Уважаеми строители,

Повече от дванадесет години  Българска Браншова Асоциация „Пътна Безопасност“ неуморно се стреми към постигане на поставените цели, за подобряване пътната безопасност на движението, за опазване на здравето и живота на хората по пътищата, съблюдаване и спазване на високи стандарти за качество при производствената дейност, чрез въвеждане и внедряване на нови технологии, взаимодействие със законодателна и изпълнителна власт, чрез аргументирани предложения за актуализиране на нормативната уредба и много други.

За реализиране по-добрия обмен на знание,  повишаване нивото на информираност, както и  споделяне на успешни, работещи практики, Българска Браншова асоциация „Пътна безопасност“ създаде ютуб канал „Визия Нула“ под надслов „Нито една жертва на пътнотранспорно произшествие не е приемлива“.

Всеки желаещ може да укаже подкрепата си за постигане целите на асоциацията, чрез абониране за ютуб канала чрез клик върху посочения линк, а след това върху бутон „Абониране“.

Линк към канала:

https://www.youtube.com/channel/UCOWk5fwp3fUE00C7UaOe5rw

Не забравяйте да кликнете и върху камбанката, за да бъдете  своевременно известявани за всяко ново видео.

Чрез споделянето с Вашия приятелски, служебен или семеен кръг, ще спомогнете за по-бързата и масова популяризация на канала.

На посочения линк може да прегледате последното видео на канала:

https://www.youtube.com/watch?v=tLEtoJe4CGQ

Ние можем да постигнем много, но е важно да бъдем заедно и единни в това начинание по опазване живота и здравето на всеки един от нас.

Уважаеми членове на КСБ,

Уведомяваме ви, че наред с другите строителни стандарти, членовете на КСБ вече имат възможност да ползват и нововъведените стандарти за дигитализация и строително информационно моделиране (BIM).

За достъп до стандартите е необходимо потребителите да използват профила си в уебсайта на КСБ.

ОПИСАНИЕ:

БДС EN ISO 19650-1:2019
Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 1: Понятия и принципи (ISO 19650-1:2018)
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)
Дата нa публикуване:14.02.2019 г.

БДС EN ISO 19650-2:2019
Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 2: Фаза на доставка на активи (ISO 19650-2:2018)
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 2: Delivery phase of the assets (ISO 19650-2:2018)
Дата нa публикуване:14.02.2019 г.

БДС EN ISO 19650-3:2020
Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 3: Експлоатационен период на активите (ISO 19650-3:2020)
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 3: Operational phase of the assets (ISO 19650-3:2020)
Дата нa публикуване:17.11.2020 г.

БДС EN ISO 19650-5:2020
Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 5: Подход, насочен към сигурността при управление на информацията (ISO 19650-5:2020)
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 5: Security-minded approach to information management (ISO 19650-5:2020)
Дата нa публикуване:17.11.2020 г.
БДС EN 17412-1:2021
Строително информационно моделиране. Ниво на информационни изисквания. Част 1: Концепции и принципи
Building Information Modelling – Level of Information Need – Part 1: Concepts and principles
БДС EN ISO 12006-2:2020
Строителство на сгради. Организация на информацията в строителството. Част 2: Рамка за класифициране (ISO 12006-2:2015)
Building construction – Organization of information about construction works – Part 2: Framework for classification (ISO 12006-2:2015)
Дата нa публикуване:16.03.2020 г.

БДС EN ISO 23386:2020
Строително информационно моделиране и други дигитални процеси, използвани в строителството. Методология за описване, създаване и поддържане на характеристики във взаимосвързани каталози с данни (ISO 23386:2020)
Building information modelling and other digital processes used in construction – Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries (ISO 23386:2020)
Дата нa публикуване:17.08.2020 г.

