министерство на икономиката МИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на

Министерството на икономиката  за програмни антикризисни мерки и мерки за развитие на икономиката, изпълнявани до края на годината

 

 • Публични инвестиции под формата на заеми и грантове финансиране в размер над 1.8 млрд. лв.
 • Насърчаване на преки частни инвестиции в размер на над 1,5 млрд. лв.I. Общи мерки

  1. Изпълнение на Националното тристранно споразумение. (Тристранното споразумение с работодатели и синдикати ще да бъде основополагащ програмен документ от страна на Министерство на икономиката)

  1.1. Разработване и прилагане на мерки за насърчаване на инвестициите в по-слабо развитите и изоставащи региони. Министерството на      икономиката съвместно с работодателските организации ще разработи допълнителни мерки за насърчаване на инвестициите.
  1.2. Предприемане на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване на дейността на малките и средни предприятия в съответствие с европейския принцип „Мисли първо за малките“ и „Акта за малкия бизнес“. Министерството на икономиката съвместно с работодателските организации ще разработи и организациите на стартъпите, ще разработи проект на Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на малките и средните предприятия.
  1.3. Продължаване усилията за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и за разширяване приложното поле на мълчаливото съгласие.
  1.4. Продължаване реализацията на мерките за облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури (ВиК, ел.енергия, газ и др.).
  1.5. Обединяване усилията на държавата и социалните партньори за прилагане на общи съгласувани политики и мерки за борба със сивата икономика и недекларирания труд, корупцията, монополизацията и картелизацията.
  1.6. Продължаване хода на реализацията на мярката, насочена към намаляване броя на административните структури и продължаване на административната реформа.

  2.  С цел подобряване на контрола по прозрачното разходване на публични средства и избягване и предотвратяване на евентуални корупционни практики, злоупотреби и нерегламентирани отношения са разработени конкретни мерки, разписани в Приложение 1 (отвори линк)
   

  3. Създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, включително и с регионални възможности (ЗНИ).Мярката предвижда изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите и включване на нова
  финансова мярка за подкрепа на проекти в преработващата промишленост под формата на безвъзмездна финансова помощ.
  Очаква се мярката да подкрепи решенията на компаниите за нови инвестиции в период на криза и създаването на нова дългосрочна заетост в предприятията, както и увеличаване на икономическата активност на регионално ниво. Мярката дава възможност за кеш грантове до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и региона и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по ЗНИ. 

  4. Иницииране на промени в Закона за насърчаване на инвестициите с цел създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори при спазване на Европейската карта за държавните помощи.
  Мярката предвижда законоустановен режим за предоставяне на помощи на стратегически инвеститори след решение на МС. Чрез нея ще се постигне както маркетингов ефект (за инвеститори от ранга на Фолксваген), а ще бъде облекчена и нормативната рамка.

  II. Конкретни мерки за публични инвестиции в икономиката в размер на над 1,8 млрд. лв. (отвори линк)

  III. Конкретни мерки за частни инвестиции в икономиката в размер на над 1,5 млрд. лв. (отвори линк)

От началото на месец юни форумът на КСБ функционира и през мобилното приложение на КСБ за Android и iOS, налично за изтегляне от Google Playstore и Apple App Store.

Форумът предоставя възможност компаниите, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), да обменят информация, свързана с участия в проекти по различни оперативни програми; да публикуват обяви относно търсене и предлагане на работна сила, строителна техника и механизация, строителни материали, извършване на специализирани строително – монтажни работи, както и да обсъждат други теми, касаещи сектор „Строителство“. Форумът предоставя възможност на компаниите да изразяват мнения по предложените теми, както и да публикуват нови теми, при спазване на утвърдените условия. На всяка фирма се предоставя един потребителски акаунт за достъп до информационните ресурси на сайта, след предварителна регистрация и проверка относно вписването в ЦПРС. Ако дадена фирма вече разполага с акаунт за достъп, то той е валиден и за форума на КСБ.

Надяваме се осигурената нова възможност за комуникация да изгради един успешен модел за обмяна на опит и ресурси, сътрудничество и взаимопомощ между строителните компании.

 

Роден през 1979 г. в гр. София. Средното си образование завършва в ПГТЕ „Хенри Форд“, a висшето – в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Професионалния си път на строител започва в „Джи Пи Груп“ ООД като проектов ръководител. Сред основните му дейности са организация, координация, ръководене и контрол на цялостното изпълнение както на строителния процес, така и на екипа, участващ в него. От 2008 г. до момента заема длъжността изпълнителен директор на „Джи Пи Груп“ АД, занимавайки се с планиране, управление и координиране на основните дейности на организацията и функционирането й в съответствие с държавното законодателство.

От 2013 г. до 2016 г. е член на Управителния съвет на КСБ.

През 2017 г. Стефан Тотев получи награда на Българската браншова камара „Пътища“ за успешно изпълнение на проект „Изграждане на АМ“ Калотина-София „, Лот 1 – Западна дъга на Софийска околовръстен път, фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

През 2018 г. е избран за председател на секция „Високо строителство“.

Върховният комисариат на ООН за бежанците /ВКБООН/ в България предоставя Списък с имена на бежанци, търсещи активно работа в строителството. Лицата имат същите права за работа, както и българските граждани.

Те се намират на територията на гр. София, имат наети жилища и се нуждаят от работа:

 1. Мустафа Махмуд, 1979 г., Сирия, хуманитарен статут – общ работник;
 2. Исам Албакри, 1967 г., Сирия, хуманитарен статут – стругар, шлосер;
 3. Мохамад Абдуллатиф, 1974 г., бежански статут – електротехник (бяла техника);
 4. Рами Харма Махмуд, 1985 г., бежански статут – заварчик;
 5. Ахмад Харма Махмуд, 1997 г., бежански статут – общ работник;
 6. Ахмад Иса, 1992 г., бежански статут – заварчик;
 7. Ибрахим Сангаре, 1991 г., Мали, търсещ закрила – общ работник.

В случай, че работодатели от сектора проявят интерес, могат да се свържат с г-жа Ива Парцалева от ВКБООН:

Тел:  02/ 980 24 53  и 02/ 98024 54

Адрес:

гр. София 1000

ул. „Позитано“ 2