Управителен съвет

Управителният съвет (УС) е оперативен управителен орган за непосредствено управление на КСБ. Той се състои от председател и 28 членове,  които се избират от Общото събрание за срок от три години и не повече от два последователни мандата. За членове на УС се избират физически лица, представители на редовните членове на КСБ.

Основните правомощия на УС са регламентирани със Закона и Устава на организацията. Управителният съвет свиква и организира провеждането на Общо събрание (ОС) на Камарата; избира от състава си Изпълнително бюро (ИБ) на УС, изпълнителен директор  и заместник-председатели на УС; организира дейността на КСБ, управлява и се разпорежда с имуществото й; организира създаването и поддържането на ЦПРС; приема нови членове и прекратява членството; представя годишен отчет за дейността си пред Общото събрание; утвърждава проектите за план-сметки на Областните представителства и предлага за утвърждаване от ОС проект на годишния бюджет на КСБ за следващата финансова година и др.

През ноември 2019 г. е избран настоящият състав на УС на КСБ с председател инж. Илиян Терзиев и заместник – председатели инж. Калин Пешов, г-н Владимир Владимиров – Житенски,  инж. Велико Желев, инж. Христо Димитров и инж. Николай Николов.

Председател

инж. Илиян Терзиев

Заместник-председатели

Владимир Владимиров - Житенски

инж. Велико Желев

инж. Николай Николов

инж. Христо Димитров

Членове

Валентин Димов

Владимир Кехайов

д-р инж. Владимир Вутов

инж. Богомил Петков

инж. Георги Ганджов

инж. Георги Изворов

инж. Егмонт Якимов

инж. Емил Младенов

инж. Живко Ангелов

инж. Иван Моллов

инж. Любомир Шербетов

инж. Никола Нешев

инж. Розета Маринова

инж. Светослав Борисов

инж. Тенчо Динев

инж. Тодор Андонов

Любомир Пейновски

Николай Иванов

Пламен Иванов

проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов

Христо Савев