БДС EN ISO 23387:2021
Строително информационно моделиране (BIM). Шаблони на данни за строителни обекти, използвани по време на жизнения цикъл на готов строеж. Понятия и принципи (ISO 23387:2020)
Building information modelling (BIM) – Data templates for construction objects used in the life cycle of built assets – Concepts and principles (ISO 23387:2020)
Дата нa публикуване:17.11.2020 г.

БДС EN ISO 29481-1:2018
Строителни информационни модели. Наръчник за предоставяне на информация. Част 1: Методология и формат (ISO 29481-1:2016)
Building information models – Information delivery manual – Part 1: Methodology and format (ISO 29481-1:2016)
Дата нa публикуване:17.05.2018 г.

СД CEN/TR 17741:2022
Ръководство за разбиране и използване на EN ISO 29481-1 „Строителни информационни модели. Наръчник за предоставяне на информация. Част 1: Методология и формат“
Guidance for understanding and utilize EN/ISO 29481-1 Building information models – Information delivery manual – Part 1: Methodology and format
Дата нa публикуване:23.03.2022 г.

БДС EN ISO 29481-2:2017
Строителни информационни модели. Наръчник за предоставяне на информация. Част 2: Рамка за взаимодействие (ISO 29481-2:2012)
Building information models – Information delivery manual – Part 2: Interaction framework (ISO 29481-2:2012)
Дата нa публикуване:16.02.2017 г.

С ПМС № 302/13.05.2022 г. бяха одобрени националните програми за развитие на образованието. БСК е активен участник и партньор на Министерството на образованието и науката в реализацията на Националната програма „Бизнесът преподава“. Доброто партньорство между тях ще продължи и през настоящата учебна година – през м. юли ще стартира приемът на проектни предложения за кандидатстване по НП „Бизнесът преподава“.

Новото в програмата е, че от тази учебна година като бенефициент са включени и Центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), които съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности.

В рамките на програмата са включени два модула – Модул 1 „Бизнесът в училище“ и Модул 2 „Учители в предприятията“. За всеки от модулите на националната програма училищата и ЦПЛР договарят партньорства с предприятия, които са регистрирани в платформата на програмата.

В тази връзка е необходимо фирмите, които желаят да се включат в програмата (както вече участвали и регистрирани в платформата, така и тези, които биха желали да се включат в програмата през учебната 2022/2023 година) в срок до 15.06.2022 г. да попълнят приложения формуляр.

Членовете на БСК ще бъдат включени в регистъра на програмата след попълване на формуляра. Попълнения формуляр изпращайте на Антоанета Кацарова – директор на Центъра за професионално обучение към БСК, на e-mail: [email protected].

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската търговско-промишлена палата провежда второ проучване относно очаквания от Вас ефект от въвеждането на еврото.

БТПП благодари на всички участници в първото допитване по темата, но тъй като Вашата оценка е важна за нас, Ви приветстваме да бъдете активни и този път, за да може да се изразят позиции по формирането на политики, които да бъдат плавен преход в промяната на бизнес и инвестиционната среда.

Всички заинтересовани лица могат да изпращат своите отговори до 20-ти юни (понеделник) 2022 година.

Анкетата е поместена в следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/7BTDXG8

Държавата убива строителния бранш. Липсата на индексация на договорите с публични възложители поставя под въпрос съществуването на целия отрасъл – и малки, и средни, и големи фирми. На всички вписани в Централния професионален регистър на строителя над 6 000 компании.

Окончателно стана ясно, че индексация няма да има – вчера парламентът отхвърли промените в Закона за обществените поръчки, които според управляващите трябваше да дадат възможност за нея. Стана ясно още, че и пари за индексация няма. Вече няма смисъл да водим разговори, нито да убеждаваме за необходимостта от актуализиране на договорите. Бяхме уверени от властта, че осъзнава сериозността на проблема и ще предприеме нужните действия да го разреши. Но бяхме излъгани. Държавата умишлено погубва цял отрасъл, който доскоро произвеждаше 10% от БВП. И който дава работа на 200 000 души.

