От 28.05.2022 г. влизат в сила изменения на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), с които се въвеждат новите изисквания на европейските директиви за защита правата на потребителите (Директива (ЕС) 2019/2161; Директива 93/13/ЕИО; Директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС).

С изменението на ЗЗП се въвеждат нови правила и задължения на търговците относно защита правата на потребителите – санкциите, налагани за нарушения, онлайн търговията и търговията през онлайн платформи, нелоялни търговски практики, намаления на цените и др.

Новите изисквания са придружени и с имуществени санкции и глоби в значителни размери.

Имуществената санкция може да бъде определена в размер от 4% от годишния оборот на съответния търговец за нарушения, свързани с:

 • нарушение на разпоредбите относно прилагането на нелоялни търговски практики;
 • нарушение на разпоредбите във връзка с договорите извън търговския обект и договорите от разстояние, както и за възпрепятстване правото на потребителя да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи;
 • продължаващо прилагане от търговец на клауза, включена в договор с общи условия с потребители, която е обявена с влязло в сила решение на съда за неравноправна,

В случай на нарушение на разпоредбите, свързани с обозначаването на продажната цена и цената за единица мярка, имуществената санкция е в размер от 5 000,00 лв. до 50 000,00 лв.

Основните изменения в ЗЗП са следните:

 1. Нови хипотези на нелоялни търговски практики или заблуждаващи практики

Като нелоялни търговски практики се третират:

 • предоставяне на резултати от търсене в отговор на онлайн търсене на потребител без ясно уведомяване на потребителя за всяка платена реклама или за всяко плащане, извършено с цел да се постигне по-добро класиране на продукти в резултатите от търсенето;
 • препродаване на билети за събития на потребители, ако търговецът ги е придобил чрез използване на автоматизирано средство, за да заобиколи всяко наложено ограничение относно броя на билетите, които може да закупи едно лице, или всички други изисквания, приложими към покупката на билети;
 • изявления, че отзивите за продукт са изпратени от потребители, които действително са използвали или закупили продукта, без да бъдат предприети разумни и пропорционални мерки за проверка, че отзивите са направени от тези потребители;
 • публикуване / предоставяне на фалшиви потребителски отзиви или препоръки или възлагане на физическо или юридическо лице да предоставя фалшиви отзиви или препоръки на потребители, или преправяне отзиви на потребители или обществени препоръки с цел насърчаване продажбата на продуктите.

Заблуждаваща практика е предлагането на стока в една държава-членка на ЕС като идентична на стока, предлагана на пазара в друга държава-членка на ЕС, когато тази стока има значителни разлики в състава или характеристиките. Изключение се допуска само, ако това е обосновано от законосъобразни и обективни фактори.

 1. Допълнителни задължения за търговеца 

Въведени са допълнителни задължения за търговеца, както следва:

 • При всяко обявяване на намаляване на цената следва да се посочи предишната цена, прилагана от търговеца за определен период от време преди въвеждането на намалението на цената. Съгласно европейското законодателство „предишна цена“ означава най-ниската цена, прилагана от търговеца за период от време не по-кратък от 30 дни преди въвеждането на намалението на цената. Задължението не се прилага за храни и други бързо развалящи се стоки, но срокът трябва да е не по-кратък от 7 дни преди датата на намалението на цената. При прогресивно намаление на цената предишната цена е цената без намаление преди първото намаление на цената.
 1. Изменя се значението на част от понятията и се добавят нови, както следва:
 • „продукт“ ще означава всяка стока или услуга, включително недвижимо имущество, цифрова услуга и цифрово съдържание, както и права и задължения;
 • „онлайн място за търговия“ означава услуга, която чрез използване на софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, управлявани от търговеца или от негово име, позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с други търговци или потребители;
 • „договор за продажба“ означава всеки договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, включително всеки договор, чийто предмет са както стоки, така и услуги;
 • „договор за услуга“ означава всеки договор, който не е договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави на потребителя услуга, включително цифрова услуга.
 1. Средства за защита на потребителите
 • обезщетение за претърпени от потребителя вреди, и когато е уместно – до намаляване на цената или прекратяване на договора.
 1. Допълнителни специфични изисквания за предоставяне на информация от доставчика за договори, сключени в онлайн места за търговия
 • обща информация за основните параметри, определящи класирането на направените предложения на потребителите в отговор на тяхното търсене, както и тяхната относителна важност в сравнение с други параметри; информацията се предоставя в специален раздел на онлайн интерфейса, до който има пряк и лесен достъп от страницата, на която са представени предложенията;
 • това дали третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, е търговец или не, въз основа на декларация на третата страна пред доставчика на онлайн мястото за търговия;
 • това, че потребителите нямат правата, произтичащи от този закон и от други закони, въвеждащи изисквания на правото на Европейския съюз за защита на потребителите, когато третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, не е търговец;
 • разпределението на задълженията по договора между третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, и доставчика на онлайн мястото за търговия, ако е приложимо.

