Право на членство

В съответствие с промените в Устава на КСБ, всички строители, вписани в ЦПРС, които искат да упражнят правото си да бъдат вписани като членове на КСБ, съгласно чл. 11, ал. 3, т.1, изречение второ от Устава на КСБ,

„За вписан в ЦПРС строител членството възниква с постъпването в камарата на негово писмено заявено желание за членство и писмена декларация, че приема и ще спазва устава, както и произтичащите от него вътрешни актове на камарата. От реда на възникване на членство по предходното изречение не могат да се ползват вписани в ЦПРС строители, които са изключени от КСБ.“,

попълват приложеното заявление и го предават в оригинал или сканиран оригинал по електронен път в съответните областни представителства.

Заявления

Заявление за редовни членове, вписани в ЦПРС

Заявление за асоциирано членство

Членски внос за невписани в ЦПРС фирми и асоциирани членове на КСБ

Съгласно решение на Общото събрание от 06.11.2014 г. членският внос за невписани в ЦПРС фирми и асоциирани членове е:

  • Встъпителен членски внос (еднократно) – 250 лв.
  • Годишен членски внос – 250 лв.