Информация по темата можете да откриете на следния линк.

Камарата на строителите в България категорично възразява срещу опитите на политици да въвличат бранша в своите битки. Няма да допуснем и в преследване на определени цели напълно умишлено да се уронва престижът ни. Строители е имало и ще има! Дори и след като историята забрави политиците, които днес ни обиждат и ни наричат „корупционни касички“, „олигархична прослойка“ и т.н.

В КСБ има регистрирани 6416 фирми. Над 3000 от тях изпълняват обществени поръчки като повече от половината са малки компании. Недопустимо е отрасълът да понася имиджови щети заради клеветите на политици, които дори не познават проблемите на инвестиционния процес. Подобна линия на поведение не само няма да помогне за преодоляване на трудностите в бранша. Но има опасност да направи негативните процеси необратими. Няма да допуснем това!

В момента отрасълът е в изключително тежко състояние. Докато в други страни от ЕС вече се отчита завръщане към нивата преди пандемията, в България строителната продукция продължава да бележи стремителен спад и през последните 6 месеца той достига 41%.  Вече близо 500 фирми са отпаднали от пазара. Прогнозата е, че този процес ще се влошава и още по 100 компании месечно няма да могат да преодолеят проблемите. Отлив се наблюдава и при регистрираните чуждестранни фирми – само за три месеца те са с девет по-малко. Добре е политиците да помнят, че зад сухата статистика на тези числа стоят хилядите човешки съдби на заетите в тези компании и техните семейства. Съдби, които ще се преобърнат заради неспособността на държавата да се намеси там, където процесите зависят от нея. Близо година браншът слуша обещания за индексация на договорите с публични възложители. Но стана ясно, че е липсвала политическа воля тя да бъде осъществена. Пред провал са проекти за милиарди, възложени от държавата и от общините. Пред опасност е изпълнението и на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Неглижирането на проблемите в строителството с политически цели води не само към неговото унищожаване. Потърпевши ще са и българските граждани, които няма да получат така необходимата инфраструктура.

КСБ ще продължи да защитава с всички законови средства интересите и честта на бранша! И ще потърси съдебна отговорност от всеки, който с клевети уронва престижа му!

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е официален представител на германския бизнес в България и посредничи при търсенето и установяването на бизнес отношения и партньорства между български и германски фирми.

ГБИТК отправя предложение за бизнес сътрудничество:

CONCEPT BAU GmbH е строителна компания с 40-годишен опит на пазара на недвижими имоти и около 7000 новoпостроени жилища в Мюнхен и региона. Фирмата предоставя пълния набор от услуги от закупуване на парцел за строеж, планиране на нова сграда, конструкция до предаване на обекта.

Детайлна информация за компанията и за най-новите й проекти може да бъде откра на: www.conceptbau.de.

За осъществяване на своите проекти компанията търси български строителни фирми, с които да си партнират при реализирането на различни обекти в Бавария като подизпълнители на отделни дейности.

Предимство имат фирмите с опит и право на работа в Германия. Планирано е изграждането на 30 до 150 жилищни обекта. Фирмата търси сътрудничество с всякакви строителни фирми и по-конкретно такива, извършващи груб строеж, фасадни мазилки и WDVS /Външна топлоизолация/, вътрешни мазилки, сухо строителство, боядисване, производство и монтаж на дограма.

Поканата може да намерите тук.

При интерес, можете да попълнете на английски или немски език приложения формуляр и го изпратете заедно с кратък фирмен профил до 22.07.2022 г. на електронна поща: [email protected].

За допълнителни въпроси: г-н Цанко Цанков, тел.: 02/ 8163024

Индексация на договорите с публични възложители трябва да залегне като задължителна клауза в договорите за обществени поръчки. Както и да се въведат срокове за разглеждане на офертите и за обявяване на класиране в търговете. Такива промени в Закона за обществените поръчки предлага КСБ в становище до АОП. Позицията на браншовата организация е внесена в рамките на обществените консултации по предложените от Министерството на финансите промени в ЗОП.

„Считаме за целесъобразно да бъде инкорпорирано задължение за възложителите да отчитат факторите, които влияят на промените в цените, още при подготовка на поръчките. Процесът от офериране до преминаване към същинско изпълнение е дълъг и през него понякога настъпват доста съществени изменения в ценообразуващите елементи, както ясно показва не само националната, но и световната икономика към настоящия момент. Ето защо следва да бъде предвиден законов механизъм, който да задължи възложителите да залагат индексационни клаузи и условия в документацията и договора за обществена поръчка, за да бъде поддържан икономически баланс по договорите“, пише в становището на КСБ.