Безработните в сектора през 2021 г. спрямо 2020 г. се увеличават с 14,3%

Близо 31 % е спадът в произведената през 2021 г. продукция в отрасъл „Строителство“ по предварителни данни на НСИ. Тя е на обща стойност 16 100 млн. лв., а през 2020 г. е била 23 238 млн. лв. Това сочат данните в икономическия отчет за миналата година на Камарата на строителите в България.

Браншовата организация традиционно наблюдава тенденциите в отрасъла и обобщава официалните данни в редовни анализи за тримесечие, полугодие, деветмесечие и година. Продукцията е разделена на два сегмента – сградно строителство, което включва жилищно и нежилищно, и инфраструктурно строителство, в което влизат пътно, железопътно, енергийно, ВиК.

През миналата година произведената продукция в сградното строителство е в размер на 9 043 млн. лв. и има дял от 56,2%. В сравнение с 2020 г. спадът при нея е от 31,7 на сто. В другия сегмент – инженерна инфраструктура, за м.г. спадът е 29,4% спрямо 2020-а. Произведената продукция при нея възлиза на 7 057 млн. лв. и е с дял от 43,8% от общо произведената продукция в строителството за 2021 г.

Продукция на предприятията от строителството, млн. лв. 2008 г. – 2021*г.

*По предварителни данни на НСИ

Брутната добавена стойност в строителството за 2021 г. е 5 084 млн. лв., с дял 3,8% от Брутния вътрешен продукт като се отчита спад от 7,8% в сравнение с 2020 г.

За 2021 г. спрямо 2020 г. ръст от 16,4 на сто бележат въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради. Ръстът на общото РЗП е 22,5%. По предварителни данни на НСИ сградите са общо 3930 и 17 889 жилища в тях. Ръст от 15,8 на сто има при започнатото строителство на нови сгради – 7540 бр. От тях 5084 са жилищни, 56 – административни и 2400 – други /предназначени за различни дейности – търговска, транспортна, културна, спортна, здравеопазване, хотели и други/.

По предварителни данни на НСИ средната годишна заплата в строителството през миналата година е 14 084 лева. като увеличението спрямо 2020 г. е 613 лева /4,6%/. Общо за икономиката средната годишна работна заплата през 2021 г. е 18 608 лв. като увеличението спрямо 2020 г. е с 1921 лв. /11,5%/.

Разходите на работодателя за труд за миналата година възлизат на 1 982,3 млн. лв. като на годишна база предварителните данни показват увеличение на разходите с 14,5%.

Безработните в отрасъла за 2021 г. са 14,4 хил., или 8,4% от общо регистрираните. Спрямо 2020 г. безработните в строителството се увеличават с 1,8 хил. или с 14,3%.

По предварителни данни на БНБ преките инвестиции в страната за януари – декември 2021 г. възлизат на 1 265,1 млн. евро, като спрямо 2020 г. намаляват с 1 731,4 млн. евро (-57,8%).  Преките инвестиции за 2021 г. в отрасъл  строителство са с отрицателна стойност и възлизат на 40,6 млн. евро, като спрямо 2020 г. намаляват с 264,3 млн. евро (-118,1%).

