Секция „ИЗОЛАЦИИ“ към КСБ е сформирана на основание решение на УС на КСБ от 17.10.2019 г. по предложение на 12 строителни фирми, членове на Камарата, желаещи:

  • Легитимиране на фирмите, работещи качествено и спазващи правилата;
  • Подобряване на информираността и повишаване конкурентоспособността на фирмите;
  • Установяване и спазване на коректни взаимоотношения между участниците за създаване на условия за лоялна конкуренция на пазара на изолационни работи;
  • Повишаване на качеството на крайния продукт;
  • Повишаване отговорността към произвежданите продукти, с цел постигане на съществените изисквания към строежите и повишаване качеството им;
  • Създаване на система за повишаване на качеството на работната сила в бранша;
  • Създаване на общи правила и стандарти за изпълнение на изолационните работи;
  • Защита на общите интереси на бранша и участие в процесите на създаване и изменение на нормативната база, касаеща работата в областта на изолациите в строителството;
  • Издигане на авторитета на строителния бранш на по-високо ниво чрез социално отговорни позиция.