„Драстичното увеличаване на цените на строителните материали и суровините е сериозно предизвикателство, пред което сме изправени. То поставя под въпрос не само нашата работа, но и изпълнението на важните инфраструктурни обекти и на оперативните програми“. Това каза председателят на УС на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев на работна среща на ръководствата на КСБ и МРРБ. Той допълни, че на среща с НСОРБ е бил обсъден проблемът, за който Сдружението е сигнализирало МРРБ относно трудностите, които блокират изпълнението на проектите по ОПРР, свързани със значителното завишаване на първоначално планираните разходи. „Необходимо е държавата в спешен порядък, „аварийно“ да предприеме действия за индексация на договорите, а в дългосрочен план да се търси решение за създаване на методика за индексация на цените на материалите и дейностите в сектор „Строителство“, категоричен бе инж. Терзиев.

„Движим се в тежка инфлационна спирала в момента. Ако можем да предприемем съвместни бързи мерки, а и по-дългосрочни, аз съм с Вас. Имаме пълно съгласие с КСБ за необходимостта от компенсиране на цените на ресурсите, материалите, горивата, които галопират нагоре – най-скъпото строителство е незавършеното строителство“, каза от своя страна министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова. В работната среща, която се състоя в офиса на браншовата организация, от страна на МРРБ участваха и зам.-министрите арх. Иван Шишков, Валентин Граматиков и Нина Стоименова, както и Цветелина Лазарова, началник на кабинета на министъра. КСБ бе представена от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата, инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ и бивш председател на УС на АПИ, Валентин Николов, изп. директор на КСБ, Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия и председател на ОП на КСБ – София, инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ, инж. Камен Пешов, председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ АД, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.

В началото на срещата инж. Илиян Терзиев сподели, че се радва, че за първи път в централния офис на КСБ гостува цялото ръководство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. „Убеден съм, че само с обединени усилия можем да намерим правилните решения, с които да подредим строителния бранш“, заяви инж. Илиян Терзиев.

„Нашите проблеми са общи. Аз също съм на мнение, че единствено в диалог можем да открием отговор на трудностите, пред които се изправяме“, каза от своя страна служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова.

Инж. Илиян Терзиев информира гостите за поредицата от срещи с политическите партии, които КСБ провежда, и за актуалните проблеми, пред които е изправен браншът и които се дискутират на срещите. Той открои като водеща темата за драстичното увеличаване на цените на строителните материали и суровините, което по думите му е сериозно предизвикателство пред сектор „Строителство“. „Ние се опитахме да потърсим актуални данни от Националния статистически институт, но се оказа, че те не разполагат с такива. Камарата на строителите започна да събира необходимата информация, така че да са ясни реалните цени на строителните материали в момента и процентът на увеличението им“, посочи инж. Илиян Терзиев.

Инж. Любомир Качамаков представи различни варианти на методика за индексация на цените по договорите в строителството, които са предприети в други европейски държави. „Опитът е много разнопосочен – има държави, които са в нашето положение, и такива, които се справят по-добре. Трети страни изобщо нямат подобен проблем, защото преди години те са приели ясно разписани правила какво се прави в подобни случаи и при тях работата продължава без проблем“, поясни той и добави, че ръководството на КСБ е поискало среща с премиера Стефан Янев, на която да изложи настоящата ситуация. „Това, което мислим да предложим, е решение на два етапа. Първият е спешен, авариен. Защото при нас проблемът е днес. Това може да се случи по подобие на Румъния, където въпросът е решен с ПМС, което реално казва, че има договор за определена сума и цените по него не се променят, но в момента, в който се внася сертификат за плащане, се дава възможност строителят да претендира за промяна на цената, която ще получи“, информира инж. Качамаков. От думите му стана ясно, че в Румъния са приели методика по окрупнени показатели, използвайки официално събрани статистически данни, с които разполагат. „На базата на тези данни те са определили проценти за увеличение на различните типове строителство, например за жилищни сгради е 47,31%, а за инженерни конструкции – 47,21% “, подчерта той.

В дългосрочен план инж. Качамаков сподели, че трябва да се намери методика за индексация, която да се прилага при всички договори. „Люксембург е един добър пример. Това е малка държава, която не разполага със собствена статистика, но прави сравнение със съседните държави и основно с Германия. Те са приели, че до увеличаване или намаляване на цените в рамките на 2,1% няма изменение, но ако има ръст над 2,1%, тогава има възможност при внасяне на сертификата за плащане да се получат нужните корекции“, поясни той, споделяйки, че при тях реалното изчисление и корекцията се правят от възложителя. Инж. Любомир Качамаков акцентира, че за страната ни е изключително важно да намери най-подходящия и работещ вариант, използвайки добрия опит на другите държави.

