Осъзнавайки необходимостта от подготвени кадри за постигане на конкурентноспособност и икономически растеж на бранша, през 2015 г. Камара на строителите в България създаде “Строителна квалификация” ЕАД – акционерно търговско дружество с едноличен собственик на капитала. Основен предмет на дейност на дружеството е организиране и провеждане на образователно-квалификационни обучения за строителни специалисти, както и дейности по реализиране на стратегии и политики на КСБ свързани с професионалната квалификация на работещите в отрасъл строителство. С оглед осигуряване на качествено обучение за придобиване на професионална квалификация, дружеството осъществява своята дейност със съдействието на авторитетни учебни заведения, приоритизирайки усвояването на практически умения. Обученията, организирани от „Строителна квалификация “ ЕАД, включват гарантиран пакет от безплатни курсове за членовете на КСБ и/или вписаните в ЦПРС. Това е жест на Камарата към строителните организации за преодоляване на негативните последствия от бавно адаптиращата се формална образователна система и ограничените финансови възможности на фирмите за повишаване на квалификацията на заетите в сектора.

Курсовете на „Строителна квалификация“ ЕАД оказват положително влияние върху пазара на обучителни услуги в строителния бранш, а предимствата им са следните:

  • Реално провеждане, по възможност с присъствие на място на обучаемите лица;
  • Поставяне на акцент върху актуални и съвременни знания, които директно да бъдат прилагани в строителния процес;
  • Провеждане в доказани обучителни центрове с балансиран подход на усвояване на теоретични и практически знания и умения;
  • Избор на лектори – университетски преподаватели от УАСГ и ВСУ „Любен Каравелов“, както и други доказани експерти в своята област.
  • Акцентиране върху безопасността на строителната площадка и минимизирането на рисковете от увреждане на живота и здравето на строителите