Уважаеми строители,

Българската търговско-промишлена палата информира, че на 15 февруари 2023 г. от 9.00 до 16.00 ч. ще се проведат бизнес срещи с компании от Бурса, Турция. Събитието ще се осъществи в сградата на БТПП, гр. София, ул. Искър 9.

Посещението се организира от Търговско-промишлената палата на Бурса, Клъстер Строителство и строителни материали от Бурса, Търговската секция към Посолството на Турция в София и Българската търговско-промишлена палата, със съдействието на Министерството на търговията на Република Турция.

Труските компании работят в следните области: химическа промишленост, строителна механизация, строителни машини, фасадни системи, системи против пожар, обзавеждане за кухня и баня, врати, метални конструкции, керамика, бои, електро материали, стъкло, прозорци и др.

При интерес за участие в срещите, моля потвърдете ТУК.

На събитието ще бъде осигурена българо-турска преводаческа помощ.

За допълнителна информация: Българска търговско-промишлена палата, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: [email protected].

Приложение: Списък на участващите компании от Турция. 

Във връзка с разработването на проект на Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации, БТПП провежда проучване относно необходимостта от кадри с определена специалност.

Участието е важно, за да може проучването да отрази нуждите на бизнеса.

Анкетата е поместена на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/7ZRPPJS  и е със срок за попълване до 8-ми февруари (сряда) 2023 г.

 

Насърчаване и укрепване на индустриалните отношения в строителната индустрия на всички нива – под този слоган в последните години се развиват различни съвместни инициативи на европейските социални партньори от строителната индустрия.

Предистория

През ноември 2017 г. европейските социални партньори от строителната индустрия (EFBWW и FIEC) и Европейската асоциация на паритарните институции (AEIP) подписа споразумение за сътрудничество, което стана основа за редица важни инициативи и съвместни ангажименти, вкл. да укрепят, подсилят и насърчават индустриалните отношения в строителната индустрия на всички нива, като за целта също използват максимално ефективно съществуващите бюджетни линии на ЕС, свързани с „индустриалните отношения и социалния диалог“ в изпълнение на Многогодишната програма за действие за секторен европейски социален диалог на строителната индустрия 2020-2023. В тази връзка през 2019-2020 г. европейските социални партньори от строителната индустрия поеха инициативата да стартират проект „Към нов старт на индустриалните отношения в строителството в страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ)“ (TANSIRC), финансиран от ЕС.  Като резултат от изпълнението на проекта и предвид факта, че изграждането на капацитет е дълъг и непрекъснат процес, европейските социални партньори на строителната индустрия, заедно с AEIP, се ангажираха в дългосрочен план за укрепване на капацитета на социалните партньори в строителството в ЦИЕ.

След края на проект TANSIRC беше направено проучване сред членовете на EFBWW и FIEC относно инициативи и дейности, които биха могли да бъдат доразвити в следващи проекти. Така се оформи идеята за ново проектно предложение,  с което да се кандидатства за финансиране пред ЕК с цел партньорите да създадат по-силна добавена стойност за съответните организации в ЦИЕ и за изграждане на капацитета на синдикатите, както и да се даде възможност на работодателските организации да влязат в „преговори“ в рамките на система от индустриални отношения. В същото време строителната индустрия в страните от ЦИЕ беше силно засегната от кризата с COVID-19 и създаде изключителни предизвикателства за непрекъснат социален диалог.

Проект TRANSIRC 2.0 – КЪМ НОВО НАЧАЛО НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА, финансиран по програма „Подкрепа за социалния диалог“ на ЕК.

Основните цели на проекта са насочени към:

 1. Укрепване на капацитета на националните социални партньори. Тази цел е базирана най-вече на идентифицираните проблеми и нужди, свързани с все още слабия социален диалог в страните от ЦИЕ, което може да се обясни с различни исторически, демографски, политически и икономически промени.
  Има още много какво да се направи, за да се укрепят както профсъюзите, така и представителните организации на работодателите в ЦИЕ по отношение на техните индустриални отношения.
  Като допълнителен проблем се явяват и мерките, свързани с пандемичната обстановка, въведени във всички държави-членки на ЕС, които предизвикаха големи смущения и поставиха неочаквани предизвикателства пред индустрията, вкл. във веригата за доставки (закъснения в доставките на материали, закриване на строителни обекти, липса на възможности за мобилност на работна ръка между държавите-членки, липса на предпазни средства за персонала и др.). Социалният диалог в повечето страни от ЦИЕ също беше сериозно засегнат поради спиране на възможности за срещи и функционирането му се усложни, като се нарушиха и промениха обичайни и утвърдени процедури.
 2. Адаптиране на социалния диалог и промените в заетостта. В обстановка на бързо и по различни начини променяща се пазарна среда отражението върху пазара на труда също е значително. Движещите механизми на тези промени включват екологични политики, цифровизация, миграция, организационни промени, нови начини на работа и мобилност на работната сила.
  Европейският стълб на социалните права (European Pillar of Social Rights) подчертава значението на социалния диалог в светлината на промените, причинени от тези политики. Строителната индустрия е изправена пред редица предизвикателства, свързани с тези промени и активното технологично развитие на работните процеси, включително:
 • Дигитализация – тази промяна има изключително голямо въздействие върху строителната индустрия (BIM технологии, роботизация, 3D принтери, дронове…), в организацията на работата в рамките на компаниите и на работните площадки. Това също така изисква повишаване на уменията/преквалификация на работниците в традиционните работни места, както и отчитане на нуждите от нови работни места / нови професии в строителството. В тези трансформации социалните партньори играят ключова роля.
 • Устойчивост, миграция, младежка заетост – от решаващо значение е социалният диалог, както на национално, така и на европейско ниво, да помогне за постигане и осигуряване на споразумения между работниците и работодателите, за да се гарантира устойчивост на работния процес.
 • Енергийна ефективност и декарбонизация – предвид факта, че приблизително 25%-30% от всички генерирани отпадъци в ЕС са свързани със строителството, се очертава ключовата роля на сектора за постигане целите на декарбонизацията и устойчивото развитие.С постигането на тази конкретна цел се очаква, че разширяването и укрепването на преговорите между социалните партньори на национално ниво в страните от ЦИЕ, справяне с въпроси като заетостта в МСП, младежката заетост, недекларирания труд, миграцията от страни извън ЕС, могат да укрепят и улеснят пътя към устойчивост.В допълнение проектът цели:
 • промотиране на възможностите за финансиране от ЕС (ЕСФ) и помощ за развитие на социален диалог на всички нива;
 • преодоляване на проблемите с липса или недостатъчна/неефективна комуникация между националните партньори в строителната индустрия в страните от ЦИЕ, като по този начин се укрепва тяхното сътрудничество;
 • справяне с недекларирания труд и незаконните практики в ЦИЕ;
 • идентифициране на изчезващите и нововъзникващи строителни професии поради бързия технологичен прогрес, заедно с новите необходими умения и компетенции и начини на работа;
 • подобряване на имиджа на строителния сектор в обществото и по този начин привличане на повече млади хора и жени.Върху тези предизвикателства се фокусират проектните дейности, като усилията се концентрират върху засилването на съвместните преговори, включващи всяка от заинтересованите страни (работодатели и работници) и укрепване на техния капацитет да се противопоставят на идентифицираните проблеми.Акцентът в дългосрочен план е свързан с развитието на възможностите за продължаване изграждането на правилно функционираща система на индустриални отношения в строителния сектор. Вярваме, че с укрепен капацитет националните партньори биха могли да допринесат повече към изготвянето на политиките на ЕС и да бъдат включени в Европейския семестър (European Semester) – рамката на ЕС за координиране и наблюдение на икономическите и социални политики.

Партньорите по проекта са:

 • Европейска федерация на строителната индустрия (European Construction Industry Federation – FIEC) – координатор на проекта и европейският представителен социален партньор за строителната индустрия (работодатели);
 • Европейска федерация на работниците в строителството и дървообработването (EFBWW) – европейският представителен социален партньор за строителната индустрия (работници);
 • Европейска асоциация на паритарните институции (AEIP) – организация за застъпничество, представляваща институции за социална защита, създадени и управлявани от работодатели и профсъюзи;
 • Камара на строителите в България (КСБ);
 • Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” (ФСИВ) – “Подкрепа” – синдикат, представляващ доброволен съюз, създаден на принципа на свободното федериране на синдикални организации на граждани, които полагат наемен труд в сферата на строителството, проучването и проектирането, производството на строителни материали, конструкции и изделия, водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите, поддържането, ремонта и експлоатацията на строителни обекти и инженерни съоръжения, строителния надзор и други дейности, свързани с инвестиционния процес, пътното строителство, поддържане, ремонта, консултантски услуги и проектирането на пътища.

