Националният съюз на трудово-производителните кооперации предлага доставка на предпазни маски.

 

Приложение:

  1. Оферта.
  2. Техническа спецификация на лицеви полумаски.

 

 

Обобщение на въведените ограничения и мерки, засягащи строителния сектор, на ниво ЕС може да намерите в следния документ

Участието в обществената консултация, инициирана от ЕК, се осъществява чрез попълване на онлайн въпросник.

Консултацията е достъпна на следния линк.

Крайният срок за участие е 15.04.2020 г.

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти по Национална програма за заетост на хората с увреждания.
Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания. Необходимите документи и процедурата за кандидатстване са налични на сайта на АХУ на следния ЛИНК.

Допълнителна информация можете да намерите в приложеното официално писмо на АХУ.

Уважаеми строители,

От 01.04.2020 г. като временна мярка, свързана с обявеното извънредно положение в страната, заявления към ЦПРС ще могат да бъдат подавани само с квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Уточняваме, че за да бъде активиран в електронната система на ЦПРС, КЕП следва да бъде с титуляр съответния строител – юридическото лице и автор представляващия съгласно Агенцията по вписванията.

Строителите, които до момента имат регистриран и активиран КЕП в системата на ЦПРС, могат директно да подават заявления по всички процедури.

Експертите от областните представителства и централно звено „регистър“ са на разположение за въпроси и консултации на мобилните и стационарни телефони, и на служебните електронни пощи. Препоръчваме ви преди да бъде приключено заявлението да се свържете с експерта звено „регистър“ от съответното областно представителство да прегледа попълнената информация и прикачените документи, за да бъдат отстранени евентуални пропуски.

„Бора Инвест“ ЕООД отправя покана за участие в предквалификационния етап на тръжна процедура за строително-монтажни работи на обект „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари гр. Белослав“, област Варна. Повече информация относно изискванията към кандидатите и тръжната процедура можете да намерите в приложената Покана

Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) заедно с 14 асоциации, подписа Общо становище на европейския строителен сектор, призовавайки европейските институции за спешни мерки за защита на здравето на работниците, подкрепа на икономическата дейност и ускоряване на възстановяването.

Брюксел, 27-ми март 2020 г.

Изправен пред епидемията на COVID-19, светът се бори с пандемия с  безпрецедентни за нашето време размери, причиняваща в момента цялостна криза в общественото здравеопазване.

Ние, долуподписаните европейски асоциации, представляващи строителния сектор – индустрия, съставляваща 9 % от БВП на ЕС и осигуряваща работни места на повече от 16 милиона европейци, в тези трудни времена бихме искали да потвърдим отново нашия ангажимент за подкрепа на публичните власти, както и нашата ангажираност и всеотдайност към основния ни актив – благосъстоянието на нашите работници.

От икономическа и индустриална гледна точка, ситуацията е безпрецедентна и може да има изключително вредни и дългосрочни последици. Тя има потенциала да изчерпи паричния поток на компаниите и да отслаби веригата на стойността в строителството през следващите години, смазвайки милиони малки и средни предпрития (МСП), едрия бизнес (големите предпрития) и промишлените и сходни икономически субекти.

Държавите-членки въвеждат различни мерки за забавяне и спиране на разпространението на COVID-19. В някои страни подобни мерки позволяват продължаването на строителните дейности и осигуряването на здравето и безопасността на работниците, докато другите ограничават икономическите дейности до такива, считани като „основни“ или „от съществено значение“.

Някои от тези основни услуги се предоставят от строителния сектор, като поддръжката на критична инфраструктура, нормалното функциониране на водо-, електро- и газоснабдителните системи за сгради и болници. Действително проблеми като водни течове могат да влошат домашната изолация и необходимостта от незабавен ремонт.

Изпълнението на веригата на доставки в строителството е изключително важно за запазване на дейността, със здравословни и безопасни условия на труд, отговарящи на изискванията. Затова е особено важно да се гарантира движението на строителни продукти, оборудването и предоставянето на услуги, при пълно спазване на инструкциите, издадени от компетентните здравни органи.

