Германската фирма SIK Peitz GmbH е водещa в изготвянето и поддръжката на промишлени съоръжения. От инженеринг и проектиране, производство и строителство, до модернизация, поддръжка и ремонт на промишлени предприятия, парогенератори и електроцентрали, SIK
Peitz GmbH предлага цялостен набор от услуги за промишлеността. Фирмата се нуждае от по-голям капацитет за изграждане и монтаж на инсталации в Германия, Европейския съюз и Косово и търси български бизнес партньори, които да подпомогнат извършването на следните дейности на строителните обекти на компанията в Германия, ЕС и Косово:
• Монтаж на промишлени съоръжения;
• Монтаж на електрически системи и съоръжения за смилане;
• Монтаж на тръбопроводи и съдове под налягане;
• Монтаж на парогенератори;

Комуникацията е желателно да се осъществява на немски език. Извършването на монтажните дейности ще се осъществява на база на трудови договори или рамкови споразумения. Извършената работа се оценява според фиксирани цени или въз основа на индивидуални цени спрямо извършената услуга.

Повече информация за фирмата можете да намерите на интернет страницата на компанията.

При интерес за създаване на делови отношения със SIK Peitz GmbH най-учтиво Ви молим да попълните и изпратите обратно онлайн формуляра с кратък профил на Вашата фирма на английски или немски език най-късно до 21.09.2020 г.

Лице за контакт при допълнителни въпроси: г-н Цанко Цанков, тел.: +359 2 8163024.

„София Тех Парк“ АД отправя покана  за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител с предмет: Извършване на строително-монтажни работи и доставка на специализирано електрооборудване за възлова станция по две обособени позиции в обект: „Научно-технологичен парк“ – етапно електрозахранване на УПИ I, подобект: Разширение на Възлова станция РУ 20 кV в УПИ I-9506, 9528, 9529, 9492, 9456, 9520, 5021, 5022, 5023, 9494, находящ се в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж.

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg , респ. в подраздел „Процедури извън ЗОП“ (отвори линк).

„София Тех Парк“ АД обявява процедура за избор на главен изпълнител за обект: СГРАДА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПЕТАСКЕЙЛ КОМПЮТЪР „HPC BULGARIA“. Обектът е разположен на територията на парка и ще го допълва и доразвива като зона за изследователска, развойна и научно-техническа дейност.

Съгласно вътрешните правила на Възложителя, официалната покана за участие в процедурата е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg в подраздел „Процедури извън ЗОП“ (отвори линк).

министерство на икономиката МИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на

Министерството на икономиката  за програмни антикризисни мерки и мерки за развитие на икономиката, изпълнявани до края на годината

 

 • Публични инвестиции под формата на заеми и грантове финансиране в размер над 1.8 млрд. лв.
 • Насърчаване на преки частни инвестиции в размер на над 1,5 млрд. лв.I. Общи мерки

  1. Изпълнение на Националното тристранно споразумение. (Тристранното споразумение с работодатели и синдикати ще да бъде основополагащ програмен документ от страна на Министерство на икономиката)

  1.1. Разработване и прилагане на мерки за насърчаване на инвестициите в по-слабо развитите и изоставащи региони. Министерството на      икономиката съвместно с работодателските организации ще разработи допълнителни мерки за насърчаване на инвестициите.
  1.2. Предприемане на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване на дейността на малките и средни предприятия в съответствие с европейския принцип „Мисли първо за малките“ и „Акта за малкия бизнес“. Министерството на икономиката съвместно с работодателските организации ще разработи и организациите на стартъпите, ще разработи проект на Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на малките и средните предприятия.
  1.3. Продължаване усилията за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и за разширяване приложното поле на мълчаливото съгласие.
  1.4. Продължаване реализацията на мерките за облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури (ВиК, ел.енергия, газ и др.).
  1.5. Обединяване усилията на държавата и социалните партньори за прилагане на общи съгласувани политики и мерки за борба със сивата икономика и недекларирания труд, корупцията, монополизацията и картелизацията.
  1.6. Продължаване хода на реализацията на мярката, насочена към намаляване броя на административните структури и продължаване на административната реформа.

  2.  С цел подобряване на контрола по прозрачното разходване на публични средства и избягване и предотвратяване на евентуални корупционни практики, злоупотреби и нерегламентирани отношения са разработени конкретни мерки, разписани в Приложение 1 (отвори линк)
   

  3. Създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, включително и с регионални възможности (ЗНИ).Мярката предвижда изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите и включване на нова
  финансова мярка за подкрепа на проекти в преработващата промишленост под формата на безвъзмездна финансова помощ.
  Очаква се мярката да подкрепи решенията на компаниите за нови инвестиции в период на криза и създаването на нова дългосрочна заетост в предприятията, както и увеличаване на икономическата активност на регионално ниво. Мярката дава възможност за кеш грантове до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и региона и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по ЗНИ. 

  4. Иницииране на промени в Закона за насърчаване на инвестициите с цел създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори при спазване на Европейската карта за държавните помощи.
  Мярката предвижда законоустановен режим за предоставяне на помощи на стратегически инвеститори след решение на МС. Чрез нея ще се постигне както маркетингов ефект (за инвеститори от ранга на Фолксваген), а ще бъде облекчена и нормативната рамка.

  II. Конкретни мерки за публични инвестиции в икономиката в размер на над 1,8 млрд. лв. (отвори линк)

  III. Конкретни мерки за частни инвестиции в икономиката в размер на над 1,5 млрд. лв. (отвори линк)

С брой 57 на Държавен вестник от 26 юни 2020 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.

Така направените промени в Закона за енергетиката са в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС, както и в изпълнение на ангажимента на Република България като държава членка на Европейския съюз да либерализира напълно своя пазар на електроенергия.

Съгласно приетите промени в Закона за енергетиката, считано от 01-ви октомври 2020 г. всички небитови клиенти, които към настоящия момент се снабдяват с електрическа енергия по регулирани цени, следва да сключат договор с търговец за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, като сами изберат доставчик на електрическа енергия при оптимални за тях условия.

В тази връзка следва да се има предвид, че небитовите клиенти, които са възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и към момента са на регулирания пазар на електрическа енергия следва да предприемат необходимите действия за своевременно провеждане на предвидените в ЗОП процедури, с цел избор на доставчик на електрическа енергия.

Подробна информация във връзка с промените в Закона за енергетиката, свързани с процеса на либерализация на пазара на електрическа енергия може да бъде открита на интернет страницата на Министерство на енергетиката.

Повече информация за това, което предстои да се случи след 1-ви октомври 2020 г. на пазара на електрическа енергия за небитовите клиенти може да получите тук

С влизане в сила на новия Закон за хората с увреждания и съгласно чл. 44, ал. 1, Министърът на труда и социалната политика утвърждава със заповед Национална програма за заетост на хората с увреждания. Същата програма се изпълнява от Агенция за хората с увреждания (АХУ).

На 13.07.2020 г. Агенцията обяви конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания (утвърдена със заповед № РД01-183/12.03.2020 г.).

Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Отпускат се средства по 4 компонента:

 1. Изграждане на достъп до работните места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
 2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
 3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
 4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв. на лице с трайно уврежданe.

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Необходимите документи за кандидатстване, както и самата процедура на конкурса, могат да се намерят на интернет страницата на Агенцията: https://ahu.mlsp.government.bg/home/ , респ. в рубрика Проекти/програми на сайта, или на тел. 02 931 80 95