ОСНОВНИ ПОЛИТИКИ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КСБ ПРЕЗ 2018 г.

 

1. Издигане ролята на Областните представителства и подчиняване на цялата им дейност в интерес на строителните фирми – привличане на нови членове; решаване на конкретни реални проблеми на членовете; осъществяването на непрекъсната обратна връзка с членовете; разясняване и популяризиране на постигнатото от КСБ в различните области на нормативната база и обществения живот на национално, областно и общинско ниво.
2. Активна позиция на КСБ по отношение на нормативната база в областта на строителството. Формирането на активна позиция на всички наши представители и организации при актуализацията, създаването, обсъждането и приемането на нормативните документи в съответствие с променящите се условия в бранша и привеждането ѝм в съответствие с европейското законодателство и специфичните условия в България. За целта КСБ трябва да работи активно:
• за продължаване на действията си в посока на приемане на разработените проекти и внасянето им в Комисията по регионална политика и местно самоуправление към Парламента, за съгласуване и включване в дневния ред на Народното събрание;
• по облекчаване на процедурите по внос на квалифицирани работници и специалисти от страни извън ЕС.
• за създаване на конкурентна среда и спазване на принципите за правилно изразходване на публичните средства в строителството.
• по утвърждаване на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.
• категоричното засилване на дейността на Комисията по професионална етика към КСБ като основен инструмент на борбата с лошите практики.
3. Продължаване на развитието на политиката за професионалната квалификация в бранша – доближаването до практиката и най-новите технологии в областта на строителството, сътрудничеството с висшите учебни заведения, професионални гимназии и организации, имащи отношение към подготовката и квалификацията на кадрите в строителния бранш.
4. Утвърждаване на политиката на ЦПРС като важно звено на КСБ, а и на държавата чрез базата данни, която се съдържа в него и създаване на възможност за вземане на стратегически важни решения. Регистърът поема функциите и на контролен орган с възможност за отнемане на регистрация при доказване на неистинност на декларираните данни, което води до нелоялна конкуренция между фирмите. За целта се променя ПРВВЦПРС, съгласно измененията на ЗКСтр.
5. Активна международна дейност – насочване към приетите предложения за промяна в Устава на международната строителна организация FIEC. Успешно продължава развитието на добри отношения със сродни организации от Европа и света, които откриват нови възможности пред българските фирми за излизането им на световния пазар.
6. Медийна политика – продължаване утвърждаването на КСБ като изразител на интересите на строителите в обществото чрез активна медийна политика, реализирана чрез успешната дейност на „Вестник Строител“ ЕАД . Провежданите от нас конференции и кръгли маси намират все по-голям отзвук сред обществото и утвърждават авторитета и влиянието на Камарата в него. Трябва да се реализират нови идеи в тази посока в съзвучие със съвременните средства за масова комуникация.
7. Сътрудничество – продължаване на успешното развитие на политиката на сътрудничество на КСБ с КАБ и КИИП като основни представители на част от колегите в бранша. Наложилата се успешна практика на редовни срещи и обсъждане на проблемите, все по-често води до общи предложения за решения. Това ни прави по-силни и успешни в реализацията им.