testtesttesttesttesttestvtesttesttesttesttestvvv

В залата на ОП на КСБ – Сливен, се проведе Общо отчетно събрание при спазване на всички епидемиологични мерки. На него присъстваха представители на фирми от Сливен и Нова Загора. Дневният ред включи приемане на:

 • Oтчет за дейността на Областния съвет (ОблС) на ОП Сливен от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.;
 • Oтчет за дейността на председателя за отчетния период;
 • Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи;
 • Доклад на Контролния съвет (КС) на ОП Сливен за дейността на ОблС за същия период;
 • Решение за освобождаване от отговорност на ОблС;
 • Работен план за дейността на ОП Сливен за 2021 г.;
 • План-сметката за следващата година.

 

В началото председателят на ОП Сливен Георги Стоянов запозна присъстващите със състоянието на отрасъла в областта, както и със свършеното от ОблС за отчетния период: „Смело мога да заявя, че строителни фирми в област Сливен без работа няма. Както във всички сектори, така и в нашия се наблюдава недостиг на работна ръка, особено на квалифицирани кадри“, заяви той и добави, че за изминалото кратко време са проведени три съвместни заседания на Областния и Контролния съвет. „Присъствахме на тържественото откриване на новата учебна година на СПГСГ „Арх. Георги Козаров“. По покана на кмета на община Сливен Стефан Радев взехме участие в Икономическия форум „Бъдещето на Европа – заетост, растеж и инвестиране – заедно можем повече“, който се състоя на 11 септември“, отчете Стоянов. Той поясни, че събитието се е провело в рамките на международна среща, организирана от община Сливен за побратимяване с градовете Бидгошч (Полша) и Ниш (Сърбия) по проект „Обединяване на Европа – сигурност, солидарност и стабилност за всички“, реализиран по програма „Европа за гражданите“.

Георги Стоянов разказа, че на мероприятието са представени възможностите за инвестиции в Сливен и региона, както и в Бидгошч и Ниш. Представителите на българския, полския и сръбския бизнес са обменили добри практики и са се запознали за пръв път с каталога „Инвестиционна дестинация Сливен и Ямбол“. Стоянов подчерта, че на форума е присъствал и изп. директор на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ Надя Данкинова.

„ОП на КСБ в Сливен посрещна двама министри – на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Те дойдоха на място, за да разговарят с представители на строителните фирми в региона, като основна тема бе изграждането на обща икономическа зона между Сливен и Ямбол. На срещата присъстваха и кметът Стефан Радев, зам.-кметът по „Финанси и общинска икономика“ Румен Иванов, областният управител на Сливен Чавдар Божурски, изп. директор на Областното пътно управление инж. Митко Иванов, управителят на „ВиК-Сливен“ ЕООД инж. Севдалин Рашев и гости от различни браншови организации“, изтъкна Георги Стоянов.

Той отчете още, че на заседание на ОблС и КС на ОП Сливен е обсъдена инициативата на общината за изграждане на площадка за събиране, обработване и рециклиране на строителни отпадъци. В него са се включили кметът Стефан Радев, както и зам.-кметът по „Инфраструктура и строителство“ инж. Любомир Захариев. „Заседание се състоя и във връзка с подписания договор за проект за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежата, на което присъства инж. Севдалин Рашев, управител на ВиК – Сливен. Проектът е на стойност 133,3 млн. лв., като 95,6 млн. лв. от тях са осигурени от ОП „Околна среда 2014 – 2020“, добави председателят на ОП Сливен. Областният и Контролният съвет са разгледали и инициативата за възстановяване на Голямата базилика в Плиска. В равносметката си Стоянов включи и тържественото честване на професионалния празник на строителите – Димитровден, като отбеляза, че гости на събитието са били кметът Стефан Радев и зам.-кметовете по „Устройство на територията и строителство“, по „Финанси и общинска икономика“ и по „Икономическо развитие“. ОП Сливен отчете дейността си и членове от регионалния клуб на строителите ветерани.

