„СОФ Кънект“ АД, в качеството му на Възложител, публикува съобщение за тръжна процедура с предмет: Комплексно изпълнение  на обект: Основен ремонт на покрития паркинг на Терминал 2 на летище „София“, Блок XIII и Блок XIV и Инженеринг (проектиране и изпълнение) с две обособени позиции за един постоянен и три временни открити паркинги.

Приложено, хипервръзка към интернет-страницата на дружеството, съдържаща съобщение за откриване на горепосочената тръжна процедура и документи.

https://sofia-airport.eu/en/procurement/renovation-of-sofia-airport-terminal-2/

https://sofia-airport.eu/bg/procurement/osnoven-remont-na-pokritia-parking-na-terminal-2-na-letishte-sofia/

„СОФ Кънект“ АД отправя покана да заявите Вашия интерес, в съответствие с изискванията, съдържащи се в публикуваната Инструкция и Съобщението за заявяване на интерес.

Моля да изпращате заявяването на интерес за участие, както и необходимите документи към него/декларация за конфиденциалност/ на посочения в Поканата е-mail [email protected]

 

 

КСБ подкрепя протеста на работодателските организации на 18 май

Приемането на методика за индексиране на договорите с публични възложители вече е закъсняло, а обвързването й с промени в Закона за обществените поръчки ще я забави драматично. Камарата на строителите в България категорично заявява, че отрасълът е на ръба и няма време да чака повече.

Вече близо година КСБ сигнализира, че от началото на 2021 г. има драстично поскъпване на строителните материали. Това води след себе си лавина от проблеми в изпълнението на договорите с държавата или с общините, тъй като компаниите са изправени пред невъзможност да работят на старите цени.

Вече близо година Камарата води разговори с властта за намиране на решение. Но няма реални резултати. През тази седмица от страна на властта беше обявено, че индексацията трябва да мине през промяна в Закона за обществените поръчки. Това означава отлагане на решението с месеци! Строителите нямаме това време! Нужни са мерки сега! Индексация на договорите с публични възложители може да бъде регламентирана само с акт на Министерския съвет и категорично не е необходима изрична законова делегация.

Отново заявяваме, че е неприемливо на индексацията да се слага таван, защото това я обезсмисля. И няма да е адекватно нито на ръста в поскъпването на строителните материали, нито на инфлацията.

В защита на интересите на своите членове, Камарата на строителите в България подкрепя Общонационалния протест на петте национално представителни работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП и ССИ. Посочените теми – незабавно компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията и природния газ и спиране обедняването на нацията са приоритети, които засягат не просто всеки бизнес, но и всеки български гражданин. Заставаме зад тези искания не само като браншова организация, а и като отговорни работодатели, които са загрижени за своите стотици хиляди служители.

Няма време! Индексация сега!

Докторант от катедра “Интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИСТТ), Бизнес факултет- УНСС отправя молба за попълване на анкета относно обектите на индустриална собственост и бизнеса.

Анкетата е анонимна и не събира лични данни, достъпна е на следния линк: https://forms.gle/ZpBSqPphbyMs3pi88

Тя може да бъде попълнена  свободно без да е необходим e-mail или регистрационна форма от всяко едно персонално устройство.

 

На 27 април Европейската комисия представи предложение за регламент „за временната либерализация на търговията, допълващ търговските отстъпки, приложими за украински продукти съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от другата страна”.

На практика регламентът въвежда мерки за либерализиране на търговията под формата на следните три мерки, които следва да се прилагат за период от една година:

 1. Временно преустановяване на всички неуредени мита съгласно раздел IV от Споразумението за ЕС и Украйна за задълбочена и всеобхватна свободна търговия (DCFTA). Това се отнася до три категории продукти:
 • промишлени продукти, подлежащи на постепенно премахване на митата до края на 2022 г.;
 • плодове и зеленчуци по входна ценова система;
 • селскостопански продукти и преработени селскостопански продукти, подлежащи на тарифни квоти.

2. Временно несъбиране на антидъмпингови мита върху внос с произход от Украйна към датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3. Временно спиране на прилагането на общите правила за внос (предпазна мярка) 2 по отношение на внос с произход от Украйна.

Държавата трябва да се разплати с пътния бранш, индексацията се обезсмисля, ако й се сложи таван.

Камарата на строителите в България призовава разрешаването на проблемите на отрасъла да не става заложник на политически игри. Категорично подкрепяме справедливите искания на колегите от Българска браншова камара “Пътища” и протеста им с настояване държавата да се разплати с фирмите за възложените и извършени дейности.