Ангажиментите на КСБ по този проект са свързани  най-вече с участие в Работен пакет 2 (WP2) – Национални инициативи-България и в частност:

 • участие в представяне на резултатите от маркетингово проучване (възложено от FIEC на външен изпълнител) за определяне на съвременните тенденции в професиите и професионалните квалификации в строителния сектори и изготвяне на съвместна препоръка за преквалификация и квалификация на строителна работна сила, насочена към лидери на политическо ниво и обучителни институции;
 • подписване на меморандум или друг подходящ документ, в който заинтересованите страни (социални партньори и представители на държавни органи с правомощия по тези въпроси) се ангажират да продължат да работят по проекта след неговото приключване в посока промяна на учебните програми за преквалификация на работниците въз основа на новите нужди на пазара на труда;
 • дейности по национална кампания, като КСБ има ангажимент да подготви материали за кампанията, вкл. програма, покани, списък на участниците, анкета за мнения от участниците, публикуване на информация на интернет страницата на КСБ и в каналите за разпространение на социалните медии, подготовка на обща презентация, насочена към подобряване имиджа на строителния сектор, представяне на възникващи нови професии, професии с недостиг на персонал и изчезващи професии в сектора, обсъждане на въздействието на COVID-19 върху строителството и необходимостта от справяне с проблема с недекларирания труд, изготвяне на рекламни и информационни материали, вкл. информационни табла, флаери, смарт химикалки, листовка с презентационен текст, видеоклип и др.
 • участие в организиране на финална конференция в София или онлайн за дискутиране на резултатите от дейностите на национално ниво, възможности за продължаване на проекта и разпространение на резултатите от него.

От КСБ се очаква също:

 • да използва мрежата си от регионални представителства (клонове в цялата страна) за разпространение на информацията за събитията;
 • експерти на КСБ да участват в презентациите и отговорите на въпроси на публиката.

Ангажиментите на Федерация „СИВ“ – „Подкрепа“ по проекта са свързани с дейностите по:

 • подготовка (съвместно с външен консултант по възложен от FIEC договор) на проучване на пазара на труда за идентифициране на изчезващите и нововъзникващи строителни професии;
 • анализ на резултатите от проведеното проучване и доклад за състоянието на трудовата заетост и нуждите от нови квалифицирани строителни специалисти и работници;
 • участие в организирани от КСБ две кръгли маси за представяне на резултатите от проучването на пазара на труда в сектора пред целевите групи – строителни компании и обучителни институции;
 • провеждане на национална кампания в поне 16 професионални строителни гимназии за промотиране на строителните професии, повишаване на имиджа на строителната индустрия и превенция срещу недекларирания труд в сектора сред завършващите млади хора;
 • участие в организиране на финална конференция в София или онлайн за дискутиране на резултатите от дейностите на национално ниво, възможности за продължаване на проекта и разпространение на резултатите от него.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви информираме, че Министерството на труда и социалната политика стартира процедура по набиране на кандидатури за връчване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете за 2023 г.

Отличителният знак е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Целта на неговото присъждане е да се насърчат усилията на все повече институции/организации за провеждане на по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

Условия, на които следва да отговарят кандидатите са:

 1. Приет Етичен кодекс за служителите в съответната институция/организация с включени правила относно политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
 2. Служители/работници в съответната институция/организация, включени в обучителни програми/семинари за развитие на експертния потенциал и/или лидерски умения.
 3. Изградена система за наставничество като неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване съобразно спецификите на професионалния сектор и пола, за успешен мениджмънт.
 4. Създадени публични и прозрачни критерии за избор на управленски кадри, включващи балансирано представяне на жените и мъжете.
 5. Подпомагане на служителите за намирането на баланс между личен живот и професионално израстване чрез различни социални програми.
 6. Наличие на специфични добри практики и дейности в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.
 7. Използване на доброволчеството като начин на учене и придобиване на знания и умения през целия живот на човека и механизъм за привличане на нови служители.

Подробна информация може да намерите в официалния документ: Условия и ред за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равноспоставеност на жените и мъжете.

