Министерство на образованието и науката при Дирекция “Професионално образование и обучение” организира национално състезание по професионално направление “Строителство” – “Най-добър млад строител” (2019-2020 учебна година) с партньори: Камара на строителите в България, “Кнауф България” ЕООД, “Мегахим” АД, “Хенкел България” ЕООД, “Винербергер България” ЕООД, Камара на инженерите по геодезия и “Трансгео” ЕООД.

На 06 и 07 март 2020 г. в град Хасково ще се проведе  Регионално състезание  „Най-добър млад строител“.

Домакин на състезанието е Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ в гр. Хасково. Целта на състезанието е  учениците от професионалните гимназии да демонстрират теоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението по професиите от направление „Строителство” и „Архитектура, урбанизъм и геодезия“. Учениците имат възможността да  покажат формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества, както и комуникативност, трудова дисциплина, етика, работа в екип и др.

Състезателните дисциплини са:

 1. Мазилки, шпакловки и бояджийски работи. Нанасяне на силиконова мазилка и релефна боя. Нанасяне на бояджийско покритие. Изпълнение на покритие с латексови бои.
 2. Облицовки и настилки. Нанасяне на силиконова мазилка и релефна боя. Нанасяне на бояджийско покритие.
 3. Зидария. Изпълнение на зидария с керамични тухли на WINERBERGER (Porotherm 25N+F Light, Porotherm 12N+F).
 4. Сухо строителство. Изграждане на преградна стена, система КNAUF.
 5. Геодезия. Определяне на височината на отдалечен обект. Извършване на  необходимите геодезически измервания в района на обекта. Да се изчисли височината на обекта и се направят контролни изчисления.

Официалното откриване на състезанието е на 06.03.2020г. от 14:00 часа в двора на училището. Състезателната част и награждаването са на 07.03.2020 г. от 09:00 часа на площад „Свобода“.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и се изпълнява от Министерство на образованието и науката, в партньорство с 43 висши училища в България, включително и с тези, обучаващи по строителни специалности.

Проектът цели осигуряване на допълнителна практическа подготовка в реална работна среда на студенти от българските висши училища и допринася за създаване и укрепване на ефективни партньорски взаимоотношения между висшите училища и работодателите.

Работодателите, от своя страна, получават благоприятна възможност да проверят предварително способностите на евентуалните си бъдещи служители. Резултатите от предишните два проекта за студентски практики показват, че участието в практическо обучение е от голяма полза за всички страни , участници в процеса – работодатели, студенти и висши училища.

В проекта, в качеството си на работодател, могат да се юридически лица със стопанска или нестопанска цел, регистрирани по българското законодателство в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта. Отвореността на процеса по набиране на работодатели предпоставя и известна конкуренция помежду им, затова е необходимо организацията да бъде представена по най-подходящ начин, за да привлече най-добрите студенти.

Практиката на студентите се осъществява в рамките на 240 астрономически часа. След успешно приключване на практиката проектът издава на студента удостоверение за успешно приключило обучение и му се изплаща стипендия в размер на 600 лв.

Работодателят няма финансови ангажименти към практиката, но има ангажимент да излъчи сред служителите си „ментор“, който да наставлява работата на студентие/ите по време на практическото обучение. Проектът предвижда заплащане за менторите по 189,30 лв. (вкл. дължимите осигурителни вноски от работодател) за всеки наставляван практикант.

Работодателите, които желаят да се включат в проект „Студентски практики – Фаза 2“, могат да се регистрират в електронната платформа, където могат да получат и повече информация за проекта.

Представяме на Вашето внимание „Наръчник за въвеждане на строително-информационното моделиране от европейския публичен сектор „(Стратегически действия за ефективност на строителния сектор: стимулиране на стойността, иновациите и растежа) – изготвен от Работната група на Европейския съюз по въпросите на BIM („EUBIMTG“).

Наръчникът е разработен в отговор на нарастващите предизвикателства пред правителствата и клиентите от публичния сектор с цел да се стимулира икономическият растеж и конкурентоспособността, но едновременно с това и да се предостави по-добро съотношение цена — качество срещу изразходваните публични средства, чрез по-широкото въвеждане на строително-информационното моделиране.

