ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Уважаеми дами и господа,

Информираме ви, че ИА „Главна инспекция по труда“ се обърща към Вас молба за съдействие за идентифициране на работодатели, въвели работа от разстояние, които биха се възползвали от възможността да направят сами оценка доколко прилагат трудовото законодателство, като се включат в кампанията за иновативен начин на контрол – чрез въпросници за самоконтрол.

По този начин се осигурява възможност на работодателите да оценят сами доколко прилагат трудовото законодателство и да предприемат мерки за отстраняване на несъответствията до извършване на проверка на ГИТ.

Следва да се има предвид, че данните от въпросника не са основание контролните органи на Инспекцията по труда да прилагат принудителни административни мерки и да налагат санкции.

Такива мерки ще се прилагат само за нарушения, установени по време на проверката при работодателя.

В тази връзка се обръщаме към Вас с покана да се включите в прочуването, като заявите това свое желание до 20 април 2022 г., с писмо (свободен текст) до Александър Борисов, главен инспектор, отдел „Анализ на контролната дейност“, Главна дирекция „Инспектиране на труда: телефонен номер: 028101725; електронна поща: [email protected].

Като следваща стъпка заявилите готовност да участват в проучването ще получат и линка към въпросника.

Работодателите, до които ще участват в попълването на въпросниците, следва да разполагат с електронен подпис с данните на дружеството.

Ресурсите за иновативния метод за контрол – чрез въпросници за самоконтрол, са разработени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това е поредният проект, насочен към подкрепа и на работодателите в усилията им да осигуряват по-достойни и здравословни условия на труд на своите работници и служители, който ИА ГИТ изпълнява.

Камарата на строителите в България подкрепя справедливите искания на колегите от Българска браншова камара „Пътища“ за разрешаване на проблема с разплащането на задълженията на държавата към фирмите. За пореден път алармираме, че хората и компаниите трябва да получат изработените средства по всички договори за строителство – въпрос, който се отлага прекалено дълго.

Изразяваме категорично несъгласие с опитите темата да се използва с политически мотиви. Недопустимо е въпрос от критична важност за цялото общество да бъде блокиран и така да се поставят под риск и пътната безопасност, и работните места на хилядите заети в бранша, и бъдещето на фирмите.

КСБ алармира и за липсата на каквото и да е решение във връзка с драстичното поскъпване на строителните материали, горивата, енергоносителите, разходите за труд и др. Това е тенденция, която повече от година бележи траен ръст и има задълбочаващо се негативни последствия върху отрасъла.

Според икономическия отчет на КСБ за 2021 г., по предварителни данни на НСИ се отчита спад от 30,7% в произведената строителна продукция спрямо 2020 г.  А безработните лица в сектора са се увеличили с 14,3%. Крайно време е държавата в най-кратък срок да приеме механизъм за адекватна индексация на договорите с публични възложители.

Необходими са спешни мерки. Застрашена е не само поддръжката на републиканските пътища. Застрашено е изпълнението на договорите, финансирани със средства по оперативните програми, на амбициозните проекти на правителството и не на последно място – на Националния план за възстановяване и устойчивост.

От 1-ви април 2022 г, в Обединеното кралство влиза в сила нов данък върху пластмасовите опаковки.

Данъкът ще се прилага върху пластмасови опаковки, които съдържат по-малко от 30% рециклирана пластмаса.

Производителите и вносителите на поне 10 тона компоненти за пластмасови опаковки през предходните 12 месеца, ще дължат данък в размер на £200 на тон.

Производителите и вносителите, които надвишават прага от 10 тона, ще трябва да се регистрират към британските власти.

Това се отнася и за компании, чиито опаковки съдържат поне 30% рециклирана пластмаса, но те няма да дължат този данък.

Опаковките, които попадат в обхвата на данъка, обикновено са предназначени да съдържат и предпазват стоките по пътя на тяхната доставка, както и да бъдат използвани от крайния потребител.