Срокът за подаване на необходимите документи е до 17:30 ч. на 13.02.2023 г. Кандидатите следва да представят с придружително писмо в Приемната на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), с адрес: 1051 София, МТСП, ул. „Триадица” № 2, следните документи:

 1. Попълнена Анкета за оценка на кандидатите (Анекс 1);
 2. Декларация, удостоверяваща, че предоставената информация е вярна (Анекс 2);
 3. Доказателства за посочената в Анкетата информация.

Документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва: Кандидатстване за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Подробна информация можете да намерите в раздел „Новини“ (https://www.mlsp.government.bg/mtsp-nabira-nominatsii-za-vrchvane-na-otlichitelniya-znak-za-postizheniya-v-efektivnoto-izplnenie-na-politikata-po-ravnopost) и в „Новини“ на раздел „Равни възможности“ (https://www.mlsp.government.bg/novini-11) на интернет страницата на МТСП.

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че е удължен срокът за участие в Годишните награди за отговорен бизнес 2022 – най-престижния национален конкурс за компании с кауза.

Поради повишения интерес в последните дни Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) удължава срока за участие в Годишните награди за отговорен бизнес 2022 – юбилейното 20-о издание на първия и най-престижен конкурс за компании с кауза. Авторитетното състезание за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразие с мото „Дай добър пример“ ще отличи успешни инициативи в подкрепа на хората, обществото и природата, осъществени през 2022 г. Компании от всички сектори от цялата страна могат да кандидатстват самостоятелно или да бъдат номинирани от своите партньори от гражданския сектор, комуникационни агенции, агенции за подбор на персонал и др. Целта на БФБЛ e да насърчи добрите практики за социална отговорност и да популяризира корпоративните програми с най-голямо въздействие.

Новият краен срок е 31 януари 2023 г., участието е безплатно, а регламентът и други подробности са публикувани на уеб страницата на БФБЛ.

Уважаеми дами и господа,

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) извършва проучване на интересите Ви към разширяване на икономическото сътрудничество в чужбина и държавите, към които бихте имали интерес за бизнес, включително пътувания през 2023 година в пост-ковид периода и динамичната геополическа обстановка по света.

Резултатите от анкетата ще послужат за подготовка на програмата на БТПП за бизнес форуми – виртуални и присъствени, с оглед да се дипринесе за намиране на нови партньори и подобряване на Вашата дейност в международен аспект.

Анкетата е поместена на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/QN5TZKZ  

БТПП ще очаква Вашите отговори до 20-ти янаури (петък) 2023 година. 

Катедра „Икономика“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява прием в следните магистърски програми, стартиращи от летния семестър за учебната 2022/2023 г.:
• МП „Митнически и данъчен контрол“ в задочна (само съботно-неделна) форма на обучение за два семестъра и прием за завършили бакалавърска или магистърска степен във всички професионални направления.

Повече информация е налична на следния линк https://bit.ly/CusTax-MP  и от доц. д-р Цветан Мадански, имейл: [email protected] и телефон: 0897 98 19 60.

• МП „Икономика и финанси“ в задочна (само съботно-неделна) форма на обучение за два семестъра и прием за завършили бакалавърска или магистърска степен в специалности, различни от „Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“. Допълнителна информация на https://bit.ly/EcFin-MP и от доц. д-р Димитър Златинов, имейл: [email protected] и телефон: 0888 63 71 38.

Предлаганите от Катедра „Икономика“ магистърски програми, сред които са МП Икономика и право (https://bit.ly/EconLaw) и МП Бизнес икономика (https://bit.ly/BussEcon) с прием от зимния семестър на учебната 2023/2024 година, традиционно се радват на висок интерес. В процеса на обучение се акцентира върху съчетаването на теоретични знания и практически умения от различни области на икономиката и граничещите с нея науки при отчитане на значението на дигиталната трансформация в съвременния свят. Учебните планове са разработени по начин, позволяващ на кандидат-магистрите да не се откъсват от работа в рамките на два семестъра.

Приемът от летния семестър на учебната 2022/2023 година е с изцяло електронно подаване на документи от 1 декември 2022 г. до 31 януари 2023 г. на следния линк: https://feba.kmk.uni-sofia.bg/.

Подробна информация за кандидатстването и условията за прием е налична на: https://bit.ly/FEBA_MP-info.