Като представител на интересите на строителния сектор в България, Камара на строителите в България изразява своята готовност за активно разясняване на строителните фирми регистрирани в ЦПРС на КСБ, касаещо конкретните инициативи на УС, които имат основополагащ за икономиката характер и повишаването на конкурентоспособността на българските строителни фирми, чрез внедряване на иновативни дигитални решения, цифрова трансформация на строително-инвестиционния процес, създаване на нови зелени работни места, интегриране и създаване на интерактивни платформи за мониторинг и анализ, внедряване на подходи за кръгова икономика в сектора.

Епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в България ни доказа, че дигиталната реалност е вече факт и колкото по-бързо инвестираме в нейната трансформация и развитие, толкова по-бързо ще се справим с тази криза.

Целта на кампанията е да запознае българските строителни фирми, регистрирани в ЦПРС с инициативите, които УС на КСБ предприема в посока на преодоляване на кризата в строителния сектор. Като основен приоритет за ръководството на КСБ е цифровизацията на строителния бранш посредством внедряване на иновативни продукти и решение за малките и средни предприятия част от КСБ. Именно чрез повишаване на информираността на българските строители, ще се ускори процеса по внедряването на софтуерни решения за менажиране на строителния процес.

Кампанията ще се реализира на регионален принцип, като се организират местни срещи по Областни представителства. Участници на тези срещи ще бъдат представители на IT индустрията, който разработват иновативно решения за моделиране и управление на строителните процеси. Също така ще има представители на фирми за подбор и внос на работна ръка от чужбина, също основен проблем пред, които е изправен строителния отрасъл. Кампанията предвижда реализиране регионални срещи организирани на територията на областните представителства на КСБ в рамките на последното шестмесечие на 2022 г.

По време на срещите ще се дискутират и други проблеми на строителните фирми.


Участници и профили


Обхват на регионалната кампания
за икономическа трансформация чрез дигитални технологии в строително-инвестиционния сектор,
със съдействието на Камара на строителите в България


Основна информация за участниците в кампанията можете да откриете на следните линкове:

 

 


Първото събитие, част от настоящата кампания ще се проведе на 6 юни 2022 г. в град Габрово.

Повече информация за него можете да откриете на следния линк.

Министерство на икономиката и индустрията (МИИ) стартира допитване сред българския бизнес, което ще е ежемесечно и ще има за цел да събере възможно най-много информация за отражението на кризата  върху реалната икономика.

Представителите на бизнеса могат да сигнализират за проблемите, с които се сблъскват на страницата на Министерството на икономиката и индустрията.

Стандартизираната таблица може да се изтегли тук и да се изпрати попълнена на електронен адрес [email protected] 

Крайният срок е последният ден на всеки месец.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Насроченият за 18 май 2022 г. протест се отлага. Национално представителните работодателски организации остават в протестна готовност, в случай че постигнатите днес с представителите на правителството договорености не бъдат изпълнени.

По време на проведената днес среща с министър-председателя Кирил Петков, вицепремиера и министър на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов беше постигната договореност за следното:

За месеците май и юни 2022 г. небитовите потребители на ел. енергия да получат компенсация в размер на 80% за сумите над 200 лв. на мегаватчас и без горен праг на компенсацията;

През следващия ценови период от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. да действа средносрочно решение за цените на електроенергията, което да гарантира резултативни крайни цени за потребителите на свободния пазар не по-неблагоприятни от тези през май и юни 2022 г.;

През месец май да се компенсира разликата в цената на природния газ спрямо нивата от м. април 2022 г. Подобна компенсация ще има и през юни, ако юнската цена се окаже по-висока от априлската;

Да се промени Законът за енергетиката, с който да се въведе допълнително облагане на неочакваните печалби на всички производители на ел. енергия. Така ще има възможност да се продължи и с компенсациите към небитовите потребители и след 1 юли. Компенсациите от 1 юли няма да са по-лоши от тези за месеците май и юни;

Да се разработи механизъм за въвеждане на две тарифи за електроенергия за бита, при които над определен праг цената да не е субсидирана от държавата;

На 17 май, вторник, от 15.00 ч. да се проведе среща по проблемите на транспортния сектор, в която да участват легитимните национални и браншови организации;

Чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в сферата на строителството;

Да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени обществени поръчки.

Оставаме в протестна готовност, защото искаме да видим дали обещаното днес в МС ще се случи, тъй като и преди няколко месеца имахме такива срещи и обещания, но досега няма резултат.