Обявените обществени поръчки в отрасъла за миналата година са 3567 с обща прогнозна стойност 5 305 млн. лв. Тенденцията на годишна база е ръст от 36% на броя на обявените поръчки и спад на стойността им от 7,3%. Сключените договори в сектора обаче се увеличават с едва 14% /481 бр./ като стойността им намалява с 23,7% /1 105,1 млн. лв./ Най-голям дял от общо обявените обществени поръчки заема сградното строителство, а най-голям дял от общата им стойност – инженерната инфраструктура. Ръст на годишна база както при броя, така и при стойността, бележат единствено търговете за енергийна инфраструктура.

Целият икономически отчет е достъпен на следния линк.

ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Уважаеми дами и господа,

Информираме ви, че ИА „Главна инспекция по труда“ се обърща към Вас молба за съдействие за идентифициране на работодатели, въвели работа от разстояние, които биха се възползвали от възможността да направят сами оценка доколко прилагат трудовото законодателство, като се включат в кампанията за иновативен начин на контрол – чрез въпросници за самоконтрол.

По този начин се осигурява възможност на работодателите да оценят сами доколко прилагат трудовото законодателство и да предприемат мерки за отстраняване на несъответствията до извършване на проверка на ГИТ.

Следва да се има предвид, че данните от въпросника не са основание контролните органи на Инспекцията по труда да прилагат принудителни административни мерки и да налагат санкции.

Такива мерки ще се прилагат само за нарушения, установени по време на проверката при работодателя.

В тази връзка се обръщаме към Вас с покана да се включите в прочуването, като заявите това свое желание до 20 април 2022 г., с писмо (свободен текст) до Александър Борисов, главен инспектор, отдел „Анализ на контролната дейност“, Главна дирекция „Инспектиране на труда: телефонен номер: 028101725; електронна поща: [email protected].

Като следваща стъпка заявилите готовност да участват в проучването ще получат и линка към въпросника.

Работодателите, до които ще участват в попълването на въпросниците, следва да разполагат с електронен подпис с данните на дружеството.

Ресурсите за иновативния метод за контрол – чрез въпросници за самоконтрол, са разработени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това е поредният проект, насочен към подкрепа и на работодателите в усилията им да осигуряват по-достойни и здравословни условия на труд на своите работници и служители, който ИА ГИТ изпълнява.

Камарата на строителите в България подкрепя справедливите искания на колегите от Българска браншова камара „Пътища“ за разрешаване на проблема с разплащането на задълженията на държавата към фирмите. За пореден път алармираме, че хората и компаниите трябва да получат изработените средства по всички договори за строителство – въпрос, който се отлага прекалено дълго.

Изразяваме категорично несъгласие с опитите темата да се използва с политически мотиви. Недопустимо е въпрос от критична важност за цялото общество да бъде блокиран и така да се поставят под риск и пътната безопасност, и работните места на хилядите заети в бранша, и бъдещето на фирмите.

КСБ алармира и за липсата на каквото и да е решение във връзка с драстичното поскъпване на строителните материали, горивата, енергоносителите, разходите за труд и др. Това е тенденция, която повече от година бележи траен ръст и има задълбочаващо се негативни последствия върху отрасъла.

Според икономическия отчет на КСБ за 2021 г., по предварителни данни на НСИ се отчита спад от 30,7% в произведената строителна продукция спрямо 2020 г.  А безработните лица в сектора са се увеличили с 14,3%. Крайно време е държавата в най-кратък срок да приеме механизъм за адекватна индексация на договорите с публични възложители.

Необходими са спешни мерки. Застрашена е не само поддръжката на републиканските пътища. Застрашено е изпълнението на договорите, финансирани със средства по оперативните програми, на амбициозните проекти на правителството и не на последно място – на Националния план за възстановяване и устойчивост.

От 1-ви април 2022 г, в Обединеното кралство влиза в сила нов данък върху пластмасовите опаковки.

Данъкът ще се прилага върху пластмасови опаковки, които съдържат по-малко от 30% рециклирана пластмаса.

Производителите и вносителите на поне 10 тона компоненти за пластмасови опаковки през предходните 12 месеца, ще дължат данък в размер на £200 на тон.

Производителите и вносителите, които надвишават прага от 10 тона, ще трябва да се регистрират към британските власти.

