УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Устава на КСБ свиква

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КСБ

на 5 ноември 2020 г. от 9:00 часа

в

УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

„Аула Максима“

при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Отчет за изпълнение на дейността на Управителния съвет (УС) на КСБ за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
 2. Приемане на Отчет за дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (КВППЦПРС) за изтеклия период.
 3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на КСБ за изтеклия период.
 4. Избор на член на Контролен съвет на КСБ.
 5. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на КСБ за 2019 г.
 6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и председателите на УС, КС и КВППЦПРС за изтеклия период.
 7. Приемане на „Основни политики за развитие на КСБ през 2021 г.”
 8. Приемане на бюджет на КСБ за 2021 г.
 9. Приемане на промени в Устава на КСБ.
 10. Връчване на наградите от Годишната класация топ 50 на КСБ за строители, вписани в ЦПРС.
 11. Разни.

Канят се за участие:

 • делегатите по право – председателите и членовете на УС и КС на КСБ, както и членовете  на КВППЦПРС, които са избрани в нейния състав  като представители на редовни членове на КСБ;
 • делегатите по избор – представители на избраните за делегати през 2019 г.  редовни членове на КСБ;
 • представители на асоциираните членове на КСБ /само с право на съвещателен глас/.

Регистрацията на делегатите и на представителите на асоциираните членове ще се извършва от 8.30 часа в деня на събранието.

От 01.10.2020 г., български предприятия от всички сектори ще могат да подават своите кандидатури в обучителната програма EXPO1”, чиято цел е да подпомогне развитието на експортния потенциал на българските предприятия, които притежават необходимия капацитет за излизане на международните пазари, част от инициативата „Експортен хъб България“, зад която застават 16 публични и частни организации. Участието в програмата е безплатно.

Програмата ще предостави серия от лекции с теоретична и практическа част за 15 български компании, за да развие знанията и уменията им за преговори и комуникация с потенциални чуждестранни партньори при навлизането им на даден пазар. Лектори ще бъдат представители на организациите – учредители на Експортен хъб България (ЕХБ) с дългогодишен опит в областта на интернационализацията и развитието на бизнеса. В рамките на програмата ще се провеждат присъствени срещи с времетраене 3 часа. Срещите ще бъдат веднъж седмично в продължение на 4 месеца в периода ноември 2020 – февруари 2021 г., а домакин на събитията ще е София Тех Парк. Лекциите ще се  бъдат в сферата на финансите, маркетинга, транспорта, международното право и др. и ще бъдат съобразени със съответния сектор. Практическата част ще бъде под формата на уъркшоп и ще включва разглеждането на реални казуси, с които се сблъскват предприятията в своята дейност, както и техники, които да им помогнат за подобряването на работния процес. Процедурата по кандидатстване е отворена за всички сектори, като задължително условие е участниците да са собственици/управители/търговски директори или на друга ръководна позиция, с компетенции за вземане на решения.

При кандидатстването фирмите трябва да предоставят следната информация:

 • Кратка биография на фирмата;
 • Сектор;
 • Годишен оборот – 2017,2018,2019;
 • Седалище;
 • Брой служители;
 • Потенциален продукт за износ;
 • Целеви пазар;
 • Социални мрежи;
 • Има ли фирмата чуждестранни инвеститори;
 • Има ли стратегия за развитие за следващите 2 години;
 • Информация за регистриращия се участник;
 • Кратко мотивационно писмо за участие в програмата.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе в гр. София, в което ще събеседват с експертно жури. Участието в програмата е безплатно.

Формуляр за кандидатстване може да откриете на следния линк: https://forms.gle/wH3EBH9Nxk5xWXJX9

Краен срок за кандидатстване – 20 октомври 2020 г.

Цялата статия можете да видите на сайта на ИАНМСП: https://www.sme.government.bg/?p=52077

Конкурсът за Годишните HR награди на Българска асоциация за управление на хора за 2020 г. стартира на 17 септември 2020 г.

Чрез инициативата HR гилдията в България отличава най-иновативните и успешни HR практики в страната, припознати за ценни от бизнеса, обществото и хората.