Евгений Иванов

Изп. директор КРИБ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

 

ОБРЪЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С настоящото се обръщаме към Вас във връзка с насрочения за 18 май 2022 г. Национален протест „За сигурна енергия на достъпни цени“ със следните основни искания:

 1. Удължаване на механизма за компенсации за свръхвисоките цени на ел. енергията дотогава, докогато е необходимо: Компенсация в размер на 75% от разликата между средномесечната цена за съответния месец на БНЕБ и цената на енергийния микс при използване на средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система, формиран от СВРЪХпечалбите на производителите на енергия.
 2. Разликата между цената на газа при използването на посредници и цената на газа, която бихме получили по формулата в дългосрочния договор с “Газпром експорт”, да бъде поета като компенсация от бюджета.
 3. Разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия, природен газ и петролни продукти на достъпни цени.
 4. Програма за овладяване на инфлационните процеси и възстановяване на веригите на доставки.

Бихме искали да Ви информираме, че на проведена по-ранo среща в Министерския съвет с министър-председателя Кирил Петков, с вицепремиера и министър на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов, беше договорено следното:

 1. За месеците май и юни 2022 г. потребителите на ел. енергия на свободния пазар да получат компенсация в размер на 80% за сумите над 200 лв. на мегаватчас и без горен праг на компенсацията;
 2. През месеците май да се компенсира разликата в цената на природния газ спрямо нивата от м. април 2022 г.
 3. До края на настоящата седмица в Народното събрание да бъде внесен законопроект за изменения и допълнения на Закона за енергетиката, с който да се въведе допълнително облагане на неочакваните печалби на всички производители на ел. енергия;
 4. През следващия ценови период от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. да действа средносрочно решение за цените на електроенергията, което да гарантира резултативни крайни цени за потребителите на свободния пазар не по-неблагоприятни от тези през май и юни 2022 г.
 5. Да се разработи механизъм за въвеждане на две тарифи за електроенергия за бита, при които над определен праг цената да не е субсидирана от държавата.
 6. На 17 май, вторник, от 15.00 ч. да се проведе среща по проблемите на транспортния сектор, в която да участват легитимните национални и браншови организации.
 7. Чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в сферата на строителството.
 8. Да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени обществени поръчки.

Във връзка с горното и с оглед факта, че по-голямата част от протестните ни искания получават удовлетворяващо решение, отлагаме насрочения за 18 май протест, но оставаме в протестна готовност, в случай, че в оптимално кратък срок обещанията на управляващите не се превърнат в нормативен факт.

С надежда очакваме и на утрешната среща по проблемите на транспорта да бъдат решени изключително сериозните проблеми на този икономически сектор.

Бихме искали да благодарим на всички Вас за подкрепата, тъй като вярваме, че обединението на бизнеса е изключително важно. Само обединени можем да браним интересите на икономическите оператори и да работим за по-добра и спокойна бизнес среда.

„СОФ Кънект“ АД, в качеството му на Възложител, публикува съобщение за тръжна процедура с предмет: Комплексно изпълнение  на обект: Основен ремонт на покрития паркинг на Терминал 2 на летище „София“, Блок XIII и Блок XIV и Инженеринг (проектиране и изпълнение) с две обособени позиции за един постоянен и три временни открити паркинги.

Приложено, хипервръзка към интернет-страницата на дружеството, съдържаща съобщение за откриване на горепосочената тръжна процедура и документи.

https://sofia-airport.eu/en/procurement/renovation-of-sofia-airport-terminal-2/

https://sofia-airport.eu/bg/procurement/osnoven-remont-na-pokritia-parking-na-terminal-2-na-letishte-sofia/

„СОФ Кънект“ АД отправя покана да заявите Вашия интерес, в съответствие с изискванията, съдържащи се в публикуваната Инструкция и Съобщението за заявяване на интерес.

Моля да изпращате заявяването на интерес за участие, както и необходимите документи към него/декларация за конфиденциалност/ на посочения в Поканата е-mail [email protected]

 

 

КСБ подкрепя протеста на работодателските организации на 18 май

Приемането на методика за индексиране на договорите с публични възложители вече е закъсняло, а обвързването й с промени в Закона за обществените поръчки ще я забави драматично. Камарата на строителите в България категорично заявява, че отрасълът е на ръба и няма време да чака повече.

Вече близо година КСБ сигнализира, че от началото на 2021 г. има драстично поскъпване на строителните материали. Това води след себе си лавина от проблеми в изпълнението на договорите с държавата или с общините, тъй като компаниите са изправени пред невъзможност да работят на старите цени.