 

Българската търговско-промишлена палата, като партньор по проект по програма Еразъм за млади предприемачи, има удоволствието да Ви информира за възможността за участие в проект Erasmus for Young Entrepreneurs Global- пилотен проект за трансграничен обмен, който дава възможност млади или бъдещи предприемачи да получат знания и ноу-хау от опитни предприемачи, управляващи малък бизнес от Израел, Сингапур и САЩ.

Обменът може да продължи от 1 месец до максимум 3 месеца и се осъществява в зависимост от мястото на опитния предприемач. Това помага на новия предприемач да придобие уменията, необходими за управление на малка фирма, докато домакинът се възползва от перспективи за неговия бизнес, възможност за сътрудничество с чуждестранни партньори и намирането на нови пазари.

Можете да участвате в програмата като нов предприемач, ако планирате да започнете бизнес или имате под 3 години общ предприемачески опит. Вашата (бъдеща) компания или дейност може да бъде във всеки сектор. В програмата могат да участват лица над 18 години.

Трябва също: да бъдете постоянно пребиваващ в една от участващите страни; да имате конкретен проект или бизнес идея, отразени в бизнес план; да бъдете мотивирани и ангажирани да си сътрудничите по време на престоя си с опитен предприемач от друга участваща държава; да бъдете готови да допринесете за развитието на бизнеса на приемащия предприемач и да предоставите своите умения и компетенции.

За участие като нов предприемач, може да посетите сайта на проекта и да се регистрирате на: http://eyeglobal.eu/apply-now/.

За допълнителна информация, моля свържете се с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на e-mail: m.markova@bcci.bg или на тел.: 02 8117 494, 8117 489.

Приложение: Брошура

Върховният комисариат на ООН за бежанците /ВКБООН/ в България предоставя Списък с имена на бежанци, търсещи активно работа в строителството. Лицата имат същите права за работа, както и българските граждани.

Те се намират на територията на гр. София, имат наети жилища и се нуждаят от работа:

 1. Мустафа Махмуд, 1979 г., Сирия, хуманитарен статут – общ работник;
 2. Исам Албакри, 1967 г., Сирия, хуманитарен статут – стругар, шлосер;
 3. Мохамад Абдуллатиф, 1974 г., бежански статут – електротехник (бяла техника);
 4. Рами Харма Махмуд, 1985 г., бежански статут – заварчик;
 5. Ахмад Харма Махмуд, 1997 г., бежански статут – общ работник;
 6. Ахмад Иса, 1992 г., бежански статут – заварчик;
 7. Ибрахим Сангаре, 1991 г., Мали, търсещ закрила – общ работник.

В случай, че работодатели от сектора проявят интерес, могат да се свържат с г-жа Ива Парцалева от ВКБООН:

Тел:  02/ 980 24 53  и 02/ 98024 54

Адрес:

гр. София 1000

ул. “Позитано” 2

 

Областното представителство Разград на КСБ проведе Годишно отчетно събрание на 26.02.2020 г., на което присъстваха 11 от общо 23 членове.
Събитието бе открито от Председателя на Областното представителство – инж. Михаил Драганов.
Бяха обсъдени и след гласуване, приети решения, с които се отчете дейността на председателя и Областния съвет и изразходването на финансовите средства през отчетния период.
Одобрен бе План за работата на Областното представителство през 2021 г. , в който приоритет са организирането и провеждането на срещи с представителите на местните институции- кметовете на общините в Разградска област.
При разглеждането на план-сметката за следващата година, инж. Изворов предложи да се предвидят парични средства за обучение служителите в офертните отдели на строителните фирми по ЗОП – възлагане на обществени поръчки чрез Централизираната автоматична информационна система “Електронни обществени поръчки”. Коригираната план-сметка бе гласувана и приета с пълно единодушие.
В последната осма точка– Разни, се разгледа постъпила молба от Инициативен комитет Разград за изграждане на „Военен мемориал Гарнизон Разград“, за подпомагане от страна на фирмите –членове на КСБ. Присъстващите се запознаха с инвестиционните проекти на строежа, обсъдиха начините за подпомагане строежа на мемориала и взеха решение всяка фирма да прецени дали да се включи с парична сума, материали, механизация, труд и т. н.
След изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито и обсъжданията на проблемите в строителния бранш продължиха в неформална обстановка.

