Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане изменения в Наредба № Е-РД-04-3 за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им.

С предлаганите изменения се осигурява възможност задължените лица по Закона за енергийната ефективност да доказват постигнатите енергийни спестявания и чрез измерването им. По този начин спестяванията от прилагането на дадена мярка или на пакет от мерки се определят чрез регистриране на действителното намаление на потреблението на енергия или чрез прилагане на стойности на енергийни спестявания в съответствие с резултати от независим мониторинг на предходни мерки за енергийна ефективност в сходни инсталации.

До момента доказването на енергийни спестявания се осъществяваше само чрез прилагане на методиките, разработени при условията и по реда на Наредба № Е-РД-04-3. Тази възможност се запазва.

Измененията в Наредба № Е-РД-04-3 ще осигурят възможност на задължените лица при изпълнение на мерки за енергийна ефективност да отчитат постигнатите  резултати по разходоефективен начин. В същото време това дава възможност за доказване на всички установени количества спестявания на енергия, което ще допринесе за изпълнението на националната кумулативна цел на България.

Коментари, мнения и препоръки по предложените проекти могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: [email protected]

Проложение:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-3 от 4 май 2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев се срещна днес с председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 48-ото Народно събрание инж. Коста Стоянов. На разговора от страна на Камарата присъстваха още Любомир Пейновски, член на Изпълнителното бюро, инж. Любомир Качамаков, председател на областното представителство в София, инж. Благой Козарев и Савин Ковачев, директор на правната дирекция.

Инж. Стоянов беше запознат с продължаващите над година и половина усилия на КСБ за въвеждане на индексация на строителните договори с публични възложители. Едва през септември служебното правителство прие методика, но е необходимо да бъде изработена единна инструкция за прилагането й, за да се предотврати субективното й тълкуване от различните възложители.

България е единствената държава без работеща методика – от това страдат и фирмите, и бюджета, ще пострадат и проектите. Нужна е политическа воля за индексирането, изразиха позиция представителите на КСБ.

Инж. Стоянов беше запознат и със становището на браншовата организация относно насоките за кандидатстване по програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Според КСБ предложените максимални референтни стойности за строително-монтажни работи са недостатъчни за успешно достигане на заложените цели като постигане на клас на енергопотребление “В” или по-висок и минимум 30% спестяване на първична енергия, използване на възобновяеми енергийни източници и др. И за да бъдат изпълнени целите е необходимо повишаване на стойностите с 80 лв./кв. м. като за сгради до 8 надземни етажа с жилищно предназначение да са 310 лв./кв. м., а за сгради над 8 етажа – 330 лв./кв. м. В противен случай, намалените референтни стойности биха довели до риска от намален обхват на дейностите, лошо качество и до компрометиране на устойчивото енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, е становището на КСБ.

Експерти на КСБ изготвиха Инструкция за прилагане на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 от 27 септември, 2022 г., на Министерски съвет на Република България.

Този важен документ цели да окаже методическо съдействие на всички членове на КСБ, които желаят да се възползват от законовата възможност да индексират цените по изпълнявани от тях договори за обществени поръчки, компенсирайки по този начин неблагоприятното икономическо въздействие на COVID – пандемията и войната в Украйна.

Инструкцията е одобрена с решение на УС на КСБ, взето на заседанието му, проведено на 20.10.2022 г.

С пълният текст на Инструкцията може да се запознаете тук.

Уважаеми строители,

Представяме на Вашето внимание Покана за участие на серия от презентации на продуктите и програмите на Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД, Българска банка за развитие (ББР) ЕАД и Изпълнителна агенция за на насърчаване на МСП (ИАНМСП), в подкрепа на българския бизнес.

 

Уважаеми строители,

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) подготвя двустранни онлайн срещи с фирми от Украйна през януари 2023 г. За да се постигне максимална ефективност, предварително сe събира информация за интересите на българските фирми.

Всички заинтересовани лица, представители на фирми – членове на КСБ и/или регистрирани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) могат попълнят данните и интересите си на регистрационна форма на английски език. Срещите ще се провеждат онлайн.

Своевременно ще бъдат уведомени всички заинтересовани за точното време и потенциални партньори от украинска страна.

Партньор от украинска страна е Съюз на промишлениците и предприемачите.

Участието в срещите е безплатно, но само след регистрация.

Срок за регистрация: 18.11.2022 г. или при изчерпване на планираните технологични лимити.

За повече информация можете да се обръщате към г-н Веселин Илиев – Главен директор Център „Външноикономическо сътрудничество в БСК на имейл адрес: [email protected]

Камарата на строителите в България (КСБ) връчи отличията на най-добрите компании в сектора за 2021 г. Това стана на церемония по повод Деня на строителя, на която КСБ отбеляза и 15 години от създаването си. Домакини бяха арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.
Сред официалните гости бяха инж. Коста Стоянов, председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание, Захари Христов, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Иво Иванов, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община, проф. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД, Евгений Иванов, изп. директор на КРИБ, Силвия Георгиева, изп. директор на Националното сдружение на общините в Република България, инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване „Подкрепа“, инж. Цветелина Иванова, председател на Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ, и Цветелина Бикарска, зам.-председател на федерацията и др. Събитието събра и водещи строителни фирми.
Сред критериите за оценка за строителните „Оскар“-и са „Нетни приходи от продажби“, „Средносписъчен персонал“ и „Дълготрайни материални активи“. Отличените фирми са в приложената таблица:

ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

Раздел „големи“:

Строител Седалище Награда

1.

