Описание на длъжността: преглед и анализ на заявления, подадени на хартиен носител или с квалифициран електронен подпис към електронната система на Централния професионален регистър на строителя. Консултации на строителните фирми във връзка с вписването им в регистъра и последващите процедури от него.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • средно техническо или икономическо образование;
 • професионален опит минимум 1 г.;
 • много добра компютърна грамотност;
 • отлични комуникативни умения.

Специфични изисквания: познаване на нормативни документи в сектор „строителство“: Закон за устройство на територията; Закон за камарата на строителите в България; Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя; Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи; актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.

Изборът ще се проведе на два етапа:

 1. Подбор по документи.
 2. Интервю с кандидатите, допуснати след прегледа по документи.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • мотивационно писмо;
 • автобиография /CV/;

Документи се подават на Е-mail: [email protected]

Срок за подаване на документи: 30 юни 2022 г.

От 1-ви април 2022 г, в Обединеното кралство влиза в сила нов данък върху пластмасовите опаковки.

Данъкът ще се прилага върху пластмасови опаковки, които съдържат по-малко от 30% рециклирана пластмаса.

Производителите и вносителите на поне 10 тона компоненти за пластмасови опаковки през предходните 12 месеца, ще дължат данък в размер на £200 на тон.

Производителите и вносителите, които надвишават прага от 10 тона, ще трябва да се регистрират към британските власти.

Това се отнася и за компании, чиито опаковки съдържат поне 30% рециклирана пластмаса, но те няма да дължат този данък.

Опаковките, които попадат в обхвата на данъка, обикновено са предназначени да съдържат и предпазват стоките по пътя на тяхната доставка, както и да бъдат използвани от крайния потребител.

Опаковките, изработени от повече от един материал, попадат в обхвата на този данък, ако пластмасата е материалът, преобладаващ по тегло.

ТУК и в линковете по-долу ще намерите повече информация за стъпките, които трябва да предприемат всички производители, свързани с новия данък:

 1. Проверете дали подлежите на новия данък върху пластмасовите опаковки
 2. Проверете дали трябва да се регистрирате с британските власти

Производителите, които не са сигурни дали попадат в обхвата на новия данък, могат да се обърнат директно към Британската приходна и митническа агенция на следния адрес: [email protected]

 

Професионална гимназия по електротехника и строителство гр. Търговище за поредна година  заявява желание за участие в инициативата “ Най-добър млад строител“.

На  15.02.2022 г. и 16.02.2022 г. на територията на училището бе проведен училищния кръг, в който се състезаваха учениците и бяха определени тези от тях, които ще представляват ПГЕС гр. Търговище на регионалния кръг от състезанието, което ще се проведе в ПГСАГ гр. Шумен.

Съгласно регламента на състезанието, в дисциплина ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ се съревноваваха двама възпитаници от 10 клас, специалност Външни облицовки и настилки. Дисциплината бе проведена в работилницата по строителство, където възпитаниците облицоваха стена с фаянсови плочки и в краен резултат  един  участник ще представлява училището на регионалния кръг.

Дисциплина ЗИДАРИЯ бе проведена на открито, в двора на училището. Тук се съревноваваха 2/два/ отбора по двама ученици. Целта на задачата бе да се изгради „г” образна стена с керамични тухли на WINERBERGER Porotherm 25N+F Light.

Целта на състезанието е:

 • да се осигури възможност на учениците от професионалните гимназии;
 • да се демонстрират теоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите за изпълнение на строителни дейности, придоби ти при обучението по професиите от направление „Строителство” и „Архитектура, урбанизъм и геодезия“;
 • да изявяват формираните в процеса на обучението професионално -личностни качества, комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип
 • да се осигури възможност на професионалните гимназии заорганизиране на атрактивна извънкласна дейност, насочена към изграждане интереса на учениците към  професията,  насърчаване  развитието  на  творческите  им  способности, мотивиране участието в междуучилищно сътрудничество и съревнование;
 • осигуряване условия за проверка и външна оценка на постиженията на учениците при извършване на специфичните строителни дейности;
 • реализиране на  активно  публично-частно  партньорство  –  обвързване  на  училищните дейности  с  бизнес  средите  за  издигане  престижа  на  строителната  професия  чрез популяризиране на добри практики, прилагане на нови  технологии и строителни материали, обогатяване  материално-техническата  база  на  професионалните  гимназии,  предоставяне възможност на учениците за сключване на договори за отпускане на стипендии и за реализация в строителни фирми.

