УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В рамките на инициатива „BUILD UP Skillsна програма LIFE на ЕС, консорциум в състав ЕнЕфект (координатор), Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Камара на строителите в България (КСБ) и Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) разработи Национална пътна карта за подобряване на квалификацията и уменията в строителния сектор за интелигентни решения за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите до 2030 г.

В тази връзка и предвид заявения интерес към резултатите от реализацията на инициативата в България, приложено изпращаме на Вашето внимание разработената Пътна карта, както и образец на писмо за подкрепа и бъдещо сътрудничество по идентифицираните в нея приоритетни области.

От името на консорциума, изпълняващ проекта, бихме искали да Ви поканим да се запознаете със съдържанието на Пътната карта и предложените в нея мерки. При интерес за бъдещо сътрудничество по определените приоритетни области, както и, разбира се, в други проекти със сходна насоченост, ще се радваме да изпратите попълнено писмо за подкрепа на хартиен или електронен носител.

За допълнителна информация оставаме на разположение на имейл адрес [email protected]   и тел. +359 882 493 110.

Приложения:

 1. Национална пътна карта за подобряване на квалификацията и уменията в строителния сектор за интелигентни решения за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите до 2030 г.;
 2. Резюме на пътната карта до 2030 г.;
 3. Образец на писмо за подкрепа (линк за изтегляне); или онлайн: https://forms.gle/2LZRoXTff7B8W42y9

С УВАЖЕНИЕ,

Екип на проект BUILD UP Skills – България 2030:

Агенция за устойчиво енергийно развитие

Национална агенция за професионално образование и обучение

Камара на строителите в България

Българска асоциация за изолации в строителството

Център за енергийна ефективност ЕнЕфект (координатор)

Изх. № 00-112 / 29.05.2024 г.

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП ГЕРБ

ДО
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ
СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА 

ДО
Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ
Г-Н АТАНАС АТАНАСОВ
СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПП
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

ДО
Г-Н ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ
Г-Н ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ
СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПП ДПС

ДО
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ДО
Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСП

ДО
Г-Н СЛАВИ ТРИФОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП ИТН

 

ПИСМО-ОБРЪЩЕНИЕ

от Камарата на строителите в България

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Страната ни се намира пред поредните избори за Народно събрание, които този път ще се проведат заедно с избори и за Европейски парламент. Като официален представител на един от структуроопределящите за българската икономика браншове, какъвто е строителният, Камарата на строителите в България се обръща към Вас, за да поставим отново на Вашето внимание ключови за сектор „Строителство“ въпроси, за които настояваме да намерят решение от следващите НС и МС.

 1. ИНДЕКСАЦИЯТА

Въпреки че с постановление на МС бе приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (обн. в ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г.), към момента индексацията на практика не се прилага, с някои изключения. Приетият документ дава възможност да бъде тълкуван от различните възложители по различен начин. КСБ настоява за приемане на Правилник/указания за прилагане на Методиката, които да елиминират възможността от творчество на възложителя. Също така Камарата настоява индексацията да стане задължителна за всички, а не пожелателна. Важно е и да се осигурят необходимите средства, за да може да бъде приложена по справедлив начин.

 1. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ЗУТ И ЗОП. ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ПО FIDIC

От години КСБ настоява за промени в ЗУТ и ЗОП, които да подобрят строително-инвестиционния процес. Те са дискутирани и на срещи на Камарата с представители на парламентарно представените политически сили в настоящото и в предишни НС.

Крайно наложителни са промените в ЗУТ, с които да се реши въпросът за различни обекти, изграждани без строителна документация, като магистрали, виадукти, тунели, язовирни стени и др. обекти с национално значение. Трябва да се приеме механизъм и след съответни проверки обектите, които са годни и безопасни, да бъдат въведени в експлоатация. Това ще даде възможност да продължи строителството на АМ „Хемус“, което е от изключително значение за свързаността и икономическото развитие на Северна България.

С промени в ЗОП Камарата предлага да бъде въведено изискването строителните договори да се изпълняват по правилата на FIDIC. Те са международно признати и утвърдени. Считаме, че с въвеждането им много от проблемите, с които се сблъскват възложителите и изпълнителите, ще бъдат решени, вкл. и по отношение на индексацията. КСБ се е ангажирала с преводите на „Бялата“ и „Зелената книга“. Необходима е воля от страна на държавата да бъде направена тази промяна в ЗОП.

