Материалът по темата можете да намерите на следния линк.

Проучването се осъществява за 16-та поредна година, а целта е да се изследва състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия. Резултатите от проучването ще помогнат при отстояването на интересите на членовете на БСК в диалога с институциите и социалните партньори.

Основните теми са свързани с отражението на процесите в международен и национален план върху бизнеса в България, както и с бизнес планирането за следващата календарна година.

Резултатите от проучването ще бъдат официално представени в средата на м. Декември 2021 г. и ще бъдат публикувани в сайта на БСК.

Анкетата е налична тук

„Драстичното увеличаване на цените на строителните материали и суровините е сериозно предизвикателство, пред което сме изправени. То поставя под въпрос не само нашата работа, но и изпълнението на важните инфраструктурни обекти и на оперативните програми“. Това каза председателят на УС на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев на работна среща на ръководствата на КСБ и МРРБ. Той допълни, че на среща с НСОРБ е бил обсъден проблемът, за който Сдружението е сигнализирало МРРБ относно трудностите, които блокират изпълнението на проектите по ОПРР, свързани със значителното завишаване на първоначално планираните разходи. „Необходимо е държавата в спешен порядък, „аварийно“ да предприеме действия за индексация на договорите, а в дългосрочен план да се търси решение за създаване на методика за индексация на цените на материалите и дейностите в сектор „Строителство“, категоричен бе инж. Терзиев.

„Движим се в тежка инфлационна спирала в момента. Ако можем да предприемем съвместни бързи мерки, а и по-дългосрочни, аз съм с Вас. Имаме пълно съгласие с КСБ за необходимостта от компенсиране на цените на ресурсите, материалите, горивата, които галопират нагоре – най-скъпото строителство е незавършеното строителство“, каза от своя страна министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова. В работната среща, която се състоя в офиса на браншовата организация, от страна на МРРБ участваха и зам.-министрите арх. Иван Шишков, Валентин Граматиков и Нина Стоименова, както и Цветелина Лазарова, началник на кабинета на министъра. КСБ бе представена от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата, инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ и бивш председател на УС на АПИ, Валентин Николов, изп. директор на КСБ, Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия и председател на ОП на КСБ – София, инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ, инж. Камен Пешов, председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ АД, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.

В началото на срещата инж. Илиян Терзиев сподели, че се радва, че за първи път в централния офис на КСБ гостува цялото ръководство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. „Убеден съм, че само с обединени усилия можем да намерим правилните решения, с които да подредим строителния бранш“, заяви инж. Илиян Терзиев.

„Нашите проблеми са общи. Аз също съм на мнение, че единствено в диалог можем да открием отговор на трудностите, пред които се изправяме“, каза от своя страна служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова.

Инж. Илиян Терзиев информира гостите за поредицата от срещи с политическите партии, които КСБ провежда, и за актуалните проблеми, пред които е изправен браншът и които се дискутират на срещите. Той открои като водеща темата за драстичното увеличаване на цените на строителните материали и суровините, което по думите му е сериозно предизвикателство пред сектор „Строителство“. „Ние се опитахме да потърсим актуални данни от Националния статистически институт, но се оказа, че те не разполагат с такива. Камарата на строителите започна да събира необходимата информация, така че да са ясни реалните цени на строителните материали в момента и процентът на увеличението им“, посочи инж. Илиян Терзиев.

Инж. Любомир Качамаков представи различни варианти на методика за индексация на цените по договорите в строителството, които са предприети в други европейски държави. „Опитът е много разнопосочен – има държави, които са в нашето положение, и такива, които се справят по-добре. Трети страни изобщо нямат подобен проблем, защото преди години те са приели ясно разписани правила какво се прави в подобни случаи и при тях работата продължава без проблем“, поясни той и добави, че ръководството на КСБ е поискало среща с премиера Стефан Янев, на която да изложи настоящата ситуация. „Това, което мислим да предложим, е решение на два етапа. Първият е спешен, авариен. Защото при нас проблемът е днес. Това може да се случи по подобие на Румъния, където въпросът е решен с ПМС, което реално казва, че има договор за определена сума и цените по него не се променят, но в момента, в който се внася сертификат за плащане, се дава възможност строителят да претендира за промяна на цената, която ще получи“, информира инж. Качамаков. От думите му стана ясно, че в Румъния са приели методика по окрупнени показатели, използвайки официално събрани статистически данни, с които разполагат. „На базата на тези данни те са определили проценти за увеличение на различните типове строителство, например за жилищни сгради е 47,31%, а за инженерни конструкции – 47,21% “, подчерта той.

В дългосрочен план инж. Качамаков сподели, че трябва да се намери методика за индексация, която да се прилага при всички договори. „Люксембург е един добър пример. Това е малка държава, която не разполага със собствена статистика, но прави сравнение със съседните държави и основно с Германия. Те са приели, че до увеличаване или намаляване на цените в рамките на 2,1% няма изменение, но ако има ръст над 2,1%, тогава има възможност при внасяне на сертификата за плащане да се получат нужните корекции“, поясни той, споделяйки, че при тях реалното изчисление и корекцията се правят от възложителя. Инж. Любомир Качамаков акцентира, че за страната ни е изключително важно да намери най-подходящия и работещ вариант, използвайки добрия опит на другите държави.