Процесът по кандидатстване в тазгодишния конкурс за Наградите продължава до 30 октомври 2020 г. и ще бъде последван от оценяване на кандидатурите от компетентно жури. Процесът по кандидатстване е изключително лесен и достъпен:

 • Всеки може да номинира през електронната форма колега, екип или организация в някоя от седемте категории: HR директор/мениджър на годината; HR професионалист на годината; Най-ангажиран към управлението на хора организационен лидер на годината; Най-добър HR проект на голяма компания; Най-добър HR проект на малко/средно предприятие; Най-добър HR екип; HR консултантски проект/инструмент на годината.
 • Номинираните трябва да са членове на БАУХ – екипът на Асоциацията ще се свърже с тях, за да получи потвърждение, че са съгласни да бъдат кандидати за Наградите.
 • Кандидатите трябва да изпратят формуляр и презентация по посочения в комуникацията начин до 30 октомври 2020 г.
 • Следващите стъпки касаят оценка на подадените проекти от журито и обявяване на победителите.

Организаторите очакват вашите номинации ТУК!

Благодарим на компетентното жури в състав (по азбучен ред):

Бранимира Нешовска, ръководител Човешки ресурси за България, Унгария и Хърватска, Ейч Пи Инк България

Венцислав Савов, бизнес редактор, сп. Мениджър

Дарина Пенева, управляващ директор, Стантън Чейс Интернешънъл

Зорница Янкова, директор Човешки ресурси, Скейл Фокус и член на Управителния съвет на БАУХ

Милена Богданова, директор Човешки ресурси – Източна Европа, Идеал стандарт – Видима

Пламен Вушев, управител, JOBS.BG

Рада Йосифова, началник отдел ЧР, Райфайзенбанк (България)

           

Поканата за участие в тази инициатива е насочена към технологични центрове – публични или частни организации, които биха желали да работят с индустрията и с малки и средни предприятия. Картографирането включва съществуващи технологични центрове в Европа, работещи в следните технологии:

 • Изкуствен интелект;
 • Сигурност;
 • Свързаност;
 • Виртуална реалност;
 • Големи данни;
 • Блокчейн;
 • Облачни технологии;
 • Технологии за мобилност и мобилност на предприятия;
 • Роботика и нанотехнологии;
 • Напреднали производствени технологии
 • Микро и наноелектроника;
 • Съвременни материали;
 • Фотоника;
 • Индустриални биотехнологии

Повече информация може да намерите в приложената Покана (линк)

По време на втората работна среща по проект SUSODCO през месец юли т.г. лидерът на подготвителната фаза на проекта ITPIO представи резултатите от анализа на състоянието на социалния диалог (СД) в партньорските държави. Първият доклад на тема “Преглед на социалния диалог в строителния сектор в Югоизточния регион (България, Хърватска, Кипър, Гърция, Унгария и Словения) обобщава резултатите от анкетно проучване, извършено през април 2020 г. То цели да анализира състоянието на социалния диалог и свързаните национални инициативи и дейности, както и текущите нужди и тенденции в националния секторен СД, съпоставени с Европейския многогодишен план за действие за СД. Докладът потвърди, че социалните партньори в тези държави имат нужда от подкрепа в следните направления:

 • разпространение, насърчаване, наблюдение и оценка на дейностите и резултатите от Европейския социален диалог, напр. – чрез европейски или национални събития, партньорски обучение или рецензии, проучвания и публикации, и
 • подобряване на координацията, функционирането и ефективността на Европейския социален диалог, включително чрез идентифициране и разработване на съвместни подходи от комитетите за социален диалог, като обмен на добри практики и съвместни обучителни събития.