Почетният председател на КСБ инж. Светослав Глосов допълни, че високите цени на суровините и материалите най-много влияят на проектите по оперативните програми, които вече са обявени или са в ход, и по думите му има голяма опасност те да не могат да бъдат изпълнени от строителите. „Трябва да се помисли обаче и за инвеститорите в частните проекти. Много западни фирми са възложители на строителни обекти на твърда договорена стойност. При тях не може да се говори за промяна на цените, ако няма решение, с което държавата да въведе индексация“, посочи още той.

Думата взе и зам.-министър Нина Стоименова, която е и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. Тя информира присъстващите на срещата, че е добре запозната с проблема и разбира притесненията на бранша. „В момента в изпълнение по ОПРР са 313 проекта, от които 148 са по първа приоритетна ос, там са най-засегнати общините, които трябва да ги реализират“, сподели Стоименова и допълни, че за съжаление правилата по ОПРР не позволяват да се променят цените, тъй като бюджетът е договорен. „УО на програмата анексира всички договори по посока удължаване на срока с цел да намерим комплексно решение, за да се случат тези проекти. Правим анализ и по отношение на останалите приоритетни оси, за да видим какво остава като финансов ресурс, но на този етап не може да предприемем нищо друго“, подчерта Стоименова и посочи, че вече е получила сигнал от Хърватия, където имат същия проблем. „Те ни потърсиха, като се поинтересуваха дали имаме практика за справяне с това предизвикателство“, каза тя.

Любомир Пейновски категорично заяви, че трябва да се намери решение за вече сключените договори по оперативните програми и да се потърсят варианти за индексация. „Виждаме добрия пример от чужбина и трябва да намерим най-подходящата опция за нас. При формиране на редовно правителство то трябва да вземе решение за отпускане на допълнителни средства от държавния бюджет за проектите по оперативните програми, които са под риск“, каза той.

Ръководствата на КСБ и МРРБ се договориха заедно да търсят решение за създаване на методика за индексация на цените на дейностите и материалите и на стойностите на договорите в сектор „Строителство“ и в кратки срокове да бъде направено работещо предложение като спешен отговор на проблема.

На срещата бе обсъдена и необходимостта от промени в законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес – Закона за устройство на територията, Закона за обществените поръчки, Закона за защита от шума в околната среда, като специален акцент бе поставен на необходимостта от намаляване на административната тежест, облекчаване на процедурите за издаване на разрешения за строеж и съкращаване на сроковете, чиято продължителност отблъсква инвеститорите. Представителите на КСБ настояха за ясно разграничаване на отговорностите на отделните участници в процеса. Коментирани бяха и мястото, и приложението на инженеринга. „Първият строител на инженеринг е бил Уста Кольо Фичето, като той е отговарял с главата си за изпълнението на обекта“, припомни инж. Терзиев. Той подчерта, че това е европейска практика, която се използва във всички страни и има редица предимства. Инж. Благой Козарев посочи, че към момента повечето от проектите по оперативните програми са на инженеринг и те се нуждаят от индексация. „По ОПОС много от строителите не смеят да участват в обществените поръчки заради несигурността в цените, което поставя програмата пред голям проблем и заплаха да не бъде успешно реализирана. Едно от основните предимства на инженеринга е, че цялата отговорност и за крайната цена, и за изпълнението се поема от възложителя и строителя. Огромно време се икономисва в целия инвестиционен процес, когато се изпълняват поръчки по този начин“, посочи още инж. Козарев. Председателят на УС на КСБ отбеляза, че инженерингът е възможност в закона, като възложителят решава дали да го използва или не. „Нашето мнение е, че той не може да се отрича на 100%, а е необходимо да се намери механизъм, по който да се изпълнява както трябва. Фактите показват, че има своето място“, каза още Терзиев.

Той призова за включване на представители на КСБ във всички работни групи и комисии в МРРБ и при обсъждането на всички въпроси, касаещи бранша. „Живеем в обща къща и нека всеки си подреди етажите, така че да ни бъде по-лесно заедно. Не е необходимо да се нападаме в медиите и да се уронва авторитетът на професията, можем да решаваме в диалог всички възникнали въпроси“, каза председателят на КСБ.

