На 15 октомври 2020 г. ще се проведе обществено представяне и обсъждане на проектите на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) и Програмата за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027 (ПХ).

В следващия програмен период ПРЧР и Програмата за храни ще разполагат със значително увеличен ресурс. Предвижда се изпълнението на мерки, свързани с насърчаване на заетостта и развитието на умения на работната сила, които да отговорят на променящите се условия на труд и на предизвикателствата, породени от пандемията с COVID-19. Акцент ще бъде поставен върху дигиталните обучения на заети и безработни лица. Приоритетно ще бъдат реализирани мерки за включване в заетост на младежи, продължително безработни, хора с основно и по-ниско образование, безработни над 50 г., с увреждания. Една от целите на ПРЧР 2021-2027 ще бъде да осигури по-добър баланс между професионалния и личния живот, както и здравословна и добре приспособена работна среда.

Проектите на двата документа са достъпни тук и тук.

Събитието ще се проведе под формата на уебинар в ZOOM на 15 октомври 2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа. Допълнително ще изпратим линк за регистрация в събитието.

Междувременно заинтересованите лица могат да изпратят предварително коментари и въпроси по двата проекта като попълнят формата тук. Формата ще е активна до края на работния ден на 8 октомври 2020 г.

Управляващият орган ще отговори на изпратените коментари и въпроси по време на живото предаване на уебинара.

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е възложител по проект „Организиране и провеждане на обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП, по проект „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване на информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ . Изпълнител е „Ефективни и Ефикасни Обучения „ ДЗЗД.

Целта на проекта е да се осигури обучение и повишаване на квалификацията на лицата, отговорни за управлението на енергийната ефективност в предприятия и промишлени системи, чрез обучение на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП.

Проекта предвижда да се обучат най-малко 800 лица (енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001:2018 в промишлени предприя-тия, вкл. МСП), като от тях ще има представители на не по-малко от 180 предприятия .

Ще бъдат проведени най-малко 40 семинара с продължителност на всеки един семинар 3 дни (два дни целодневно обучение и трети ден полудневно).

За всички участници, провеждането и присъствието на обучителните семинари е БЕЗПЛАТНО.

За актуална информация относно предстоящите дати за провеждане на обучителните семинари е необходимо да следите редовно следния интернет адрес: https://www.eetraining.eu/

 

От 01.10.2020 г., български предприятия от всички сектори ще могат да подават своите кандидатури в обучителната програма EXPO1”, чиято цел е да подпомогне развитието на експортния потенциал на българските предприятия, които притежават необходимия капацитет за излизане на международните пазари, част от инициативата „Експортен хъб България“, зад която застават 16 публични и частни организации. Участието в програмата е безплатно.

Програмата ще предостави серия от лекции с теоретична и практическа част за 15 български компании, за да развие знанията и уменията им за преговори и комуникация с потенциални чуждестранни партньори при навлизането им на даден пазар. Лектори ще бъдат представители на организациите – учредители на Експортен хъб България (ЕХБ) с дългогодишен опит в областта на интернационализацията и развитието на бизнеса. В рамките на програмата ще се провеждат присъствени срещи с времетраене 3 часа. Срещите ще бъдат веднъж седмично в продължение на 4 месеца в периода ноември 2020 – февруари 2021 г., а домакин на събитията ще е София Тех Парк. Лекциите ще се  бъдат в сферата на финансите, маркетинга, транспорта, международното право и др. и ще бъдат съобразени със съответния сектор. Практическата част ще бъде под формата на уъркшоп и ще включва разглеждането на реални казуси, с които се сблъскват предприятията в своята дейност, както и техники, които да им помогнат за подобряването на работния процес. Процедурата по кандидатстване е отворена за всички сектори, като задължително условие е участниците да са собственици/управители/търговски директори или на друга ръководна позиция, с компетенции за вземане на решения.

