ЗБУТ:

  • Длъжностно лице по безопасност и здраве;
  • Координатор по безопасност и здраве в строителството;
  • Контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за съответсвие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ.

        Преподаватели:

  • Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“
  • Доц.д-р инж. Лъчезар Хрисчев – УАСГ
  • инж. Борис Петров
 ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КСБ  ДАТА  

ЛЕКТОР

СИЛИСТРА 04.03.2020 Доц.д-р инж. Лъчезар Хрисчев – УАСГ
ВАРНА 05.03.2020 Доц.д-р инж. Лъчезар Хрисчев – УАСГ
КЮСТЕНДИЛ 05.03.2020 Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“
ДОБРИЧ 06.03.2020 Доц.д-р инж. Лъчезар Хрисчев – УАСГ
ПЛОВДИВ 06.03.2020 инж. Борис Петров
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 12.03.2020 Доц.д-р инж. Лъчезар Хрисчев – УАСГ
БЛАГОЕВГРАД 19.03.2020 Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“
РАЗГРАД 25.03.2020 инж. Борис Петров
ПЕРНИК 26.03.2020 Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“
ШУМЕН 26.03.2020 инж. Борис Петров
ТЪРГОВИЩЕ 27.03.2020 инж. Борис Петров
СОФИЯ 27.03.2020 Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“

N.B. Съгласно гласувано решение на УС на КСБ от 27.06.2019 г. строителните фирми, вписани в ЦПРС, имат право на безплатно обучение на един служител за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството и на един служител, отговарящ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството,за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност.

1. Поредица „СТРОИТЕЛНА АКАДЕМИЯ“ – Специализирани семинари за подобряване и актуализиране на знанията и уменията по управление и организация на строителството.

 ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КСБ  ТЕМА

 

 ДАТА  

ЛЕКТОР

ВРАЦА ЗОП.ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 06.03.2020 доц. Събин Събев
РАЗГРАД ЗОП.НОВИ МОМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ 26.03.2020 инж. Добрин Сотиров

2. Oбучения за придобиване на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/

  • Продължава набирането на кандидати за обучение по професия или по част от професия за всички строителни професии-дистанционна форма.
  • Дистанционен курс за придобиване на професия „Строителен техник“: първата група курсисти завърши своето обучение през месец юли. Записването на желаещи продължава.

N.B. Съгласно гласувано решение на УС на КСБ от 27.06.2019 г. строителните фирми, вписани в ЦПРС, имат право на безплатно обучение на един служител по Закона за професионалното образование и обучение.