ISA: Споразумения за споделяне на информация. Изграждане на европейски споразумения за командироване на работници в строителството

Програма: ГД “Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на ЕК
Период: 1.01.2019 г. – 31.12.2020 г.
Целева група: Агенции, отговарящи за командироването на работници, Социалноосигурителни институции, Инспекции по труда, Секторни фондове
Уебсайт:
https://www.isaproject.eu

Координатор: Commissione Nazionale Paritetica Perle Casse Edili (CNCE)
Партньори: Fondazione Giacomo Brodolini (FGB) – IT, Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE-IUL) – PT, Notus Asr (ES), Bulgarian Construction Chamber (BCC) – BG, Union des Caisses de France du Reseau Cibtp  (UCF) – FR, Trade Union ‘Budowlani’ (ZZ Budowlani) – PL, Romanian Ministry of Labour and Social Justice (MoLSJ) (RO), European Association of Paritarian Istitution of Social Protection (AEIP) – EU

Проектът ISA е продължение на инициативата EU Post-Lab: Командироване на работници. Засилване на административното сътрудничество и достъпа до информация. Стратегическите цели, които този проект си поставя, са следните:

  • да повиши информираността на основните заинтересовани страни за подобряване на трансграничното сътрудничество в областта на командироването на работници.
  • да засили транснационалното сътрудничество между органите и заинтересованите страни, участващи в командироването на работници в строителния сектор, чрез: (i) насърчаване на създаването на споразумения за обмен на информация, предназначени за наблюдение и облекчаване на командироването на работници; (ii) разширяване на обхвата на съществуващите споразумения към други държави.

В рамките на проекта ще бъде изготвен анализ на съществуващите двустранни/многостранни споразумения, касаещи командироването на работници в партьорските държави. Анализите ще бъдат представени по време на два международни семинара във Варшава и Лисабон, където в малки групи ще се обсъди какви нови споразумения могат да бъдат сключени и/или кои споразумения могат да бъдат разширени. Проектът ще приключи със заключителен доклад, който ще представи предложенията за разширяване на споразуменията, според потребностите и характеристиките на всеки партньор. Докладът ще открои ползите от подобренията в трансграничния обмен на информация за всички заинтересовани страни, както на макро ниво (правителствени органи, секторни фондове, социални партньори), мезо ниво (компании), така и на микро ниво (работници).

Новини

Заключителна онлайн конференция по проект ISA

10-и февруари 2021, 15:00-16:30 Източноевропейско време

Тази публикация е изготвена в рамките на проект „ISA: Споразумения за споделяне на информация“, № VS/2018/0048, съфинансиран от Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не ангажира същата с потвърждаване на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде държана отговорна за съдържащата се в нея информация.