Според Камарата е целесъобразно също така да бъде предвиден срок за разглеждане на заявленията за участие и офертите и за обявяване на решенията за класиране. „По този начин, от една страна, ще бъде създаден механизъм, който ще гарантира срочно приключване на процедурите, което ще намали риска за възложителите относно осигуряване на финансов ресурс чрез европейски структурни и инвестиционни фондове. От друга страна, ще бъде намален и финансовият риск за изпълнителите във връзка с инфлационни процеси, планиране, прогнозиране, увеличение на основни цени за изпълнението на конкретния договор“, е позицията на Камарата.

КСБ определя като противоречащи на принципите за лоялна конкуренция идеите за ограничаване на възможността за използване на застраховка като форма на обезпечение по договори по ЗОП, както и за увеличаване на размера на гаранцията за добро изпълнение от 5 на 10 %.

„Законопроектът предвижда възможността за избор на застраховката като вид гаранция да се ограничи само до случаите, при които стойността на получения аванс, съответно на гаранция за изпълнение, е равна или по-малка от 500 000 лв. (без пояснения дали се има предвид тази стойност с или без ДДС). Считаме, че така предложеното ограничение, на първо място, противоречи на принципите за свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, тъй като по този начин голяма част от компаниите, особено в строителния сектор, в който стойностите на поръчките са изключително високи, ще бъдат лишени от възможността за участие поради невъзможността да използват застраховка като форма на обезпечаване, защото е спорен въпросът дали банковият сектор е в състояние да осигури кредитни линии за банкови гаранции в такива високи размери“, се казва в позицията на Камарата.

Пълният текст на становището на КСБ е на следния линк:

https://ksb.bg/wp-content/uploads/2022/07/sc040722.pdf 

Нужно е регламентиране на отговорността на участниците в целия инвестиционен процес

По-ефективна система за контрол, регламентиране на отговорността на участниците в целия инвестиционен процес, нов механизъм за оценка на офертите и запазване на приложното поле на инженеринга. Това е позицията на Камарата на строителите в България, изразена в писмо до парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси в отговор на поискано становище по внесени от депутати промени в Закона за обществените поръчки. Според Камарата предлаганите в проекта рестриктивни мерки не са работещо решение и противоречат на конституцията, на целите на ЗОП, както и на принципите, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност. Камарата възразява и срещу съдържащите се в мотивите към законопроекти твърдения и изводи.

„Световно практикуваният метод „Проектиране-и-строителство“ /инженеринг/ е стратегия за осъществяване на инвестиционни намерения, която предоставя на възложителите едно лице за контакт и в двете фази на процеса –  инвестиционното проектиране и строителството. Този изпълнител е проектант и строител като управлява всички договори с подизпълнители и доставчици на материали“, пише в становището на КСБ. Отричането на международно призната практика заради невъзможността на правоприлагащите органи да упражняват перманентен и ефективен контрол едва ли може да се квалифицира като иновативно законодателно решение. В този смисъл, съдържащите се в мотивите квалификации по отношение на възложителите, строителите, консултантите и авторския надзор, освен че са обидни за участниците в инвестиционния процес, показват едностранчив и предубеден подход към регламентираната материя.

„Тъй като инженерингът обединява всички етапи на даден проект, проектантите работят в координация с другите членове на екипа. Като финален резултат се достига до солидно издържан проект, разумен бюджет и осъществим график. При другите два основни метода, използвани днес — строителен мениджмънт и общо договаряне (известни като проектиране-офериране-строителство), инвестиционното проектиране се изпълнява отделно и това често води до непредвидени разходи и забавяне по време на строителния процес“, се казва още в становището на КСБ.

В позицията на Камарата се изброяват и ползите от прилагането на инженеринг: бързо изпълнение, тъй като проектирането и строителството се случват едновременно и има само една фаза за подбор вместо две; гладък и безболезнен за възложителя инвестиционен процес; пестене от разходи.

Цялото становище на КСБ можете да видите на следния линк:

https://ksb.bg/wp-content/uploads/2022/06/20220627152505.pdf

Становище на КСБ относно промени в ЗОП.