Органи на КСБ

Управителен съвет

Контролен съвет

Комисия ЦПРС

Изпълнително бюро

Председател

Изпълнителен директор

Комисия по професионална етика

Документи

ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ

Правилник за реда за вписване в централния професионален регистър на строителя

Правилник за организацията и дейността на комисията за воденето, поддържането и ползването на централния професионален регистър на строителя

Кодекс за професионална етика на строителя

Основни политики 2020 г.

Структура на КСБ

Стратегически цели по качеството на Камарата на строителите в България

Политика по качеството на Камарата на строителите в България

Кои сме ние?

Камарата на строителите в България (КСБ) е юридическо лице, създадено на основание на Закона за Камарата на строителите(ДВ., бр.108/ 29.12.2006 г.) и Устава. КСБ е независима, професионална, доброволна организация в строителния бранш, чието съществуване не се ограничава със срок и е официален представител на строителите в България.

Основните цели на Камарата са:

1. идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство;

2. подобряване управлението на строителната дейност, повишаване на отговорността на строителя за постигане на съществените изисквания към строежите и на качеството на изпълнение на строежите;

3. защита на интересите на потребителите на строителни услуги;

В духа на своите цели Камарата:

1. подпомага и поощрява предприемаческата инициатива на своите членове, както и съдейства за подобряване на стопанската им дейност и конкурентоспособност у нас и в чужбина;

2. защитава правата и законните интереси на своите членове;

3. съдейства за издигане на авторитета, повишаване на квалификацията, професионалната култура и подобряване на обществения статус на членовете си.

Камарата осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България и своя устав. Основните функции на КСБ са изложени в нейния Устав, който се утвърждава от Общото събрание – най-висшия управителен орган и се преглежда периодично, за да бъде актуален и съответстващ на предназначението на Камарата.

За осъществяване на дейността си Камарата работи активно с представителите на законодателната и изпълнителната власт, с търговските представителства на дипломатическите мисии, със сродни неправителствени сдружения у нас и в чужбина.

Камарата е член на FIEC (Европейската федерация на строителната индустрия), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП).