитарен статут – стругар, шлосер;
 3. Мохамад Абдуллатиф, 1974 г., бежански статут – електротехник (бяла техника);
 4. Рами Харма Махмуд, 1985 г., бежански статут – заварчик;
 5. Ахмад Харма Махмуд, 1997 г., бежански статут – общ работник;
 6. Ахмад Иса, 1992 г., бежански статут – заварчик;
 7. Ибрахим Сангаре, 1991 г., Мали, търсещ закрила – общ работник.

В случай, че работодатели от сектора проявят интерес, могат да се свържат с г-жа Ива Парцалева от ВКБООН:

Тел:  02/ 980 24 53  и 02/ 98024 54

Адрес:

гр. София 1000

ул. “Позитано” 2

 

Областното представителство Разград на КСБ проведе Годишно отчетно събрание на 26.02.2020 г., на което присъстваха 11 от общо 23 членове.
Събитието бе открито от Председателя на Областното представителство – инж. Михаил Драганов.
Бяха обсъдени и след гласуване, приети решения, с които се отчете дейността на председателя и Областния съвет и изразходването на финансовите средства през отчетния период.
Одобрен бе План за работата на Областното представителство през 2021 г. , в който приоритет са организирането и провеждането на срещи с представителите на местните институции- кметовете на общините в Разградска област.
При разглеждането на план-сметката за следващата година, инж. Изворов предложи да се предвидят парични средства за обучение служителите в офертните отдели на строителните фирми по ЗОП – възлагане на обществени поръчки чрез Централизираната автоматична информационна система “Електронни обществени поръчки”. Коригираната план-сметка бе гласувана и приета с пълно единодушие.
В последната осма точка– Разни, се разгледа постъпила молба от Инициативен комитет Разград за изграждане на „Военен мемориал Гарнизон Разград“, за подпомагане от страна на фирмите –членове на КСБ. Присъстващите се запознаха с инвестиционните проекти на строежа, обсъдиха начините за подпомагане строежа на мемориала и взеха решение всяка фирма да прецени дали да се включи с парична сума, материали, механизация, труд и т. н.
След изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито и обсъжданията на проблемите в строителния бранш продължиха в неформална обстановка.