Изп. директор Валентин Николов постави въпроса за поднормативната база и изготвените проекти на важни за бранша наредби, които не се придвижват в МРРБ. „Притеснява ни, че забавянето води до натрупване. Някои от тях не са променяни от много години“, сподели Николов. Той получи уверението на министър Комитова, че ще провери какво се случва с проектонаредбите.

Участниците в срещата се обединиха по отношение на общата цел за осигуряване на 1,5 млрд. лв. в бюджета за текущ ремонт и поддръжка на пътища. „Ще настоявам за следващия бюджет колкото е възможно по-близка сума до тази да влезе, за да престанем да работим винаги в стрес“, заяви министър Комитова.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова и председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев дадоха съвместен брифинг след края на работната среща между ръководствата на двете структури. Той се проведе в централния офис на браншовата организация. На брифинга  бе посочено, че по много от въпросите, които касаят сектор „Строителство“, е намерено единомислие и са набелязани мерки, по които да се работи съвместно.

Материалът на в. „Строител“ можете да видитие тук.

Снимки в. „Строител“

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

на основание чл.20, ал.1, т.1 от Устава на КСБ свиква

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КСБ

на 24.11.2021 г. от 9:00 ч.

 

 

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       Във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването, касаеща епидимиологичната обстановка в страната и съгласно Правилника за реда и начина провеждане заседания в онлайн режим на органите на КСБ,  Ви каним да вземете участие в Редовно Общо събрание на КСБ, което ще се проведе в онлайн режим на 24.11.2021 г. от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Отчет за изпълнение на дейността на Управителния съвет (УС) на КСБ за 2020 г.
 2. Приемане на Отчет за дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (КВППЦПРС) за изтеклия период.
 3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на КСБ за изтеклия период.
 4. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на КСБ за 2020 г.
 5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и председателите на УС, КС и КВППЦПРС за изтеклия период.
 6. Приемане на „Основни политики за развитие на КСБ през 2022 г.”
 7. Приемане на бюджет на КСБ за 2022 г.
 8. Приемане на предложения за промени в Устава на КСБ.
 9. Приемане на предложения за промени в Кодекса по професионална етика.
 10. Приемане на предложения за промени в Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.
 11. Разни.

Поканени за участие са:

 • делегатите по право – председателите и членовете на УС и КС на КСБ, както и членовете на КВППЦПРС, които са избрани в нейния състав  като представители на редовни членове на КСБ;
 • делегатите по избор – представители на избраните за делегати през 2019 г. редовни членове на КСБ;
 • представители на асоциираните членове на КСБ /само с право на съвещателен глас/.

Можете да вземете участие като се регистрирате в съответния офис на ОП на КСБ или в централния офис на КСБ, находящ се на адрес: гр. София, 1784, кв. „Полигона“, ул. Михаил Тенев 6, ет. 1, конферентна зала 1.5 при спазване на противоепидемичните мерки.

Регистрацията на делегатите и на представителите на асоциираните членове ще се извършва от 8.30 часа в деня на събранието.

С настоящата декларация сдружение „Европейски център за транспортни политики“ изразява принципната си подкрепа относно необходимостта от нормализиране на отношенията в сектор „Пътно строителство“. Ние оценяваме колко са важни развитието и поддръжката на пътната инфраструктура като основа за силен икономически растеж. В същото време качествените и безопасни пътища са фундаментът, от който се нуждае Република България като страна с най-високи нива на пътно транспортен травматизъм в ЕС.

Многократно сме отстоявали нашата принципна позиция, че не бива да се прави компромис с качеството и материалите, които се влагат в транспортните инфраструктурни обекти. В същото време ясно осъзнаваме и отчитаме, че в сектора има както недобросъвестни, така и много коректни изпълнители, и се противопоставяме на това те да бъдат поставяни под общ знаменател.

За съжаление в последните шест месеца фирмите, осигуряващи поддръжката и изграждането на транспортната инфраструктура, са поставени в изключително тежка ситуация. Редица предприятия дори са изправени пред сериозния риск от фалит. Това застрашава икономическата стабилност в цели региони и ще изправи много български семейства пред трудната ситуация тази зима да са в тежък недоимък. От друга страна липсата на адекватна поддръжка сериозно застрашава сигурността на нашите граждани по пътищата. Изоставането на изграждането на стратегическите обекти ще изправи България пред невъзможност да изпълнява основното си задължение като страна член на ЕС, а именно да изгради инфраструктура, по която да се придвижват свободно и безопасно хора, стоки, услуги и капитали.

ЕЦТП настоява за нормализиране на отношенията в сектора, за изплащането на дължимите суми, там където те наистина се дължат, и то в спешен порядък, за да се гарантира на български граждани, че няма да останат без работа на прага на зимата.

