ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме на Вашето внимание писмо получено чрез Българска стопанска камара /БСК/ от Министерство на икономиката и индустрията /МИИ/, с което предоставят възможност на работодателите да изпратят ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ за учебната 2022/2023 година, в които се изпитва недостиг на квалифицирани кадри, а същевременно проявяват интерес да инвестират в обучението на своите кадри, съгласно Наредбата на Министерството на образованието и науката.

Министерството на икономиката и индустрията ще обобщи предложенията за специалности и ще предостави препоръки на предприятията, които проявят интерес към участие в инициативата.

Във връзка с това се обръщаме към Вас с информация, че в случай на проявен интерес може да изпратите Вашите предложения в срок до 09.03.2022 г. (включително), с цел обобщаване и изпращане в БСК и МИИ.

За целта, следва да обърнем внимание, че изключително важно за тези работодатели, които имат желание и намерение да сключат договори със студенти е:

  1. Да се запознаят със специалностите в приложената Справка на предлаганите специалности, които да бъдат включени в Списъка на специалностите, за обучението по които се осигуряват средства от държавния бюджет за учебната 2022-2023 година.
  2. Да попълнят всички атрибути в таблицата – Справка с предложения за определяне на работодатели (линк за изтегляне), които да имат право да сключват договори със студентите за учебната 2022-2023 година (в прикачения файл) и да ни бъде изпратена в посочения срок (09.03.2022 г.) на имейл адрес: [email protected] с копие до [email protected]

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Мартина Кръстева:

Е-mail: [email protected]

GSM: 0878 97 10 83

ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Уважаеми дами и господа,

представяме на Вашето внимание aнкета за идентифициране нуждите от надграждащо практическо обучение  за изпълнителски кадри в областта на консервационно-реставрационните работи.

Всички заинтересовани по темата лица могат да попълнят анкетата на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Tulhzfk1uHQdODjRQ9NYy4Ocp6ZSAJ1Rei_olc5_DpH_3Q/viewform?usp=sf_link

Попълването отнема не повече от 5 минути.

Настоящата анкета е част от съвместни дейности между Камара на строителите в България и Камара на архитектите в България

във връзка с инициатива за създаване на школа за практическа подготовка на кадри, с цел реставриране и опазване на паметници на културата.

Вашите компании ще получат възможност за включване към бъдещите надграждащи обучения за строители.

Предварително благодарим за отделеното време!

Във връзка с кризата в Украйна, която може да доведе до неизпълнение или забава в изпълнението на договорни задължения, БСК напомня, че издава сертификати за наличие на непреодолима сила при неизпълнени договорни задължения.

Общоприета практика е такива сертификати да се издават от сдруженията, представляващи интересите на търговците, каквито са стопанските камари.

Сертификатът има международна валидност – издава се, както на български, така и на английски език. Документът предоставя защита на предприятието, понесло щети, причинени от действието на непреодолима сила, в съответствие със записана в търговските договори клауза за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавяне изпълнение на търговска сделка, поради форсмажорни обстоятелства. Не трябва да се забравя, че търговецът следва да уведоми в подходящ кратък срок другата страна по договора за възникването на тези обстоятелства.

Изчерпателен списък на обстоятелства, представляващи непреодолима силa – пълен текст

Интервюто на изпълнителният директор на КСБ Валентин Николов пред „24 часа“ може да прочетете тук.