Камара на строителите в България (КСБ) участва в първата онлайн работна среща по проект “SUSODCO: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство”, която се проведе на 31 март 2020. Той обединява секторни социални партньори от строителната индустрия (синдикати и работодателски организации) от България, Хърватия, Кипър, Гърция Унгария и Словения, както и Европейския строителен синдикат EFBWW. Асоциираните партньори, подкрепящи изпълнението на дейностите са BUSINESSEUROPE, CEEP, ETUC и SME United. България е представена от КСБ, синдиката на строителната индустрия – КТ „Подкрепа„ и Института за обучения на екип в международни организации ITPIO. Основната цел на SUSODCO е да изгради и подобри капацитета партньорите за успешно и активно сътрудничество в областта на социалния диалог. Позовавайки се на новата Многогодишна работна програма за европейския социален диалог за строителната индустрия (2020-2023 г.) и националните приоритети на социалния диалог в строителната индустрия, партньорите ще усъвършенстват националите си практики за провеждането му и ще подобрят комуникационните си умения чрез разнообрази интерактивни обучения.

След официалното представяне на всички участници координаторът на проекта Валентина Кузма представи планираните основни дейности и очакванията от всички партньори по отношение на изпълнението им. Бяха изложени и основните индикатори за въздействие и качествено изпълнение на задачите. Бяха дадени инструкции за успешна популяризация на проекта на национално и международно ниво. Не на последно място, Кузма представи и изискванията за отчетността по проекта, която ще се провежда на две нива:

  • вътрешна, която ще се извършва на всяко тримесечие, за да се осигури качествено изпълнение на дейностите  и своевременна реакция при несъответствия; и
  • отчетност към Европейската комисия, която ще се извърши по средата на проекта, към м. март 2021 г. и след приключването му през м. март 2022 г.

 

Партньори по проект SUSODCO: The European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) – BE; Federation of Building, Wood and Building Material Workers’ Unions (EFEDOSZSZ) – HU, National Federation of Hungarian Building Contractors (EVOSZ) – HU, Trade Union of Construction Industry of Croatia (SGH) – HR, Trade Union of Construction Workers of Slovenia (SDGD) – SL, Institute for Training of Personnel in International Organisations (ITPIO) – BG, Construction, Industry and Water Supply Federation (FCIW Podkrepa) – BG, Bulgarian construction chamber (BCC) – BG, Panhellenic association of engineers contractors of public works (PEDMEDE) – GR, Federation of the building contractors associations of Cyprus (OSEOK) – CY

 

Тази публикация е изготвена в рамките на проект „SUSODCO – ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ ЗА ЕФЕКТИВНО БЪДЕЩО СТРОИТЕЛСТВО“, № VS/2020/0046, съфинансиран от Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не ангажира същата с потвърждаване на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде държана отговорна за съдържащата се в нея информация.