Информация по темата можете да откриете на следния линк:

Становище на КСБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

 

П О К А Н А

Ръководството на секция ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО, В и К МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯпри Камара на строителите в България Ви кани да участвате в работата на редовно заседание на секцията, което ще се проведе на 01.06.2023 г. (четвъртък) от  15,00 ч.  в зала 1.5. в сградата на КСБ, гр. София, ул. „Михаил Тенев“ №6 при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1. Отчет за работата на секцията през 2022 г.
  2. Запознаване членовете на секцията с предложените от председателя на секцията проект за План за работата на секцията през 2023 г. и План-сметката за финансова обезпеченост за изпълнение на дейностите за 2023 год. Обсъждане.
  3. Приемане на Годишен План за работа на секцията през 2023 г.
  4. Създаване на списък от членове на секцията за участие в работни групи за промени на нормативната уредба към МРРБ и други ведомства.
  5. Насоки за развитие – насоченост, предложения и теми:

      5.1. Обсъждане на проблемите и предизвикателствата при изпълнение на строителни обекти в условията на кризи: динамично променяне на цените на строителни материали, суровини, горива и др.

      5.2. Предложения с искания за промени на нормативни актове и/или тяхното осъвременяване, разработване на нови нормативни актове с  определяне на техния обхват и съдържание по предложение на строителните фирми чрез професионалните секции към КСБ и др.

  1. Предложения за промени в ръководството на секцията.
  2. Разни.

Вашата заявка за участие очакваме до 31 май 2023 г. (сряда) на тел. 0879 001 805 или на е-мейл: [email protected] Елена Нeдева, експерт „Професионални секции и анализи“.

инж. Николай Иванов,

председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“