В този контекст, ние призоваваме публичните власти да вземат предвид мащаба на сътресението или нарушаването на функционирането на нашия сектор и да предотвратят предвиждания спад на икономиката, като се избегне срив с исторически измерения със значителни социални последици.

Действително, преди обмислянето на средно- и дългосрочни мерки, има спешна необходимост от краткосрочни разпоредби за защита на европейските най-трудоемки вериги на стойноста, позволявайки по този начин възможно най-скоро съживяване или възстановяване след приключване на здравната криза.

Поради това, ние призоваваме европейските институции и европейските държави-членки да действат в пълна координация за:

  • Въвеждане на необходимите и подходящи, съобразени със специфичните условия, мерки за безопасност и здраве, протоколи и указания с активното участие на релевантните заинтересовани страни, давайки възможност на работодателите да гарантират необходимото ниво на защита на работниците;
  • Подкрепа на строителната верига на доставки посредством въвеждане на мерки, позволяващи ефективно функциониране на вътрешния пазар на ЕС. В тази връзка ние приветстваме Съобщението на Европейската комисия (23.3.2020 C(2020) 1897) за зелени платна съгласно Насоките за мерки за управление на границите (за защита на здравето и осигуряване на наличност на стоки и основни услуги);
  • Изпълнение на масови/широкомащабни програми за подкрепа и стимулиране. Тези дейности не трябва да бъдат ограничени до няколко емблематични сектора от стратегическо или политическо значение, които може да се нуждат от пълно спасяване, а най-вече към осигуряващите работни места сектори като строителството, което също трябва да получи пълно внимание от страна на властите;
  • Намаляване на административната тежест и на изискванията към работодателите да приложат временните мерки за безработица.

В заключение, ние апелираме към Европейската комисия да започне диалог, веднага след като обстоятелствата позволят това, за да идентифицираме и изпълним съвместно подходящи мерки за ограничаване на спада и улесним бързото възстановяване на всички строителни дейности.

 

Източник: FIEC

Във връзка със създалата се кризисна ситуация, предизвикана от разпространението на коронавирус COVID-19, Българската стопанска камара стартира „Е-борса за взаимопомощ“, където фирмите ще имат възможност да регистрират обяви за търсене или предлагане на продукти, услуги или възможност за ангажиране на служители, които в периода на извънредното положение не могат да бъдат натоварени и са поставени под риск от загуба на работно място. За периода на извънредното положение, на тези служители биха могли да им бъдат предложени допълнителни трудови договори при друг работодател, без това да е свързано с финансови ангажименти на самите работници или по отношение на основния им работодател.

Борсата е с адрес www.bia-bg.com/offer

С цел противодействие на потенциално некоректни действия (регистриране на фалшиви обяви, спам и др.), администраторите на БСК ще одобряват всяка обява, като преди това ще правят проверка на регистрирания по ЕИК. В тази връзка, се налага събирането на лични данни от фирмите (ЕИК, лице за контакт, електронна поща и телефон), които ще се ползват единствено за целите на администрирането на базата при спазване на изискванията на GDPR.

Работодателите трябва да имат предвид, че независимо, че целта на кампанията е запазване на работни места, е необходимо съгласието на техните работници и служители, преди да бъдат предоставени данните им на други работодатели. Важно е да се уточни, че в е-борсата си БСК не събира лични данни на работниците, а само брой и професионални характеристики, които съответният работодател заявява с попълване на регистрационната форма.

С оглед екстремните срокове за разработка на електронната борса е възможно в началния етап на нейното съществуване да се появят дефекти (бъгове), които се ангажираме своевременно да отстраним. Предварително поднасяме извинение за евентуални затруднения!

Българска стопанска камара се надява чрез тази инициатива да улесни, доколкото е възможно, връзката между отделни бизнеси, с което да минимизира потенциалните щети от COVID-19 за икономиката.

 

Във връзка с разпространението на COVID – 19, КСБ предоставя препоръчителни мерки за ограничаване разпространението на коронавируса по време на работния процес на строителните фирмите, работни помещения, складови площи, офис сгради, логистични центрове и площадки, считано от 19.03.2020 г.

