I. ОСНОВНИ ПОЛИТИКИ ПРЕЗ 2020 г.

 • Активно партньорство и комуникация с Областните представителства (ОП) и изграждане на непрекъсната връзка между администрацията на КСБ, строителните фирми и общините. Поддържане на контакти на ОП с местната власт за получаване на информация за инвестиционните програми на общините;
 • Активна позиция и участие на КСБ при разработване на нормативната уредба в областта на строителството в посока на подобряване планирането, изпълнението и приемането на строителните обекти и отделни видове строително–монтажни работи, като вниманието бъде насочено приоритетно към всички изменения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), отнасящи се до строителството.
 • Издигане ролята на Комисията по професионална етика за упражняване на самоконтрол и контрол с цел изпълнение на възложените със Закона за Камара на строителите (ЗКС) функции чрез промени на разпоредбите в ЗКС.
 • Утвърждаване на ролята на КСБ като обединител в отношенията на бизнеса с образователните и обучителни институции. Активно взаимодействие с професионалните гимназии за осигуряване на непосредствена връзка между обучаващите се строителни кадри и бизнеса за бъдещата им реализация в бранша. Продължаване на политиката на КСБ за повишаване на професионалната квалификация и преодоляване на предизвикателствата, свързани със заетостта и работната сила;
 • Превръщане на публичната част на регистъра в база данни при оценка и избор на изпълнители на обществени поръчки в частта технически и професионални способности;
 • Активно партньорство с МРРБ, МТИТС, МОН, МТСП, АПИ, ДНСК и др. министерства и ведомства, научни институти и висши учебни заведения при разработване на предложения за нови или актуализиране на действащи нормативни актове, технически правила и норми от строителното законодателство;
 • Сътрудничество с КРИБ, БСК, КТ Подкрепа и други браншови организации – БААИК, КАБ, КИИП, САБ, БК „Пътища“, Камара на инженерите по геодезия, Българското общество по строително право и др. за разработване на единни становища и законодателни предложения;
 • Търсене на нормативни облекчения за внос на работна сила в строителството от трети страни. Въпреки направените промени в нормативната уредба, все още има сериозни ограничения в тази посока;
 • Активна позиция в Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) в подкрепа на малките и средни строителни фирми и разширяване на партньорските взаимоотношения със сродните федерации;
 • Развитие на дигиталните иновации в сектор Строителство чрез използване на европейския опит и стимулиране на внедряването на новите технологии в строителните компании с цел повишаване на конкурентоспособността им;
 • Медийна политика – продължаване утвърждаването на КСБ като изразител на интересите на строителите в обществото чрез активно медийно присъствие във вестник „Строител“, сайта на Камарата, социалните мрежи, национални, регионални медии и специализирани печатни издания, информационни агенции и сайтове;
 • Предприемане на действия в съответствие с чл. 8 от Правилника за Централния професионален регистър на строителя. Към регистъра да могат да се създават допълнителни групи, предназначени за вписването на лица, които подпомагат отрасъл „Строителство“, като производители и доставчици на строителни материали, полуфабрикати и изделия за влагане в строежите и др.