При кандидатстването фирмите трябва да предоставят следната информация:

 • Кратка биография на фирмата;
 • Сектор;
 • Годишен оборот – 2017,2018,2019;
 • Седалище;
 • Брой служители;
 • Потенциален продукт за износ;
 • Целеви пазар;
 • Социални мрежи;
 • Има ли фирмата чуждестранни инвеститори;
 • Има ли стратегия за развитие за следващите 2 години;
 • Информация за регистриращия се участник;
 • Кратко мотивационно писмо за участие в програмата.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе в гр. София, в което ще събеседват с експертно жури. Участието в програмата е безплатно.

Формуляр за кандидатстване може да откриете на следния линк: https://forms.gle/wH3EBH9Nxk5xWXJX9

Краен срок за кандидатстване – 20 октомври 2020 г.

Цялата статия можете да видите на сайта на ИАНМСП: https://www.sme.government.bg/?p=52077

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и фонд ФЛАГ се споразумяха за заем в размер на 25 млн. евро, предназначен за градовете в цялата страна. 20 % от инвестициите са за енергийна ефективност и приспособяване към изменението на климата. Очаква се да се разкрият 1 500 работни места в строителния сектор, в резултат на изпълнение на проекта, които ще получат финансова подкрепа.

Източник: ЕИБ 

 

По време на последното редовно заседание на Управителния съвет (УС) на Българската стопанска камара (БСК), проведено на 30-и септепври т.г., беше утвърдена позицията на организацията относно промените в данъчното законодателство. Във връзка с предстоящите парламентарни избори и подновяването на дебата за промени в принципите и основните елементи на данъчното облагане, УС на БСК декларира следното:

 1. Не подкрепяме предприемането на радикални промени в данъчната система, включително въвеждането на нови данъци, без задълбочена оценка на въздействието и широк обществен и експертен дебат.
 2. Промените в данъчната система при липса на реформи в публичните разходи, прозрачност, контрол от страна на законодателната власт, ниска ефективност и нецелесъобразност на част от публични инвестиции няма да доведат до очакваните резултати, вкл. за преодоляване на неравенствата, обусловени от най-високия в ЕС дял на неинтегрирани и маргинализиращи се социални общности, до масирани местни и чужди инвестиции в нови сектори, икономически растеж, качествени работни места и иновации.
 3. Потвърждаваме отново становището си, изразено в основните насоки за дейността на БСК на 15-то общо събрание, вкл. за усъвършенстване на данъчното законодателство, съобразяване с разпоредбите на европейските директиви и практика на Европейския съд и Съда по правата на гражданите. Страната ни заема едно от последните места в ЕС по фискална децентрализация, като незначителна част от общините имат задоволително равнище на финансова самостоятелност. В тази връзка, е необходима промяна на разпределението между приходите на общините и централната власт, радикално преустройство на административно-териториалното деление на страната и намаляване на броя на общините, в съответствие с новите демографски и икономически реалности.
 4. Следва да бъде подготвена рамка и предприети реформи в средносрочна перспектива в системата на държавните и местни такси и тяхното обвързване с икономически необходимите разходи за предоставяне на съответните публични услуги.
 5. В сегашните условия на криза, свързана с COVID-19, нараства потребността от предвидимост на основните параметри на инвестиционната среда.

С цел  подпомагане на бизнеса в условията на задълбочаващата се икономическа криза, в следствие на пандемията от COVID-19, УС на БСК предлага следните данъчни облекчения и преференции за бизнеса за периода 2021-2022 г.:

 • Предприятията да бъдат освободени от данък върху печалбата. Припомняме, че приходът от корпоративен данък в последните две години е в размер на 2,3-2,6 млрд. лв. Тези средства могат да бъдат пряко използвани за ефективно, пряко и непосредствено подпомагане на българския бизнес.
 • Физическите лица да бъдат освободени от заплащане на данък върху дивидента, в размер на 5%.
 • Спазване на конституционния принцип при определяне на административните такси спрямо разходите за тях.
 • Да се предвидят данъчни преференции за предприятия, които инвестират във високи и иновативни технологии.

