Дигитализация в строителството

Един от основните приоритети на Камара на строителите в България е повишаването на конкурентоспособността на строителните фирми, посредством внедряване на високотехнологични и иновативни решения, а фокусът му попада върху дигитализацията и дигиталната трансформация на строителния сектор в България.

В тази връзка през 2021г. е създаден Отдел „Дигитализация в строителството“ като инструмент за постигане на някои от основните приоритети на Камара на строителите в България в тази област, а именно:

  • Информираност на строителните компании към съотносимите стандарти, новите дигитални технологии, внедряването на системи и иновационни решения, както и предоставяните възможности за развитие на европейско ниво;
  • Участие в разработването на политики и стратегии за развитие на цифровизацията в сектора на национално ниво чрез работа в националната работна група по Строително-информационно моделиране към МРРБ;
  • Участие и провеждане на форуми и инициативи, подпомагащи бизнеса по пътя към дигиталната трансформация.

През 2021 г. по инициатива на Камара на строителите в България и обединявайки усилията, експертния потенциал и капацитет на 11 партньори, сред които университетите в областта на строителството, браншови организации, водещи компании в сферата на строителството, иновациите, управлението на проекти, производството на строителни материали и информационните технологии, учредихме „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ (ЕЦИХ).

Основна цел на хъба е да подпомага на малките и средни предприятия, публичния сектор и обществото в процеса на цифровата трансформация на строителната индустрия. Това ще се реализира посредством одобрен проект: „Enabling digitalisation in the construction sector“ по програма „Цифрова Европа“ за следващия 3-годишен период. Проектът предвижда изграждане на високотехнологичен център за предоставяне на специализирана информация, обучения, възможности за тестване преди инвестиране, достъп до финансиране и експертиза в услуга на компаниите от сектора.

снимка: Милена Желязкова