Забавяния има и по договорите за строителство, крайно време е компаниите да получат изработените средства.

Драстично закъснява индексацията на договорите с публични възложители. Получавахме разбиране и обещания и от служебното правителство, и от настоящото редовно, но резултат няма вече дълги месеци.

Забавянето изправя строителите пред невъзможност да работят, което води след себе си непредвидими икономически последици. За първи път от години по предварителни данни на НСИ се отчита спад в произведената строителна продукция и то сериозен. За 2021 г. той е близо 31% спрямо 2020 г. През тази година проблемите се задълбочават и данните вероятно ще са още по-тревожни.

Поскъпването на суровини, материали и енергоносители не е само български проблем, но в България той още не е намерил решение. Чакането ни има своя предел!

Категорично неприемливо е на индексацията да се слага таван, каквато неофициална информация достига до нас. Това, на практика, я обезсмисля. И не съответства нито на поскъпването на материалите, нито на инфлацията. Индексацията трябва да е адекватна. В противен случай фирмите няма да могат да покрият направените разходи по поскъпналите дейности.

Недопустимо е с политически цели да се уронва доброто име на професията. Нанасят се тежки имиджови щети, които имат своя негативен ефект и върху компаниите, и върху заетите в тях стотици хиляди честни и работливи български граждани. Ние сме българските строители и не можем да позволим подобно убийствено за отрасъла отношение.

Очакваме в спешен порядък властта да предприеме действия за разрешаване на проблемите.

От 28.05.2022 г. влизат в сила изменения на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), с които се въвеждат новите изисквания на европейските директиви за защита правата на потребителите (Директива (ЕС) 2019/2161; Директива 93/13/ЕИО; Директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС).

С изменението на ЗЗП се въвеждат нови правила и задължения на търговците относно защита правата на потребителите – санкциите, налагани за нарушения, онлайн търговията и търговията през онлайн платформи, нелоялни търговски практики, намаления на цените и др.

Новите изисквания са придружени и с имуществени санкции и глоби в значителни размери.

Имуществената санкция може да бъде определена в размер от 4% от годишния оборот на съответния търговец за нарушения, свързани с:

 • нарушение на разпоредбите относно прилагането на нелоялни търговски практики;
 • нарушение на разпоредбите във връзка с договорите извън търговския обект и договорите от разстояние, както и за възпрепятстване правото на потребителя да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи;
 • продължаващо прилагане от търговец на клауза, включена в договор с общи условия с потребители, която е обявена с влязло в сила решение на съда за неравноправна,

В случай на нарушение на разпоредбите, свързани с обозначаването на продажната цена и цената за единица мярка, имуществената санкция е в размер от 5 000,00 лв. до 50 000,00 лв.

Основните изменения в ЗЗП са следните:

 1. Нови хипотези на нелоялни търговски практики или заблуждаващи практики

Като нелоялни търговски практики се третират:

 • предоставяне на резултати от търсене в отговор на онлайн търсене на потребител без ясно уведомяване на потребителя за всяка платена реклама или за всяко плащане, извършено с цел да се постигне по-добро класиране на продукти в резултатите от търсенето;
 • препродаване на билети за събития на потребители, ако търговецът ги е придобил чрез използване на автоматизирано средство, за да заобиколи всяко наложено ограничение относно броя на билетите, които може да закупи едно лице, или всички други изисквания, приложими към покупката на билети;
 • изявления, че отзивите за продукт са изпратени от потребители, които действително са използвали или закупили продукта, без да бъдат предприети разумни и пропорционални мерки за проверка, че отзивите са направени от тези потребители;
 • публикуване / предоставяне на фалшиви потребителски отзиви или препоръки или възлагане на физическо или юридическо лице да предоставя фалшиви отзиви или препоръки на потребители, или преправяне отзиви на потребители или обществени препоръки с цел насърчаване продажбата на продуктите.

Заблуждаваща практика е предлагането на стока в една държава-членка на ЕС като идентична на стока, предлагана на пазара в друга държава-членка на ЕС, когато тази стока има значителни разлики в състава или характеристиките. Изключение се допуска само, ако това е обосновано от законосъобразни и обективни фактори.

