Председател на УС на КСБ

Председателят е едноличен орган на Управителния съвет (УС) на КСБ. Той се избира от Общото събрание за срок от 3 години и не повече от два пълни последователни мандата. В своята дейност председателят на УС се подпомага от заместник – председатели. Правомощията на председателя са предвидени със Закона на Камара на строителите и Устава на КСБ. Той свиква и ръководи заседанията на УС и Изпълнително бюро; представлява самостоятелно Камарата в страната и в чужбина; назначава и освобождава изпълнителния директор; разпорежда се със средствата по делегирания му от УС бюджетен лимит и др.

инж. Илиян Терзиев

Настоящият председател на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев е избран през февруари 2018 г. и преизбран през ноември 2022 г. От 2018 г. е член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в качеството си на представляващ КСБ.

Завършил е Строителен техникум „Христо Ботев“, гр. София със специалност „Строителство и архитектура“, ВНВСУ “Ген. Благой Иванов”, магистърска програма по специалност „Промишлено и гражданско строителство“ и Военна академия „Г.С.Раковски“.

Професионалната си кариера започва в системата на ГУСВ. През 1990 г. става съосновател, съдружник и управител на една от първите български частни строителни компании – “Ангелов – Терзиев Инженеринг” ООД, по-късно преименувана на “АТ Инженеринг 2000” ООД.

Инж. Терзиев има богат опит в сферата на изграждане на промишлени, жилищни, обществени сгради и инфраструктурни обекти.