SUSODCO: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство

Програма: ГД “Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на ЕК
Период: 1.03.2020 г. – 28.02.2022 г.
Целева група: A) Секторни социални партньори от строителната индустрия от България, Хърватия, Кипър, Гърция, Унгария, Словения; Б) FIEC и EFWW и В) Представителни организации на социални партньори като BUSINESSEUROPE, CEEP, ETUC, SME United.
Уебсайт: https://susodco.eu

Координатор: Chamber of Construction and Building Materials Industry of Slovenia – SL
Партньори: The European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) – BE; Federation of Building, Wood and Building Material Workers’ Unions (EFEDOSZSZ) – HU, National Federation of Hungarian Building Contractors (EVOSZ) – HU, Trade Union of Construction Industry of Croatia (SGH) – HR, Trade Union of Construction Workers of Slovenia (SDGD) – SL, Institute for Training of Personnel in International Organisations (ITPIO) – BG, Construction, Industry and Water Supply Federation (FCIW Podkrepa) – BG, Bulgarian construction chamber (BCC) – BG, Panhellenic association of engineers contractors of public works (PEDMEDE) – GR, Federation of the building contractors associations of Cyprus (OSEOK) – CY

Проектът SuSodCo е насочен към изграждането на капацитет, насърчаването, разпознаваемостта и взаимното признаване и доверие на партньорите в социалния диалог (СД) в строителната индустрия от партньорските държавите от Централна, Източна и Югоизточна Европа. Основните му цели са:

  • да възобнови националните секторни социални партньори;
  • да изгради и подобри техния капацитет за успешно и активно сътрудничество в областта на СД, позовавайки се на следващата Многогодишна работна програма за европейския социален диалог за строителната индустрия (2020-2023 г.) и националните приоритети на СД в строителната индустрия.

В рамките на проекта ще бъде разработена секторна платформа за социален диалог в строителството, която ще представя ключови инициативи за СД и европроекти за по-нататъшно разпространение и използване на концепциите, прилаганите методологии, резултати и ефекти, постигнати в ЕС. Новата платформата ще улесни националните секторни организации в СД за ефективно и ефикасно сътрудничество, за повишаване на осведомеността по важните за сектора въпроси, за насърчаване на обучението, за привличане на членове, за инвестиране в изграждане на капацитет, за създаване на синергии и в крайна сметка, за насърчаване на бъдещия социален диалог.

SuSodCo предвижда и провеждането на 4 съвместни събития за изграждане на капацитет в сферата на СД (регионални/местни специализирани двудневни събития), които ще надградят уменията на синдикатите и работодателските организации от 6-те партньорски държави за изграждане на ефективни и ефикасни индустриални отношения в Източна, Централна и Югоизточна Европа. В България събитието се планира за м. юни 2021 г.

Новини