ПРЕПОРЪКИ

СЪВЕТИ

Ръководството на КСБ запазва правото да предложи и допълнителни мерки в зависимост от развитието на ситуацията с разпространението на COVID – 19 и при налагане на допълнителни ограничения от страна на държавните органи и здравни власти.

На събранието присъстваха както представители на фирмите-членове на КСБ – ОП Смолян, така и техни служители, които успешно завършиха дистанционното обучение по специалност „Строителен техник“. Причината бе церемонията по официалното връчване на дипломите на завършилите специалисти, с което стартира събитието. „Постиженията им са много добри“ – заяви Председателят на КСБ ОП-Смолян Владимир Кехайов. „Надявам се, получавайки тези дипломи, хората да останат да работят в нашия регион, защото проблемът с недостига на кадри при нас е особено критичен. Организираме обучението чрез „Строителна квалификация“ ЕАД и е в изключително удобен както за фирмите, така и за обучаемите формат.“  Дистанционното обучение като възможност за квалифициране на служителите предизвика интерес и сред новите  членове на КСБ ОП-Смолян, вписани в ЦПРС.

Деловата част на събранието бе открита от Председателя на Областното представителство, който представи процедурните правила за провеждането му и основните отчетни документи, подлежащи на разглеждане и обсъждане – Отчет на председателя на КСБ ОП-Смолян, отчет за дейността на Областния съвет и отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на КСБ ОП-Смолян за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.

Акцент в отчетите на Председателя на КСБ ОП-Смолян и Областния съвет за последните четири месеца на 2019 г. бе организирането и провеждането на серия от обучения на теми от широк интерес като „Работа с Централизираната автоматизирана информационна система (ЦАИС) Електронни обществени поръчки“, „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа“, „Координатори по безопасност и здраве в строителството“ и „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“, „Строителни скелета – безопасност при монтаж, експлоатация и демонтаж“. Бяха обсъдени основното празнично събитие през годината – Празника на строителите – Димитровден и класацията „Строител на годината“. През 2019 г. празникът бе проведен успоредно с едно от най-значимите информационни събития в КСБ ОП-Смолян – първата изнесена приемна на вестник „Строител“. Инициативата премина при голям интерес и събра освен фирмите-членове на КСБ ОП-Смолян и представители на цялата строителна гилдия в региона, общинска и централна власт. Бяха споделени проблеми, обменени мнения и виждания за решаването им.

Присъстващите разгледаха и приеха финансовата справка за отчетния период. Председателят на Контролния съвет на КСБ ОП-Смолян Милко Юруков представи доклад и предложи освобождаването на Председателя и Областния съвет от отговорност за съответния период. „Работата се развива изцяло в рамките на Устава и правилата за работа в КСБ“ – изтъкна той.

Бе обсъден плана за дейността на КСБ ОП-Смолян за 2021 г., който набляга върху основното направление – обучения и квалификационни курсове. Предвиждат се и мерки за насърчаване на интереса сред учениците и младежите към строителното образование като начин за справяне с недостига на квалифицирани кадри в областта. Засегна се въпроса за очакваните промени в ЗУТ, които е необходимо да бъдат ускорени, за да се разпишат ясно отговорностите между страните в строителния процес – проектант, строител, строителен надзор и възложител. Фирмите, които работят в Смолянска област, развиват дейност при утежнени условия – заяви Кехайов – предвид пограничния, планински и отдалечен от големите центрове регион. Важно е да бъдат стимулирани от държавата, за да не замре местният строителен сектор.

Отново беше обсъдена необходимостта от по-детайлно и изцяло в практически план обучение във връзка с новата ЦАИС,  като решението бе съобразено с факта, че е необходимо време системата да функционира в пълнота, за да се изявят критичните моменти в нейната работа. В заключение присъстващите приеха план-сметката за дейността на КСБ ОП-Смолян за 2021 г., а дискусиите продължиха и след формалното приключване на Общото събрание.