 1. ПОСТАВЯНЕ НА ВЪПРОСА С ЛИПСАТА НА КАДРИ И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ КАТО ПЪРВОСТЕПЕНЕН ПРИОРИТЕТ

Проблемът с кадрите в строителния сектор, а и в други сфери на икономиката, става все по-сериозен. За разлика от други страни, вкл. съседни, административните процедури за внос на работници у нас са тромави и бавни, отнемат месеци. КСБ настоява за оптимизиране на процесите и осигуряване на възможност за внос на работна ръка от трети страни в много по-кратки срокове.

Считаме също така, че е необходимо държавата чрез всички възможни средства да допринесе за защита и повишаване на интереса на младите хора към специалностите, необходими за строителния бранш. Връзката бизнес-образование трябва да бъде водеща, така че приемът и подготовката на кадри да отговаря на потребностите от специалисти за бизнеса.

 1. ПРИЕМАНЕ НА ПОСТОЯННА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД

Енергийното обновяване на жилищния фонд не може да се извършва кампанийно. За постигането на целите, поставени в европейската Директива за енергийните характеристики на сградите, е нужно да бъдат осигурени достатъчно средства всяка година, така че енергийното обновяване да е постоянен и непрекъснат процес.

 1. ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СЕКТОРА

Необходимо е да започне реална дигитална трансформация на сектора. Държавата и браншът трябва да работят в това направление с общи усилия. Камарата е инициатор, учредител и координатор на ЕЦИХ в сектор „Строителство“, който може да има ключова роля в процеса на цифровизация.

 1. ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТРАСЪЛ „СТРОИТЕЛСТВО“

КСБ настоява за дългосрочна 7-10 г. стратегия за развитие на бранша, в която да залегнат след политически и обществен консенсус важните инфраструктурни проекти, които ще се реализират в страната. Така ще се гарантира предвидимост и прогнозируемост пред бранша и фирмите. Тази стратегия не трябва да зависи от това кой управлява и е на власт, тя трябва да е израз на държавната политика за инфраструктурното и регионалното развитие на страната, за свързаността и енергийната ефективност.

 1. НЕОБХОДИМО Е В КРАТКИ СРОКОВЕ ДА ЗАПОЧНЕ МАСИРАНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРОЕКТИ

КСБ изразява притесненията си, свързани с изнесените данни за ниската усвояемост на средствата по НПВУ, както и относно сериозното закъснение на стартирането на проектите по европейските програми. Липсата на обявяването на търгове поставя под риск успешното изпълнение на програмите в необходимите срокове. Нараства и вероятността от загуба на средства, които вместо да бъдат използвани за подобряване на инфраструктурата и качеството на живот на гражданите, ще бъдат загубени за нашата страна.

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Използваме случая да пожелаем след провеждането на парламентарните избори да бъде успешно сформирано работещо Народно събрание и редовно правителство, защото стабилността в управлението на страната е важна за бизнеса, инвестициите и работните места.

Надяваме се важните за строителния бранш, но и за държавата и обществото теми, които поставяме, да бъдат включени в дневния ред както на МС, така и на НС и да се намери консенсус и политическа воля за решаването им.

От своя страна КСБ е отворена за диалог и е готова да съдейства с целия си експертен потенциал по всички въпроси, касаещи подобряването на ситуацията в бранша и усъвършенстването на нормативната база.

Пожелаваме Ви успех на предстоящите избори!

Каним Ви да проведем срещи непосредствено след тях и да обсъдим с Вас неотложните въпроси, които касаят сектора.

 

С УВАЖЕНИЕ:

ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ

Уважаеми дами и господа,

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект съвместно с Агенция за устойчиво енергийно развитие, Национална агенция за професионално образование и обучение, Камара на строителите в България и Българска асоциация за изолации в строителството организират конференция „Образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите“, която ще се проведе в комбиниран присъствен и онлайн формат на 30 Май 2024 г. в Бургас.

Събитието ще представи проект BUILD UP Skills Bulgaria 2030: Пътна карта за повишаване на знанията и уменията в строителството, който е продължение на предходната едноименна инициатива (2011-2013 г.), довела до редица промени в държавните образователни стандарти в строителния сектор, като предлага ново обединение на усилията на ангажираните в строителния сектор и националната образователна система.