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Ученици от професионалните гимназии в Република България, осъществяващи прием и обучение по  професии  от  професионално  направление  „Строителство”  и  „Архитектура, урбанизъм и геодезия“.
 2. Ръководители на учениците състезатели  –  учители по професионална подготовка или директор/заместник-директор.

Състезателните дисциплини, в които ще мерят сили и знания учениците от професионалната гимназия на следващо ниво са:

ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ (1 ученик от училище), облицовка с фаянсови плочи 1 кв. м – лепене:

 • работна площ на всеки състезател – 1,5 м2;
 • използват се фаянсови плочки , лепилна смес, комплект инструменти за всяко работно място и машини за ръчно рязане на плочки;
 • общо време за изпълнение на заданието – 2 часа.

ЗИДАРИЯ (участва екип от двама ученици)

А. Теоретичен тест:

 • време за отговори на 25 въпроса – 30 минути.

Б. Изпълнение на зидария с керамични тухли на WINERBERGER (Porotherm 25N+F Light, Porotherm 12N+F):

 • работна площ за всеки екип – 4/4 м;
 • общо време за изпълнение на заданието –  2 часа; керамични тухли, смес за зидане (Baumit MM50), комплекти инструменти.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯТА ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА В ГР. ПАЗАРДЖИК,

СЪВМЕСТНО С КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО –  ПАЗАРДЖИК

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ И КОФРАЖИ

ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА В

              ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Какво е дуално обучение?

Това е нова форма на обучение в България, която дава шанс на гимназистите едновременно да изучават теорията по дадена професия и да практикуват наученото в сферата на бизнеса.

Практиката се провежда в последните две години от обучението – в XI и XII клас.

За първи път дуалното обучение се въвежда у нас през 2015 година. В страни като Австрия, Германия и Швейцария то вече е доказано печеливша формула.

Строителни фирми от областта ще предоставят места за практическо обучение през учебната 2022-2023 г. и ще осигурят стипендия на всеки ученик в размер на 30 лв.

Пълна издръжка – безплатно общежитие, транспорт и храна;

Какви са предимствата?

 • Едновременно учиш и трупаш практически опит;
 • Получаваш възнаграждение за положения труд на базата на договор;
 • След като завършиш, си готов веднага да започнеш работа, без да губиш време за допълнителна подготовка;
 • Ако положиш успешно изпитите, получаваш диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация с придобита трета степен;
 • При показани умения, мотивация и отговорност имаш възможност не само да продължиш работа в компанията, но и да се развиеш в кариерата;

Твоят профил:                                          

 • Ти си ученик в 7-ми клас и ти предстои кандидатстване;
 • Имаш интерес в областта на строителството;

Къде можеш да кандидатстваш?

Професионална гимназия по строителство и архитектура в град Пазарджик 

Кратко представяне на ПГСА – база, персонал, общежитие и др. + снимки БРОШУРА ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

На 24.02.2022 г. в ПГСА гр. Пазарджик се проведе училищният кръг от националното състезание по професионално направление „Строителство„ –  „Най- добър млад строител„

Инж. Иван Делчев председател на КСБ, ОП – Пазарджик откри състезанието и пожела успех на свички участници и обърна внимание, че днешното състезание ще излъчи най-добрите, които ще представят гимназията на регионалния кръг, чиито домакин отново е ПГСА гр. Пазарджик. Инж. Делчев изтъкна, че най-важното е всички участници да покажат знания и умения и изрази увереност в подготовката на състезателите и им пожела успех и достойно представяне във всички кръгове на състезанието.

И тази година председатели на комисиите за оценяване на учениците бяха представители на фирмите „Валдани“ ЕООД и „Брокс 2003“ ООД.

След провеждане на теоретичната част станахме свидетели на  изпълнението на практическите задачи. В дисциплините „Сухо строителство“, „Зидарии“, се състезаваха по два отбора, а в „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи “ и „Облицовки и настилки“ по три ученика. Работата им беше наблюдавана през цялото време от нашите представители.

