По време на втората работна среща по проект SUSODCO през месец юли т.г. лидерът на подготвителната фаза на проекта ITPIO представи резултатите от анализа на състоянието на социалния диалог (СД) в партньорските държави. Първият доклад на тема “Преглед на социалния диалог в строителния сектор в Югоизточния регион (България, Хърватска, Кипър, Гърция, Унгария и Словения) обобщава резултатите от анкетно проучване, извършено през април 2020 г. То цели да анализира състоянието на социалния диалог и свързаните национални инициативи и дейности, както и текущите нужди и тенденции в националния секторен СД, съпоставени с Европейския многогодишен план за действие за СД. Докладът потвърди, че социалните партньори в тези държави имат нужда от подкрепа в следните направления:

 • разпространение, насърчаване, наблюдение и оценка на дейностите и резултатите от Европейския социален диалог, напр. – чрез европейски или национални събития, партньорски обучение или рецензии, проучвания и публикации, и
 • подобряване на координацията, функционирането и ефективността на Европейския социален диалог, включително чрез идентифициране и разработване на съвместни подходи от комитетите за социален диалог, като обмен на добри практики и съвместни обучителни събития.

Резултатите от това проучване подчертаха специфични теми за секторния социален диалог, които следва да бъдат включени в дневния ред на преговорите за СД, основни фактори, допринасящи за ефективно провеждане на СД, както и основни тематични групи от приоритети на СД в съответствие с Европейския многогодишен план за действие в СД за строителната индустрия. Ето защо SUSODCO препоръчва следните теми от специфичен интерес да бъдат интегрирани в политиките за социален диалог на партньорските държави:

ХОРИЗОНТАЛНИ ТЕМИ ЗА ЕФЕКТИВЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ:

 • СД на междуфирмено ниво трябва да се разшири, като се привличат по-малки фирми, които не са представени сред членската маса на синдикатите;
 • Намаляването на дела на сивия сектор следва да е приоритет за всички;
 • Трябва да се създадат политики, като се предвиждат мерки срещу нелоялна конкуренция и конфликт на интереси между членовете на ЕП и МСП-та;
 • Националните секторни партньори трябва да бъдат по-активни на национално ниво, особено при взаимодействие с администрацията;
 • Въвеждането на препоръките на синдикатите на национално ниво трябва да се ускори
 • Трябва да се създаде стабилна рамка за СО;
 • Прилагането на Европейския зелен пакт, насърчаването на устойчива заетост, справянето с предизвикателствата на застаряващата работна сила трябва да се превърнат в основните теми на СД;
 • Да се подкрепи организационния капацитет на социалните партньори.

ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ:

 • Справяне с несъответствията в уменията на работната сила (поради дигитализацията и „екологизирането“ на строителната индустрия);
 • Образователна система и образователни политики (прозрачност на националните квалификации и улесняване на взаимното признаване на квалификации и др.);
 • Привличане на младежи към строителния сектор;
 • Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в строителството (вкл. системи за оценка на риска и дигитализация за подобряване на ЗБУТ);
 • Командироване на работници;
 • Стареене на работната сила;
 • Справяне с недекларирания труд;
 • Икономическо възобновяване на строителната индустрия (като последица от кризата COVID-19);
 • Обществени поръчки и СД;
 • Паритарни фондове.

Очаквайте всички доклади, както и много интересни теми, семинари, уебинари и проекти в платформата за Социален диалог на SUSODCO. Тя ще бъде готова в началото на 2021 г.

Партньори по проект SUSODCO: The European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) – BE; Federation of Building, Wood and Building Material Workers’ Unions (EFEDOSZSZ) – HU, National Federation of Hungarian Building Contractors (EVOSZ) – HU, Trade Union of Construction Industry of Croatia (SGH) – HR, Trade Union of Construction Workers of Slovenia (SDGD) – SL, Institute for Training of Personnel in International Organisations (ITPIO) – BG, Construction, Industry and Water Supply Federation (FCIW Podkrepa) – BG, Bulgarian construction chamber (BCC) – BG, Panhellenic association of engineers contractors of public works (PEDMEDE) – GR, Federation of the building contractors associations of Cyprus (OSEOK) – CY

 

Тази публикация е изготвена в рамките на проект „SUSODCO – ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ ЗА ЕФЕКТИВНО БЪДЕЩО СТРОИТЕЛСТВО“, № VS/2020/0046, съфинансиран от Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не ангажира същата с потвърждаване на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде държана отговорна за съдържащата се в нея информация.