С настоящата декларация подкрепяме и също настояваме за оставката на министъра на РРБ Виолета Комитова. Нейните действия и бездействия са довели сектор „Пътища“ до ситуация, при която България не може да изпълнява задълженията си като страна членка на ЕС.

Оригиналния документ може да бъде намерен тук.

 

Камарата на строителите в България категорично подкрепя колегите от Българска браншова камара „Пътища“, които на 8 октомври 2021 г. проведоха третия национален протест със справедливи искания.

Изразяваме недоумение и възмущение от поведението на ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което покани на среща собственици на фирми и не се яви на нея. Няма да коментираме казаното по този повод от служебния регионален министър арх. Виолета Комитова. Само бихме желали да й обърнем внимание, че е недопустимо ресорният министър да не знае колко строителни компании работят в България и да твърди, че те са 21 000. За кой ли път в публичното пространство арх. Комитова „хвърля“ цифри и понятия, които очевидно не разбира.

КСБ поддържа единствения в страната Централен професионален регистър на строителя и информацията в него се актуализира всяка година. Без да са вписани в него, фирмите нямат право да извършват дейност. Така се гарантира, че по строителните площадки работят само легитимни представители на бранша, с необходимата квалификация и професионална отговорност. Към края на август т.г. в регистъра са вписани 6 348 фирми в различните категории. Членуващите в ББК „Пътища“ са и наши членове, както и още стотици фирми, свързани с пътното строителство.

Ние сме българските строители – не сме роби. Ние сме едни от най-сериозните работодатели в България. И няма да търпим несериозно отношение към нас! Ние построихме и строим Нова България!

КСБ се присъединява към искането на ББК „Пътища“ за оставка на министър Комитова! И призовава членовете си да се включат в протестните действия!

 

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев пред в. „Труд“

Изп. дир. на КСБ Валентин Николов пред в. „24 часа“

Камарата на строителите в България категорично застава зад справедливите искания на Българска браншова камара „Пътища“. Подкрепяме колегите от пътния бранш, които са важна част от строителния отрасъл на страната. Забавените разплащания и липсата на ясна перспектива поставят на изпитание фирмите – членове на КСБ, както и бъдещето на семействата на хиляди работници.

Досега държавата винаги е успявала да осигури средства за разплащане на извършените и приети през годината строително-монтажни работи в нормални срокове в рамките на текущата година. Тази практика вече не съществува и това вече има негативен ефект върху сектора, който осигурява 12 на сто от БВП. Всички строителни фирми се превръщат в рискови кредитополучатели за банките, расте междуфирмената задлъжнялост, възникват проблеми с доставчиците на материали.

Има опасност хиляди работници не само от пътния бранш да останат без работа. Ако фирмите бъдат принудени да ги освобождават, те ще се влеят в социалната система и допълнително ще я натоварят. Това също би довело до дългосрочни проблеми не само в отрасъла, но и в цялата икономика.

Крайно време е държавата да влезе в ролята си и да спазва ангажиментите, поети с подписването на договори. Строители от всички сектори имат договорни отношения с държавата, с общините и няма значение кой е министър или кмет. След като е назначен или избран на този пост, той представлява държавата или общината и носи пълна отговорност за действията или бездействията си.

Ние, строителите, изпълняваме поетите договорни отношения. Доказахме нееднократно в годините, че сме готови на диалог и разумни компромиси. Ние искаме ясни правила и най-вече тяхното спазване.

Категорично стоим встрани от политическите битки, на които сме свидетели всеки ден. Особено във времето, в което живеем – на пандемия, страх и несигурност в утрешния ден на стотици хиляди хора за хляба им, за децата им.

Запазваме си правото да предприемем всички законни действия, за да бъде чут гласът ни далеч извън пределите на страната.

„Агрополихим“ АД  стартира мащабна реорганизация на логистичната си дейност и като основна част от този процес бе взето решение за възлагане на изпълнението на вътрешните логистични дейности на външен партньор с доказан във времето опит и капацитет.

В обхвата на бъдещите договорни взаимоотношения, ще бъдат включени разнородни товаро-разтоварни и транспортни операции, които се извършват на територията на завода за минерални торове, депото за отпадъчен фосфогипс и Пристанище Варна-Запад, които се намират в индустриалната зона на град Девня.

Допълнителна информация относно основните изисквания може да намерите тук

В случай, че проявявате интерес, може да изпратите официално писмо с информация за Вашата компания на имейл адрес: [email protected] до 17.09.2021 г.