Всички ученици показаха, че това което правят им харесва и дори се забавляваха, а участниците в дисциплината “ Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“ се отличиха с творческо мислене и много добър подход при изпълнението на поставените задачи.

Класираните на първо място във всяка дисциплина, които ще представят училището на регионалния кръг на състезанието през март са:

 

Ангел Йовчев XII-a клас – направление мазилки, шпакловки и бояджийски работи;

     

Алекс Николов X-a клас – облицовки и настилки;

 

ОтборДанаил Киров и Васил Христов XI-a клас – сухо строителство;

       

Отбор Димитър Илиев и Ясин Шаабан X-a клас – зидария;

   

Всички участници получиха сертификат за участие и символични подаръци от Областното представителство на Камара на строителите.

Пожелаваме успех на децата и много призови позиции на регионалния и националния кръг.

Социалният диалог е от изключителна важност за осъществяването на плавен преход към предстоящите нови икономически форми. Те ще се основават на непрекъснатото технологично усъвършенстване на строителните процеси и методи, сред които – кръгова и цифрова икономика. С тези думи Янос Маркидес, вицепрезидент на Федерацията на Асоциациите на строителните предприемачи в Кипър (OSEOK), откри последното събитие за изграждане на капацитет по проект “SuSodCo”. Организатори на форума, който обедини представители на работодателите и синдикати в България, Гърция, Кипър, Словения, Хърватия и Унгария, бяха кипърските колеги OSEOK. „Участието ни в проект „SuSodCo“ и подобряването на социалния диалог на национално и международно ниво са изключително важни, за да можем да отговорим адекватно на предизвикателствата на съвременната епоха, като например устойчива заетост, дигитализация в сектор „Строителство“, професионално образование и обучение (ПОО), стратегии за безопасност на труда.“, подчерта Маркидес. Той отбеляза и важността на адаптацията към новите форми на заетост – гъвкаво работно време, подходящо групиране на служителите и осигуряване на добра комуникация чрез новите технологии.

Стелиос Циапотис, генерален секретар на Федерацията на строителите и миньорите в Кипър (SEK), изтъкна важната роля на социалния диалог за поддържането на трудовия мир и запазването на работните места, особено в условията на новото предизвикателство Ковид-19. „Няма съмнение, че социалният диалог даде своя съществен принос в последното десетилетие, когато ние – социалните партньори в Кипър трябваше да се справим с икономическата  криза през 2013 г. Убеден съм, че в днешните трудни времена силата на социалния диалог и съвместната работа на всички заинтересовани страни в сектора ще ни поведе отново нагоре.“, категоричен е Циапотис. Той представи една много успешна практика от социалния диалог в Кипър – „АТА“ или автоматична индексация на заплатата. „АТА“ е дългогодишното споразумение между социалните партньори на острова, чрез което се осигурява устойчива покупателната способност на заплатата при променливи икономически условия. Друг успех на социалния диалог в Кипър според Циапотис е новосъздадената единна инспекционна служба, която контролира пазара на труда, следи за прилагането на законодателството, наблюдава и анализира специфичните ползи от колективното трудово договаряне в строителния и хотелиерския бранш.

Последното събитие по проект “SuSodCo” беше посветено на меките умения, необходими за ефективното провеждане на социален диалог и темите за успешно кандидатстване за финансиране на инициативи за социален диалог. В началото на семинара Пагона Лигу, професионален лектор и бизнес коуч, проведе кратко обучение по темите: „Как да водим успешно преговори“ и „Как да се справяме с кризисни ситуации“. След нея Метка Пенко, зам.-директор към Словенската търговско-промишлената палата (CCIS), запозна участниците с резултатите от няколко проекта за социален диалог в Словения. Благодарение на тези инициативи CCIS успява да изготви компетентен модел за колективно договаряне, създава ефективни обучения на екипи за преговори в областта на колективното договаряне, издава наръчници с практически инструкции и създава Център за обучения, консултантски услуги и медиация в индивидуални трудови спорове. Специалният гост на семинара – Джером Дюпон, консултант по европейско публично финансиране към международната организация – Welcomeurope, представи кои са основните програми на ЕС за подкрепа на инициативи за социален диалог. Той даде ценни насоки и съвети на участниците как да избягват типичните грешки при кандидатстване и върху какво да акцентират, когато подготвят своите проектни предложения.