Резултатите от това проучване подчертаха специфични теми за секторния социален диалог, които следва да бъдат включени в дневния ред на преговорите за СД, основни фактори, допринасящи за ефективно провеждане на СД, както и основни тематични групи от приоритети на СД в съответствие с Европейския многогодишен план за действие в СД за строителната индустрия. Ето защо SUSODCO препоръчва следните теми от специфичен интерес да бъдат интегрирани в политиките за социален диалог на партньорските държави:

ХОРИЗОНТАЛНИ ТЕМИ ЗА ЕФЕКТИВЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ:

 • СД на междуфирмено ниво трябва да се разшири, като се привличат по-малки фирми, които не са представени сред членската маса на синдикатите;
 • Намаляването на дела на сивия сектор следва да е приоритет за всички;
 • Трябва да се създадат политики, като се предвиждат мерки срещу нелоялна конкуренция и конфликт на интереси между членовете на ЕП и МСП-та;
 • Националните секторни партньори трябва да бъдат по-активни на национално ниво, особено при взаимодействие с администрацията;
 • Въвеждането на препоръките на синдикатите на национално ниво трябва да се ускори
 • Трябва да се създаде стабилна рамка за СО;
 • Прилагането на Европейския зелен пакт, насърчаването на устойчива заетост, справянето с предизвикателствата на застаряващата работна сила трябва да се превърнат в основните теми на СД;
 • Да се подкрепи организационния капацитет на социалните партньори.

ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ:

 • Справяне с несъответствията в уменията на работната сила (поради дигитализацията и „екологизирането“ на строителната индустрия);
 • Образователна система и образователни политики (прозрачност на националните квалификации и улесняване на взаимното признаване на квалификации и др.);
 • Привличане на младежи към строителния сектор;
 • Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в строителството (вкл. системи за оценка на риска и дигитализация за подобряване на ЗБУТ);
 • Командироване на работници;
 • Стареене на работната сила;
 • Справяне с недекларирания труд;
 • Икономическо възобновяване на строителната индустрия (като последица от кризата COVID-19);
 • Обществени поръчки и СД;
 • Паритарни фондове.

Очаквайте всички доклади, както и много интересни теми, семинари, уебинари и проекти в платформата за Социален диалог на SUSODCO. Тя ще бъде готова в началото на 2021 г.

Партньори по проект SUSODCO: The European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) – BE; Federation of Building, Wood and Building Material Workers’ Unions (EFEDOSZSZ) – HU, National Federation of Hungarian Building Contractors (EVOSZ) – HU, Trade Union of Construction Industry of Croatia (SGH) – HR, Trade Union of Construction Workers of Slovenia (SDGD) – SL, Institute for Training of Personnel in International Organisations (ITPIO) – BG, Construction, Industry and Water Supply Federation (FCIW Podkrepa) – BG, Bulgarian construction chamber (BCC) – BG, Panhellenic association of engineers contractors of public works (PEDMEDE) – GR, Federation of the building contractors associations of Cyprus (OSEOK) – CY

 

Тази публикация е изготвена в рамките на проект „SUSODCO – ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ ЗА ЕФЕКТИВНО БЪДЕЩО СТРОИТЕЛСТВО“, № VS/2020/0046, съфинансиран от Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не ангажира същата с потвърждаване на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде държана отговорна за съдържащата се в нея информация.

министерство на икономиката МИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на

Министерството на икономиката  за програмни антикризисни мерки и мерки за развитие на икономиката, изпълнявани до края на годината

 

 • Публични инвестиции под формата на заеми и грантове финансиране в размер над 1.8 млрд. лв.
 • Насърчаване на преки частни инвестиции в размер на над 1,5 млрд. лв.I. Общи мерки

  1. Изпълнение на Националното тристранно споразумение. (Тристранното споразумение с работодатели и синдикати ще да бъде основополагащ програмен документ от страна на Министерство на икономиката)

  1.1. Разработване и прилагане на мерки за насърчаване на инвестициите в по-слабо развитите и изоставащи региони. Министерството на      икономиката съвместно с работодателските организации ще разработи допълнителни мерки за насърчаване на инвестициите.
  1.2. Предприемане на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване на дейността на малките и средни предприятия в съответствие с европейския принцип „Мисли първо за малките“ и „Акта за малкия бизнес“. Министерството на икономиката съвместно с работодателските организации ще разработи и организациите на стартъпите, ще разработи проект на Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на малките и средните предприятия.
  1.3. Продължаване усилията за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и за разширяване приложното поле на мълчаливото съгласие.
  1.4. Продължаване реализацията на мерките за облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури (ВиК, ел.енергия, газ и др.).
  1.5. Обединяване усилията на държавата и социалните партньори за прилагане на общи съгласувани политики и мерки за борба със сивата икономика и недекларирания труд, корупцията, монополизацията и картелизацията.
  1.6. Продължаване хода на реализацията на мярката, насочена към намаляване броя на административните структури и продължаване на административната реформа.