Георги Стоянов коментира още, че през периода в ОП Сливен са проведени презентации на фирми заедно с Камарата на инженерите по геодезия, КИИП и КАБ. Той отбеляза, че съвместно със „Строителна квалификация” ЕАД са организирани курсове за фирмите членове на ОП Сливен за „Длъжностни лица по ЗБУТ”, „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”, „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ и „Строителен техник“, водени от доц. д-р. инж. Венци Стоянов, декан на Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“. На тях са присъствали 221 строители от Сливен и Нова Загора, които са получили сертификати. „Във връзка с кандидатстудентската кампания на ВСУ „Любен Каравелов“ експертът на ОП Сливен организира презентация на доц. д-р. инж. Венци Стоянов, която се състоя в СПГСГ „Арх. Георги Козаров“.

Извършен е и ремонтът на сградата на ОП Сливен. През отчетния период фирмите са запознавани и с актуалната дейност на КСБ“, завърши председателят Стоянов.

След това присъстващите в залата приеха с пълно единодушие всички точки по дневния ред.

На 15 октомври 2020 г. ще се проведе обществено представяне и обсъждане на проектите на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) и Програмата за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027 (ПХ).

В следващия програмен период ПРЧР и Програмата за храни ще разполагат със значително увеличен ресурс. Предвижда се изпълнението на мерки, свързани с насърчаване на заетостта и развитието на умения на работната сила, които да отговорят на променящите се условия на труд и на предизвикателствата, породени от пандемията с COVID-19. Акцент ще бъде поставен върху дигиталните обучения на заети и безработни лица. Приоритетно ще бъдат реализирани мерки за включване в заетост на младежи, продължително безработни, хора с основно и по-ниско образование, безработни над 50 г., с увреждания. Една от целите на ПРЧР 2021-2027 ще бъде да осигури по-добър баланс между професионалния и личния живот, както и здравословна и добре приспособена работна среда.

Проектите на двата документа са достъпни тук и тук.

Събитието ще се проведе под формата на уебинар в ZOOM на 15 октомври 2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа. Допълнително ще изпратим линк за регистрация в събитието.

Междувременно заинтересованите лица могат да изпратят предварително коментари и въпроси по двата проекта като попълнят формата тук. Формата ще е активна до края на работния ден на 8 октомври 2020 г.

Управляващият орган ще отговори на изпратените коментари и въпроси по време на живото предаване на уебинара.

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Устава на КСБ свиква

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КСБ

на 5 ноември 2020 г. от 9:00 часа

в

УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

„Аула Максима“

при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Отчет за изпълнение на дейността на Управителния съвет (УС) на КСБ за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
 2. Приемане на Отчет за дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (КВППЦПРС) за изтеклия период.
 3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на КСБ за изтеклия период.
 4. Избор на член на Контролен съвет на КСБ.
 5. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на КСБ за 2019 г.
 6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и председателите на УС, КС и КВППЦПРС за изтеклия период.
 7. Приемане на „Основни политики за развитие на КСБ през 2021 г.”
 8. Приемане на бюджет на КСБ за 2021 г.
 9. Приемане на промени в Устава на КСБ.
 10. Връчване на наградите от Годишната класация топ 50 на КСБ за строители, вписани в ЦПРС.
 11. Разни.

Канят се за участие:

 • делегатите по право – председателите и членовете на УС и КС на КСБ, както и членовете  на КВППЦПРС, които са избрани в нейния състав  като представители на редовни членове на КСБ;
 • делегатите по избор – представители на избраните за делегати през 2019 г.  редовни членове на КСБ;
 • представители на асоциираните членове на КСБ /само с право на съвещателен глас/.

Регистрацията на делегатите и на представителите на асоциираните членове ще се извършва от 8.30 часа в деня на събранието.

От 01.10.2020 г., български предприятия от всички сектори ще могат да подават своите кандидатури в обучителната програма EXPO1”, чиято цел е да подпомогне развитието на експортния потенциал на българските предприятия, които притежават необходимия капацитет за излизане на международните пазари, част от инициативата „Експортен хъб България“, зад която застават 16 публични и частни организации. Участието в програмата е безплатно.

