Управителен съвет

Управителният съвет (УС) е оперативен управителен орган за непосредствено управление на КСБ. Той се състои от председател и 28 членове,  които се избират от Общото събрание за срок от три години и не повече от два последователни мандата. За членове на УС се избират физически лица, представители на редовните членове на КСБ.

Основните правомощия на УС са регламентирани със Закона и Устава на организацията. Управителният съвет свиква и организира провеждането на Общо събрание (ОС) на Камарата; избира от състава си Изпълнително бюро (ИБ) на УС, изпълнителен директор  и заместник-председатели на УС; организира дейността на КСБ, управлява и се разпорежда с имуществото й; организира създаването и поддържането на ЦПРС; приема нови членове и прекратява членството; представя годишен отчет за дейността си пред Общото събрание; утвърждава проектите за план-сметки на Областните представителства и предлага за утвърждаване от ОС проект на годишния бюджет на КСБ за следващата финансова година и др.

През ноември 2022 г. е избран настоящият състав на УС на КСБ с председател инж. Илиян Терзиев и заместник – председатели: д-р инж. Владимир Вутов, инж. Живко Недев, инж. Иван Моллов, инж. Калин Пешов и инж. Любомир Качамаков.

Председател

инж. Илиян Терзиев

Заместник-председатели

д-р инж. Владимир Вутов

инж. Живко Недев

инж. Иван Моллов

инж. Любомир Качамаков

Членове

Апостол Глосов

Атанас Кошничаров

Владимир Кехайов

Ивайло Петров

инж. Богомил Петков

инж. Георги Ганджов

инж. Данка Кирилова

инж. Егмонт Якимов

инж. Емил Младенов

инж. Иван Делчев

инж. Ивелин Лозев

инж. Красимир Атанасов

инж. Любомир Шербетов

инж. Пламен Михалев

инж. Светослав Борисов

инж. Стамат Стаматов

инж. Тодор Андонов

инж. Цанка Атанасова

инж. Ярослав Христов

Мирослав Мирчев

Пламен Иванов

Стефан Тотев