Графици

Контакти:

Адрес за кореспонденция:
1784 София, ул.“Михаил Тенев“ №6
„Строителна квалификация“ ЕАД

Прокурист:
Борислав Брайков

e-mail: stroit_kvalific@ksb.bg;
тел.: +359 2 806 24 54
GSM: 0878 401457

Представяне

“Строителна квалификация” ЕАД е акционерно търговско дружество с едноличен собственик на капитала Камара на строителите в България. Основен предмет на дейност на дружеството е организиране и провеждане на образователно-квалификационни обучения на строителни кадри, както и дейности по реализиране на разработени стратегии и политики на КСБ свързани с професионалната квалификация на работещите в отрасъл строителство.
С оглед осигуряване на качествено обучение за придобиване на професионална квалификация и осъзнавайки необходимостта от квалифицирани кадри в строителния сектор, дружеството осъществява своята дейност в авторитетни учебни заведения, в които приоритет има усвояването на практически умения.
Обученията, организирани от „Строителна квалификация “ ЕАД отбелязват положително влияние върху пазара на обучителни услуги в строителния бранш на база на:
– Реално провеждане, с присъствие на място на обучаемите лица;
– Поставяне на акцент върху актуални и съвременни знания, които директно да бъдат прилагани в строителния процес.
– Избор на доказани обучителни центрове, с балансиран подход на усвояване на теоретични и практически знания и умения;
– Избраните лектори са университетски преподаватели от УАСГ и ВСУ „Любен Каравелов“  и други доказани експерти в своята област.
– Безопасността на строителната площадка и минимизирането на рисковете за увреждане на живота и здравето на кадрите в бранша имат и силен социален ефект във връзка със статистическите данни на Инспекцията по труда за трудовите злополуките, чиито процент в строителството е особено тревожен;
– Курсовете и обученията в голяма степен са безплатни за членове на КСБ или вписани в ЦПРС. В период на преодоляване на негативните последствия от финансовата и икономически криза, фирмените разходи за повишаване на квалификацията на заетите в сектора са изключително редуцирани. В тази връзка, това е жест на Камарата, която осъзнава необходимостта от подготвените кадри за постигане на конкурентноспособност и икономически растеж на бранша.

„СРОИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ“ ЕАД ОРГАНИЗИРА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ:
1. Обучения по ЗБУТ и координатор по безопасност и здраве съгласно чл. 281, ал. 5 от КТ и чл.6, ал.1 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП.
Насърчаването на култура по здравословните и безопасни условия на труд е сред основните функции на Камарата. С цел гарантиране на качественото изпълнение на разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Камара на строителите взе решение всички дейности по организиране и провеждане на ежегодните обучения по ЗБУТ и координатор по безопасност и здраве да бъдат осъществявани централизирано чрез „Строителна квалификация“ ЕАД.
Програмата на обучителните курсове обхваща актуални теми, които да запознаят курсистите със спецификата на дейността по здравословни и безопасни условия на труд, а така също и с ефективното управление на професионалните рискове.
2. Обучения по Закона за професионалното образование и обучение:
Курсовете по професионална квалификация се организират в съответствие със съвременните изисквания за придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалните знания, умения и компетентности на заети лица, както и с оглед потребностите на работодателите в бранша.
3. Специализирани семинари:
Те имат за цел да спомогнат за подобряване и актуализиране на знанията и уменията по управление и организация на строителството. Семинарите са насочени към ключови за строителната дейност специалисти – ръководители на обекти, проект мениджъри, служители, ангажирани с отговорности по управление на строителните отпадъци и др.

Съвет на директорите