Опаковките, изработени от повече от един материал, попадат в обхвата на този данък, ако пластмасата е материалът, преобладаващ по тегло.

ТУК и в линковете по-долу ще намерите повече информация за стъпките, които трябва да предприемат всички производители, свързани с новия данък:

 1. Проверете дали подлежите на новия данък върху пластмасовите опаковки
 2. Проверете дали трябва да се регистрирате с британските власти

Производителите, които не са сигурни дали попадат в обхвата на новия данък, могат да се обърнат директно към Британската приходна и митническа агенция на следния адрес: [email protected]

 

Българска стопанска камара стартира подготовката на новия брой на своето списание “Noblesse Oblige”. Този път акцент се поставя върху храни, напитки и селско стопанство.

Целта е да представянето на нови продукти и услуги, проблеми и решения, предизвикателства и добри практики, успешни мениджъри и предприемачи, инициативи свързани със социалната отговорност на компаниите и др.

В случай, че се прояви интерес за участие, то може да бъде чрез:

∙   Рекламна страница или фолио, с акцент върху визията;

∙   PR материал (Интервю с представител на компанията, статия);

Като бонус всеки участник в броя получава:

∙   Публикуване на материала в сайта на БСК;

∙   Двуседмичен безплатен банер на сайта на БСК;

∙   Публикуване на материала в социалните мрежи на БСК;

∙   Публикуване в електронния бюлетин “Темите в медиите”;

∙   Превод на материала на английски език и публикуване в английската версия на сайта на БСК.

Българска стопанска камара е единствената национално представителна работодателска организация в страната, която издава свое дигитално и печатно издание. Списанието се разпространява безплатно, на територията на цялата страна и стига до  членове, партньори, институции и висши мениджъри на компании в страната. Списанието се разпространява и по време на бизнес събития, които камарата организира или е институционален партньор.

Подробности за мисията и аудиторията на списанието, за техническите изисквания към материалите и финансовите параметри може да намерите тук

В случай, че има желание за участие от предприятие, което е ваш член, моля да ни подадете информацията до 1 април 2022 г.

Крайният срок за предоставяне на готовите материали от рекламодателя е – 21 април 2022 г.

За допълнителна информация: Гергана Гиздина, 0883 499 229, [email protected]

 

Разпадането на международните търговски режими, бушуващата глобална пандемия и предизвикателствата пред европейския мирен ред напрегнаха или дори напълно разрушиха установените вериги за доставки.

За да се справи с тези предизвикателства, Enterprise Europe Network (EEN) стартира онлайн платформа.

Платформата помага на предприятията да запазят, преструктурират или заменят веригите за доставки, в които са участвали.

Целта е подкрепа на европейските компании при осигуряването на суровини, части, компоненти и/или крайни стоки или услуги, от които се нуждаят, за да продължат дейността си.

Като партньор в EEN, център “Външноикономическо сътрудничество” при Българска стопанска камара може да подкрепи своите членове като:

 • Публикува оферти за суровини, части, компоненти и/или полуфабрикати или услуги;
 • Насърчава постъпващи заявки от европейски компании за поддържане на техните вериги за доставки;
 • Свързва международните доставчици с купувачите на стоки и услуги.

Какви са ползите за вас?

 • Намиране на нови бизнес партньори и идентифициране на потенциални доставчици или купувачи с цел осигуряване на вериги за доставки;
 • Представяне на успешни проекти, иновативни продукти и авангардни технологии;
 • Създаване на трансгранични контакти между предприятия, индустрии, организации за подкрепа, академични среди, важни заинтересовани страни и ключови лица, вземащи решения.

За повече информация и включване в платформата можете да се свържете с нас на един от следните имейли:

Веселин Илиев, e-mail: [email protected]

Христина Каспарян, e-mail: [email protected]

Теодора Данаилова, e-mail: [email protected]

Съгласно чл. 169а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 от закона. Контролът на строителните продукти се осъществява от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ.

Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн. ДВ,. бр. 14 от 2015 г.) (Наредба № РД-02-20-1) регламентира условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите, в т.ч. и необходимите документи, които следва да придружават продуктите. Наредбата определя и българските национални изисквания към строителните продукти за влагането им в строежите.

Съгласно чл. 4, ал. 1 на Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи тяхната предвидена употреба или употреби, и придружени от инструкция и информация за безопасност на български език. В зависимост от техническите спецификации, в съответствие с които са оценени строителните продукти, декларациите са:

 • Декларация за експлоатационни показатели (ДЕП) съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, и образеца, даден в Делегиран регламент (ЕС) № 574/2014 на комисията от 21.02.2014 г., когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). Съгласно чл. 11, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 задължение на производителя е да състави декларация за експлоатационни показатели, в съответствие с чл. 4 и чл. 6, и да нанесе “CE” маркировка в съответствие с чл. 8 и чл. 9 от същия Регламент. Член 4, ал. 3 определя, че чрез съставянето на ДЕП производителят поема отговорност за съответствието на строителния продукт с декларираните експлоатационни показатели.
 • Декларация за характеристиките на строителен продукт (ДХСП), когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. Съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г., ДХСП се съставя от производителя или от неговия упълномощен представител.

Съгласно чл. 4, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г., строителните продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации по чл. 3, ал. 2, няма издадена заповед по чл. 8, ал. 1, т. 5 и не е издаден сертификат за съответствие на продукта от лица по чл. 13, ал. 1, т. 1, се влагат в строежите въз основа на декларация за характеристиките на строителния продукт, становище за допустимост, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР) и инструкция и информация за безопасност на български език.

С т. 3.2 от заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 г., която допълва заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, са определени национални изисквания за определяне и деклариране постоянството на характеристиките на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сградите в зависимост от предвидената употреба. По смисъла на националните изисквания, под вертикална неносеща стена (лека преграда) се разбира вертикален симетричен или несиметричен неносещ елемент, съставен от тънкостенна стоманена конструкция (конструкция от профили), към която се закрепват една или повече плоскости с изолация от каменна, метална или стъклена вата, представляващи комплект от продукти, произведени в заводски условия, доставяни и монтирани на мястото на строежа. Националните изисквания включват определянето и декларирането на постоянството на нивата/класовете на следните характеристики на продуктите: устойчивост на огън (съгласно БДС EN 13501-2), реакция на огън (съгласно БДС EN 13501-1) и допустима височина на устойчива на огън стена, определена като по-малката стойност, получена при механично статично натоварване и при огнево натоварване.

Със заповед № РД-02-14-229 от 25.02.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрена работна процедура № РП-ОССПНИ-3.16, издание № 02 за сертификация на съответствието на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сгради с националните изисквания, определени с т. 3.2 от заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 г. Процедурата регламентира реда и правилата за сертификация на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сгради, за съответствие с националните изисквания за влагането им в строежите, съгласно глава втора на Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г.

Считано от 21.10.2021 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството са оправомощени лица за оценяване на съответствието с горепосочените национални изисквания за определяне и деклариране постоянството на характеристиките на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сградите в зависимост от предвидената употреба.

Съгласно чл. 11, ал. 3, т. 4 и 5 от Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г. срокът на валидност на издадено становище за допустимост се прекратява преди изтичането на определения в него срок две години след оправомощаване на лице по чл. 13, ал. 1, т. 1 за сертификация на съответствието на строителния продукт с национални изисквания, както и при издаване на сертификат за съответствие на продукта от лице по чл. 13, ал. 1, т. 1.

Във връзка с горното, ГДПБЗН-МВР може да издава становища за допустимост за устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) до изтичането на крайния срок от две години след оправомощаването на лицата за оценяване на съответствието на продуктите с националните изисквания, а именно до 20.10.2023 г.

