На пет лева на ден се увеличава и разходът за храна

Минималната работна заплата в строителството се повишава от 887,5 лева на 994 лева, а дневният разход за храна – от 4 лв. на 5 лева. Това следва от подписания нов Отраслов колективен трудов договор между Камарата на строителите в България и двете строителни федерации в „Подкрепа“ и в КНСБ. Постигнато бе споразумение за увеличаване на коефициента, който се добавя към минималната работна заплата за заетите в строителството. Досега той беше 1,25, а занапред ще е 1,40. Към настоящия момент минималната работна заплата в страната е 710 лева и умножена с новия коефициент, тя съответно става 994 лева за отрасъла.

„Без никакви колебания приехме предложението на синдикатите за увеличаване на коефициента – то е напълно основателно на фона на нестихващата инфлация. Още повече, че за нас като работодатели най-ценният ни капитал са нашите служители. Затова продължаваме да полагаме грижи за тях, въпреки трудностите, през които преминава отрасълът напоследък с липсата на работещ механизъм за индексиране на договорите с публични възложители, неразплащането от страна на държавата и др.“, каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Повече информация за събитието можете да откриете на следния линк.

Уважаеми дами и господа,

В изпълнение на договор с Фонд „Научни изследвания“ на МОН проф. д-р Мария Маркова – УНСС провежда анкета сред водещи български фирми относно притежаваната от фирмите интелектуална собственост и конкурентната им позиция в отрасъла.

Основната теза на изследването е, че има пряка връзка между продуктовите и технологични иновации във фирмата,  закриляни с права на интелектуална собственост като патент за изобретение, свидетелство за полезен модел или промишлен дизайн и други, със заеманата конкурентна позиция в отрасъла. 

Заинтересованите лица могат да вземат участие в анкетата посредством следния линк:

АНКЕТА

Попълването отнема няколко минути.