1. ЗБУТ:
  • Длъжностно лице по безопасност и здраве;
  • Координатор по безопасност и здраве в строителството;
  • Контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за съответсвие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ.

        Преподаватели:

  • Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“
  • Д-р Добрин Сотиров- ВСУ „Любен Каравелов“
 

Областно представителство на КСБ

 

Дата

 

Лектор

 

ВИДИН

 

06.12.2019

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“

 

N.B. Съгласно гласувано решение на УС на КСБ от 27.06.2019 г. строителните фирми, вписани в ЦПРС, имат право на безплатно обучение на един служител за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството и на един служител, отговарящ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството,за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност.

  1. Поредица „СТРОИТЕЛНА АКАДЕМИЯ“ – Специализирани семинари за подобряване и актуализиране на знанията и уменията по управление и организация на строителството.
 

Областно представителство на КСБ

 

Тема

 

 

Дата

 

Лектор

ВИДИН НОВОСТИ В ДЕЙНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ  И ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА. 06.12.2019 Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“
ПЛОВДИВ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ В ПЛАНОВ И ОФЕРТЕН ОТДЕЛ 09.12.2019 Д-р Добрин Сотиров

 

  1. Oбучения за придобиване на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/
  • Продължава набирането на кандидати за обучение по професия или по част от професия за всички строителни професии-дистанционна форма.
  • Дистанционен курс за придобиване на професия „Строителен техник“: първата група курсисти завърши своето обучение през месец юли. Записването на желаещи продължава.

N.B. Съгласно гласувано решение на УС на КСБ от 27.06.2019 г. строителните фирми, вписани в ЦПРС, имат право на безплатно обучение на един служител по Закона за професионалното образование и обучение.