От 2-и до 4-и септември 2021 г. в градовете Пазарджик и Пловдив ще се проведе специализиранo изложение и конференция, посветени на предизвикателствата пред проектирането и строителството на почти нулевоенергийни сгради (ПНЕС) в България. Домакин на събитието е Професионалната гимназия по строителство и архитектура – Пазарджик, където ще се проведат повечето от планираните инициативи, а организатори са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и Камарата на строителите в България, подпомогнати от проект nZEB Roadshow на програма Хоризонт 2020.

Дните на почти нулево-енергийната сграда ще предложат и поглед върху успешните практики от България и региона и технологичните иновации, способстващи строителството на почти нулевоенергийни сгради. В програмата са включени различни тематични сесии с участието на авторитетни български лектори и интерактивни формати, които ще допринесат за реалния обмен на идеи и възможности за съвместни дейности, сред които:

 • Специализирано изложение на строителни материали и компоненти, подходящи за почти нулево-енергийни сгради
 • Професионални обучения за проектанти и строителни специалисти по сертифицирани международни програми
 • Провеждане на демонстрации и фирмени представяния на най-новите строителни материали, изделия и технологии
 • Различни тематични сесии с участието на авторитетни български лектори
 • Посещение на сертифицирана пасивна сграда в село Марково, община Пловдив

Посетителите ще могат да се запознаят на място с най-новите строителни материали, изделия и технологии, подходящи за прилагане при изграждането на почти нулевоенергийни сгради. Ще се провеждат и успоредни демонстрации и фирмени представяния, а специален фокус са професионалните обучения за проектанти и строителни специалисти.

Пълната програма за събитието е налична тук. Посещението на изложението е безплатно и не изисква предварителна регистрация.

Участието в специализираните обучения за проектанти и строителни специалисти също е безплатно, но местата са ограничени, а формата за регистрация е достъпна на адрес: https://forms.gle/LodgMtfpnJp4AvWr7

За регистрация за кръглата маса, посветена на тенденциите в професионалното образование и обучение, попълнете следната форма: https://forms.gle/3Wa2hU4fAkwWzfds6

Програма Seeds for the future на Huawei Technologies Bulgaria се радва на изключително широк интерес сред младите хора, ориентирани към сферата на ИКТ технологиите. КРИБ е партньор на програмата, наред с други партньори от сферата на образованието и бизнеса, ангажирани с повишаване на квалификацията на младите хора, сред които са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Техническият университет, Университетът за национално и световно стопанство, НСОРБ, БАИТ и др.

Организаторите на Стипендианската програма Seeds for the future предоставят определена квота участници на най-важните си партньори, среди които е КРИБ.

Презентация на програмата може да бъде намерена тук. Предвид пандемията и мерките за превенция, програмата няма да се реализира тази година с традиционното пътуване до Китай, а ще се проведе онлайн в рамките на осем дни, като участниците ще имат възможност да чуят полезни и важни лекции от висококвалифицирани лектори. При завършване на курса те ще получат сертификат за завършено обучение.

Кандидатите за включване в обучението на Huawei в България трябва да подадат молба, автобиография и мотивационно писмо (или 3-минутно лично видео, което отразява желанието им за участие) на имейл [email protected] с копие до офис имейла на КРИБ [email protected]

За да бъде включен в конкурса представител на компания – член на КРИБ, трябва в молбата за кандидатстване изрично да бъде упоменато, че той е поканен да кандидатства по линия на членството на компанията в КРИБ.

Срокът за кандидатстване е до 30 август 2021 г.. На 13-ти септември ще бъдат обявени имената на 30-те одобрени за участие в програмата изявени млади хора с интереси в областта на ИКТ.

Във връзка с изпълнението на проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор”, който Камара на строителите в България реализира по програма „Добро управление на местно ниво”, на фондация „Америка за България”, приключи работата по Дейност 1, която предвижда мониторинг на обществени поръчки в строителството за идентифициране на причини за промяна и прекратяване на поръчките след тяхното обявяване. Екип експерти от КСБ извърши проучване и мониторинг на 1560 обществени поръчки в строителството, обявени от публични възложители в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) в периода ноември 2020 г. – април 2021 г. От поръчките, попадащи в обхвата на мониторинга прекратени или изменени са 149. Като най-честа причина за прекратяване на процедурата, експертите отчитат възможността на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП: „Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са установени нарушения при откриването и провеждането и, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата”.

Втората най-срещана причина е липсата на подадена оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На трето място е прекратяването по чл. 110, ал. 1, т. 2. От ЗОП: Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи. В този случай, всички участници са допуснали някои от следните грешки: техническа грешка в документацията; не са приложили някои от изискуемите документи от възложителя; допуснали са техническа грешка при изчисляването на КСС или например грешно са изчислили общата сума по офертата си и пр.

В по-редки случаи експертите посочват следните причини за прекратяване:

 • възложителят прекратява процедурата, когато е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, съгласно чл. 110, ал. 2, т. 1. тоест, в конкретния случай, в който има само една подходяща оферта, ЗОП дава възможност на възложителя да прекрати възлагането, поради липса на достатъчна конкуренция.
 • Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури ресурс, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП. В случаи като този, възложителите посочват в ЦАИС-ЕОП мотивирани решения за прекратяване на процедурата за възлагане.
 • За посочения 6-месечен период на мониторинг е открит един случай, в който участникът, класиран на първо място, в последствие е отказал да сключи договор като изпълнител. Посоченият случай попада в хипотезата на чл. 110, ал. 2, т. 4а от ЗОП.

Като следваща стъпка, предстои да се изготви подробен анализ и статистика на данните относно причините, довели до прекратяване на обществени поръчки, и последващи действия. Паралелно с това, Камара на строителите в България провежда анкетно проучване сред строителните фирми за техния опит, свързан с корупция при възлагане на обществени поръчки, относно прозрачността при обявяването им и прозрачността в работата на публичните институции на областно или общинско ниво. Предстои да бъде проведено обществено обсъждане по отношение на разбирането за негативните последствия от корупцията, за необходимостта от последователни възпиращи корупцията действия, и за повишаване на прозрачността и отчетността на институциите. Ще бъдат организирани и специализирани обучителни семинари с представители на строителни фирми  и експерти, работещи в сферата на обществените поръчки. Целите на обученията са свързани с повишаване на капацитета на участващите в обществени поръчки за правата и задълженията им при съмнения за корупция при възлагане на обществени поръчки, начините за уведомяване и обжалване, работа с национална платформа  „Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки”. Представителите на строителни фирми, които имат желание да се включат в семинарите и обсъжданията по проекта, могат да заявят участие в Дирекция „Организационна политика” на КСБ на email: [email protected]

Най-голямата база данни за информация за строителни проекти в скандинавските държави – ByggFakta SMART се свързаха с представители на КСБ с предложение за 15% отстъпка от регистрационната такса за вписаните в ЦПРС и асоциираните членове на КСБ. Базата данни предоставя информация за около 90% от строителните проекти в частния и публичния сектор. Системата предоставя пълен преглед на 20 000 проекта, над 28 000 регистрирани фирми и 75 000 контакти в сектор строителство. Базата данни се актуализира ежеседмично със средно 500 нови проекта, 1500 актуализации на съществуващи проекти, както и нови фирми и и контакти. Търсачката може да бъде персонализирана според конкретните нужди и спецификите на търсене.

      Предимства за фирмите, регистрирани в базата данни:

 • Намиране на информация за всички текущи строителни проекти;
 • Преглед, проследяване и мониторинг на отделите фази на строителните проекти;
 • Контакти на фирми;
 • Предоставя възможност за маркетинг, реклама и управление на контактите;
 • Българските фирми могат да предлагат по-лесно своите продукти и услуги в Скандинавия, и да намерят подходящи проекти (спестява разходи за пазарни проучвания);

Базата данни е подходяща за строителни фирми, ръководители на проекти, инженери, архитекти, доставчици и т.н.

Заинтересованите лица могат използват посоченото намаление като попълнят контактната форма на следния линк.  

Със законопроекта се предлага всички фирми и самоосигуряващи се лица, чиито приходи от дейността са намалели с повече от 30 на сто през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване за помощта, спрямо приходите за същия месец на 2019 г., да могат да получат безвъзмездна финансова помощ по избор – еднократна в размер на 4 средномесечни заплати или месечна в размер на до 90 на сто от фиксираните оперативни разходи на микро и малки предприятия и до 70 за средните и големите такива. Предвижда се еднократна безвъзмездна финансова помощ да получават стартиращите през 2021 г. фирми, които са наели най-малко 5 служители на пълен работен ден за не по-малък от 6 месеца срок. Предлагат се и други допълнения.

