Верига InterContinental Hotels Group (IHG) е подготвила специално предложение за проекти в Строителния сектор през 2021 г., в което Холидей Ин София участва.

Ако компании от бранша предвиждат строителни проекти, както в България, така и по света, и служителите им имат нужда от настаняване, биха могли да се възползват от до 20% отстъпка от цената на нощувка във всички хотели от веригата IHG, които участват в програмата. Предложението е валидно за строителни компании, за всички дни от седмицата до 31 декември 2021г.

Резервации могат да бъдат направени бързо и лесно  през официалния сайт на веригата или през мобилното приложение с въвеждането на уникален корпоративен номер, създаден за всяка отделна компания. Повече информация може да намерите в прикачения файл.

 

Агенция по заетостта провежда своето първо за 2021 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Участие в анкетното проучване могат да вземат всички работодатели, извършващи дейност на територията на Софийска област (без значение от седалището на фирмата).

Краен срок: 16.04.2021 г.

Заинтересованите лица могат да попълнят анкетата на следния линк: http://survey.az.government.bg/index.php/713738?langbg

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП),  информира относно анонимна анкета – проучване от Комисията за защита на личните данни.

Целта на проучването е да се събере информация относно готовността на администраторите и обработващите лични данни от частния сектор да привлекат в екипите си лица със специфични потребности и трудови умения.

 

„Бранд Медия България“, издател на Kmeta.bg, съвместно с Българската агенция за инвестиции подготвя специализираното издание „Инвестиции и региони“ 2021. В него ще бъдат представени приоритетите за развитие и възможностите за инвестиции в общините в България. Компаниите могат да разкажат за опита си при реализирането на инвестиционен проект, как той е повишил качеството на живот на местното население, как да се разреши проблемът с липсата на кадри по места и пр.

Допълнителна информация за възможността за позициониране в „Инвестиции и региони“2021 можете да намерите в приложения файл.

За повече информация можете да се обърнете към:

Виктория Илкова,
Мениджър Маркетинг и реклама,
„Бранд Медия България“ ЕООД,
тел. +359 888 870 406
Email: [email protected]

Ангола е била сред важните партньори на България, както в сферата на образованието, така и в търговията, строителството и военната авиация. По настоящем интересите ни са към някои от основите вносни стокови групи в Ангола – машини, електротехника, електроника, корабостроене, строителство, добивна промишленост.

България няма дипломатическо присъствие в страната, но могат да се ползват както услугите на посолството ни в Претория, така и тези на представителството на ЕС в Луанда – https://eeas.europa.eu/delegations/angola_en.

В тази връзка, Българска стопанска камара се обръща с молба да споделите интересите и проблемите си в Ангола. Можете да споделите както общи, така и специфични въпроси, дали искате да продавате или купувате, какви стоки, интересувате ли се от инвестиции там и друга подобна информация.

Вашата информация може да изпращате в срок до 13:00 на 19 март на e-mail: [email protected]

 

Българската търговско-промишлена палата провежда проучване относно очаквания ефект от използването на „евро“ във връзка с приемането на България в ERM II.

Вашата оценка е важна, за да може да се изразят позиции по формирането на политики, чрез които да има плавен преход в промяната на бизнес и инвестиционната среда.

Краен срок: 16 март (вторник) 2021 година.

Проучването може да намерите тук: https://www.surveymonkey.com/r/KDQJFVM

Секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към КСБ инициира изработване на анализ, оценка и определяне на необходимите промени на Наредба №2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, в частта – изграждане.

Разработване на Проекта за промени в Наредбата бе възложен на група експерти от секцията и УАСГ под ръководството на професор Димитър Аличков.

Бе извършен анализ на текстовете от част Трета „Изграждане, въвеждане в експлоатация и техническа експлоатация на водоснабдителните системи”, глави: десета; единадесета; дванадесета; тринадесета; четиринадесета; петнадесета и шестнадесета. След запознаване с Наредбата, приложимите стандарти, наредби, др. нормативни документи и добрите европейски и световни практики, касаещи изграждането и експлоатацията на водоснабдителни системи, kолективът от експерти идентифицира проблеми, пропуски, неточности, неясноти и  несъответствия, и разработи текстове и приложения, които ще бъдат предложени за включване в съществуващата Наредба.

Вашите предложения, мнения и становища по разработката може да изпращате на елeктронна пощта [email protected]

С предложенията за актуализация на Наредба 2 може да се запознаете ТУК

В Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП).

Камарата на строителите в България (КСБ) подкрепя включените изменения, които ще премахнат административните пречки пред строителите при регистриране на собствените си вътрешни обекти и ще се прекрати практиката по противоречивото прилагане на ЗАРИДСНПНП от административните органи в различните общини.

Пълният текст можете да намерите на следния линк

Министерският съвет прие Концепция за обучение по безопасност на движението по пътищата. Документът е разработен в изпълнение на Плана за действие за повишаване на безопасността на движението по пътищата за 2020 г., разработен е в условията на широк консенсус с отговорните институции, академичните среди, браншовите и неправителствените организации в сектора.

С приемането на Концепцията се създава възможност за по-добро взаимодействие между държавните институции, неправителствения и частния сектор и гражданското общество за подобряване на обучението по безопасност на движението по пътищата от най-ранна възраст. Предвижда се задължителното обучение да обхване децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование като се направи анализ на образователните ресурси и необходимостта от актуализация на обучителните програми. Обръща се внимание на педагогическите състави като се подчертава нуждата от повишаване на тяхната квалификация за преподаване на специфичната материя.

Сред включените промени е структуриране на система, която да предлага обратна връзка от обучението по безопасност на движението по пътищата. Акцентира се и на нуждата от развитие и разширяване на материалната база, както и разработване на интерактивни ресурси, които да подпомогнат обучителния процес.

Въвежда се приемственост между обучението в предучилищната и училищната фаза с обучението за придобиване на свидетелство за правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС). В процеса на подготовка на бъдещите водачи се възприема подходът за водещата роля на държавния изпит. Предвижда се да отпаднат много от формалните изисквания, но и премахване на принципа за неограничено явяване на изпит от курсистите без покриване на допълнителни изисквания. Усъвършенства се моделът за допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки. То вече ще бъде съобразено с конкретното нарушение, за което са били отнети контролни точки като по този начин се цели повишаване на квалификацията и превенция на рисково поведение на пътя.

Акцент се поставя на подготовката на инструкторите и на изпитващите на държавния избор. В тази връзка е предвидено съвместно с университетите да бъде разработена единна програма и изисквания за тази квалификация, които да бъдат спазвани от всички университети при обучението на изпитващите.

Концепция за обучение по безопасност на движението по пътищата