Сертификатите издадени от TQV са нелегитимни за участие в обществени поръчки, потвърди АОП. Решението им се основава на експертно мнение от компетентния орган с страната Българска Служба по Акредитация. И сертификатите издадени от TQV за продуктова маркировка за безопасност „CE“ са незаконни, тъй-като TQV не е нотифициран орган, признат от Европейската Комисия потвърди Държавната Агенция за Метрологичен и Технически Надзор (ДАМТН).

С пълния текст на писмата от институциите можете да се запознаете тук.

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на енергетиката, стартираха процедура за провеждане на консултации по изготвеното задание за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. България (ТПСП) за регионите на ниво NUTS 3 – Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник, в съответствие с изискванията на чл.19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми,

УО на ПРР 2021-2027 г., публикува съобщение за провеждане на консултации по изготвеното задание за доклад за ЕО.

Пълна информация може да намерите на:

Начин за изразяване на становищата: Вашите коментари и становища по заданието за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка можете да представяте в срок до 24.10.2022 г.  на официалния адрес на МРРБ и МЕ, както и в електронен вид на e-mail адрес: [email protected] и [email protected]

 

Допълнителна информация:

За Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19;

Лице за контакт: Петя Димова – главен експерт в отдел “Координация и оценка“, ГД СППРР, МРРБ

Пълен пощенски адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“, №215, ет.8

Телефон/факс/ел. поща (е-mail): телефон – 02/9405 292, [email protected]

 

За Министерство на енергетиката, гр. София, ул. „Триадица” № 8

Лице за контакт: Александър Давидов – началник отдел „ЕБСПСП“, Дирекция  ЕСПУЕР, МЕ

Пълен пощенски адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 8

Телефон/факс/ел. поща (е-mail): 02/92 63 134 / [email protected]

Изх. № 00-225/06.10.2022 г.

ДО

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ
МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АРХ. ИВАН ШИШКОВ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА – ЖЕЛЕВА
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Д-Р ИНЖ. РОСИЦА КАРАМФИЛОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: УКАЗАНИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯ, ОДОБРЕНА С ПМС № 290 от 27.09.2022 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР,
УВАЖАЕМИ МИНИСТРИ,

В изпълнение на своите законови задължения, произтичащи от нормата на чл.117а от Закона за обществените поръчки, МС прие Постановление № 290 от 27.09.2022 г., с което бе одобрена Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. ПМС бе обнародвано в ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г., на която дата то влезе в сила. По силата на чл.1 на приетата Методиката, с дози документ се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство. Следователно, Методиката представлява алгоритъм, по който страните по даден договор, описан в чл.1, да достигнат до точна сума, с която ще бъде променена първоначалната цена на договора.

Методиката, за разлика от ЗОП, който е нейната легална база, въвежда определени ограничения, по отношение на СМР, които подлежат на индексация. Това е направено с преходните и заключителните разпоредби. По-конкретно, ограниченията са следните:

 1. На изменение подлежат цените за извършени дейности /СМР/, приети след 06.2021 г. по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство /§.4/. По тази причина, МС изключва възможността дейности, които са приети преди 30.06.2021 г. да бъдат обект на индексация, независимо кога е оферирана тяхната стойност. Дори тези дейности да са оферирани след началната дата на наличие на инфлация, съгласно §.2 – 31.12.2020 г., те няма да могат да бъдат обект на преговори между страните по даден договор. Тук трябва да се уточни, че под „приемане“ на дадена дейност, следва да се разбира осъществяване на дадена процедура за приемане на извършената от изпълнителя работа, която е предвидена в самия договор и съставянето на определени документи, удостоверяващи това. В случай, че в даден договор не е регламентирана изрично такава процедура, ще трябва съответно да са приложени нормите на ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането му. Важно е, също така да се обърне внимание, че методиката изисква приемане на дадена работа, а не нейното пълно или частично заплащане от страна на възложителя. Това дава основание да се приеме, че индексацията се прилага и спрямо неразплатени работи, които са приети след 30.06.2021 г.;
 2. Нито ЗОП, нито Методиката поставят ограничение, което да въвежда условието, изпълнението на даден договор да не е приключило, за да бъде той обект на индексация. Считаме, че и „приключени“ договори могат да бъдат с променени цени, стига СМР по тях да са приети след 30.06.2021 г. Тук е мястото да се спомене, че в много случаи изпълнението на договора за строителство не се изчерпва със съставяне на акт обр. 15 или дори с въвеждането на обекта в експлоатация. Дори след въвеждане в експлоатация на готовия обект, изпълнителят е обвързан с редица задължения до изтичане на уговорените в договора гаранционни срокове за отделните видове СМР. В тези хипотези изпълнителят също би имал права да иска индексиране на договорната цена;
 3. В Методиката, за начална дата на наличие на инфлация се приема 12.2020 г. /§2/. По тази причина, за Дата за определяне стойността на строително-монтажните работи, предмет на изменение на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение, е регламентирана датата на офертата за участие в обществена поръчка, но не по-рано от 31.12.2020 г. В случай, че дадена оферта е подадена преди 31.12.2020 г., спрямо нея се прилага индексът за 31.12.2020 г. /виж §.3/.