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД София Златна

2.

ГЕОСТРОЙ АД София Сребърна

3.

ПЛАНЕКС ЕООД Варна Бронзова

Раздел „средни“:

1.

ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД София Златна

2.

БИЛДЕСТ ЕООД София Сребърна

3.

ЮНГ ПРОЕКТ ООД София Бронзова

 

Раздел „малки“:

1.

ДАСКОН ООД Бургас Златна

2.

БИЛДИ СТРОЙ ЕООД София Сребърна

3.

ПЕГАС МС ООД Бургас Бронзова

 

ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортната инфраструктура

Раздел „големи“:

1.

ГБС – Инфраструктурно строителство АД София Златна

2.

ХИДРОСТРОЙ АД София Сребърна

3.

ЩРАБАГ ЕАД София Бронзова

 

Раздел „средни“:

1.

СОФИЯ АСФАЛТ ООД с. Хаджиево Златна

2.

ТРАКИЯ – РМ ЕООД Пловдив Сребърна

3.

Строй Инвест Груп 2 ЕООД Пловдив Бронзова

 

Раздел „малки“:

1.

ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Враца Златна

2.

ПЪТНИ НАСТИЛКИ ЕООД с. Герман Сребърна

3.

ВИКТОРИО ЕООД Рудозем Бронзова

 

ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната инфраструктура

Раздел „големи“:

1.

Главболгарстрой Интернешънал АД София Златна

2.

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД София Сребърна

3.

Атоменергоремонт АД Козлодуй Бронзова

 

Раздел „средни“:

1.

РУВЕКС АД София Златна

2.

ЕЛМИ ООД Стара Загора Сребърна

3.

Инстал Инженеринг СВ ООД с. Браниполе Бронзова

 

Раздел „малки“:

1.

ПРОТЕХ АД София Златна

2.

ОРИОН 5 Ватрачки и синове ООД София Сребърна

3.

ПРОКСИМУС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Варна Бронзова

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда

Раздел „големи“:

1.

РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН EАД София Златна

2.

ДИТСМАНН АД София Сребърна

3.

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД София Бронзова

 

Раздел „средни“:

1.

Трансстрой Бургас АД Бургас Златна

2.

Ивкомплект ЕООД София Сребърна

3.

ПРОЕКТСТРОЙ – ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕТ Габрово Бронзова

 

Раздел „малки“:

1.

БМ – ГРУП – ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД София Златна

2.

ПОЛИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД с. Ценово Сребърна

3.

ВИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Мездра Бронзова

 

С пълният текст на становището, изразено от Камара на строителите в България, във връзка с  насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ може да се запознаете тук.

Университетът по архитектура, строителство и геодезия отправя покана за включване в събитията по тържественото отбелязване на 80-годишния юбилей на университета, което ще се състои на 09.11.2022 г.

С предварителната програма може да се запознаете тук.

Уважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) и от мое име имам удоволствието да Ви поздравя с професионалния празник на българските строители – Димитровден! През 2022 г. той е специален, тъй като КСБ отбелязва и 15 г. от създаването си.
Почитайки традицията, в навечерието на 26 октомври е време да направим равносметка за отиващата си година и да си поставим нови цели. Безспорно през 2022 г. най-големият успех на бранша бе приемането на Методиката за индексация на договорите в строителството, като КСБ бе активен участник в изготвянето й. Ръководството на КСБ работи в продължение на повече от година, за да бъде намерено решение на най-сериозния проблем пред фирмите – главоломното покачване на цените на строителните материали. Честите промени във властта не попречиха на Камарата да води диалог с държавните институции и да отстоява интересите на своите членове. КСБ защити бранша и като излезе на национален протест с искания за спешна справедлива индексация, незабавно намиране на решение за разплащане на дължимите към фирмите суми и рестарт на инвестиционната активност и строителството в цялата страна.
За девета поредна година КСБ и в. „Строител“ със съдействието на Столичната община организираха впечатляваща фотоизложба по повод Деня на строителя, който предстои да отпразнуваме и с традиционния Бал.
През 2022 г. голям успех бе и одобрението от ЕК на Европейския цифров иновационен хъб в сектор „Строителство“, на който КСБ е инициатор и съосновател.
Камарата продължи да изпълнява и набелязаните приоритети, свързани с предложения за промени в законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес. Водихме ползотворен диалог с правителството, институциите, работодателските и синдикалните организации и в Консултативния съвет на браншовите камари в сектор „Строителство“.
И през 2022 г. българските строители не изневериха на благородната традиция – да са първите, които се отзовават на помощ при беди и природни бедствия. Фирми членове на КСБ помогнаха за справянето с бедствието в карловските села след наводненията.
Можем да сме горди с резултатите от труда си. И да гледаме с очакване за нови успехи през 2023 година. Тя отново няма да бъде лека за икономиката. Ще е необходима мобилизация на бранша за успешно завършване на проектите от приключващия програмен период и започване на работа по дългоочаквания реален старт на новия.
Скъпи колеги, нека да продължим да бъдем сплотени, а професионализмът и доброто изпълнение да са видими във всички наши обекти. Да градим и да правим страната ни по-красива, по-модерна и по-привлекателна за живеене, бизнес и инвестиции.
За светлия празник Димитровден приемете моите и на УС на Камарата сърдечни пожелания за здраве и късмет, успехи и постигнати цели в отговорната и благородна професия, която сме избрали!

Честит празник!
Инж. Илиян Терзиев,
Председател на УС на КСБ