Един от акцентите на първия ден е представянето на новоразработената в рамките на проект „SuSodCo“ уеб платформа. Параскеви Ангелокополу, представител на гръцката Асоциацията на инженерите и строителите (PEDMEDE) и водещ партньор за тази дейност, демонстрира функциите на платформата, която ще събере на едно място повече от 100 секторни съвместни инициативи за социален диалог на европейско ниво за периода 2010 – 2020 г. Тя изрази увереността си, че чрез тази платформа ще могат да бъдат почерпени идеи за индивидуални проекти и инициативи, отчитайки спецификите на съответната страна. Уеб платформата е насочена към националните социални партньори в строителния бранш (вкл. държавната администрация) и европейските социални партньори. Тя ще представи и съвместните комуникационните стратегии за социален диалог в строителството на шестте партньорски държави в проекта SuSodCo (Словения, Хърватска, България, Унгария, Гърция и Кипър).

По време на втория ден участниците бяха разделени на три международни групи, за да упражнят на практика всичко, което научиха в рамките четирите събития за изграждане на капацитет по проект “SuSodCo”. Този път тяхната задача бе да опишат идея за съвместна инициатива за социален диалог, която след време да прерасне в същинско проектно предложение. Преди да започнат работа, за вдъхновение на участниците, Кристин Ле Форестиер, представител на Европейската строителна федерация (FIEC), запозна присъстващите с последните проекти, посветени на европейския социален диалог и темите: заетост, ПОО, здравословни и безопасни условия на труд в сектор „Строителство“. Ле Форестиер обърна внимание на проект, касаещ ПОО за енергийно ефективно строителство, който „със сигурност спомогна за подобряване на уменията в това направление и допринесе за повишаване на атрактивността на темата сред младите хора“, каза тя и изрази увереността си, че младите хора са ключът към успеха и развитието на строителството. Ле Форестиер подчерта и приноса на българските партньори за изготвянето и разпространението на ръководството „Честна работа, честна игра! Кажи НЕ на недекларирания труд в строителството“, изготвен в рамките на инициативата #EU4FairWork. Не на последно място, участниците семинара бяха запознати и с проект „DESOCO“, насочен към децентрализирането на социалния диалог в строителството в страните от Централна и Източна Европа, както и с проектните идеи за социален диалог на FIEC, подадени към ЕК през 2021 г.

След представянето на тези интересни проекти, социалните партньори бяха разпределени във виртуални пространства, в които да обсъдят своите бъдещи проектни инициативи, прилагайки вече подобрените си комуникационни умения и способности за водене на успешни преговори. С помощта на съвременните онлайн инструменти за съвместна работа трите групи успяха да разработят три проектни идеи по следните теми: подобряване на имиджа на строителния сектор, паритарни фондове за подобряване на условията на работа в строителния сектор и стимулиране на социално-отговорни обществени поръчки в строителството.

SuSodCo в България

Българските партньори в проект SuSodCo са Камара на строителите в България (КСБ) и строителния синдикат Ф„СИВ“ –„Подкрепа“, които за пореден път показаха, че работейки заедно постигат изключителни резултат и имат отличен социален диалог. В изпълнение на дейностите по SuSodCo през декември 2020 г. двете организации се съгласиха през следващите две години да работят усилено за подобряването на социалния диалог и предприемането на конкретни активни мерки по следните приоритетни теми: ПОО, Зелена сделка, дигитализация, подобряване на имиджа на сектора, командироване работници и недеклариран труд. Какво постигнаха българските партньорите в сферата на социалния диалог в строителството през 2021 г.? През пролетта КСБ организира международен семинар за обмен на добри практики между България и Португалия, в който взеха участие всички участници в този сложен процес от двете държави, включително и социалните партньори. През лятото партньорите по проекта проведоха третото “SuSodCo” събитие за изграждане на капацитет, посветено на темите на дигитализацията. В допълнение, по инициатива на Ф„СИВ“ – „Подкрепа“ КСБ бе домакин на кръгла маса „Зелени модели“, която представи интересни социални стандарти и модели, които могат да подобрят развитието на човешките ресурси и работната среда, вкл. здравето и безопасността на работниците. Резултатите от тези инициативи бяха подробно отразени от медийния партньор на проекта в. „Строител“ с подкрепата на проект „SuSodCo“.

Източник: в. Строител