Вземайки под внимание динамично променящата се нормативна уредба,  налагаща необходимостта от непрекъснато актуализиране на знанията и уменията на заетите в строителния сектор лица, „Строителна квалификация“ ЕАД организира провеждането на специализирани семинари. Те целят да подобрят и актуализират знанията и уменията по управление и организация на строителната дейност. Включеното съдържание  обхваща представяне на актуалните нормативни изисквания и предоставя практически насоки и дейности по оперативно управление на строителния процес.

 

ГРАФИК СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕМИНАРИ ПРЕЗ 2021 г.

ТЕМА

ДАТА

ЛЕКТОР

„Досие на строежа – нормативни изисквания, задължения за поддържане на техническото досие на строежа“

26.03.2021 г. доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан на строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“

„Строителни скелета. Безопасност при монтаж, експлоатация и демонтаж“

01.04.2021 г.

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, ръководител на катедра „Технология и механизация на строителството“, УАСГ

“Управление на строителни отпадъци“ 09.04.2021 г.

доц. д-р инж. Венцеслав Ал. Стоянов, катедра „Технология и мениджмънт на строителството“ на Строителен факултет, ВСУ „Любен Каравелов“

Семинарите ще бъдат провеждани в онлайн среда посредством платформата Microsoft Teams.

Проверката на получените знания и умения ще бъде осъществена чрез решаване на тест.

Преференциалната цена за участие на едно обучаемо лице и в размер на 80 лв. с ДДС, преведени по банкова сметка на ЦПО „Строителна квалификация“ ЕАД:

IBAN:BG39STSA 93000022792351    

BIC: STSABGSF          

Банка ДСК

Вашите заявки следва да включват избраната тема/теми за участие в обучителните семинари,  трите имена на обучаемите лица, както и наименование, адрес, МОЛ и ЕИК на фирмата, изпратени на следния електронен адрес: stroit_kvalific@ksb.bg