Строителният отрасъл включва изграждането на пътища, жп инфраструктура, жилищни и обществени сгради, пречиствателни станции, подмяна на водопроводни и канализационни мрежи, повишаване на енергийната ефективност на остарелия жилищен фонд и множество други дейности. Проекти за милиарди във всички сфери с публични възложители няма да бъдат изпълнени. И отговорност за това не могат да поемат изпълнителите.

КСБ винаги е поддържала позиция да стои встрани от политическите интриги. Но не можем да замълчим, когато от най-високо ниво ни наричат мафия. Не можем да замълчим в името на нашите служители, които с гордост се наричат строители. Всичко, което е изградено в страната, е плод на общия ни труд. И не може да получаваме подобно отношение.

КСБ ще продължи да защитава с всички законови средства интересите и честта на своите членове!

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КСБ

Като представител на интересите на строителния сектор в България, Камара на строителите в България изразява своята готовност за активно разясняване на строителните фирми, регистрирани в ЦПРС на КСБ, относно конкретните инициативи на УС, които имат основополагащ за икономиката характер и повишаване на конкурентоспособността на българските строителни фирми: внедряване на иновативни дигитални решения, цифрова трансформация на строително-инвестиционния процес, създаване на нови зелени работни места, интегриране и създаване на интерактивни платформи за мониторинг и анализ, внедряване на подходи за кръгова икономика в сектора.

Епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в България ни доказа, че дигиталната реалност е вече факт и колкото по-бързо инвестираме в нейната трансформация и развитие, толкова по-бързо ще се справим с тази криза.

Целта на кампанията е да запознае българските строителни фирми, регистрирани в ЦПРС, с инициативите, които УС на КСБ предприема в посока на преодоляване на кризата в строителния сектор. Като основен приоритет за ръководството на КСБ е цифровизацията на строителния бранш посредством внедряване на иновативни продукти и решение за малките и средни предприятия, част от КСБ. Именно чрез повишаване на информираността на българските строители ще се ускори процеса по внедряването на софтуерни решения за менажиране на строителния процес.

Кампанията ще се реализира на регионален принцип, като се организират местни срещи по Областни представителства. Участници на тези срещи ще бъдат представители на IT индустрията, които разработват иновативни решения за моделиране и управление на строителните процеси. Също така ще има представители на фирми за подбор и внос на работна сила от чужбина, също основен проблем, пред които е изправен строителния отрасъл. Кампанията предвижда реализиране на регионални срещи, организирани на територията на Областните представителства на КСБ в рамките на второто шестмесечие на 2022 г.

По време на срещите ще се дискутират и други проблеми на строителните фирми.


Участници и профили


Обхват на регионалната кампания
за икономическа трансформация чрез дигитални технологии в строително-инвестиционния сектор,
със съдействието на Камара на строителите в България


Основна информация за участниците в кампанията можете да откриете на следните линкове:

 

 

 

 

 

Уважаеми строители,

В периода 18-27.10.2022 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно със сдружение „Българска финтех асоциация“  организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с участие в бизнес събития в Сан Франциско, Лос Анджелис и Лас Вегас, Съединени американски щати, включваща и посещение на най-голямото събитие за финансово-технологичния бранш отвъд океана – Money 20/20-US.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия от следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии (ИКТ), опериращи в сферата на финтех, киберсигурност, дигитална трансформация на индустриални процеси, на които основната икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи, посочени в приложение № 10 към настоящата покана.

Проявата се организира в изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Предварителната програма на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да участват в двустранни срещи и кръгли маси с представители на бизнес средите от Лас Вегас, Лос Анджелис и Сан Франциско, срещи в Силиконовата долина и др., както и посещение на Money 20/20-US. Програмата на търговската мисия се изготвя в партньорство с Българската финтех асоциация и Българското посолство във Вашингтон и др.

