На вниманието на членове на секции: „Високо строителство“, „Фасадни конструкции“,“Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“ и „Изолации“ към КСБ:

На 17-и февруари от 16:00 ч., BAU Academy организира уебинар със свободен достъп на тема „Система за лепене на панели на вентилируеми фасади – Bostik Paneltack“.

При интерес регистрация може да бъде направена тук.

BAU Academy е обучителна структура и комуникационна платформа за подпомагане въвеждането на иновативни технологии в различни области на строителството. Академията предлага обучения, партньорства, организиране на професионални събития, стажове, отдаване на демонстрационни и уъркшоп пространства за строителни специалисти.

BAU Academy взаимодейства с университетски преподаватели, технически консултанти, експерти от бизнеса, български и чуждестранни лектори, търговско-индустриални камари, браншови сдружения и асоциации (АИКБ, КАБ, КИИП, ББКП, БТПП).

BAU Academy предоставя възможности на участниците в строителния процес да колаборират и да имат избор, да откриват надеждни и устойчиви решения, да адаптират лесни изпитани подходи в своите проекти и да оптимизират своите разходи и време.

Българската стопанска камара провежда блиц анкета във връзка с ефектите върху бизнеса от високите енергийни цени и съществуващите противоепидемични мерки.

Отговорите на въпросите отнемат не повече от 3 минути, и ще помогнат  за по-добра защита интересите на членовете на БСК в повече конкретика!

Резултатите от анкетата ще бъдат споделини на сайта на БСК – www.bia-bg.com, в средата на м. февруари 2022 г.

С пълният текст на „Мониторинг на сключените договори по обявени обществени поръчки в сектор строителство“ – годишен доклад на КСБ за 2021 г. може да се запознаете тук.

По повод Международния ден на образованието, Българската търговско-промишлена палата провежда проучване относно необходимостта от кадри с определена специалност.

Вашето участие е важно, за да може проучването да отрази нуждите на бизнеса.

Срокът за отговори на анкетата е 28-ми януари (петък) 2022 г.

Анкетата е поместена в следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/CCGR5M3

 

Пълният текст на документа може да намерите тук.

 

 

 

На 20 януари бе подписан между Камара на строителите в България,  Камара на архитектите в Българи  и Община Брацигово МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО за опазване на културното наследство и прилагане на Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство на територията на Община Брацигово:

Община Брацигово и долуподписаните органи на изпълнителната власт, представители на държавните администрации и на браншовите организации, академичните среди и бизнеса в областта на проектирането, строителството, опазването на културното наследство, образованието и туризма, в резултат от проведен професионален диалог на 9 септември 2021 г. в рамките на ФОРУМ БРАЦИГОВО – КАМЕННИЯТ ПОТОК НА ВРЕМЕТО“, организиран от КАБ Регионална колегия София Област в гр. Брацигово „Организации и подходи за по-добро развитие и опазване на архитектурното културно наследство“ и възприемане на „Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство на територията на Община Брацигово“, представена от Камарата на архитектите в България, като пилотен проект за опазване на културното наследство, водени от разбирането, че е необходимо предприемането на своевременни мерки на национално и местно ниво за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство, развитие на туризма и местния бизнес, официално заявяват желанието си за сътрудничество като подписват настоящия Меморандум:

ПАРАГРАФ 1

ЦЕЛИ

 1. Декларираме своята готовност, съобразно нашите компетентност и възможности, да отделяме необходимия човешки и финансов ресурс, и да работим за:
 • а) опазване и популяризиране на културно-историческото наследство;
 • б) създаване на образователен център по архитектурна и строителна реставрация;
 • в) обучение и практическа подготовка на квалифицирани кадри (майстори и лицензирани специалисти) за извършване на консервационно-реставрационни дейности (КРР) и работа по обекти – недвижима културна ценност (НКЦ);
 • г) повишаване на квалификацията на специалистите – архитекти, строители, художници за работа с НКЦ;
 • д) създаване на център за обследване на недвижимото културно наследство и дигитализация на документацията на обекти НКЦ;
 • е) създаване на дигитална библиотека на недвижимото културно наследство;
 • ж) популяризиране на недвижимото културно наследство сред обществото;
 • з) стимулиране на културно-историческия туризъм;
 • и) създаване на добра инфраструктура и връзки с архитектурни резервати;
 • й) създаване на нормативна база с ясна субординация и отношения между институциите за опазване на НКЦ и подобряване на архитектурния облик на населените места;
 • к) реализиране на пилотен проект „Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство на територията на Община Брацигово“.

ПАРАГРАФ 2

ПРИОРИТЕТИ

 1. За осъществяване на целите на меморандума се обединяваме около следните приоритети:
 • а) създаване на експертна работна група за определяне обхвата, стъпките и начина за реализиране на целите на Меморандума;
 • б) осигуряване на необходимите ресурси за реализиране на четирите основни цели на пилотен проект „Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство на територията на Община Брацигово“:
 • създаване на обучителен център за профилирана специализация на кадри в областта на недвижимото културно наследство в гр. Брацигово – архитекти, инженери и строители;
 • създаване на конферентен и културен център за обмяна на опит в гр. Брацигово;
 • ревитализиране на изложбен и музеен център за модерно и всеобхватно представяне на Брациговската архитектурно строителна школа в гр. Брацигово;
 • създаване на център за дигитализация на недвижимото културно наследство в гр. Брацигово.

ПАРАГРАФ 3

ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО

 1. Ангажираме се да си сътрудничим интензивно, за да се създаде възможност за постигане на целите на меморандума и за успешна реализация на пилотния проект „Концепция за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство на територията на Община Брацигово, включително чрез:
 • а) взаимен обмен на информация, знания, идеи и добри практики;
 • б) разработване, финансиране и реализиране на инициативи и проекти;
 • в) осъществяване на активна комуникация помежду си, с други отговорни институции, с гражданите, национални и международни организации;
 • г) търсене на общи решения и оказване на съдействие при възникване на въпроси, свързани с реализиране на целите на Меморандума.

ПАРАГРАФ 4

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Всички въпроси, възникнали във връзка с Меморандума, ще се решават в дух на взаимно сътрудничество и доверие.
 2. Към Меморандума могат да се присъединят и други заинтересовани страни.
 3. Меморандумът влиза в сила от датата на подписването му.
 4. Меморандумът може да бъде изменян по взаимно съгласие на Страните

Първи подписали меморандума с Община Брацигово са Камара на архитектите в България /КАБ/ и Камара на строителите в България /КСБ/. Той бе разгледан и обсъждан на Координациония съвет на браншовите организации и предстои приемането му и от други членове на този съвет.

За утвърждаване и подкрепа на меморандума и съвместна дейност ще бъдат поканени и Министрство на културата, Министерство на образованието, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на туризма, Националния институт за недживимо културно наследство и редица университети.