Откриващото събитие за ДНИ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ ще започне с широка дискусия за тенденциите в професионалното образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ, както и системата за оценка на компетенциите и прогнозиране на потребностите от знания и умения в България.

Сред лекторите, които ще бъдат с нас, са:

 • Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие
 • Люба Кръстева, Национална агенция за професионално образование и обучение
 • Йордан Николов, изпълнителен директор на БАИС
 • Мартина Кръстева, Камара на строителите в България
 • Нина Николова, Камара на инсталаторите в България
 • Томчо Томов, Българска стопанска камара (поканен)

За регистрация https://forms.gle/JeSUa3jSfopTXcd48

Приложение: Предварителна програма

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев проведе среща със заместник-председателя на ДПС Искра Михайлова, която е кандидат за евродепутат и водач на листите за национален парламент в Пазарджик и Перник. От страна на браншовата организация присъстваха още изпълнителният директор арх. Иван Несторов и Любомир Пейновски, председател на Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство” (ЕЦИХ) и председател на съвета на директорите на дъщерното дружество на КСБ „Строителна квалификация“ ЕАД. Срещата бе по покана на ДПС.

Инж. Терзиев представи ключовите за бранша приоритети – индексацията на договорите с публични възложители да е задължителна, а не пожелателна, за да е реално работеща. В бъдеще строителни дейности да се възлагат по международно утвърдените договори по FIDIC, с което ще бъдат решени голяма част от проблемите, с които се сблъскват възложители и изпълнители. За бизнеса е важно също така от страна на държавата да бъдат оптимизирани процедурите за наемане на работници от трети страни, каза инж. Терзиев. Както и да бъде приета дългосрочна стратегия за развитие на инфраструктурата и регионите, която да гарантира прогнозируемост и предвидимост пред бранша.

Започваме срещите си с бизнеса с КСБ – това е структуроопределяща индустрия и всички опити тя да бъде неглижирана или компрометирана са контрапродуктивни, каза г-жа Михайлова. И добави, че ДПС ще разчита на партньорство с браншовата организация, чиято експертиза е на много високо ниво. Тя изрази подкрепа от страна на политическата формация по приоритетите на строителния отрасъл.

Уважаеми колеги,

В навечерието на най-големия християнски празник – Възкресение Христово, приемете моите най-искрени поздрави и пожелания за здраве и лично щастие, професионални успехи и много поводи за радост и удовлетворение от постигнатото.

Великден е празник на надеждата, че идва ново начало, по-добро и по-благодатно време. Предстои изпълнението на мащабни инвестиции в страната – по европейските програми, по Националния план за възстановяване и устойчивост, по Инвестиционната програма за общински проекти към държавния бюджет за 2024 г. Очакванията на строителния бранш са за сериозна заетост и работа. Надяваме се централната и местните власти да мобилизират своите усилия и в най-кратки срокове да започнат обявяването и възлагането на поръчки. Ние като бранш с доказан професионализъм, капацитет и опит имаме готовност да реализираме обектите качествено и в срок.

В дните на вярата в доброто и новата надежда да си пожелаем да бъдем все така обединени около общите ни каузи, заедно да отстояваме интересите на сектор „Строителство“ и да утвърждаваме доброто име на българския строител. Само така можем да вървим напред и да допринасяме за икономическото развитие и просперитета на нашата страна.

Нека Възкресението ни изпълни с вдъхновение и нови сили, за да продължим да градим и да правим България все по-хубаво място за живот и работа, привлекателна за бизнес и инвестиции.

Желая на Вас, Вашите екипи и Вашите близки светли празници, изпълнени с благодат, топлина и обич!

 

Инж. Илиян Терзиев,

Председател на УС на КСБ

 

ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Уважаеми дами и господа,

Представяме на Вашето внимание настоящата

Възможност за финансова подкрепа на честванията за 75-годишншната на Хидротехническия факултет на УАСГ.

Подробна информация за инициативата можете откриете на следния линк: Писмо за подкрепа.

Бланака на договор за дарение можете да изтеглите на следния линк: Приложение 1

Предварително благодарим на всички, които ще се включат в инициативата.

 

С уважение,
Екипът на КСБ