В списъците на становищата за допустимост, публикувани на интернет страницата на ГДПБЗН в раздел Информационен център/Регистри, водени в ГДПБЗН са отразени промените в срока на валидност на издадените становища за допустимост за устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради).

Предвид гореизложеното, редът за влагане в строежите на устойчивите на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) е следният:

 1. Устойчивите на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради), за които има валидно становище за допустимост, се влагат в строежите по досегашния ред, придружени от:

–    декларация за характеристиките на строителния продукт;

–    валидното становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН-МВР;

–    инструкция и информация за безопасност на български език.

 1. Устойчивите на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради), за които е издаден сертификат за съответствие от лице по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г., се влагат в строежите, придружени от:

–    декларация за характеристиките на строителния продукт;

–    инструкция и информация за безопасност на български език.

В т. 5.6 от работната процедура № РП-ОССПНИ-3.16, издание № 02 е определено, че в декларацията за характеристиките на строителния продукт устойчива на огън вътрешна вертикална неносеща стена (лека преграда) в сгради, която се издава по образеца, даден в приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г., производителят декларира информацията, съдържаща се в т. II, т. III и т. IV на приложението към сертификата за съответствие с националните изисквания (образец на сертификата за съответствие е даден в приложение № 1 към работната процедура), т.е. производителят декларира съставните компоненти, изискванията към монтажа на стената и областта на директно/разширено приложение. В същата точка от работната процедура е определено, че организацията (изпълнител/монтажник), която изработва устойчива на огън вътрешна вертикална неносеща стена (лека преграда), издава декларация за изпълнение на устойчива на огън вътрешна вертикална неносеща стена (лека преграда), съгласно изискванията на т. II, т. III и т. IV от приложението на сертификата за съответствие с националните изисквания по образеца, даден в приложение № 3 към работната процедура. Екземпляр от декларацията за изпълнение се предоставя на притежателя на сертификата за съответствие, който я съхранява за срок от 10 години. Екземпляр от декларацията за изпълнение се прилага и към документите, удостоверяващи съответствието на вложените в строежа строителни продукти с изискванията по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ.

Информация за националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби, работните процедури за сертификация, оправомощените лица за оценяване на съответствието с национални изисквания и издадените сертификати за съответствие на продуктите от лица по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г. може да се намери на сайта на Звеното за контакт относно продукти в строителството www.cpcp.mrrb.government.bg.

При осъществяване на контрол за съответствие на влаганите в строежите продукти, следва да бъдат спазвани стриктно изискванията, регламентирани в Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г.

Образци на декларация за характеристиките на строителен продукт и на декларация за изпълнение на устойчива на огън вътрешна вертикална неносеща стена (лека преграда), съгласно изискванията на т. II, т. III и т. IV от приложението на сертификат за съответствие с националните изисквания може да бъдат намерени тук.

През април 2022 г. Българската стопанска камара (БСК) ще навърши 42 години от своето учредяване.

В тази връзка Камарата организира литературен конкурс за ученици от 8 до 12 клас на следните две теми: “Предприемачът, който ме вдъхновява” и “Бих инвестирал в …”.

Целта на конкурса е да провокира мисленето на подрастващите за приноса на предприемачеството в българското общество, за необходимостта от инвестиции за по-доброто бъдеще и най-вече да даде поле на мечтите им и възможност за повече положителните новини и спомен за личности, които вдъхновяват или пораждат благодарност в настоящето ни.

Институционални партньори на конкурса са Министерството на образованието и науката и Министерството на икономиката и индустрията.

Подробности за конкурса и регламент за участие са публикувани на сайта на Българската стопанска камара: https://bia-bg.com/news/view/29832/.

Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби на e-mail: [email protected] до 15 април 2022 г.

За справка и допълнителна информация: Гергана Гиздина, експерт “Връзки с обществеността”, 0883 499 229, [email protected]