Политика по качеството на КСБ

Основната цел на Камарата на строителите в България е да бъде символ на надеждност, качество и висока култура  в бизнес–взаимоотношенията в отрасъл „Строителство“.

Политиката по качеството е равностойна и неизменна част от цялостната политика и стратегия на Камарата на строителите в България.

Декларираме нашите възможности и решимост:

  • Да усъвършенстваме системата за управление на строителната дейност, за да се повишава отговорността на строителя към постигане на съществените изисквания към строежите и качеството на изпълнение.
  • Да подпомагаме и поощряваме предприемаческата инициатива на своите членове, както и съдействаме за подобряване на стопанската им дейност и конкурентоспособност у нас и в чужбина.
  • Да защитаваме правата и интересите на своите членове и на потребителите на строителни услуги.
  • Да осигуряваме максимална прозрачност в своята дейност.
  • Да съдействаме за издигане на авторитета, повишаване на квалификацията, професионалната култура и подобряване на обществения статус на Камарата и на нейните членове.

От името на Общото Събрание на Камарата на строителите в България:

_______________________

Инж. Илиян Терзиев

Председател на Управителния съвет

2020 г., гр. София