Почетният председател на КСБ инж. Светослав Глосов допълни, че високите цени на суровините и материалите най-много влияят на проектите по оперативните програми, които вече са обявени или са в ход, и по думите му има голяма опасност те да не могат да бъдат изпълнени от строителите. „Трябва да се помисли обаче и за инвеститорите в частните проекти. Много западни фирми са възложители на строителни обекти на твърда договорена стойност. При тях не може да се говори за промяна на цените, ако няма решение, с което държавата да въведе индексация“, посочи още той.

Думата взе и зам.-министър Нина Стоименова, която е и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. Тя информира присъстващите на срещата, че е добре запозната с проблема и разбира притесненията на бранша. „В момента в изпълнение по ОПРР са 313 проекта, от които 148 са по първа приоритетна ос, там са най-засегнати общините, които трябва да ги реализират“, сподели Стоименова и допълни, че за съжаление правилата по ОПРР не позволяват да се променят цените, тъй като бюджетът е договорен. „УО на програмата анексира всички договори по посока удължаване на срока с цел да намерим комплексно решение, за да се случат тези проекти. Правим анализ и по отношение на останалите приоритетни оси, за да видим какво остава като финансов ресурс, но на този етап не може да предприемем нищо друго“, подчерта Стоименова и посочи, че вече е получила сигнал от Хърватия, където имат същия проблем. „Те ни потърсиха, като се поинтересуваха дали имаме практика за справяне с това предизвикателство“, каза тя.

Любомир Пейновски категорично заяви, че трябва да се намери решение за вече сключените договори по оперативните програми и да се потърсят варианти за индексация. „Виждаме добрия пример от чужбина и трябва да намерим най-подходящата опция за нас. При формиране на редовно правителство то трябва да вземе решение за отпускане на допълнителни средства от държавния бюджет за проектите по оперативните програми, които са под риск“, каза той.

Ръководствата на КСБ и МРРБ се договориха заедно да търсят решение за създаване на методика за индексация на цените на дейностите и материалите и на стойностите на договорите в сектор „Строителство“ и в кратки срокове да бъде направено работещо предложение като спешен отговор на проблема.

На срещата бе обсъдена и необходимостта от промени в законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес – Закона за устройство на територията, Закона за обществените поръчки, Закона за защита от шума в околната среда, като специален акцент бе поставен на необходимостта от намаляване на административната тежест, облекчаване на процедурите за издаване на разрешения за строеж и съкращаване на сроковете, чиято продължителност отблъсква инвеститорите. Представителите на КСБ настояха за ясно разграничаване на отговорностите на отделните участници в процеса. Коментирани бяха и мястото, и приложението на инженеринга. „Първият строител на инженеринг е бил Уста Кольо Фичето, като той е отговарял с главата си за изпълнението на обекта“, припомни инж. Терзиев. Той подчерта, че това е европейска практика, която се използва във всички страни и има редица предимства. Инж. Благой Козарев посочи, че към момента повечето от проектите по оперативните програми са на инженеринг и те се нуждаят от индексация. „По ОПОС много от строителите не смеят да участват в обществените поръчки заради несигурността в цените, което поставя програмата пред голям проблем и заплаха да не бъде успешно реализирана. Едно от основните предимства на инженеринга е, че цялата отговорност и за крайната цена, и за изпълнението се поема от възложителя и строителя. Огромно време се икономисва в целия инвестиционен процес, когато се изпълняват поръчки по този начин“, посочи още инж. Козарев. Председателят на УС на КСБ отбеляза, че инженерингът е възможност в закона, като възложителят решава дали да го използва или не. „Нашето мнение е, че той не може да се отрича на 100%, а е необходимо да се намери механизъм, по който да се изпълнява както трябва. Фактите показват, че има своето място“, каза още Терзиев.

Той призова за включване на представители на КСБ във всички работни групи и комисии в МРРБ и при обсъждането на всички въпроси, касаещи бранша. „Живеем в обща къща и нека всеки си подреди етажите, така че да ни бъде по-лесно заедно. Не е необходимо да се нападаме в медиите и да се уронва авторитетът на професията, можем да решаваме в диалог всички възникнали въпроси“, каза председателят на КСБ.

Изп. директор Валентин Николов постави въпроса за поднормативната база и изготвените проекти на важни за бранша наредби, които не се придвижват в МРРБ. „Притеснява ни, че забавянето води до натрупване. Някои от тях не са променяни от много години“, сподели Николов. Той получи уверението на министър Комитова, че ще провери какво се случва с проектонаредбите.

Участниците в срещата се обединиха по отношение на общата цел за осигуряване на 1,5 млрд. лв. в бюджета за текущ ремонт и поддръжка на пътища. „Ще настоявам за следващия бюджет колкото е възможно по-близка сума до тази да влезе, за да престанем да работим винаги в стрес“, заяви министър Комитова.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова и председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев дадоха съвместен брифинг след края на работната среща между ръководствата на двете структури. Той се проведе в централния офис на браншовата организация. На брифинга  бе посочено, че по много от въпросите, които касаят сектор „Строителство“, е намерено единомислие и са набелязани мерки, по които да се работи съвместно.