 1. Допълнителни задължения за търговеца 

Въведени са допълнителни задължения за търговеца, както следва:

 • При всяко обявяване на намаляване на цената следва да се посочи предишната цена, прилагана от търговеца за определен период от време преди въвеждането на намалението на цената. Съгласно европейското законодателство „предишна цена“ означава най-ниската цена, прилагана от търговеца за период от време не по-кратък от 30 дни преди въвеждането на намалението на цената. Задължението не се прилага за храни и други бързо развалящи се стоки, но срокът трябва да е не по-кратък от 7 дни преди датата на намалението на цената. При прогресивно намаление на цената предишната цена е цената без намаление преди първото намаление на цената.
 1. Изменя се значението на част от понятията и се добавят нови, както следва:
 • „продукт“ ще означава всяка стока или услуга, включително недвижимо имущество, цифрова услуга и цифрово съдържание, както и права и задължения;
 • „онлайн място за търговия“ означава услуга, която чрез използване на софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, управлявани от търговеца или от негово име, позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с други търговци или потребители;
 • „договор за продажба“ означава всеки договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, включително всеки договор, чийто предмет са както стоки, така и услуги;
 • „договор за услуга“ означава всеки договор, който не е договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави на потребителя услуга, включително цифрова услуга.
 1. Средства за защита на потребителите
 • обезщетение за претърпени от потребителя вреди, и когато е уместно – до намаляване на цената или прекратяване на договора.
 1. Допълнителни специфични изисквания за предоставяне на информация от доставчика за договори, сключени в онлайн места за търговия
 • обща информация за основните параметри, определящи класирането на направените предложения на потребителите в отговор на тяхното търсене, както и тяхната относителна важност в сравнение с други параметри; информацията се предоставя в специален раздел на онлайн интерфейса, до който има пряк и лесен достъп от страницата, на която са представени предложенията;
 • това дали третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, е търговец или не, въз основа на декларация на третата страна пред доставчика на онлайн мястото за търговия;
 • това, че потребителите нямат правата, произтичащи от този закон и от други закони, въвеждащи изисквания на правото на Европейския съюз за защита на потребителите, когато третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, не е търговец;
 • разпределението на задълженията по договора между третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, и доставчика на онлайн мястото за търговия, ако е приложимо.

Безработните в сектора през 2021 г. спрямо 2020 г. се увеличават с 14,3%

Близо 31 % е спадът в произведената през 2021 г. продукция в отрасъл „Строителство“ по предварителни данни на НСИ. Тя е на обща стойност 16 100 млн. лв., а през 2020 г. е била 23 238 млн. лв. Това сочат данните в икономическия отчет за миналата година на Камарата на строителите в България.

Браншовата организация традиционно наблюдава тенденциите в отрасъла и обобщава официалните данни в редовни анализи за тримесечие, полугодие, деветмесечие и година. Продукцията е разделена на два сегмента – сградно строителство, което включва жилищно и нежилищно, и инфраструктурно строителство, в което влизат пътно, железопътно, енергийно, ВиК.

През миналата година произведената продукция в сградното строителство е в размер на 9 043 млн. лв. и има дял от 56,2%. В сравнение с 2020 г. спадът при нея е от 31,7 на сто. В другия сегмент – инженерна инфраструктура, за м.г. спадът е 29,4% спрямо 2020-а. Произведената продукция при нея възлиза на 7 057 млн. лв. и е с дял от 43,8% от общо произведената продукция в строителството за 2021 г.

Продукция на предприятията от строителството, млн. лв. 2008 г. – 2021*г.

*По предварителни данни на НСИ

Брутната добавена стойност в строителството за 2021 г. е 5 084 млн. лв., с дял 3,8% от Брутния вътрешен продукт като се отчита спад от 7,8% в сравнение с 2020 г.

За 2021 г. спрямо 2020 г. ръст от 16,4 на сто бележат въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради. Ръстът на общото РЗП е 22,5%. По предварителни данни на НСИ сградите са общо 3930 и 17 889 жилища в тях. Ръст от 15,8 на сто има при започнатото строителство на нови сгради – 7540 бр. От тях 5084 са жилищни, 56 – административни и 2400 – други /предназначени за различни дейности – търговска, транспортна, културна, спортна, здравеопазване, хотели и други/.

По предварителни данни на НСИ средната годишна заплата в строителството през миналата година е 14 084 лева. като увеличението спрямо 2020 г. е 613 лева /4,6%/. Общо за икономиката средната годишна работна заплата през 2021 г. е 18 608 лв. като увеличението спрямо 2020 г. е с 1921 лв. /11,5%/.

Разходите на работодателя за труд за миналата година възлизат на 1 982,3 млн. лв. като на годишна база предварителните данни показват увеличение на разходите с 14,5%.

