Кои сме ние?

Камара на строителите в България (КСБ)  е  независима, доброволна, професионална  oрганизация, действаща като официален представител на строителните фирми в България. Камарата е юридическо лице, създадено през 2006 г. на основание на Закона за камарата на строителите* и е универсален правоприемник на сдружението по ЗЮЛНЦ Българска строителна камара, която понастощем обхваща над 2 800 членове, сред които строителни фирми, неправителствени организации и образователни институции. Основните стратегически цели, които КСБ си поставя, са следните:

 • Идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство;
 • Подобряване на управлението на строителната дейност и повишаване на отговорността на строителя за качеството на изпълнение на строежите;
 • Подпомагане и поощряване предприемаческата инициатива на своите членове, както и съдействие за подобряване на стопанската им дейност и конкурентоспособност у нас и в чужбина;
 • Защита и представляване интересите на своите членове, както и на потребителите на строителни услуги;
 • Издигане на авторитета, повишаване на квалификацията, професионалната култура и подобряване на обществения статус на членовете.

Основните функции, които КСБ изпълнява чрез 27 регионални представителства, обхващащи територията на цялата страна, са следните:

 • Създава, поддържа и води Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС), в който подлежат на вписване български и чуждестранни физически и юридически лица, изпълняващи строежи и строително-монтажни работи на територията на България. Издава документи за удостоверяване на вписването на строители  в ЦПРС за нуждите на български и чуждестранни възложители на обществени поръчки, съгласно нормативните изисквания.
 • Участва в разработването на политики, стратегии, анализи и програми за развитие на строителството и съдейства за изпълнението им. Допринася за повишаването на заетостта и професионалната квалификация в строителния бранш. Изготвя програми за квалификация и преквалификация на работници, специалисти и ръководители в строителния бранш. Следи за тенденциите в строителството в страната и в чужбина, както и допринася за внедряването на нови технологии и материали. Събира и поддържа полезна информационна база. Участва в разработването и реализацията на регионални, национални и международни проекти.
 • Дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове, свързани със строителната дейност и професионалната квалификация. Участва в инициативи за облекчаване на условията и реда за получаване на банкови гаранции и кредити. Предлага свои представители във всички комисии, агенции, съвети и институции по проблемите на строителството.
 • Участва в тристранното сътрудничество на браншово, национално и международно ниво. Страна е по отрасловия  колективен трудов договор.  Участва със становища при разработване на браншови стандарти за здравословни и безопасни условия на труд. Предоставя информация за стандартите от Български институт за стандартизация, свързани със сектора.
 • Поддържа връзки със сродни съюзи, асоциации и строителни камари в страната и в чужбина. Организира срещи на членовете си с представители на деловите среди в чужбина. Популяризира дейността на Камарата и нейните членове, и допринася за повишаване на обществения им престиж. Публикува рекламни и информационни издания, включително и на чужди езици.
 • Разработва Кодекс на професионалната  етика на строителя.  Не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравнопоставеност между своите членове. Атестира български и чуждестранни строителни фирми за извършване на строителство, реставрация и консервиране на паметници на културата в страната. Издава референции на своите членове за дейността им. Издава документи за добра производствена практика.

През 2015 г. КСБ създаде “Строителна квалификация” ЕАД – акционерно търговско дружество с едноличен собственик на капитала. Основен предмет на дейност на дружеството е организиране и провеждане на образователно-квалификационни обучения за строителни специалисти, както и дейности по реализиране на стратегии и политики на КСБ, свързани с професионалната квалификация на работещите в сектор строителство.

Официалното издание на КСБ е седмичният вестник „Строител“, който е един от най-важните комуникационни канали, които организацията използва. Изданието има за цел да улови проблемите, съвременните тенденции и предизвикателствата пред строителния бранш. Вестникът достига до повече от 5500 строителни компании, както и до всички министерства, агенции, общини, областни управи, Народното събрание, организациите на работодателите и синдикатите, и близо 70 посолства. Вестник „Строител“ разполага и с модерна и динамично развиваща се интернет страница, която отчита над 75 000 уникални посещения месечно.

*Закон за камарата на строителите