Програмата ще предостави серия от лекции с теоретична и практическа част за 15 български компании, за да развие знанията и уменията им за преговори и комуникация с потенциални чуждестранни партньори при навлизането им на даден пазар. Лектори ще бъдат представители на организациите – учредители на Експортен хъб България (ЕХБ) с дългогодишен опит в областта на интернационализацията и развитието на бизнеса. В рамките на програмата ще се провеждат присъствени срещи с времетраене 3 часа. Срещите ще бъдат веднъж седмично в продължение на 4 месеца в периода ноември 2020 – февруари 2021 г., а домакин на събитията ще е София Тех Парк. Лекциите ще се  бъдат в сферата на финансите, маркетинга, транспорта, международното право и др. и ще бъдат съобразени със съответния сектор. Практическата част ще бъде под формата на уъркшоп и ще включва разглеждането на реални казуси, с които се сблъскват предприятията в своята дейност, както и техники, които да им помогнат за подобряването на работния процес. Процедурата по кандидатстване е отворена за всички сектори, като задължително условие е участниците да са собственици/управители/търговски директори или на друга ръководна позиция, с компетенции за вземане на решения.

При кандидатстването фирмите трябва да предоставят следната информация:

 • Кратка биография на фирмата;
 • Сектор;
 • Годишен оборот – 2017,2018,2019;
 • Седалище;
 • Брой служители;
 • Потенциален продукт за износ;
 • Целеви пазар;
 • Социални мрежи;
 • Има ли фирмата чуждестранни инвеститори;
 • Има ли стратегия за развитие за следващите 2 години;
 • Информация за регистриращия се участник;
 • Кратко мотивационно писмо за участие в програмата.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе в гр. София, в което ще събеседват с експертно жури. Участието в програмата е безплатно.

Формуляр за кандидатстване може да откриете на следния линк: https://forms.gle/wH3EBH9Nxk5xWXJX9

Краен срок за кандидатстване – 20 октомври 2020 г.

Цялата статия можете да видите на сайта на ИАНМСП: https://www.sme.government.bg/?p=52077

Конкурсът за Годишните HR награди на Българска асоциация за управление на хора за 2020 г. стартира на 17 септември 2020 г.

Чрез инициативата HR гилдията в България отличава най-иновативните и успешни HR практики в страната, припознати за ценни от бизнеса, обществото и хората.

Процесът по кандидатстване в тазгодишния конкурс за Наградите продължава до 30 октомври 2020 г. и ще бъде последван от оценяване на кандидатурите от компетентно жури. Процесът по кандидатстване е изключително лесен и достъпен:

 • Всеки може да номинира през електронната форма колега, екип или организация в някоя от седемте категории: HR директор/мениджър на годината; HR професионалист на годината; Най-ангажиран към управлението на хора организационен лидер на годината; Най-добър HR проект на голяма компания; Най-добър HR проект на малко/средно предприятие; Най-добър HR екип; HR консултантски проект/инструмент на годината.
 • Номинираните трябва да са членове на БАУХ – екипът на Асоциацията ще се свърже с тях, за да получи потвърждение, че са съгласни да бъдат кандидати за Наградите.
 • Кандидатите трябва да изпратят формуляр и презентация по посочения в комуникацията начин до 30 октомври 2020 г.
 • Следващите стъпки касаят оценка на подадените проекти от журито и обявяване на победителите.

Организаторите очакват вашите номинации ТУК!

Благодарим на компетентното жури в състав (по азбучен ред):

Бранимира Нешовска, ръководител Човешки ресурси за България, Унгария и Хърватска, Ейч Пи Инк България

Венцислав Савов, бизнес редактор, сп. Мениджър

Дарина Пенева, управляващ директор, Стантън Чейс Интернешънъл

Зорница Янкова, директор Човешки ресурси, Скейл Фокус и член на Управителния съвет на БАУХ

Милена Богданова, директор Човешки ресурси – Източна Европа, Идеал стандарт – Видима

Пламен Вушев, управител, JOBS.BG

Рада Йосифова, началник отдел ЧР, Райфайзенбанк (България)

           

Поканата за участие в тази инициатива е насочена към технологични центрове – публични или частни организации, които биха желали да работят с индустрията и с малки и средни предприятия. Картографирането включва съществуващи технологични центрове в Европа, работещи в следните технологии:

 • Изкуствен интелект;
 • Сигурност;
 • Свързаност;
 • Виртуална реалност;
 • Големи данни;
 • Блокчейн;
 • Облачни технологии;
 • Технологии за мобилност и мобилност на предприятия;
 • Роботика и нанотехнологии;
 • Напреднали производствени технологии
 • Микро и наноелектроника;
 • Съвременни материали;
 • Фотоника;
 • Индустриални биотехнологии

Повече информация може да намерите в приложената Покана (линк)

министерство на икономиката МИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на

Министерството на икономиката  за програмни антикризисни мерки и мерки за развитие на икономиката, изпълнявани до края на годината

 

 • Публични инвестиции под формата на заеми и грантове финансиране в размер над 1.8 млрд. лв.
 • Насърчаване на преки частни инвестиции в размер на над 1,5 млрд. лв.I. Общи мерки

  1. Изпълнение на Националното тристранно споразумение. (Тристранното споразумение с работодатели и синдикати ще да бъде основополагащ програмен документ от страна на Министерство на икономиката)

  1.1. Разработване и прилагане на мерки за насърчаване на инвестициите в по-слабо развитите и изоставащи региони. Министерството на      икономиката съвместно с работодателските организации ще разработи допълнителни мерки за насърчаване на инвестициите.
  1.2. Предприемане на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване на дейността на малките и средни предприятия в съответствие с европейския принцип „Мисли първо за малките“ и „Акта за малкия бизнес“. Министерството на икономиката съвместно с работодателските организации ще разработи и организациите на стартъпите, ще разработи проект на Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на малките и средните предприятия.
  1.3. Продължаване усилията за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и за разширяване приложното поле на мълчаливото съгласие.
  1.4. Продължаване реализацията на мерките за облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури (ВиК, ел.енергия, газ и др.).
  1.5. Обединяване усилията на държавата и социалните партньори за прилагане на общи съгласувани политики и мерки за борба със сивата икономика и недекларирания труд, корупцията, монополизацията и картелизацията.
  1.6. Продължаване хода на реализацията на мярката, насочена към намаляване броя на административните структури и продължаване на административната реформа.

  2.  С цел подобряване на контрола по прозрачното разходване на публични средства и избягване и предотвратяване на евентуални корупционни практики, злоупотреби и нерегламентирани отношения са разработени конкретни мерки, разписани в Приложение 1 (отвори линк)
   

  3. Създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, включително и с регионални възможности (ЗНИ).Мярката предвижда изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите и включване на нова
  финансова мярка за подкрепа на проекти в преработващата промишленост под формата на безвъзмездна финансова помощ.
  Очаква се мярката да подкрепи решенията на компаниите за нови инвестиции в период на криза и създаването на нова дългосрочна заетост в предприятията, както и увеличаване на икономическата активност на регионално ниво. Мярката дава възможност за кеш грантове до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и региона и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по ЗНИ. 

  4. Иницииране на промени в Закона за насърчаване на инвестициите с цел създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори при спазване на Европейската карта за държавните помощи.
  Мярката предвижда законоустановен режим за предоставяне на помощи на стратегически инвеститори след решение на МС. Чрез нея ще се постигне както маркетингов ефект (за инвеститори от ранга на Фолксваген), а ще бъде облекчена и нормативната рамка.

  II. Конкретни мерки за публични инвестиции в икономиката в размер на над 1,8 млрд. лв. (отвори линк)

  III. Конкретни мерки за частни инвестиции в икономиката в размер на над 1,5 млрд. лв. (отвори линк)

От началото на месец юни форумът на КСБ функционира и през мобилното приложение на КСБ за Android и iOS, налично за изтегляне от Google Playstore и Apple App Store.

Форумът предоставя възможност компаниите, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), да обменят информация, свързана с участия в проекти по различни оперативни програми; да публикуват обяви относно търсене и предлагане на работна сила, строителна техника и механизация, строителни материали, извършване на специализирани строително – монтажни работи, както и да обсъждат други теми, касаещи сектор „Строителство“. Форумът предоставя възможност на компаниите да изразяват мнения по предложените теми, както и да публикуват нови теми, при спазване на утвърдените условия. На всяка фирма се предоставя един потребителски акаунт за достъп до информационните ресурси на сайта, след предварителна регистрация и проверка относно вписването в ЦПРС. Ако дадена фирма вече разполага с акаунт за достъп, то той е валиден и за форума на КСБ.

Надяваме се осигурената нова възможност за комуникация да изгради един успешен модел за обмяна на опит и ресурси, сътрудничество и взаимопомощ между строителните компании.