Money 20/20 Лас Вегас стартира през 2012 година и 10 години по-късно се превръща в най-голямото финтех събитие в САЩ. През 2021 г., въпреки пандемията, Money 20/20 събира над 8 000 души и 2 800 компании. Събитието успява да събере на едно място иновативните финтех Klarna, Plaid, Mastercard, Visa, American Express и др., фондове за рисков капитал,  технологични гиганти като Amazon, Google, Meta, IBM, Uber, както и традиционните банкови институции Bank of America, Citi, HSBC, J.P. Morgan и др.

Очакванията за изданието през 2022 г. са панелни дискусии с някой от най-изявените в брашна, между които Kathryn Van Nuys, от AWS, Gregory Cunningham от U.S Bank, Nadou Lawson, от Stripe, Morgan McKenney от Provenance Blockchain Foundation и др. Всички те се обединяват около идеята за предоставяне на все по-висока стойност на клиентите във финансовия свят чрез нови продукти и услуги. През годините Money 20/20 Лас Вегас се превръща не само в събитие от най-висок ранг, а в определяща бъдещето на парите среща на най-големите световни имена във финансовата индустрия.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема всички разходи, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали за организирането на двустранни срещи; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

В случай на отказ от участие, предприятието възстановява пълния размер на направените от ИАНМСП разходи (размера на начислените минимални помощи de minimis).

Участието в търговски мисии на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Европейската комисия от 18 декември 2013 година относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Информация за предоставените минимални помощи може да бъде получена на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Участието в търговската мисия се извършва съгласно Правилата за участие в търговски мисии в чужбина, организирани от ИАНМСП, приложени към настоящата покана.

При интерес за участие следва да изпратите необходимите документи до 14 юни 2022 г.

Министерство на икономиката и индустрията (МИИ) стартира допитване сред българския бизнес, което ще е ежемесечно и ще има за цел да събере възможно най-много информация за отражението на кризата  върху реалната икономика.

Представителите на бизнеса могат да сигнализират за проблемите, с които се сблъскват на страницата на Министерството на икономиката и индустрията.

Стандартизираната таблица може да се изтегли тук и да се изпрати попълнена на електронен адрес [email protected] 

Крайният срок е последният ден на всеки месец.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Насроченият за 18 май 2022 г. протест се отлага. Национално представителните работодателски организации остават в протестна готовност, в случай че постигнатите днес с представителите на правителството договорености не бъдат изпълнени.

По време на проведената днес среща с министър-председателя Кирил Петков, вицепремиера и министър на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов беше постигната договореност за следното:

За месеците май и юни 2022 г. небитовите потребители на ел. енергия да получат компенсация в размер на 80% за сумите над 200 лв. на мегаватчас и без горен праг на компенсацията;

През следващия ценови период от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. да действа средносрочно решение за цените на електроенергията, което да гарантира резултативни крайни цени за потребителите на свободния пазар не по-неблагоприятни от тези през май и юни 2022 г.;

През месец май да се компенсира разликата в цената на природния газ спрямо нивата от м. април 2022 г. Подобна компенсация ще има и през юни, ако юнската цена се окаже по-висока от априлската;

Да се промени Законът за енергетиката, с който да се въведе допълнително облагане на неочакваните печалби на всички производители на ел. енергия. Така ще има възможност да се продължи и с компенсациите към небитовите потребители и след 1 юли. Компенсациите от 1 юли няма да са по-лоши от тези за месеците май и юни;

Да се разработи механизъм за въвеждане на две тарифи за електроенергия за бита, при които над определен праг цената да не е субсидирана от държавата;

На 17 май, вторник, от 15.00 ч. да се проведе среща по проблемите на транспортния сектор, в която да участват легитимните национални и браншови организации;

Чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в сферата на строителството;

Да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени обществени поръчки.

Оставаме в протестна готовност, защото искаме да видим дали обещаното днес в МС ще се случи, тъй като и преди няколко месеца имахме такива срещи и обещания, но досега няма резултат.

Евгений Иванов

Изп. директор КРИБ