Самата законодателна основа за приемане на Методиката /чл.116 и чл.117а от ЗОП/ съдържа също така важни принципи, които следва да се имат предвид при прилагане на механизма за индексация на договорите, а именно:

 1. Законодателят, видно от редакцията на чл.117а, ал.1, е постановил, че прилагането на Методиката по отношение индексирането на цените на договорите, които попадат в нейното приложно поле е императивно задължение на възложителя. Това означава, че ако даден изпълнител по договор, който по силата на закона и на самата методика, е регламентиран като допустим за индексация, поиска промяна на цената на този договор, то искането му обвързва възложителя безотказно да стартира процедурата по прилагане на методиката. Отказът за стартиране на процедурата би представлявал незаконосъобразно действие от страна на възложителя;
 2. Законодателят не е ограничил обхвата на индексацията до определен кръг от договори в зависимост от вида на възложителя /община или държавата/ или от начина на финансиране

/държавен бюджет, общински бюджет, дадена оперативна програма и др./, както и до точно регламентиран предмет на договора или рамковото споразумение за строителство;

 1. Самият ЗОП е поставил т. нар. „таван на индексацията“, който е 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Този таван не може да се променя с акт на МС, указания на определена администрация, или да се ограничи допълнително по волята на възложителя. Това означава, че всички основателни и законосъобразни искания за индексация би следвало да бъдат уважени до законовата граница от 50 %. Всякакви оправдания, относно липса на необходимите за индексация средства, биха влезли в противоречие с нормите на ЗОП.
 2. ЗОП не поставя изискване към изпълнителите да представят на възложителите някакви доказателствени материали за да бъде уважена тяхната претенция. Достатъчно е да бъде направено мотивирано искане за прилагане на методиката, поради наличие на определено законово основание.

Имайки предвид изложените дотук правни изводи, Камарата на строителите в България изразява своето недоумение и недоволство от редица постановки на Указания на управляващия орган /УО/ на оперативна програма „околна среда“ /ОПОС/ по прилагане на методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, одобрена с ПМС № 290 от 27.09.2022 г., които показват абсолютно превратна и едностранчива трактовка на принципите на ЗОП и Методиката. Ще си позволим да цитираме само най- фрапантните твърдения на УО, които до голяма степен обезсмислят прилагането на механизма за индексация:

 1. В режим на ограничени финансови средства и в съответствие с принципа за добро финансово управление, УО на ОПОС има възможност да осигури БФП в размер, обезпечаващ увеличение на стойностите на сключените договори с избрани изпълнители за строителство с до 15% (петнадесет процента) от стойността им. Увеличението на БФП е без ДДС, в случай че разходът не е допустим, респ. с ДДС при допустим ДДС.
 2. Актуализирането на стойността на БФП ще се извърши със сключване на Допълнително споразумение към АДБФП и ще бъде еднократно, като максималният приложим процент ще е 15% на ниво отделен договор с изпълнител.
 3. УО на ОПОС ще разглежда исканията за актуализиране на стойността на БФП по реда на тяхното постъпване. УО ще прилага следните критерии при одобряване искането за изменение на бюджета към АДБФП, като си запазва правото на преценка, съобразно обстоятелствата:
 • Наличен е финансов ресурс по процедурата, приоритетната ос и програмата;
 • Договорът, съгласно ЗОП, с избраният изпълнител с предмет строително-монтажни работи или инженеринг не е приключил.
 • Задължително условие е да не са изпълнени дейностите по СМР и/или ако са изпълнени да не са приети/изплатени от Възложителя по съответния договор. На индексация не подлежат договори, по които всички дейности за СМР са изпълнени, приети и разплатени от Възложителя.
 • Не е подадено, към УО на ОПОС окончателно искане за плащане по АДБФП и дейностите по проекта не са приключили.“.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР,
УВАЖАЕМИ МИНИСТРИ,

Изразяваме нашето възмущение от подхода на УО на ОПОС, който минира от самото начало процеса на прилагане на Методиката, който бе чакан с надежда от целия строителен бранш. Надяваме се, че с бързи и адекватни действия ще спомогнете за преодоляване на бюрократичния и противоправен подход, демонстриран от УО на ОПОС. Подобен начин на мислене и действие ще доведе до провала на стотици проекти по всички оперативни програми, както и до значими неблагоприятни последици за целия строителен бранш.

Водени от желанието за бързо и успешно стартиране на процеса на индексация, предлагаме във възможно най-кратък срок да бъдат проведени срещи с Вас, на които да обсъдим горепосочените въпроси и с общи усилия да преодолеем уклона за символично и формално прилагане разпоредбите на ПМС № 290 от 2022 г.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ

Европейската комисия одобри първата голяма инфраструктурна програма за България за периода 2021-2027 г. – Програмата „Транспортна свързаност“.