Това се отнася и за компании, чиито опаковки съдържат поне 30% рециклирана пластмаса, но те няма да дължат този данък.

Опаковките, които попадат в обхвата на данъка, обикновено са предназначени да съдържат и предпазват стоките по пътя на тяхната доставка, както и да бъдат използвани от крайния потребител.

Опаковките, изработени от повече от един материал, попадат в обхвата на този данък, ако пластмасата е материалът, преобладаващ по тегло.

ТУК и в линковете по-долу ще намерите повече информация за стъпките, които трябва да предприемат всички производители, свързани с новия данък:

 1. Проверете дали подлежите на новия данък върху пластмасовите опаковки
 2. Проверете дали трябва да се регистрирате с британските власти

Производителите, които не са сигурни дали попадат в обхвата на новия данък, могат да се обърнат директно към Британската приходна и митническа агенция на следния адрес: [email protected]

 

Българска стопанска камара стартира подготовката на новия брой на своето списание “Noblesse Oblige”. Този път акцент се поставя върху храни, напитки и селско стопанство.

Целта е да представянето на нови продукти и услуги, проблеми и решения, предизвикателства и добри практики, успешни мениджъри и предприемачи, инициативи свързани със социалната отговорност на компаниите и др.

В случай, че се прояви интерес за участие, то може да бъде чрез:

∙   Рекламна страница или фолио, с акцент върху визията;

∙   PR материал (Интервю с представител на компанията, статия);

Като бонус всеки участник в броя получава:

∙   Публикуване на материала в сайта на БСК;

∙   Двуседмичен безплатен банер на сайта на БСК;

∙   Публикуване на материала в социалните мрежи на БСК;

∙   Публикуване в електронния бюлетин “Темите в медиите”;

∙   Превод на материала на английски език и публикуване в английската версия на сайта на БСК.

Българска стопанска камара е единствената национално представителна работодателска организация в страната, която издава свое дигитално и печатно издание. Списанието се разпространява безплатно, на територията на цялата страна и стига до  членове, партньори, институции и висши мениджъри на компании в страната. Списанието се разпространява и по време на бизнес събития, които камарата организира или е институционален партньор.

Подробности за мисията и аудиторията на списанието, за техническите изисквания към материалите и финансовите параметри може да намерите тук

В случай, че има желание за участие от предприятие, което е ваш член, моля да ни подадете информацията до 1 април 2022 г.

Крайният срок за предоставяне на готовите материали от рекламодателя е – 21 април 2022 г.

За допълнителна информация: Гергана Гиздина, 0883 499 229, [email protected]

 

Разпадането на международните търговски режими, бушуващата глобална пандемия и предизвикателствата пред европейския мирен ред напрегнаха или дори напълно разрушиха установените вериги за доставки.

За да се справи с тези предизвикателства, Enterprise Europe Network (EEN) стартира онлайн платформа.

Платформата помага на предприятията да запазят, преструктурират или заменят веригите за доставки, в които са участвали.

Целта е подкрепа на европейските компании при осигуряването на суровини, части, компоненти и/или крайни стоки или услуги, от които се нуждаят, за да продължат дейността си.

Като партньор в EEN, център “Външноикономическо сътрудничество” при Българска стопанска камара може да подкрепи своите членове като:

 • Публикува оферти за суровини, части, компоненти и/или полуфабрикати или услуги;
 • Насърчава постъпващи заявки от европейски компании за поддържане на техните вериги за доставки;
 • Свързва международните доставчици с купувачите на стоки и услуги.

Какви са ползите за вас?

 • Намиране на нови бизнес партньори и идентифициране на потенциални доставчици или купувачи с цел осигуряване на вериги за доставки;
 • Представяне на успешни проекти, иновативни продукти и авангардни технологии;
 • Създаване на трансгранични контакти между предприятия, индустрии, организации за подкрепа, академични среди, важни заинтересовани страни и ключови лица, вземащи решения.

За повече информация и включване в платформата можете да се свържете с нас на един от следните имейли:

Веселин Илиев, e-mail: [email protected]

Христина Каспарян, e-mail: [email protected]

Теодора Данаилова, e-mail: [email protected]