Секция „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР” при Камара на строителите в България организира на основание чл. 6 (1) т.1 от Правилника за устройството, целите и дейността на секциите към КСБ, организира провеждане на редовно заседание на секцията на 24 октомври (четвъртък) 2019 год. от 10,00 ч.  в зала № 1.5. в сградата на КСБ, гр. София,  ул. „Михаил Тенев” № 6