Професионална квалификация

Реализацията на работната сила на пазара на труда все повече зависи от качеството на придобитите знания, умения и компетенции, както и от пригодността на системата за професионално образование и обучение към повишаващите се изисквания на бизнеса. В тази връзка Камара на строителите в България фокусира усилията си върху укрепването на връзката образование – бизнес и мотивирането на активно работодателско участие в изграждане на политики и изпълнение на дейности, систематизирани в три стратегически направления:

  • Повишаване имиджа на строителната професия и привличане на учащи в средното и висшето образование: оказване на подкрепа за провеждане на състезанието „Най-добър млад строител“, организирано от МОН; Популяризиране на ежегодната среща на професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия „Достойни наследници на майстор Колю Фичето“ – Дряново под патронажа на КСБ, Организиране на дни на отворените врати, кариерни ателиета и др.;
  • Повишаване качеството на професионалното образование и обучение: участие на КСБ като браншова организация в съгласуването на план-приемите в професионалните гимназии на местно ниво; при актуализиране на учебни планове и програми; участие в Държавни изпитни комисии в средното и висше образование и др.
  • Учене през целия живот и повишаване на знанията, уменията и компетенциите на работната сила в сектора: предоставяне на възможност за участие в безплатни обучения и семинари. Придаване на добавена стойност и допълнителни ползи на фирмите чрез достъп и до други взаимосвързани възможности за повишаване на заетостта в сектора – резултати от проекти, достъп до платформи за оценка на потребностите и ефекта от проведени обучения в системата MyCompetence, участие във форуми и др.

В оперативен план, КСБ изгради собствена система за придобиване/повишаване на квалификацията на работниците и управленските кадри в строителния сектор, която се реализира от “Строителна квалификация” ЕАД  – акционерно търговско дружество с едноличен собственик на капитала Камара на строителите в България. Дейността на дружеството се осъществява чрез изпълнение на ежегодни План-програми за обучение, изготвени от КСБ в унисон с действащите нормативни изисквания и потребностите на работодателите от развитие на работната сила.

снимка: Борислав Балушев