ЕС отпуска 1.61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през този програмен период. Предвидените инвестиции ще насърчат използването на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътната, железопътната и морската инфраструктура и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда. Една от основните задачи, определени в програмата, е навременното завършване на TEN-T мрежата и цифровата трансформация. Сред другите приоритети са:

 • Привличане на пътници и товари към железопътния транспорт чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура;
 • Премахване на наличните “тесни места“ по пътната инфраструктура;
 • Разработване на интелигентни транспортни системи и прилагане на новаторски решения за стабилна, интелигентна, сигурна и интермодална TEN-T мрежа в съответствие с целите на националната транспортна политика и препоръките на европейския семестър.

Най-важните планирани инвестиции са:

 • Изграждане и модернизация на железопътни участъци по коридора Ориент/Източно Средиземноморие, включително железопътна връзка между Република България и Република Северна Македония, както и модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир;
 • Изграждане на пътен участък по протежение на коридора Ориент/Източно Средиземноморие и подобряване на свързаността между Рейнско-Дунавския коридор и Ориент/Източно-Средиземноморския коридор в посока Север-Юг, включително изграждането на магистрала Русе – Велико Търново;
 • Изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по основните направления на националната пътна мрежа;
 • Развитие и разширяване на вътрешно водни пътища и морските пристанища за обществен транспорт за извършване на мултимодални операции, модернизиране и развитие на терминали и пристанищни съоръжения за комбиниран транспорт.

Проектите, съфинансирани от ЕС по Програмата „Транспортна свързаност“, ще допринесат и за постигането на целите на Стратегията на ЕС за региона на река Дунав.

Карта на пътните и железопътните проекти, финансирани по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. и планирани за изпълнение през 2021 – 2027 г. може да видите на ТУК.

В брой 78 на Държавен вестник, 30 септ. 2022 г. е публикувана методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета съгласно постановление № 290 на Министерски съвет от 27.09.2022 г.

 

 

Софийскияt университет „Св. Климент Охридски“ отправя покана за участие от страна на фирми в 2 кариерни борси, които се провеждат на 6-ти и на 7-ми октомври 2022 г., на следния адрес: СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, бул. „Цар Освободител“ 15, гр. София, зала 289 и фоайе 3 ет., северно крило.

Във всеки един от двата дни ще участват по около 40-50 студента от СУ.

Фирмите могат да участват само на 6-ти и на 7-ми октомври, и/или и двата дни и е необходимо да попълнят следните документи:

 1. Два регистрационни формуляра за участие на фирми в кариерните борси (за 6-ти и на 7-ми  октомври 2022 г.)
 2. Два формуляра за представяне на фирма (за 6-ти и на 7-ми октомври 2022 г.) – за разпространение сред студентите.
 3. Две покани към фирми за участие в кариерните борси са налични както следва:  за 6-ти и на 7-ми  октомври 2022 г.
 4. Програми на кариерните борси са представени и в следните линкове:  6-ти и на 7-ми октомври 2022 г.

Участието е безплатно.

Регистрацията от страна на фирмите е до 30-ти септември 2022 г. , на е-мейл адреса, посочен в регистрационния формуляр.

Събитията могат да бъдат от полза за намирането на нови стажанти или бъдещи служители.

 

Уважаеми дами и господа,

Стартира националният конкурс „Кмет на годината“ 2022, организиран от Kmeta.bg. В десетото юбилейно издание всички български граждани могат да оценят работата на градоначалниците с гласуване в платформата Kmetnagodinata.bg .

Гласуването започна на 15 септември и ще продължи до 23.59 ч. на 30 септември, само от IP от адреси от България.

В надпреварата участват всички 265-има кметове на общини в страната. Изключение тази година е направено само за общините Вълчидол, област Варна, и Разлог, област Благоевград, където в момента управляват и длъжността кметове и предстоят частични местни избори.

Категориите в конкурса „Кмет на годината“ 2022 са:

– Кмет на годината 

– Кмет на гражданите

– Смарт сити

– Зелена община

– Градска среда

– Туризъм и култура

– Развитие на спорта

Всеки може да гласува за своя фаворит само в една от петте специализирани категории, както и да даде подкрепата си в една от двете основни категории – Кмет на годината или Кмет на гражданите.

Регистрацията за гласуването става през профил в социалната мрежа Facebook, профил в Google или с друг имейл, като в последния случай вотът трябва да бъде потвърден през посочения имейл.

Победителите във всяка категория ще са трима – за малка, средна и голяма община, според населението в нея. (Малка община – с население до 20 000 жители; Средна община – с население от 20 000 до 50 000 жители; Голяма община – с население над 50 000 жители). Типовете общини са определени според официалните данни на НСИ от преброяването на населението през 2011 г.

Победителите в 10-ия юбилеен конкурс ще бъдат обявени на официалната церемония „Кмет на годината“ 2022, която ще се проведе на 4 октомври 2022 г. и ще бъде излъчена същата вечер по БНТ1 и БНТ 4.

Големите награди ще връчат президентът и вицепрезидентът на Република България г-н Румен Радев и г-жа Илияна Йотова, които ще са и специални гости на церемонията.

Дайте своята подкрепа на кметовете, които наистина работят за гражданите и бизнеса в общините!