Председателят на КСБ ОП-Смолян Владимир Кехайов взе участие в заседанието на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие към Областна администрация – Смолян.

То се състоя на 25.02.2020 г. в зала 201 на Областна администрация – Смолян и бе ръководено от заместник-областния управител Андриян Петров. Присъстваха представители на общините Смолян, Борино, Доспат, Девин, Мадан, ВиК – Смолян, АУЕР (Агенцията за устойчиво енергийно развитие), неправителствени и браншови организации.

Областният съвет за устойчиво енергийно развитие към Областна администрация – Смолян се запозна със задълженията по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, годишните отчети и сроковете за представяне в АУЕР. Представители на общините от Смолянски регион представиха информация за участието, етапите и напредъка на проектите в областта на енергийната ефективност. По т. 3 от дневния ред Община Баните представи реализирани проекти в областта на енергийната ефективност през 2019 г. и предстоящите през 2020 г.

Беше представен и проекта PRO-ENERGY & Promoting Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory, съфинансиран от Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море 2014-2020“. Презентацията направи представител на Агенцията за регионално развитие съвместно с Бизнесцентъра за подпомагане на малки и средни предприятия  в гр. Пловдив.

В заключителната част от събитието бе коментиран любопитния факт, че в община Смолян има вече 25 електромобила, като понастоящем 12 български вносители предлагат на пазара тази иновация. Въпреки нарастващия брой на еко-возилата в региона все още не е изградена адекватна мрежа от зарядни станции за електрически автомобили. Изостава и въпроса за създаване на актуална карта със зарядните станции в нашата област – отбеляза зам.-областният управител Андриян Петров.

Областно представителство Русе на Камара на строителите в България, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 10 март 2020 г. от 16.00 часа Редовно общо събрание, което ще се проведе в конферентната зала на КСБ – ОП Русе при следния

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на ОП-то от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
 2. Приемане Отчет за дейността на Областния съвет (ОблС) на ОП-то от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
 3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-то от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
 4. Приемане Доклад на Контролния съвет (КС) на ОП-то за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
 5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-то за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
 6. Приемане план за дейността на ОП-то през 2021 г.
 7. Приемане на план-сметка на ОП-то за 2021 г.
 8. Разни

Регистрацията на участниците ще започне в 15.30 часа.

Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

С оглед по-доброто планиране и протичане на събранието е необходимо желаещите да присъстват  да потвърдят участието си до 5 март 2020 година на e-mail: ruse_office@ksb.bg или на тел. 0878 40 15 19.

Областно представителство Благоевград, на основание чл.36, ал. 2 от Устава на КСБ насрочва редовно отчетно общо събрание на 28.02.2020 г. от 17:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала в офиса на КСБ – ОП Благоевград, ул.„Цар Симеон“ № 10 А, при следния

ДНЕВЕН  РЕД

1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на ОП-то от 01.09.2019 г. до
31.12.2019 г.
2. Приемане Отчет за дейността на Областния съвет (ОблС) на ОП-то от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-то от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
4. Приемане Доклад на Контролния съвет на ОП-то за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-то за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
6. Приемане план за дейността на ОП-то през 2021 г.
7. Приемане на план-сметка на ОП-то за 2021 г.
8. Разни.

Регистрацията започва от 16:30 часа на 28.02.2020 год. в заседателната зала в офиса на КСБ ОП Благоевград – ул.„Цар Симеон“ 10 А.

Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители.

Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, подпечатано с печата на фирмата.

При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ събранието ще се проведе на 28.02.2020 г. от 18:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Камара на строителите в България
Областно представителство – Благоевград