Вече близо година Камарата води разговори с властта за намиране на решение. Но няма реални резултати. През тази седмица от страна на властта беше обявено, че индексацията трябва да мине през промяна в Закона за обществените поръчки. Това означава отлагане на решението с месеци! Строителите нямаме това време! Нужни са мерки сега! Индексация на договорите с публични възложители може да бъде регламентирана само с акт на Министерския съвет и категорично не е необходима изрична законова делегация.

Отново заявяваме, че е неприемливо на индексацията да се слага таван, защото това я обезсмисля. И няма да е адекватно нито на ръста в поскъпването на строителните материали, нито на инфлацията.

В защита на интересите на своите членове, Камарата на строителите в България подкрепя Общонационалния протест на петте национално представителни работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП и ССИ. Посочените теми – незабавно компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията и природния газ и спиране обедняването на нацията са приоритети, които засягат не просто всеки бизнес, но и всеки български гражданин. Заставаме зад тези искания не само като браншова организация, а и като отговорни работодатели, които са загрижени за своите стотици хиляди служители.

Няма време! Индексация сега!

Докторант от катедра “Интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИСТТ), Бизнес факултет- УНСС отправя молба за попълване на анкета относно обектите на индустриална собственост и бизнеса.

Анкетата е анонимна и не събира лични данни, достъпна е на следния линк: https://forms.gle/ZpBSqPphbyMs3pi88

Тя може да бъде попълнена  свободно без да е необходим e-mail или регистрационна форма от всяко едно персонално устройство.

 

На 27 април Европейската комисия представи предложение за регламент „за временната либерализация на търговията, допълващ търговските отстъпки, приложими за украински продукти съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от другата страна”.

На практика регламентът въвежда мерки за либерализиране на търговията под формата на следните три мерки, които следва да се прилагат за период от една година:

 1. Временно преустановяване на всички неуредени мита съгласно раздел IV от Споразумението за ЕС и Украйна за задълбочена и всеобхватна свободна търговия (DCFTA). Това се отнася до три категории продукти:
 • промишлени продукти, подлежащи на постепенно премахване на митата до края на 2022 г.;
 • плодове и зеленчуци по входна ценова система;
 • селскостопански продукти и преработени селскостопански продукти, подлежащи на тарифни квоти.

2. Временно несъбиране на антидъмпингови мита върху внос с произход от Украйна към датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3. Временно спиране на прилагането на общите правила за внос (предпазна мярка) 2 по отношение на внос с произход от Украйна.

Държавата трябва да се разплати с пътния бранш, индексацията се обезсмисля, ако й се сложи таван.

Камарата на строителите в България призовава разрешаването на проблемите на отрасъла да не става заложник на политически игри. Категорично подкрепяме справедливите искания на колегите от Българска браншова камара “Пътища” и протеста им с настояване държавата да се разплати с фирмите за възложените и извършени дейности.

Забавяния има и по договорите за строителство, крайно време е компаниите да получат изработените средства.

Драстично закъснява индексацията на договорите с публични възложители. Получавахме разбиране и обещания и от служебното правителство, и от настоящото редовно, но резултат няма вече дълги месеци.

Забавянето изправя строителите пред невъзможност да работят, което води след себе си непредвидими икономически последици. За първи път от години по предварителни данни на НСИ се отчита спад в произведената строителна продукция и то сериозен. За 2021 г. той е близо 31% спрямо 2020 г. През тази година проблемите се задълбочават и данните вероятно ще са още по-тревожни.

Поскъпването на суровини, материали и енергоносители не е само български проблем, но в България той още не е намерил решение. Чакането ни има своя предел!

Категорично неприемливо е на индексацията да се слага таван, каквато неофициална информация достига до нас. Това, на практика, я обезсмисля. И не съответства нито на поскъпването на материалите, нито на инфлацията. Индексацията трябва да е адекватна. В противен случай фирмите няма да могат да покрият направените разходи по поскъпналите дейности.

Недопустимо е с политически цели да се уронва доброто име на професията. Нанасят се тежки имиджови щети, които имат своя негативен ефект и върху компаниите, и върху заетите в тях стотици хиляди честни и работливи български граждани. Ние сме българските строители и не можем да позволим подобно убийствено за отрасъла отношение.

Очакваме в спешен порядък властта да предприеме действия за разрешаване на проблемите.