Сигнатура: 46-154-01-32
Дата: 13/08/2021
Законопроектът можете да намерите на сайта на Народното събрание
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163760

Ако имате предложения и препоръки, моля изпращайте ги на мейла адрес [email protected]

Браншовата организация подготви план за изграждане на тренировъчно-учебни бази за подготовка на кадри в бранша

 

Камарата на строителите в България разработва мащабна програма за осигуряване на ефективна работна сила в бранша. Целта й е непрестанно усъвършенстване на заетите в този високоотговорен бизнес. Както и задоволяване на нуждите от квалифицирана работна ръка чрез преквалификация на безработни и на миньори от Маришкия басейн, които е възможно да излязат на пазара на труда във връзка с европейската Зелена сделка.

Идейната концепция на КСБ стъпва на три основни стълба – изграждане на тренировъчно-учебни бази за квалификация и преквалификация, създаване на междуинституционално звено за стратегическо планиране, както и разработване на модел за активно работодателско участие. Тя е изпратена до министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на образованието и науката, на труда и социалната политика, на икономиката, както и до КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Планът на КСБ е първоначално в три отделни области да се изградят тренировъчно-учебни центрове за модерно теоретично и практическо обучение с прилежащо общежитие. Целта е изграждането на висококвалифицирани кадри за строителството, обучени в условия, близки до реалните. Работата с тях ще е структурирана в две направления. Първото е за придобиване на степен на професионална квалификация по строителни специалности съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Второто ще са тясно профилирани курсове както за повишаване на знания и умения на ключови за строителството специалисти, така и по актуални за бранша теми. Преквалификацията е насочена освен към безработни и миньори от въгледобивната промишленост, така и към ученици от строителните гимназии за повишаване на практическата им подготовка. Отделно, на вече заетите в сектор „Строителство“ ще се предлага повишаване на квалификацията.

Камарата предлага още създаването на специализирано междуинституционално звено с работно име „Секторен съвет за базирано на компетенции обучение“. Основни участници в него ще са водещи специалисти, представители на просветното и социалното министерство и на работодателските организации. Съветът ще прави програми и модули за обучение, ще изгради система за качество, гарантиращо високо ниво на професионална подготовка, ще се занимава с инициативи за непрекъснато актуализиране на знанията и уменията на педагогическия персонал в средното, висшето и продължаващото образование и обучение, както и с изработване на модел за повишаване имиджа на строителната професия.

Моделът за активно работодателско участие пък ще бъде развит върху нуждата от по-голяма ангажираност в обучителния процес най-вече чрез предоставяне на възможност, среда и наставническа подкрепа за усвояване на умения в реална работна среда.

Писмото на КСБ до институциите и синдикатите може да прочетете ТУК

ДО

ВСИЧКИ СТРОИТЕЛИ, ВПИСАНИ В ЦПРС

 

ОТКРИТО ПИСМО

 

                   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

          По повод на постъпили запитвания от строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, с настоящото бихме желали да Ви информираме за действията на фирми, които с търговска цел желаят да се възползват от нормативно установения статут на Камарата на строителите в България /Камарата/ за създаването и поддържането на ЦПРС.

      В резултат на постъпилата информация от строители и служители на Камарата голям брой вписани строители в ЦПРС продължават да получават предложения, както и фактури за извършване на услуги за „вписване в строителен регистър”, „годишно обслужване в регистъра” и други подобни услуги, които в голяма степен наподобяват дейността, терминологията и сроковете за подаване на заявления, свързани със задълженията на всеки вписан в ЦПРС строител.

      С настоящото открито писмо, адресирано до всеки вписан в ЦПРС строител, не можем да спрем действията на отделни лица, стремящи се да печелят от дейността  си, сме длъжни да Ви информираме, че при получаването на подобни оферти и фактури, които трябва да заплатите, е добре внимателно да се запознаете и прецените дали ще се възползвате от тези услуги. Включването Ви в такива „регистри” и сайтове,  евентуалните ползи и финансовите Ви ангажименти, са изцяло по Ваше решение. Подобни действия от Ваша страна не произтичат от  изискванията на ЗКС и системата на ЦПРС.

