Германската фирма SIK Peitz GmbH е водещa в изготвянето и поддръжката на промишлени съоръжения. От инженеринг и проектиране, производство и строителство, до модернизация, поддръжка и ремонт на промишлени предприятия, парогенератори и електроцентрали, SIK
Peitz GmbH предлага цялостен набор от услуги за промишлеността. Фирмата се нуждае от по-голям капацитет за изграждане и монтаж на инсталации в Германия, Европейския съюз и Косово и търси български бизнес партньори, които да подпомогнат извършването на следните дейности на строителните обекти на компанията в Германия, ЕС и Косово:
• Монтаж на промишлени съоръжения;
• Монтаж на електрически системи и съоръжения за смилане;
• Монтаж на тръбопроводи и съдове под налягане;
• Монтаж на парогенератори;

Комуникацията е желателно да се осъществява на немски език. Извършването на монтажните дейности ще се осъществява на база на трудови договори или рамкови споразумения. Извършената работа се оценява според фиксирани цени или въз основа на индивидуални цени спрямо извършената услуга.

Повече информация за фирмата можете да намерите на интернет страницата на компанията.

При интерес за създаване на делови отношения със SIK Peitz GmbH най-учтиво Ви молим да попълните и изпратите обратно онлайн формуляра с кратък профил на Вашата фирма на английски или немски език най-късно до 21.09.2020 г.

Лице за контакт при допълнителни въпроси: г-н Цанко Цанков, тел.: +359 2 8163024.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедура за избор на представители на бизнеса и юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие съгласно последните промени в Закона за регионалното развитие в шестте региона за планиране от ниво 2 в страната.

Двата сектора имат право да излъчат за съответната група по един основен член и до трима резервни членове за участие в състава на регионалния съвет за развитие за съответния регион. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата може да се подават писмено заявление и съответните документи за участие в деловодството на МРРБ, на вниманието на секретаря на регионалния съвет за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2.

От страна на бизнеса в процедурата могат да участват представители на малки, средни и големи предприятия. Сред изискванията към тях са да са с регистрация на седалище в съответния регион за планиране, да са създадени най-малко 2 години преди подаването на заявление в процедурата и да са действащи към момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор. Всеки заинтересован представител на посочените групи предприятия може да подаде само едно заявление.

От страна на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност право да излъчат членове имат организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата и агенции за регионално развитие.

Те трябва да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата, да са действащи, като осъществяват целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата, както и документи, доказващи, че ЮЛНЦ извършва общественополезна дейност на територията на съответния регион за планиране. Всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел може да подаде само едно заявление.

Избраните представители на бизнеса и на  юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност ще участват в заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас, в качеството им на наблюдатели. Те ще имат право на глас в процеса на подбор на проекти, които ще се реализират с европейско финансиране на територията на съответния регион за планиране от ниво 2.

Регионалните структури в регионите за планиране от ниво 2 ще имат разширени функции и правомощия при изпълнението на програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Те ще имат експертен състав от три звена – звено за медиации, звено за публични консултации и звено за предварителен подбор. Съветите ще се състоят от председател, заместник-председател и членове, а експертен състав ще подпомага работата им. В състава на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас се включват и наблюдатели. При изпълнение на функциите по подбора на проекти в изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, част от наблюдателите ще получават право на глас.

Поканите и документацията към тях могат да бъдат намерени на в секция „Обяви“ на интернет страницата на МРРБ.

„София Тех Парк“ АД отправя покана  за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител с предмет: Извършване на строително-монтажни работи и доставка на специализирано електрооборудване за възлова станция по две обособени позиции в обект: „Научно-технологичен парк“ – етапно електрозахранване на УПИ I, подобект: Разширение на Възлова станция РУ 20 кV в УПИ I-9506, 9528, 9529, 9492, 9456, 9520, 5021, 5022, 5023, 9494, находящ се в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж.

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg , респ. в подраздел „Процедури извън ЗОП“ (отвори линк).

„София Тех Парк“ АД обявява процедура за избор на главен изпълнител за обект: СГРАДА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПЕТАСКЕЙЛ КОМПЮТЪР „HPC BULGARIA“. Обектът е разположен на територията на парка и ще го допълва и доразвива като зона за изследователска, развойна и научно-техническа дейност.

Съгласно вътрешните правила на Възложителя, официалната покана за участие в процедурата е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg в подраздел „Процедури извън ЗОП“ (отвори линк).