УС на БСК призовава политическите сили, социалните партньори и експертната общност за балансираност, отговорност и компетентност при участиe в дебата за промени в данъчната система на Република България.

Официалната позиция е налична тук.

 

Конкурсът за Годишните HR награди на Българска асоциация за управление на хора за 2020 г. стартира на 17 септември 2020 г.

Чрез инициативата HR гилдията в България отличава най-иновативните и успешни HR практики в страната, припознати за ценни от бизнеса, обществото и хората.

Процесът по кандидатстване в тазгодишния конкурс за Наградите продължава до 30 октомври 2020 г. и ще бъде последван от оценяване на кандидатурите от компетентно жури. Процесът по кандидатстване е изключително лесен и достъпен:

 • Всеки може да номинира през електронната форма колега, екип или организация в някоя от седемте категории: HR директор/мениджър на годината; HR професионалист на годината; Най-ангажиран към управлението на хора организационен лидер на годината; Най-добър HR проект на голяма компания; Най-добър HR проект на малко/средно предприятие; Най-добър HR екип; HR консултантски проект/инструмент на годината.
 • Номинираните трябва да са членове на БАУХ – екипът на Асоциацията ще се свърже с тях, за да получи потвърждение, че са съгласни да бъдат кандидати за Наградите.
 • Кандидатите трябва да изпратят формуляр и презентация по посочения в комуникацията начин до 30 октомври 2020 г.
 • Следващите стъпки касаят оценка на подадените проекти от журито и обявяване на победителите.

Организаторите очакват вашите номинации ТУК!

Благодарим на компетентното жури в състав (по азбучен ред):

Бранимира Нешовска, ръководител Човешки ресурси за България, Унгария и Хърватска, Ейч Пи Инк България

Венцислав Савов, бизнес редактор, сп. Мениджър

Дарина Пенева, управляващ директор, Стантън Чейс Интернешънъл

Зорница Янкова, директор Човешки ресурси, Скейл Фокус и член на Управителния съвет на БАУХ

Милена Богданова, директор Човешки ресурси – Източна Европа, Идеал стандарт – Видима

Пламен Вушев, управител, JOBS.BG

Рада Йосифова, началник отдел ЧР, Райфайзенбанк (България)

           

Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) към Министерство на вътрешните работи отправя покана към членовете на Камара на строителите в България за участие в предстоящи обучения по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

По проекта се организират и провеждат обучения за действие при наводнение, на представители на различни целеви групи.

Към настоящия момент се извършва организация на обучения от тип:

 • Програма 6: ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО И БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ (за представители на НПО и бизнес организации) – двудневно обучение;

Програма на обучението е налична Тук

Те ще бъдат провеждани в центровете на РД ПБЗН, които са ситуирани в градовете: София, Пазарджик, Варна и Бургас.

Консорциум „Дикон – БЧК“ осигурява транспорта, настаняването и изхранването на участниците в обученията, както и всички материали за провеждането им.

За участие в планираните обучения, моля да попълните и да изпратите Заявление за интерес на email: org@dicon-bg.com, в срок до 30.09.2020 г.

Поканата за участие в тази инициатива е насочена към технологични центрове – публични или частни организации, които биха желали да работят с индустрията и с малки и средни предприятия. Картографирането включва съществуващи технологични центрове в Европа, работещи в следните технологии:

 • Изкуствен интелект;
 • Сигурност;
 • Свързаност;
 • Виртуална реалност;
 • Големи данни;
 • Блокчейн;
 • Облачни технологии;
 • Технологии за мобилност и мобилност на предприятия;
 • Роботика и нанотехнологии;
 • Напреднали производствени технологии
 • Микро и наноелектроника;
 • Съвременни материали;
 • Фотоника;
 • Индустриални биотехнологии

Повече информация може да намерите в приложената Покана (линк)

На 28 и 29 септември 2020 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира двудневна българо-румънска клъстерна конференция „Биоикономиката като двигател за екологичен чист, устойчив и приобщаващ растеж. Клъстерите и тяхната роля на ключови играчи в процеса“с провеждане на бизнес срещи между представители на българския и румънския бизнес, Събитието ще се проведе в хотел „Астор Гардънс“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна и се организира съвместно с националните клъстерни асоциации на България и Румъния и с подкрепата на Европейския клъстерен алианс.

