На вниманието на членовете на КСБ,

информираме Ви, че ползваните от Вас пакети от стандарти, предоставяни от Български институт за стандартизация, са актуализирани към днешна дата.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Камарата на строителите в България и Българска браншова камара „Пътища“ категорично се противопоставят на разпространяването на подвеждащи и неверни информации за изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани с подкрепата на европейските фондове и от държавния бюджет.

Строителните фирми, независимо дали са български или чуждестранни, винаги са  спазвали стриктно националното и европейското законодателство, създавайки честна и прозрачна конкурентна среда и ясни правила в бранша. Всички конкурси и обществени поръчки се провеждат съгласно действащата нормативна уредба и вярваме, че в България институциите гарантират тяхната законност и прозрачност.

Вероятно заради наближаващите извънредни парламентарни избори на 2 април и предстоящите наесен редовни местни избори, зачестяват несъстоятелните атаки срещу строителните фирми за некачествено изпълнени проекти. Както винаги досега, позицията на КСБ и на ББКП е, че не приемат строителният отрасъл да бъде въвличан в политически битки. Приветстваме желанието на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков да провери как са разходени държавните и европейските средства. Но обявяването на прогнозни, а не на крайни резултати, създава некоректни внушения и превръща проверките в бутафория.

КСБ и ББК „Пътища“ считат, че всички договори за възлагане на строителни дейности са реализирани и приключени законосъобразно и под контрола и одита на българските и европейските институции. Това не е първият опит за оклеветяване на заетите в строително-инвестиционния процес – не само на строителните компании, но и на проектантите, надзорниците, възложителите. Всеки един от тях стриктно следва националното и европейското законодателство и не заслужава подобно отношение към работата му.

Българските институции, строителният бранш и всички други участници в строително-инвестиционния процес полагат сериозни усилия за модернизирането на страната, която благодарение на европейската солидарност и на националното финансиране се променя към по-добро с всеки успешно реализиран проект, става по- привлекателна за живот, за бизнес, за инвестиции. Като български строители и европейски граждани сме категорични, че не толерираме омаловажаването на постигнатия напредък.

Като браншови организации не можем да останем безучастни и призоваваме политиците безотговорното говорене за работата ни, което не е подкрепено с конкретни доказателства, да бъде преустановено. За нас е абсолютно неприемливо да бъдат опорочавани усилията на всички участници в строително-инвестиционния процес. Категорично възразяваме срещу опитите за дискредитиране на бранша и ще им се противопоставим по всички допустими от закона и морала начини.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА

Като част от споделените усилия за подобряване качеството на професионалното образование и обучение, Министерство на образованието и науката е изготвило въпросници, целящи проучването за нужните умения в строителния сектор. Те са част от изпълнението на проект „Осигуряване на качеството на учебното съдържание в ПОО“ (https://www.mon.bg/bg/100646 )

Линковете са по-долу, както следва:

  1. Въпросник за оценка на уменията на заетите в професионална група 3112 „Строителни техници“ – https://forms.gle/1yvhY23zFRNoVBJN8
  2. Въпросник за оценка на уменията на заетите в професионална група 711  „Строители на сгради и сродни на тях“ – https://forms.gle/3d9cjpHuD4iCrLrJ8
  3. Въпросник за оценка на уменията на заетите в професионална група 712 „Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях“ – https://forms.gle/ymWVxkLidBVq5K6u7

Времето за попълване е не повече от 10 минути.

Срок за попълване: 17 март 2023

Въз основа на статистически данни от Регистъра на обществените поръчки /РОП/, за периода 2019-2022 г., Агенция по обществени поръчки (АОП), идентифицира сектори с висок дял на договорите, сключени въз основа на една получена оферта. С цел установяване на причините за ниския интерес на стопанските субекти към процедурите за възлагане на обществени поръчки и събиране на предложения за възможни мерки за преодоляване на пречките, АОП прави проучване сред стопанските субекти, като за целта е подготвила анкета.

(https://forms.gle/s548uoHkrLW1GPD3A).

Същата е представена под формата на Google формуляр и ще бъде активна до 10.03.2023 г. включително.

При въпроси и необходимост от допълнителна информация, може да се обръщате към г-жа Марияна Маньовска – Началник отдел в дирекция „Законодателство и методология“, на тел. 02/9859 7140, или на имейл адрес – [email protected]

 

Строителният материал е поскъпнал със 70% от ноември 2021 г.

Камарата на строителите в България (КСБ) сезира министър-председателя Гълъб Донев, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите за неоснователно завишение на цената на цимента и настоява за проверка за спекула. Строителни компании са сигнализирали браншовата организация за безпрецедентно увеличение на стойността му с нови 24 лв. на тон от началото на март 2023 г., за което „не може да се твърди, че е вследствие на динамични пазарни процеси“. Така от ноември 2021 г. повишението в цената на цимента е 84 лева на тон или 70%.

КСБ настоява институциите по компетентност да извършат проверки на пазарите за спекула при цените на цимента и производните му продукти, отчитайки всички външни и вътрешни фактори, оказващи влияние върху пазара у нас, както и да бъдат наложени санкции на нелоялните търговци.

„До момента строителните компании считаха цените на цимента за основателно повишени вследствие на нормални икономически процеси, свързани с високото ниво на инфлация. Това е всеобщо известен факт и необходимостта от отчитането му бе отразено и в последните изменения и допълнения на ЗОП. След последното информирано увеличение от март 2023 г. обаче, с което цените на цимента се вдигат с нови 24 лева за тон, не считаме за основателни посочените причини за повишени производствени и логистични разходи. През последните месеци се наблюдава стабилизиране на пазара и устойчивост на цените на природния газ и ел. енергията, които са основен разход за производството на цимент“, се казва в писмото.

Според КСБ търговската надценка на цимента е прекомерно висока и е налице нелоялна търговска практика, която оказва неблагоприятно влияние на строителните компании в изпълнението на вече сключени договори за строителство по обществени поръчки, както и натоварва допълнително държавния бюджет в условията на частична индексация и липсващи единни правила за прилагане на методиката за нея по договорите с публични възложители. Застрашава се също приносът на строителния сектор върху икономическото възстановяване на страната и се оскъпява процесът на финансиране на строително-монтажни работи.

Целият текст на писмото – в следния линк:

https://ksb.bg/wp-content/uploads/2023/02/20230223134219.pdf