Безработните в отрасъла за 2021 г. са 14,4 хил., или 8,4% от общо регистрираните. Спрямо 2020 г. безработните в строителството се увеличават с 1,8 хил. или с 14,3%.

По предварителни данни на БНБ преките инвестиции в страната за януари – декември 2021 г. възлизат на 1 265,1 млн. евро, като спрямо 2020 г. намаляват с 1 731,4 млн. евро (-57,8%).  Преките инвестиции за 2021 г. в отрасъл  строителство са с отрицателна стойност и възлизат на 40,6 млн. евро, като спрямо 2020 г. намаляват с 264,3 млн. евро (-118,1%).

Обявените обществени поръчки в отрасъла за миналата година са 3567 с обща прогнозна стойност 5 305 млн. лв. Тенденцията на годишна база е ръст от 36% на броя на обявените поръчки и спад на стойността им от 7,3%. Сключените договори в сектора обаче се увеличават с едва 14% /481 бр./ като стойността им намалява с 23,7% /1 105,1 млн. лв./ Най-голям дял от общо обявените обществени поръчки заема сградното строителство, а най-голям дял от общата им стойност – инженерната инфраструктура. Ръст на годишна база както при броя, така и при стойността, бележат единствено търговете за енергийна инфраструктура.

Целият икономически отчет е достъпен на следния линк.

ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Уважаеми дами и господа,

Информираме ви, че ИА „Главна инспекция по труда“ се обърща към Вас молба за съдействие за идентифициране на работодатели, въвели работа от разстояние, които биха се възползвали от възможността да направят сами оценка доколко прилагат трудовото законодателство, като се включат в кампанията за иновативен начин на контрол – чрез въпросници за самоконтрол.

По този начин се осигурява възможност на работодателите да оценят сами доколко прилагат трудовото законодателство и да предприемат мерки за отстраняване на несъответствията до извършване на проверка на ГИТ.

Следва да се има предвид, че данните от въпросника не са основание контролните органи на Инспекцията по труда да прилагат принудителни административни мерки и да налагат санкции.

Такива мерки ще се прилагат само за нарушения, установени по време на проверката при работодателя.

В тази връзка се обръщаме към Вас с покана да се включите в прочуването, като заявите това свое желание до 20 април 2022 г., с писмо (свободен текст) до Александър Борисов, главен инспектор, отдел „Анализ на контролната дейност“, Главна дирекция „Инспектиране на труда: телефонен номер: 028101725; електронна поща: [email protected].

Като следваща стъпка заявилите готовност да участват в проучването ще получат и линка към въпросника.

Работодателите, до които ще участват в попълването на въпросниците, следва да разполагат с електронен подпис с данните на дружеството.

Ресурсите за иновативния метод за контрол – чрез въпросници за самоконтрол, са разработени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това е поредният проект, насочен към подкрепа и на работодателите в усилията им да осигуряват по-достойни и здравословни условия на труд на своите работници и служители, който ИА ГИТ изпълнява.

Камарата на строителите в България подкрепя справедливите искания на колегите от Българска браншова камара „Пътища“ за разрешаване на проблема с разплащането на задълженията на държавата към фирмите. За пореден път алармираме, че хората и компаниите трябва да получат изработените средства по всички договори за строителство – въпрос, който се отлага прекалено дълго.

Изразяваме категорично несъгласие с опитите темата да се използва с политически мотиви. Недопустимо е въпрос от критична важност за цялото общество да бъде блокиран и така да се поставят под риск и пътната безопасност, и работните места на хилядите заети в бранша, и бъдещето на фирмите.

КСБ алармира и за липсата на каквото и да е решение във връзка с драстичното поскъпване на строителните материали, горивата, енергоносителите, разходите за труд и др. Това е тенденция, която повече от година бележи траен ръст и има задълбочаващо се негативни последствия върху отрасъла.

Според икономическия отчет на КСБ за 2021 г., по предварителни данни на НСИ се отчита спад от 30,7% в произведената строителна продукция спрямо 2020 г.  А безработните лица в сектора са се увеличили с 14,3%. Крайно време е държавата в най-кратък срок да приеме механизъм за адекватна индексация на договорите с публични възложители.

Необходими са спешни мерки. Застрашена е не само поддръжката на републиканските пътища. Застрашено е изпълнението на договорите, финансирани със средства по оперативните програми, на амбициозните проекти на правителството и не на последно място – на Националния план за възстановяване и устойчивост.