  2.  С цел подобряване на контрола по прозрачното разходване на публични средства и избягване и предотвратяване на евентуални корупционни практики, злоупотреби и нерегламентирани отношения са разработени конкретни мерки, разписани в Приложение 1 (отвори линк)
   

  3. Създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, включително и с регионални възможности (ЗНИ).Мярката предвижда изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите и включване на нова
  финансова мярка за подкрепа на проекти в преработващата промишленост под формата на безвъзмездна финансова помощ.
  Очаква се мярката да подкрепи решенията на компаниите за нови инвестиции в период на криза и създаването на нова дългосрочна заетост в предприятията, както и увеличаване на икономическата активност на регионално ниво. Мярката дава възможност за кеш грантове до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и региона и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по ЗНИ. 

  4. Иницииране на промени в Закона за насърчаване на инвестициите с цел създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори при спазване на Европейската карта за държавните помощи.
  Мярката предвижда законоустановен режим за предоставяне на помощи на стратегически инвеститори след решение на МС. Чрез нея ще се постигне както маркетингов ефект (за инвеститори от ранга на Фолксваген), а ще бъде облекчена и нормативната рамка.

  II. Конкретни мерки за публични инвестиции в икономиката в размер на над 1,8 млрд. лв. (отвори линк)

  III. Конкретни мерки за частни инвестиции в икономиката в размер на над 1,5 млрд. лв. (отвори линк)

От началото на месец юни форумът на КСБ функционира и през мобилното приложение на КСБ за Android и iOS, налично за изтегляне от Google Playstore и Apple App Store.

Форумът предоставя възможност компаниите, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), да обменят информация, свързана с участия в проекти по различни оперативни програми; да публикуват обяви относно търсене и предлагане на работна сила, строителна техника и механизация, строителни материали, извършване на специализирани строително – монтажни работи, както и да обсъждат други теми, касаещи сектор „Строителство“. Форумът предоставя възможност на компаниите да изразяват мнения по предложените теми, както и да публикуват нови теми, при спазване на утвърдените условия. На всяка фирма се предоставя един потребителски акаунт за достъп до информационните ресурси на сайта, след предварителна регистрация и проверка относно вписването в ЦПРС. Ако дадена фирма вече разполага с акаунт за достъп, то той е валиден и за форума на КСБ.

Надяваме се осигурената нова възможност за комуникация да изгради един успешен модел за обмяна на опит и ресурси, сътрудничество и взаимопомощ между строителните компании.

 

Роден през 1979 г. в гр. София. Средното си образование завършва в ПГТЕ „Хенри Форд“, a висшето – в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Професионалния си път на строител започва в „Джи Пи Груп“ ООД като проектов ръководител. Сред основните му дейности са организация, координация, ръководене и контрол на цялостното изпълнение както на строителния процес, така и на екипа, участващ в него. От 2008 г. до момента заема длъжността изпълнителен директор на „Джи Пи Груп“ АД, занимавайки се с планиране, управление и координиране на основните дейности на организацията и функционирането й в съответствие с държавното законодателство.

От 2013 г. до 2016 г. е член на Управителния съвет на КСБ.

През 2017 г. Стефан Тотев получи награда на Българската браншова камара „Пътища“ за успешно изпълнение на проект „Изграждане на АМ“ Калотина-София „, Лот 1 – Западна дъга на Софийска околовръстен път, фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

През 2018 г. е избран за председател на секция „Високо строителство“.