Комисия за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя е постоянно действащ 15-членен орган към КСБ, който се избира от Общото събрание за срок от 3 г. Състои се от председател, 5 заместник-председатели и 9 членове. В състава й, като физически лица, се включват ръководители на строителни фирми, представители на научни среди и обществени организации.

Дейността на Комисията се осъществява в съответствие със Закона за Камара на строителите (ЗКС), Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и Правилника за организацията и дейността на комисията. Дейността й се подпомага от административен персонал, назначен към Камарата.

Правомощия на Комисията съгласно ЗКС:

  1. предоставя информация на строителите за условията и реда за вписване в регистъра;
  2. подготвя образците на заявления и други документи, свързани с вписването в регистъра;
  3. приема решения за вписване, заличаване и отказ за вписване в регистъра;
  4. подпомага дейността на Управителния съвет при организиране изпълнението на дейности, свързани със сигурността на класифицираната информация и отбранително-мобилизационната подготовка;
  5. подготвя и предоставя информация и документация относно вписаните в регистъра обстоятелства по искане на компетентните органи.

Председател

доц. д-р инж. Георги Линков

Членове

акад. Ячко Иванов

доц. д-р инж. Георги Годинячки

инж. Валентин Зарев

инж. Венцислав Недялков

инж. Георги Емилов

инж. Илко Тодоров

инж. Николай Георгиев

инж. Пламен Пергелов

инж. Саркис Гарабедян

инж. Таня Каменова

проф. д-р инж. Добрин Денев