Материалът на в. „Строител“ можете да видитие тук.

Снимки в. „Строител“

 

ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

 

Уважаеми дами и господа,

Изискванията на Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета налагат да се въведат промени в Кодекса на труда, които най-общо ще наложат промени в родителския отпуск, гъвкавите схеми на работа и отпуск при форсмажорни обстоятелства.

Ще очакваме Вашето мнение до неделя, 7 ноември 2021 година.

Анкетата е поместена в следния линк:  https://www.surveymonkey.com/r/HVTW9FC

Благодарим Ви предварително за участието !

БСП подкрепя Камарата на строителите в България за необходимостта от изработване на работещ механизъм за индексиране на стойностите по договорите в строителството. Преодоляването на проблема преминава през поредица от спешни и дългосрочни мерки, за които е необходимо стабилно парламентарно мнозинство. Това стана ясно на среща днес между представители на ръководството на КСБ и на БСП. Тя е в рамките на инициираните от Камарата поредица от разговори с политическите формации, които според социологическите проучвания влизат в 47-ото Народно събрание.

Гостите от политическата партия бяха представени от лидера Корнелия Нинова, Георги Свиленски, Драгомир Стойнев, Борислав Гуцанов, Страхил Ангелов и Христо Проданов. От домакините присъстваха председателят на УС инж. Илиян Терзиев, почетният председател инж. Светослав Глосов, изпълнителният директор Валентин Николов, Любомир Пейновски от Изпълнителното бюро, вицепрезидентът на Европейската федерация на строителната индустрия инж. Любомир Качамаков, председателят на контролния съвет инж. Благой Козарев и председателят на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ инж. Камен Пешов.

Повишаването на цените в строителството е не само български, но и европейски проблем и поставя под риск изпълнението на обектите с публични възложители. Затова е нужно още в бюджета за 2022 г. да се заложат средства за индексиране на действащите договори, обясни инж. Терзиев. И добави, че възникват проблеми и по новите търгове, по които не се явяват кандидати за изпълнители именно защото заложените цени са остарели.

Трябва аварийно решение за проектите, които се изпълняват, каза и инж. Качамаков. Валентин Николов допълни, че повишаването на цените е проблем не само на строителния бранш, но и на цялото общество, защото има риск за изпълнение на проекти за милиарди и по новите оперативни програми, и по Националния план за възстановяване и устойчивост.

На срещата Любомир Пейновски повдигна въпроса за необходимостта дружество „Строителна квалификация“ на КСБ да може да е директен бенефициент по оперативните програми. Целта е да се разработват програми за непрекъснато повишаване на квалификацията на заетите в строителството. Както и за преквалификация в сектора на работещите в други сфери, които ще бъдат засегнати от Зелената сделка. Пейновски изрази надежда, че създаденият по инициатива на КСБ Европейски цифров иновационен хъб в сектор „Строителство“ ще получи подкрепа от политиците. Той повдигна и въпроса за данъчната политика на БСП.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова подкрепи КСБ за експертно представителство в ресорните парламентарни комисии, за да участват строителите в технологичния процес по взимане на решения. Както и за нуждите от подобряване на законодателството.

Г-жа Нинова представи накратко и основните политически приоритети на БСП, сред които е развитие на пътна, жп и ВиК инфраструктура и запазване на корпоративния данък на 10 процента.

Община Раковски, област Пловдив отправя покани за предоставяне на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т. 3 и ал.5 от ЗОП.

Повече информация може да намерите в приложените тук писма:

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова ще проведе работна среща с представители на ръководството на Камарата на строителите в България. Срещата e по покана на КСБ и ще се състои в понеделник в централния офис на Камарата. В нея ще се включи и зам.-министър Валентин Граматиков.

След срещата министър Комитова и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев ще дадат съвместно изявление за медиите в 13,45 ч. в сградата на КСБ, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет 1.

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)  представя за съгласуване работен проект на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Строител“. Проектът на ДОС е разработен от авторски колектив с участието на специалисти от професионалната област и включва: изискванията към кандидатите за обучение, описание на професията, единиците резултати от ученето (ЕРУ), изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите. Документът съдържа разписани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Според изискванията за разработване на ДОС описанието на професията трябва да представя обобщена картина на основните трудови дейности, които изпълняват лицата, упражняващи съответната професия и да е ориентирано към тенденциите в развитието на отрасъла.

За постигане на реалистично описание на професията, е необходимо обсъждане на структурния елемент „Описание на професията“ с представители на работодатели в съответната професионална област. Материалът може да бъде намерен тук.

В тази връзка се обръщаме към Вас с молба да дадете предложения за допълнения на  т.2 „Описание на професията“  като предложенията трябва да са насочени към трудовите дейности, отговорностите, личностните качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.) За Ваше улеснение материалът е изнесен в отделен файл.

Вашите коментари и предложения може да изпратите в срок до 09.11.2021 г. на електронна поща [email protected] и [email protected]