Международната конференция е тип „хибридна конференция“ (присъствена или онлайн)  и е част от поредицата събития в рамките на „зелената седмица“ на Европейската комисия, посветена на темата за биоикономиката като двигател за зелен, устойчив и приобщаващ растеж. Участието в конференцията е безплатно.

В рамките на първия ден, 28.09.2020 г., ще бъде разгледана темата за биоикономиката като част от веригата за създаване на добавена стойност на селскостопанските храни, преквалифициране, S3 и ще се наблегне на ролята на клъстерите като стълбове на индустриалните екосистеми.

Вторият ден е на съвместни работни сесии и дискусии между представителите на български и румънски клъстерни организации към общ подход в дунавския и европейския контекст.

В допълнение на основната тема на събитието, организаторите приветстват участието и на други индустриални сектори и техните представителите на клъстери, като е осигурен социален панел с възможности за представяне, за да се покажат последните новости в развитието и потенциала на междусекторното сътрудничество.

Очакванията са конференцията да допринесе за насърчаване и подпомагане на българските фирми е обединяването им в клъстери за по-успешна интернационализация и конкурентоспособност. По време на събитието ще има възможност да се проведат преки бизнес срещи с представители на румънски фирми и клъстери с цел създаване на дълготрайни бизнес партньорства и други ползотворни дейности от взаимен интерес между двете страни. Работният език на конференцията е английски език.

За участие в конференцията е необходимо да попълните приложената регистрационна форма (изтегли), която да изпратите на email: s.zapryanova@sme.government.bg или a.andreeva@sme.government.bg до 23.09.2020 г.

Допълнителна информация може да получите от Светлa Запрянова, тел. 02 940 79 75 и Ася Андреева, тел. 02 940 7989.

ДО СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ НА

ИНЖ. СИМЕОН ПЕШОВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА 

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД,

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КСБ

 

Скъпо семейство и близки,

Позволете ми в този тежък момент от мое име и от името на УС на Камарата на строителите в България да изразя нашите най-искрени съболезнования. Дълбоко скърбим за загубата на нашия скъп колега и приятел, големия български Строител, патриот, благотворител инж. Симеон Пешов. Кончината му е тежка загуба не само за КСБ, не само за бранша, а и за цяла България.

Като инициатор за създаването на Камарата на строителите в България, основател и пръв председател, а след това и неин почетен председател инж. Пешов защитаваше отрасъла и работеше всеотдайно за създаването на правила в него, даваше пример как да превърнем професията в мисия за добруването на бранша и на държавата. Заразяваше със съзидателния си дух и стремеж за самоусъвършенстване. Обогатяваше ни с мъдростта си.

Големите инфраструктурни проекти бяха неговата стихия, а мотото на ръководената от него компания – „Доверие, завоювано с качество“, се превърна в запазена марка за изпълнените от „Главболгарстрой холдинг“ обекти.

Едва ли днес има по-достоен българин да носи името Строител на съвременна България. Защото Симеон Пешов беше и духовен водач. Благодарение на личната му инициатива днес България има „Цари Мали град“. Безценен е и приносът му за създаването на Националния инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска – дело, което сме длъжни да доведем до край. Той беше ктитор, който може да бъде сравняван само с големите български възрожденци.

Голям Българин, оставящ след себе си ярка следа, която няма да бъде забравена, а делото му ще пребъде. За нас беше чест да работим заедно!

Почивай в мир, скъпи приятелю! Дълбок поклон! Вечна памет!

 

С уважение:

София                                                                          Инж. Илиян Терзиев

17 септември 2020 г.                                            Председател на УС на КСБ