      Тук е мястото да напомним, че вписването Ви в ЦПРС се извършва на основание чл. 3 от Закона за камарата на строителите и дължимите суми за вписване, годишно обслужване и разширение на обхвата на вписване, се заплащат по цени, определени от общото събрание на Камарата. Тези цени се заплащат единствено по банков път по сметка на Камарата, без да се изпращат фактури в офиса за заплащане с наложен платеж. Платежният документ се прилага към заявлението и се подава в областното звено регистър от представляващия строителя или лице с нотариално заверено пълномощно. В случаите на подаване на документи с КЕП процедурата се извършва от офиса на строителя, без да е необходимо посещаване на областното звено регистър.

       Всякакви други платени услуги или форми на заплащане не се отнасят и не са свързани с ЦПРС. При необходимост от допълнителна информация, можете да се обръщате към експертите в областните звена регистър на Камарата.

Комисия за воденето, поддържането и ползването на

Централния професионален регистър на строителя

 

BusinessEurope прави проучване сред европейските фирми за проблемите, които срещат в търговско-икономическите си отношения с Република Турция. Организацията насърчава българските фирми да споделят опита си – положителен или отрицателен, до понеделник, 23 август 21 г.

Вашата информация по темата можете да изпращате на имейл: [email protected]

Лице за контакт:
Веселин Илиев – Главен директор „Международно икономическо сътрудничество“ в БСК, тел.: 02 932 0954

Европейската инвестиционна банка и Институтът за пазарна икономика се включват като партньори на специалното издание „Инвестиции и региони“. То се подготвя от „Бранд Медия България“ ЕООД, издател на националния информационен сайт Kmeta.bg и месечния вестник „Кмета.бг“. Изданието се подготвя със съдействието на Българската агенция за инвестиции.

Новите срокове и условията за участие са в приложена презентация.

Целта на двуезичното издание (български и английски език) е да представи инвестиционните възможности на България пред потенциални инвеститори. Алманахът разглежда важни аспекти: Макроикономическа и нормативна рамка; Административно съдействие за инвеститорите; Социално-икономически профили на регионите в страната; Развитие на пазара на труда по професионални направления; Икономичеки анализи и прогнози в краткосрочен план.

Всяка община ще представи най-големите си предимства пред потенциалните инвеститори, както по отношение на индустриален профил и кадри, така и като географско положение, инфраструктура и облекчения за бизнеса. В изданието ще бъдат поканени да се включат и компании, които да споделят своя опит и да дадат препоръки за подобряване на инвестиционния климат.

„Инвестиции и региони“ 2021 ще бъде разпространявано чрез Българската агенция за инвестиции. Алманахът ще бъде предоставен на търговските аташета у нас и зад граница, както и на двустранните търговски камари. Изданието ще бъде  презентирано на изложения у нас и в чужбина.

Медийни партньори на изданието са водещият икономически сайт Economic.bg и Порталът на европейските градове и граждани TheMayor.eu

„Инвестиции и региони“ 2021 ще излезе в началото на октомври. То ще бъде презентирано по време на конференция по темата пред кметове, представители на бизнеса, изпълнителната и законодателната власт, еврокомисари и др. официални лица. Целта на дискусията е да бъдат посочени както възможностите и инструментите за развитие на регионите, така и основните проблеми пред инвеститорите.

След конференцията на официална церемония ще бъдат раздадени традиционните награди „Кмет на годината“ 2021. Деветото издание на конкурса ще стартира през септември чрез национално онлайн гласуване на платформата kmetnagodinata.bg. Отново ще бъдат отличени най-добрите градоначалници в различни категории, а вотът е изцяло в ръцете на хората, които ежедневно имат поглед върху работата им и резултатите за всяка община.

За заявки за участие:

Виктория Илкова,
Мениджър Маркетинг и реклама,
„Бранд Медия България“ ЕООД,
тел. +359 888 870 406
Email: [email protected]

На сайта https://www.nextgeneration.bg/  е публикувана и съответно е налична за обществено обсъждане Ревизираната версия 1.3 (20.07.2021 г.)  на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Пълният текст на документа е наличен тук